Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 24 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ocniţa pe anul 2004

Numar din data de 2005-05-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului-adjunct şi şefului Direcţiei impozite şi taxe locale ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dnii Gh.Trocin şi V.Tudose, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, preşedintelui raionului Ocniţa dl Iu.Rusu, şefului Direcţiei generale finanţe a raionului Ocniţa dl C.Gudîma, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ocniţa pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Ocniţa s-a stabilit, prin decizia consiliului raional Ocniţa nr. 6/8 din 17.12.2003, la venituri şi cheltuieli în sumă de 25400,8 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost preconizate în sumă de 28562,5 mii lei, inclusiv: bugetul raional - 10755,3 mii lei; bugetele oraşelor - 5709,0 mii lei şi bugetele satelor (comunelor) - 12098,2 mii lei, iar cheltuielile - în sumă de 32127,8 mii lei. Ca sursă suplimentară de executare a părţii de cheltuieli au servit soldurile de mijloace băneşti în sumă de 3565,3 mii lei, formate la sfîrşit de an în urma executării bugetului raionului pe anul 2003.

Contrar art. 20 alin.(4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 491-XIV din 09.07.1999[1] (în continuare - Legea nr.491-XIV; abrogată la 19.12.2003), toate consiliile locale din raionul Ocniţa au aprobat bugetele locale pe anul 2004 cu întîrziere de peste 7 zile.

Partea de venituri a bugetului raionului Ocniţa s-a preconizat a fi formată din: venituri proprii - 9523,9 mii lei; defalcări, conform normativelor procentuale stabilite prin legea bugetară anuală, din veniturile generale de stat - 2614,6 mii lei; transferuri de la bugetul de stat - 12670,0 mii lei; mijloace speciale - 592,3 mii lei. În realitate, în anul 2004, din sursele planificate au fost încasate venituri proprii - 15746,0 mii lei; defalcări din veniturile generale de stat - 3138,7 mii lei; transferuri de la bugetul de stat - 13035,8 mii lei; mijloace speciale - 842,5 mii lei.

Factorii de decizie ai autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi celor de nivelul întîi, în procesul de elaborare a bugetelor, au comis încălcări ale prevederilor art. 19 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 491-XIV, fiind stabilite multiple cazuri de prognozare incorectă a bazei fiscale şi, respectiv, de micşorare a veniturilor proprii cu circa 585,8 mii lei. Astfel, la capitolul "Impozitul pe venitul din salariu" au fost planificate venituri în bugetul raional cu 404,8 mii lei mai puţin, iar la capitolul "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - cu 5,4 mii lei, din care bugetul local Volcineţ - cu 3,7 mii lei şi bugetul local Dîngeni - cu 1,7 mii lei mai puţin. Prognozări diminuate s-au stabilit şi la următoarele capitole şi paragrafe de venituri, ca "Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă"- cu 38,6 mii lei (bugetele satelor/comunelor Corestăuţi, Sauca, Mihălăşeni, Dîngeni, Volcineţ, Unguri, Gîrbova); "Plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă" - cu 42,9 mii lei (bugetele oraşului şi satelor/comunelor Frunze, Hădărăuţi, Corestăuţi, Mihălăşeni, Unguri, Bîrnova, Grinăuţi-Moldova); "Veniturile de la vînzarea patentelor de întreprinzător" - cu 71,8 mii lei etc.

Executarea de casă a părţii de venituri a bugetului raionului Ocniţa constituie 30386,1 mii lei, sau cu 1823,6 mii lei mai mult faţă de prevederile anuale. Deşi bugetul raionului la venituri a fost executat la nivel de 106,4 la sută, consiliul raional Ocniţa, precum şi unele autorităţi executive de nivelul întîi ale raionului, contrar art. 35 alin.(6) lit.b) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[2] (cu modificările ulterioare; în continuare Legea - nr.397-XV), n-au asigurat acumularea deplină în bugetul raionului a veniturilor proprii aprobate pentru anul 2004, în sumă de 1246,5 mii lei, din care: - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - cu 479,3 mii lei; impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă - cu 126,4 mii lei; impozitul funciar încasat de la persoanele fizice - cu 64,4 mii lei; taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova - cu 273,6 mii lei; taxa pentru trecerea frontierei de stat - cu 62,3 mii lei; plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie - cu 55,2 mii lei etc.

