Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 26 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 la Casa Naţională de Asigurări Sociale

Numar din data de 2005-05-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului sănătăţii şi protecţiei sociale dl B.Golovin, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale dna T.Şumscaia şi reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi S.A. "Banca de Economii", respectiv, dnele M.Siminiuc, P.Cebotarenco şi L.Vangheli, examinînd rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 la Casa Naţională de Asigurări Sociale,

a constatat:

Bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) a fost aprobat la părţile de venituri şi de cheltuieli în sumă de 2479,8 mil.lei. Pe parcursul anului bugetar acest buget a suportat patru rectificări, în urma cărora indicatorii aprobaţi s-au majorat cu 311,8 mil.lei, constituind 2791,6 mil.lei.

Conform Raportului Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS), executarea de casă a BASS pe anul 2004 la venituri a constituit 2947,8 mil.lei, sau 105,6 la sută, şi la cheltuieli - 2768,9 mil.lei, sau 99,2 la sută faţă de prevederile anuale, astfel înregistrîndu-se un excedent în mărime de 178,9 mil.lei.

În anul 2004 s-a atestat o uşoară creştere a ponderii veniturilor şi cheltuielilor BASS în PIB, totodată sporind (faţă de anul 2003) cu, respectiv, 0,5 şi 0,7 puncte procentuale. Ponderea veniturilor în PIB a constituit 9,2 la sută, iar a cheltuielilor - 8,7 la sută.

Controlul evoluţiei încasărilor în BASS a stabilit că sursa de bază a formării veniturilor acestuia o constituie încasările de la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, ponderea cărora a alcătuit 83,6 la sută din suma totală a veniturilor, însumînd 2464,1 mil.lei, cu o depăşire de 6,6 puncte procentuale a prevederilor anuale. La acest capitol, în dependenţă de tipul de tarife ale contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, ponderea cea mai esenţială revine contribuţiilor achitate de angajator, constituind circa 70,3 la sută şi însumînd 2072,3 mil.lei. Deşi în anexa nr.4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18.12.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 519-XV) se prevede planificarea divizată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform tarifelor, evidenţa încasărilor efectuate în baza acestui criteriu nu se ţine. Astfel, majoritatea încasărilor contribuţiilor unor categorii de contribuabili, specificaţi în pct.1 literele e), k), l), m) şi n) din anexa nr.4 la Legea nr. 519-XV, se atribuie la tariful de 28% la fondul de retribuire a muncii şi la alte recompense, prin ce se majorează nejustificat executarea la acest tip de venituri.

Ponderea în executarea veniturilor BASS a mijloacelor provenite din transferurile de la bugetul de stat pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi compensaţiilor constituie 15,4 la sută, ceea ce, în valoare absolută, constituie suma de 455,3 mil.lei, sau 99,9 la sută faţă de prevederile anuale.

Încasărilor de la diferite tipuri de dobînzi le revin 0,8 la sută din executarea totală a veniturilor BASS şi alcătuiesc 22,9 mil.lei.

La compartimentul "Alte venituri" au fost acumulate 5,4 mil.lei, ce constituie 0,2 la sută din executarea totală a BASS. Nivelul executării tipului dat de venituri constituie 216,2% faţă de prevederile anuale. Executarea sporită a acestor venituri se datorează faptului reflectării la veniturile de casă, fără rectificarea planului, a costurilor restituite ale imobilelor transmise la balanţa CNAS în contul stingerii datoriilor faţă de BASS în sumă de 2,9 mil.lei. La acest capitol au mai fost atribuite sumele contravenţiilor administrative, corecţiilor etc. în mărime de 1,3 mil.lei, precum şi sumele restituite de către agenţii economici pentru plata pensiilor de invaliditate în urma accidentelor de muncă (regrese) în mărime de 1,2 mil.lei, ceea ce constituie 57 la sută din reclamaţiile expediate în perioada de gestiune. Controlul asupra executării acţiunilor de regres este pus în sarcina Direcţiei principale juridice, care se călăuzeşte de Instrucţiunea "Cu privire la înaintarea cererilor de regres faţă de persoanele juridice şi fizice, vinovate de cauzarea pierderii capacităţii de muncă pe o perioadă îndelungată, decesului angajatului ce a survenit în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale şi restituirea în Fondul Social al Republicii Moldova a sumelor pensiilor plătite în legătură cu aceasta cetăţenilor şi membrilor familiilor lor"[2], aprobată prin hotărîrea Consiliului Fondului Social al Republicii Moldova din 17.03.1993. Pînă la momentul actual, CNAS n-a contribuit la modificarea instrucţiunii nominalizate, pentru conformarea ei la prevederile legislaţiei în domeniul dat.

Evidenţa sumelor încasate se ţine separat, numai conform dosarelor de pensionare, fără generalizarea datelor din perioada de gestiune. Nu se ţine o evidenţă a calculării şi achitării acestor restituiri după agenţii economici sau persoanele fizice vinovate de prejudiciul cauzat beneficiarului, iar evidenţa ţinută nu permite estimarea restanţelor la acest compartiment.

