Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 24 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Floreşti pe anul 2004

Numar din data de 2005-05-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului-adjunct şi şefului Direcţiei impozite şi taxe locale ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dnii Gh.Trocin şi V.Tudose, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, preşedintelui raionului Floreşti dl M.Rusu, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Floreşti pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Floreşti pe anul 2004 a fost stabilit de către Consiliul raional la 12 decembrie 2003, prin decizia nr.07/01, în mărime de 44,7 mil.lei. Contrar prevederilor art.20 alin.(4) şi art.21 alin.(6) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetul raional a fost aprobat cu întîrziere de 2 zile, iar 37 din 40 bugete locale - cu întîrziere de pînă la 10 zile.

Nerespectîndu-se art.22 din Legea nr.397-XV, bugetul raional şi sinteza bugetului raionului pe anul 2004 n-a fost dat publicităţii.

Pe parcursul anului de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Floreşti a fost majorată cu 7,4 mil.lei, constituind 52,1 mil.lei.

Partea de venituri a bugetului raionului Floreşti s-a executat la nivelul de 115,6 la sută, ceea ce în valoare absolută constituie 60,3 mil.lei. În comparaţie cu anul 2003, încasările la venituri au înregistrat o creştere de 5,0 mil.lei, sau cu 9 la sută.

Din suma totală a veniturilor bugetului raionului Floreşti, 48 la sută (sau 29,1 mil.lei) alcătuiesc veniturile proprii, 5 la sută (sau 2,6 mil.lei) revin taxelor locale şi mijloacelor speciale şi 47,4 la sută (sau 28,6 mil.lei) constituie transferurile de la bugetul de stat, care au fost executate la nivelul de 119,4 la sută, fiind achitate integral şi datoriile din anii precedenţi. La rîndul său, bugetul raional a repartizat bugetelor de nivelul întîi transferuri în sumă de 23,9 mil.lei, inclusiv transferuri cu destinaţie specială în sumă de 20,1 mil.lei şi transferuri pentru susţinerea financiară a teritoriului - 3,8 mil.lei.

Ponderea considerabilă în structura veniturilor bugetului raionului Floreşti (fără transferuri) o deţin încasările fiscale - 81,8 la sută, sau 25,9 mil.lei. Încasărilor nefiscale şi veniturilor din operaţiuni cu capitalul revin, respectiv, 16,4 şi 1,8 la sută din executarea totală a veniturilor (fără transferuri), sau 5,2 mil.lei şi, respectiv, 0,6 mil.lei. Sub aspectul tipurilor de impozite, taxe şi alte plăţi, cele mai esenţiale neîncasari la bugetul raionului Floreşti s-au înregistrat la "Impozitul funciar" - 905,0 mii lei, sau 10,5 la sută din prevederile anuale, la "Plata pentru terenurile cu o altă destinaţie" - 62,6 mii lei, sau 4,5 la sută, şi la "Mijloacele speciale ale instituţiilor bugetare" - 34,9 mii lei, sau 2,5 la sută din planul precizat. Analiza dinamicii executării părţii de venituri a bugetului raionului Floreşti denotă că procentul executării părţii de venituri a bugetelor satelor (comunelor) este mai mic decît al bugetelor oraşelor şi bugetului raional. Dacă partea de venituri a bugetului raionului Floreşti este executată în mărime de 115,6%, din care bugetul raional - 155,7%, bugetul oraşelor - 106% (nu s-au executat veniturile numai pe or.Ghîndeşti - cu 1,3%), atunci bugetele comunelor s-au executat în mărime de numai 98,5%. Astfel, în bugetul raionului Floreşti, în urma neexecutării părţii de venituri de către primăria Ghîndeşti şi 24 primării ale comunelor, nu s-au încasat 1,0 mil.lei.