Bugetul raional a fost executat la partea de venituri în sumă de 12422,3 mii lei, sau la nivel de 115 la sută faţă de planul precizat. Bugetele oraşelor au fost executate la venituri în sumă de 5979,4 mii lei, sau cu 105 la sută. Din cele trei bugete orăşeneşti, pe unul - bugetul or.Frunze, nu s-a îndeplinit planul precizat la partea de venituri cu 12,7 mii lei. Partea de venituri a bugetelor satelor (comunelor) a fost executată în sumă de 11984,4 mii lei, sau la nivel de 99 la sută. Din 18 primării ale satelor (comunelor), 8 n-au asigurat executarea bugetelor la venituri, inclusiv: primăria Bîrnova - cu 41,4 mii lei; primăria Clocuşna - cu 96,9 mii lei; primăria Lipnic - cu 64,0 mii lei; primăria Hădărăuţi - cu 52,3 mii lei; primăria Corestăuţi - cu 25,1 mii lei; primăria Lencăuţi - cu 12,5 mii lei; primăria Ocniţa - cu 18,8 mii lei; primăria Sauca - cu 9,4 mii lei.

În anul 2004, transferurile din bugetul de stat destinate raionului Ocniţa au fost aprobate în sumă de 12670,0 mii lei, sau 49,9 la sută din volumul total al veniturilor aprobat în bugetul raionului. Pe parcursul anului au fost primite transferuri în sumă de 13035,8 mii lei, din care 365,8 mii lei - datoria bugetului de stat la transferurile preconizate pentru anul 2003 şi achitată de către Ministerul Finanţelor în ianuarie 2004.

Executarea de casă a parţii de cheltuieli a bugetului raionului Ocniţa a constituit 30502,5 mii lei, sau 94,9 la sută faţă de prevederile anuale. Cheltuielile efective ale bugetului menţionat au fost executate în sumă de 27916,6 mii lei (91,5% la sută), sau cu 2585,9 mii lei mai puţin faţă de cheltuielile de casă.

Analiza executării cheltuielilor bugetului raionului Ocniţa sub aspect funcţional denotă faptul că ponderea cea mai mare (68,6%) aparţine cheltuielilor din domeniul social-cultural, care au fost îndeplinite în mărime de 20948,4 mii lei, fiind urmate de cheltuielile pentru menţinerea ordinii publice şi celor legate de serviciu de stat cu destinaţie generală, care alcătuiesc 18,7 la sută, executarea cărora a constituit 5764,4 mii lei. Cheltuielilor ce ţin de domeniul economic le revin 10,7 la sută din totalul cheltuielilor şi în valoare absolută constituie 3286,7 mii lei, iar cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale alcătuiesc 624,2 mii lei, sau 2,0 la sută.

În urma executării cheltuielilor, bugetul raionului Ocniţa, la 01.01.2005, înregistra datorii debitoare în sumă de 149,3 mii lei şi datorii creditoare - de 4810,3 mii lei, care comparativ cu perioada analogică a anului precedent s-au micşorat cu 279,2 mii lei şi, respectiv, 4900,5 mii lei.

În anul 2004, contrar art. 7 alin.(3) din Legea nr. 397-XV, executorii de buget de diferite nivele au admis depăşirea limitelor de cheltuieli aprobate în sumă de 824,4 mii lei, şi anume: pentru întreţinerea aparatului preşedintelui raionului - cu 8,6 mii lei, bugetele satelor Ocniţa, Mihălăşeni şi Calaraşeuca - cu, respectiv, 40,5 mii lei, 5,4 mii lei şi 12,9 mii lei, la art."Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor", iar bugetul or.Otaci - cu 682,9 mii lei etc. Depăşirea considerabilă de către instituţiile finanţate din bugetul or. Otaci a fost admisă la următoarele articole şi alineate de cheltuieli: "Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor" - în sumă de 364,5 mii lei, "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate"- de 9,2 mii lei, "Amenajare şi înverzire" - de 291,0 mii lei, ultima fiind formată în urma sădirii şi amenajării livezii de meri pe suprafaţa de 50 ha, cu costul pomilor primiţi şi neachitaţi în sumă de 272,8 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile constatate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile executive şi reprezentative ale raionului Ocniţa a legislaţiei la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate în urma controlului, în baza art. 25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.1994[3] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei comise la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Ocniţa.

2. Se aduc la cunoştinţă Consiliului raional Ocniţa rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi.

3. Se cere de la preşedintele raionului Ocniţa dl Iu.Rusu:

3.1. informarea consiliului raional Ocniţa despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Ocniţa;

3.2. elaborarea programului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor depistate de control şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor executive, care au comis încălcări la elaborarea şi executarea bugetelor respective pe anul 2004;

3.3. asigurarea prognozei reale a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a colectării depline şi în termen a veniturilor stabilite;

3.4. asigurarea efectuării cheltuielilor pe parcursul anului bugetar numai în limita alocaţiilor aprobate în buget.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Ocniţa.

5. Despre executarea cerinţelor pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1999, nr.101-102, art.498

[2] M.O., 2003, nr.246-253, art.996

[3] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)