Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 24 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Făleşti pe anul 2004

Numar din data de 2005-05-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului-adjunct şi şefului Direcţiei impozite şi taxe locale ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dnii Gh.Trocin şi V.Tudose, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, primarului or. Făleşti dl A.Gorodinschi, şefului Direcţiei generale finanţe a r-nului Făleşti dna J.Goncear, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Făleşti pe a.2004,

 a constatat:

Bugetul raionului Făleşti pe anul 2004 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 43178,3 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost precizate în sumă de 49711,0 mii lei, iar cheltuielile - în mărime de 55513,9 mii lei, sau cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de 5802,9 mii lei, care au fost finanţate din soldu rile de mijloace băneşti formate la sfîrşit de perioadă, în urma executării bugetului raionului pe anul precedent.

Controlul a stabilit că partea prognozată de venituri a fost diminuată neîntemeiat cu suma de 524,4 mii lei. Astfel, cu încălcarea art.281 alin.(1) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1055-XIV din 16.06.2000[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1055-XIV), în rezultatul diminuării neîntemeiate a bazei de calcul la impozitul funciar pe 19 primării ale raionului prin micşorarea suprafeţelor impozabile ale terenurilor agricole şi bonităţii solurilor, la capitolul "Impozitul funciar" nu s-a inclus în calcul suma de 434,1 mii lei. Organele publice locale ale raionului Făleşti n-au întreprins măsurile necesare pentru vînzarea sau darea în arendă a pămînturilor aferente construcţiilor private, aflate în rezerva primăriilor, cu suprafaţa totală de 1179,12 ha, de la care nu s-a calculat impozitul funciar în mărime de 82,5 mii lei, astfel nerespectîndu-se art.10/1 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII) şi art.67 şi 98 din Legea nr.1217-XIII din 25.06.1997 "Cu privire la programul de privatizare pe anii 1997-1998"[3] (cu modificările ulterioare).

În urma controlului insuficient din partea primăriei Făleşti, în a.2004, încălcînd art.10 alin. (10) şi art.10/1 din Legea nr.1308-XIII, administraţia ÎM "Asociaţia pieţelor Făleşti" n-a încheiat contracte de arendă a pămînturilor cu persoanele fizice - proprietari ai 182 de containere amplasate pe teritoriul pieţei centrale Făleşti, precum şi contracte de arendă a pămînturilor aferente la 8 încăperi privatizate cu suprafaţa totală de 1435,6 m2, în rezultatul cărui fapt în bugetul raionului Făleşti nu s-au încasat mijloace de la arendă în sumă totală de 7,8 mii lei.

În afară de aceasta, cu încălcarea art.12 alin.(3) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV) şi art.284 alin. (1) din Legea nr.1055-XIV, Inspectoratul Fiscal de Stat Făleşti, fără precizarea părţii de venituri a bugetului, în lipsa deciziei Consiliului raional, neîntemeiat a micşorat suma calculată a impozitului funciar la capitolul "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" pe 4 primării ale raionului, în urma cărui fapt la bugetul raionului nu s-au încasat venituri în sumă de 343,3 mii lei. Drept motiv al acestor acţiuni au servit pierderile de roadă în urma calamităţilor naturale din 22.08.2004, care de fapt n-au fost înregistrate în modul stabilit.

Pe parcursul anului 2004, partea de cheltuieli a bugetului a fost precizată în baza a 3201 modificări, unele din ele fiind efectuate contrar legislaţiei. Astfel, precizarea părţii de cheltuieli s-a efectuat cu încălcarea art.27 alin. (1) şi (2) din Legea nr.397-XV şi pct.30, 32 (1) din Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.13 din 13.02.2004[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.13), fiind constatate cazuri aparte de precizare a părţii de cheltuieli a bugetului raionului în sumă totală de 744,4 mii lei, în baza dispoziţiilor preşedintelui raionului, căruia Consiliul raional, prin decizia sa nr.04/03 din 18.09.03, i-a delegat unele împuterniciri.

În anul 2004, executarea de casă a bugetului raionului Făleşti la venituri constituie 51030,8 mii lei, sau 102,6 la sută, iar la cheltuieli - 52950,9 mii lei, sau 95,4 la sută faţă de prevederile anuale. Cheltuielile de casă au fost executate cu o depăşire de 1920,1 mii lei, din contul precizării cheltuielilor cu suma soldurilor disponibile la data de 01.01.2004. Soldul mijloacelor băneşti la finele perioadei de gestiune constituie 6130,8 mii lei.