La 1 ianuarie 2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului constituiau 8,1 mil.lei, din care 1,2 mil.lei, sau 14,2 la sută alcătuieşte restanţa agenţilor economici aflaţi în stare de insolvabilitate. Totodată, de menţionat că disciplina fiscală a unor agenţi economici lasă de dorit. Cele mai mari restanţe la buget au înregistrat următorii agenţi economici: S.R.L. "Demeder-Com" - 622,3 mii lei, S.R.L. "Cipagro" - 409,0 mii lei, CPC "Cereale-Flor "S.A. - 376,7 mii lei, S.R.L. "Lorivers" - 294,6 mii lei etc.

Bugetul raionului Floreşti la partea de cheltuieli a fost aprobat în mărime de 44,7 mil.lei. În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, cheltuielile au fost preconizate în sumă de 56,1 mil.lei. Executarea cheltuielilor de casă ale bugetului raionului Floreşti a constituit 52,7 mil.lei, sau 93,9 la sută faţă de prevederi, inclusiv (ţinîndu-se cont de suma transferurilor redistribuite bugetelor de alt nivel - 20,0 mil.lei): cheltuielile de casă ale bugetului raional alcătuiesc 36,9 mil.lei (99%), ale bugetelor oraşelor - 8,2 mil.lei (95,9%), cheltuielile de casă ale bugetelor satelor (comunelor) - 27,6 mil.lei (90,5%). Comparativ cu anul 2003, de la bugetul raionului Floreşti au fost efectuate cheltuieli de casă cu doar 0,1 mil.lei mai mult. Cheltuielile efective ale bugetului raionului Floreşti au alcătuit 54,4 mil.lei, sau cu 2,8 mil.lei mai mult faţă de anul bugetar precedent.

Datoriile debitoare înregistrate la 01.01.2005 constituiau 695,9 mii lei, care, comparativ cu 01.01.2004, s-au micşorat cu 213,5 mii lei. Din suma totală a datoriilor debitoare, 4,3 la sută (30,0 mii lei) constituie datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv 8,1 mii lei - lipsurile unor bunuri (materialele referitor la care au fost transmise în organele de drept încă în anul 1999) şi 21,9 mii lei - datoriile unor primării pentru manualele şcolare achitate centralizat de către fostul Consiliu judeţean Soroca (anul 1999) şi repartizate prin şcoli fără consimţămîntul autorităţilor locale. Datoriile creditoare la 01.01.2005 s-au majorat cu 2160,0 mii lei faţă de datoriile creditoare din anul 2003, constituind 5709,6 mii lei, din care - 783,2 mii lei, sau 13,7 la sută alcătuiesc datoriile istorice, inclusiv 677,3 mii lei - ale 16 primării şi 2 instituţii bugetare faţă de Casa Naţională de Asigurări Sociale, formate în anul 1998 în urma achitărilor la retribuirea muncii prin produse şi mărfuri (6 primării), fără a se ţine cont de contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, şi a achitărilor salariilor fără transferarea contribuţiilor (10 primării şi 2 instituţii bugetare), 34,4 mii lei - datoriile formate în anul 1997 pentru raţia alimentară a unor angajaţi ai Comisariatului de poliţie, care din anul 2003 nu mai activează în raion etc.

Analiza executării cheltuielilor bugetului raionului Floreşti sub aspect funcţional denotă faptul că ponderea cea mai mare (66,3 la sută) aparţine cheltuielilor în domeniul social-cultural, care au fost executate în mărime de 35,0 mil.lei, inclusiv la grupa de funcţie "Învăţămînt" - 30,8 mil.lei, sau 94,8 la sută faţă de plan, la grupele "Cultură, artă, sport şi acţiuni de tineret" şi "Asistenţă socială şi susţinere socială" - respectiv, 1995,0 mii lei şi 1755,9 mii lei, sau 84,8 şi 94,3 la sută faţă de prevederi. Cheltuielilor ce ţin de menţinerea ordinii publice şi serviciile de stat cu destinaţie generală şi în domeniul economic le revin, respectiv, 18,4 şi 13,5 la sută din totalul cheltuielilor şi, în valoare absolută, constituie 9704,9 mii lei şi, respectiv, 7113,6 mii lei, iar cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale alcătuiesc 964,6 mii lei, sau 1,8 la sută.