Partea de venituri preconizată la nivelul de 49711,0 mii lei, din care venituri fiscale - 19739,6 mii lei, venituri nefiscale - 6794,6 mii lei, transferuri - 22967,2 mii lei, inclusiv transferurile curente de la bugetul de stat - 20463,0 mii lei, real a fost executată în mărime de 51030,8 mii lei, din care venituri fiscale - 19898,2 mii lei (38,9 la sută), venituri nefiscale - 5713,4 mii lei (11,2 la sută), transferuri - 24562,7 mii lei, inclusiv transferurile curente de la bugetul de stat - 22027,9 mii lei, sau cu 1564,9 mii lei mai mult decît suma precizată în buget, fiind achitată datoria la transferuri pe a.2003.

Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Făleşti, veniturile bugetului raional au constituit 14798,4 mii lei, cu o depăşire de 442,6 mii lei (103,1 la sută) a prevederilor anuale precizate.

Deşi veniturile bugetului raionului Făleşti, precum şi ale bugetului raional au fost executate cu depăşirea planului anual precizat, veniturile fiscale şi nefiscale nu s-au executat în măsură deplină faţă de planul precizat, în rezultatul cărui fapt în bugetul raionului Făleşti nu s-au acumulat impozite în sumă totală de 3323,9 mii lei, inclusiv impozitele din proprietate - 1731,5 mii lei, din care impozitul funciar - 1720,5 mii lei; venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate - 1230,8 mii lei; alte impozite - 361,6 mii lei.

Bugetele satelor (comunelor) au fost executate în sumă de 28533,7 mii lei, sau 101,9 la sută faţă de planul precizat, inclusiv venituri curente - 6037,6 mii lei, sau 21,2 la sută din volumul total al veniturilor, venituri fiscale -3443,5 mii lei (12 la sută), transferuri de la bugetul raional - 21008,9 mii lei.

Nivelul scăzut de acumulare a veniturilor fiscale în bugetele satelor (comunelor) este determinat de faptul că la 13 primării din 33 (sau 39,4 la sută) partea de venituri a bugetelor locale nu s-a executat în limitele veniturilor precizate în bugete. Astfel, veniturile executate în bugetul satului Chetruş au constituit 396,3 mii lei, sau 80,6 la sută; în bugetul s.Logofteni - 560,5 mii lei, sau 82,8 la sută; în bugetul s.Musteaţa - 562,3 mii lei, sau 88,6 la sută.

Încasarea la un nivel scăzut a veniturilor fiscale atît în bugetul raionului, cît şi în bugetele satelor (comunelor) a cauzat formarea restanţelor la plăţile de bază calculate de către agenţii economici. Conform datelor IFS Făleşti, restanţa agenţilor economici şi a persoanelor fizice faţă de bugetul raionului Făleşti la toate tipurile de venituri a constituit 5689,6 mii lei, majorîndu-se cu 285,1 mii lei faţă de anul 2003.

În suma totală a restanţei, ponderea cea mai înaltă de 43,9 la sută, ori 2494,8 mii lei, o constituie restanţa la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă. Comparativ cu anul 2003, s-a înregistrat o scădere lentă a restanţelor la unele tipuri de venituri, din care impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - cu 91,2 mii lei; impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - cu 46,5 mii lei; impozitul pe venit din salariu - cu 109,3 mii lei. Totodată, un şir de agenţi economici nu-şi onorează obligaţiunile fiscale, avînd datorii considerabile la buget, din care (restanţe fără penalităţi) S.R.L. "Cenagro-Impex", c/f 17868572 - 711,8 mii lei; "Uzina de maşini salubritate", c/f 177389 - 257,5 mii lei; S.R.L. "Asinasagro", c/f 1003602010908 - 223,2 mii lei; S.R.L. "Agrolin-prim", c/f 3673570 - 227,4 mii lei; S.R.L. "Irlan-agro", c/f 3721574 - 176,0 mii lei.

Restanţa penalităţilor, calculată la impozitele neachitate, constituie 3647,2 mii lei.

Cheltuielile de casă ale bugetului raionului Făleşti constituie 52950,9 mii lei, din care cheltuielile bugetului raional - 16880,9 mii lei (31,9 la sută din volumul total al acestora), cheltuielile bugetelor satelor (comunelor) - 28434,6 mii lei, sau 53,7 la sută.

În suma totală a cheltuielilor generale, ponderea de 65 la sută revine cheltuielilor cu destinaţie social-culturală, executate la nivelul de 34404,1 mii lei, inclusiv învăţămîntul - 30238,5 mii lei; cultura, arta, sportul - 2365,4 mii lei; ocrotirea sănătăţii - 157,8 mii lei; asistenţa şi susţinerea socială - 1642,4 mii lei.

Practic, la toate grupele funcţionale, cheltuielile au fost executate la nivelul mediu de 95 la sută, cu excepţia grupei "Apărarea Naţională", la care cheltuielile s-au executat la nivelul de 148 la sută, ceea ce în valoare absolută constituie 93,4 mii lei, sau cu 30,3 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

În structura cheltuielilor totale, sub aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile la retribuirea muncii au constituit 22621,7 mii lei, ponderea cărora în suma totală a cheltuielilor constituie 42,7 la sută.

Controlul asupra corectitudinii calculelor la salarii a constatat unele încălcări la acordarea ajutorului material în sumă totală de 1,2 mii lei (cîte 0,6 mii lei primarului s.Mărăndeni dl V.Cozacu şi contabilului-şef dl C.Pasecinic), astfel nerespectîndu-se prevederile pct.2(3) şi pct.4(1) din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[6] (cu modificările ulterioare).

Cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor au constituit 9696,3 mii lei (ponderea de 18,3 la sută), unele din ele fiind executate cu încălcarea pct.19 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[7] (cu modificările ulterioare) şi art.15 şi 16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). Astfel, fără documente justificative, pentru efectuarea diferitor cheltuieli, din casele primăriilor s. Mărăndeni şi s.Scumpia au fost eliberate mijloace băneşti în sumă de 6,0 mii lei şi, respectiv, 0,4 mii lei, iar Direcţia cultură a raionului Făleşti a trecut la cheltuieli bunuri materiale în sumă de 24,4 mii lei, fără reflectarea lor la subcontul "Materiale".

Cheltuielile la alin. "Combustibil" constituie 1633,1 mii lei, sau 95 la sută din volumul cheltuielilor precizate. Unele din ele au fost executate cu încălcarea art.15 alin. (1) şi art.16 din Legea nr.426-XIII. Astfel, primăria s.Mărăndeni a trecut la cheltuieli benzină în sumă de 8,2 mii lei, fără luarea ei la evidenţă la subcontul "Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi". În anul 2004, Consiliul raional Făleşti, în baza dispoziţiilor preşedintelui raionului, a eliberat colaboratorilor Consiliului raional 730 litri de benzină în sumă totală de 4,4 mii lei, fără confirmarea trecerii la cheltuieli a benzinei prin foile de parcurs. Parcursul-limită la autoturismele de serviciu şi trecerea la cheltuieli a combustibilului s-au efectuat în baza deciziilor Consiliului raional şi deciziilor preşedintelui raionului.

Cu încălcarea art.13 alin. (4) din Legea nr.397-XV, în anul 2004, din bugetul raionului Făleşti au fost acordate credite bugetare în sumă totală de 105,0 mii lei, inclusiv primăriei s. Ciolacu Nou - 50,0 mii lei şi primăriei s.Egorovca - 55,0 mii lei, care n-au fost rambursate în aceeaşi perioadă de gestiune.

Contrar art.7 alin. (1) din Legea nr.397-XV, Consiliul raional Făleşti, în baza dispoziţiei nr.158-d din 17.09.2004, a achitat Companiei QBE "Asito", c/f 32040572, filiala Făleşti, suma de 9,9 mii lei pentru asigurarea benevolă a autoturismului Şcoda-Octavia, procurat în luna decembrie a anului 2003 de la Cancelaria de Stat la preţul de 232,0 mii lei.

Totodată, în timpul de garanţie a autoturismului menţionat, după 13 luni de exploatare şi 43,0 mii km parcurşi, s-a efectuat o reparaţie costisitoare în sumă totală de 41,0 mii lei, din care în anul 2004 - în sumă de 25,2 mii lei şi la 22.01.2005 - în sumă de 15,8 mii lei.