În aspectul clasificaţiei economice, cheltuielile bugetului raionului Floreşti, raportate la suma totală, s-au efectuat în următoarele proporţii: pentru plata salariilor - 39,6 la sută, mărfuri şi servicii - 18,2 la sută, transferuri în bugetul asigurărilor sociale de stat - 10,4 la sută, transferuri curente - 7 la sută, cheltuieli capitale - 20 la sută, alte cheltuieli - 4,8 la sută.

Încălcînd art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, 4 instituţii bugetare (Aparatul preşedintelui, Direcţia agricultură şi alimentaţie, Secţia economie, Secţia deservire a clădirilor) au admis supracheltuieli în sumă totală de 74,8 mii lei, inclusiv 44,7 mii lei - depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele aprobate în devizul Aparatului preşedintelui raionului Floreşti (dl M.Rusu).

Nerespectîndu-se art.7 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.397-XV şi pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă funcţionarilor publici, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.1996[2] (cu modificările ulterioare), la doi funcţionari publici din Aparatului preşedintelui raionului Floreşti s-a determinat incorect vechimea în muncă, în rezultatul cărui fapt, din bugetul respectiv, li s-a achitat nelegitim 1,6 mii lei.

Transportul de serviciu al Aparatului preşedintelui raionului, unor subdiviziuni ale Consiliului raional şi al 15 primării din raionul Floreşti s-a utilizat contrar Hotărîrii Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[3] (cu modificările ulterioare). Astfel, în perioada anului 2004 parcursul- limită a fost depăşit cu 151,9 mii km, fapt care a condiţionat cheltuieli suplimentare pentru procurarea a 15 mii litri de petrol în sumă totală de 97,3 mii lei.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.1302 din 24.11.2004 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea lucrărilor legate de efectuarea arăturii de toamnă"[4] (în continuare Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1302), raionului Floreşti i-au fost alocate din bugetul de stat mijloace financiare în sumă de 705,7 mii lei, din care 701,8 mii lei au fost repartizate primăriilor, care, ulterior, urmau să le distribuie gospodăriilor ţărăneşti şi individuale, iar 3,9 mii lei au fost restituite Ministerului Finanţelor.

Încălcînd pct.13 lit.a), b) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1302, primăria s.Prajila (primar dl G.Ciocîrlan) n-a restituit subsidiile nedistribuite în sumă de 0,6 mii lei. Controlul efectuat la primăria s.Caşunca (primar dl E.Ciţiacov) a depistat cazuri de existenţă a datelor neveridice în listele pentru primirea mijloacelor băneşti, alocate pentru susţinerea sectorului agrar la aratul de toamnă.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale de nivelele întîi şi doi a actelor legislative şi normative la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Floreşti.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art. 25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994 [5] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

 1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei comise la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Floreşti.

2. Se aduc la cunoştinţă Consiliului raional Floreşti rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi.

3. Se cere de la preşedintele raionului Floreşti dl M.Rusu:

3.1. informarea Consiliului raional Floreşti despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului;

3.2.elaborarea programului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor depistate pe parcursul controlului şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere în cadrul autorităţilor executive, care au comis încălcări la elaborarea şi executarea bugetelor respective pe anul 2004;

3.3. asigurarea prognozei reale a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a colectării depline şi în termen a veniturilor stabilite;

3.4. asigurarea efectuării cheltuielilor pe parcursul anului bugetar numai în limita alocaţiilor aprobate în buget.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Floreşti.

5. Despre executarea cerinţelor pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 1996, nr.80, art.641

[3] Nu este dată publicaţiei

[4] M.O., 2004, nr.212-217, art.1488

[5] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)