La contractarea lucrărilor de reparaţie a clădirii Consiliului raional Făleşti nu s-a ţinut cont de prevederile art.25 alin. (5) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[9](cu modificările ulterioare), fiind schimbate condiţiile ofertei, astfel efectuîndu-se cheltuieli de reparaţii în sumă de 32,0 mii lei, care n-au fost prevăzute iniţial în devizul de cheltuieli.

Cheltuielile efective ale bugetului raionului Făleşti au fost executate în mărime de 53259,2 mii lei (95,9 la sută faţă de planul precizat), sau cu o depăşire de 2228,4 mii lei a veniturilor încasate. Controlul selectiv asupra corectitudinii executării devizului de cheltuieli la unele instituţii finanţate din bugetul raionului Făleşti a constatat ca cheltuielile efective au depăşit planul precizat cu 323,3 mii lei.

La situaţia din 01.01.2005, datoriile debitoare, comparativ cu perioada analogică a anului precedent, s-au micşorat cu 50 la sută şi alcătuiau 109,7 mii lei, iar datoriile creditoare au crescut cu 172,5 mii lei (în urma majorării salariilor la pedagogi începînd cu 1 decembrie 2004) şi constituiau 3542,5 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale a actelor legislative şi normative la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Făleşti.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25, 26 şi 27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94[10] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Făleşti pe anul 2004.

2. Se aduc la cunoştinţă Consiliului raional Făleşti rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi.

3. Se cere de la preşedintele raionului Făleşti dl A.Gligor:

3.1. informarea consiliului raional Făleşti despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Făleşti;

3.2. analiza cauzelor de prognozare incorectă şi neexecutare a încasărilor la unele surse de venituri;

3.3.excluderea practicii micşorării neîntemeiate a bazei de calcul a impozitelor;

3.4. precizarea părţii de venituri a bugetului conform prevederilor legale;

3.5. intensificarea controlului asupra încasării depline a veniturilor conform prevederilor legale;

3.6. asigurarea efectuării cheltuielilor pe parcursul anului bugetar numai în limita alocaţiilor aprobate în buget;

3.7. întreprinderea măsurilor pentru reducerea restanţelor agenţilor economici şi persoanelor fizice;

3.8. întreprinderea măsurilor concrete de încasare la buget a mijloacelor de la darea în arendă a pămînturilor aferente obiectelor privatizate, aflate în rezerva primăriei, cu suprafaţa totală de 1179,2 ha;

3.9. determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere, care au admis trecerea nelegitimă la cheltuieli a cantităţii de 730 litri de benzină în sumă de 4,4 mii lei.

4. Se cere de la primarul or. Făleşti dl A.Gorodinschi asigurarea încheierii între administraţia ÎM "Asociaţia pieţelor Făleşti" şi persoanele fizice şi juridice - proprietari ai containerelor a contractelor de arendă a pămînturilor pentru containere şi a terenurilor aferente obiectelor privatizate.

5. Se propune şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţă:

5.1.determinarea gradului de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere de la IFS Făleşti pentru diminuarea neîntemeiată a impozitului funciar cu suma de 343,3 mii lei;

5.2. asigurarea calculării şi încasării de către IFS Făleşti a impozitului funciar de la 19 primării în mărime de 434,1 mii lei.

6. Se ia act că diminuarea neîntemeiată de către IFS Făleşti a impozitului funciar la 4 primării ale raionului în sumă de 343,3 mii lei a fost restabilită la buget în timpul controlului.

7. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Făleşti.

8. Se propune Guvernului Republicii Moldova:

8.1. aprobarea structurii şi mecanismului de funcţionare a comisiei, care, în temeiul art.284 din Titlul VI din Codul fiscal, este în drept să aprecieze prejudiciul cauzat de calamităţile naturale sau incendiu;

8.2. înaintarea în Parlament, conform procedurii stabilite, pentru examinare, a modificării Codului fiscal în partea ce ţine de abilitarea autorităţilor reprezentative ale administraţiei publice locale cu dreptul de acordare a facilităţilor fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, ţinîndu-se cont de faptul că acest impozit reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

9. Despre executarea cerinţelor pct.3-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2000, nr.127-129, art.884

[2] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[3] M.O., 1997, nr.59-60, art.518

[4] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[5] M.O., 2004, nr.91-95, art.205

[6] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[7] M.O., 1992, nr.11, art.351

[8] M.O., 1995, nr.28, art.321

[9] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[10] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)