Conform dării de seamă (f.4 BASS), suma totală a contribuţiilor de asigurări sociale de stat spre achitare în anul 2004 a constituit 3883,8 mil.lei şi include: soldul datoriilor la 01.01.04 - 1226,5 mil.lei, suma contribuţiilor şi a sancţiunilor financiare calculate în mărime de 2612,9 mil.lei şi, respectiv, 44,5 mil.lei, real fiind transferate contribuţii în sumă totală de 2297,8 mil.lei, ceea ce constituie în medie pe republică 59,2 la sută din suma spre achitare. Potrivit Raportului CNAS, s-au achitat sancţiuni financiare calculate pe anul 2004 în sumă de 4,3 mil.lei, sau 9,7 la sută din suma calculată, nivelul încasărilor contribuţiilor calculate constituind în medie pe republică 87,8 la sută. Majorarea acestui indice este determinată de încasările de la achitarea datoriilor istorice în sumă totală de 267,9 mil.lei, inclusiv contribuţii în mărime de 257,1 mil.lei şi sancţiuni - de 10,7 mil.lei. Astfel, nivelul real de încasare a contribuţiilor calculate pentru a.2004 constituie 77,9 la sută, sau cu 9,9 puncte procentuale mai puţin faţă de cel raportat de CNAS.

În aspectul ramurilor economiei naţionale, cel mai scăzut nivel al încasărilor revine gospodăriei săteşti - 49,7 la sută, pe cînd în celelalte ramuri nivelul mediu variază de la 91,0 pînă la 94,4 la sută.

Executarea părţii de venituri a BASS a fost influenţată de:

- neplanificarea mijloacelor ce ţin de contribuţiile contribuabililor, acceptate în scopul achitării la locul de muncă a drepturilor prevăzute de legislaţie în contul contribuţiilor ce urmează a fi transferate la BASS - 170,6 mil.lei. Aceste cheltuieli sînt planificate şi raportate la "Fondul de asigurare socială a salariaţilor", pe cînd indicii planificaţi la venituri nu includ aceste mijloace ca venituri planificate şi, ca rezultat, nu se asigură ponderea reală de executare a veniturilor;

- soldul datoriilor BASS faţă de contribuabili la începutul anului - 16,8 mil. lei, micşorat cu sumele rambursate din BASS de la începutul anului - 157,1 mii lei;

- datoriile şi sancţiunile anulate în condiţiile legii în sumă de 266,0 mil.lei, din care: sancţiuni financiare - 190,3 mil.lei, scutirea pensionarilor conform Legii nr. 519-XV - 63,2 mil.lei şi datoriile anulate - 12,5 mil.lei. Cele mai mari anulări revin gospodăriei săteşti - 232,8 mil.lei (87,5 la sută).

La situaţia din 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de BASS au însumat 1153,2 mil.lei şi, în comparaţie cu anul 2003, s-au micşorat cu 73,2 mil.lei, sau cu 6 la sută. Această diminuare a fost influenţată de scutirile şi anulările datoriilor, eşalonările şi prolongările termenelor de vărsare a acestora în BASS. În aspectul ramurilor economiei naţionale, cele mai mari datorii le revin agenţilor economici din sectorul agrar - 461,9 mil.lei, sau 40 la sută din datoriile totale.

Din suma totală a restanţelor, 738,0 mil.lei, sau 64 la sută, reprezintă datoriile istorice, iar 415,2 mil.lei - cele curente. Partea preponderentă în structura restanţelor o deţin datoriile la contribuţiile de bază şi individuale - 84,2 la sută (971,2 mil.lei, inclusiv 592,4 mil.lei - datoriile istorice şi 378,8 mil.lei - datoriile curente). Restul 15,8 la sută din datoriile totale, care în valoare absolută alcătuiesc 182,0 mil.lei, reprezintă penalităţile şi amenzile calculate (145,6 mil.lei - la datoriile istorice, 36,4 mil.lei - la datoriile curente).

Măsurile întreprinse de CNAS în anul 2004 n-au asigurat rezultatele scontate la reducerea datoriilor istorice faţă de BASS. CNAS a înaintat în instanţele judecătoreşti materiale pentru achitarea forţată de către 47 agenţi economici a datoriilor în sumă de circa 52,3 mil.lei. La 01.01.2005, încasările în rezultatul acestor măsuri au constituit 15,2 mil.lei, sau 29 la sută.

Analiza restanţelor faţă de BASS a stabilit că printre datornici se află agenţi economici a căror activitate este stopată şi care pe parcursul unui şir de ani nu achită datoriile acumulate şi nu prezintă dări de seamă. Totodată, CNAS, în scopul aprecierii posibilităţii reale de încasare a datoriilor, nu efectuează verificarea contribuabililor la care sînt înregistrate acestea şi nu întreprinde măsuri depline de încasare a lor.

Potrivit legilor adoptate în perioada iunie 2003 - noiembrie 2004, în scopul redresării situaţiei economico-financiare a unor agenţi economici, CNAS urma să anuleze, în anul de gestiune, penalităţi şi sancţiuni financiare în sumă totală de 191,5 mil.lei. În temeiul documentelor justificative, era necesar şi au fost anulate datorii de 190,3 mil.lei (cu 1,2 mil.lei mai puţin). Diferenţa a fost cauzată de neveridicitatea sumelor propuse în legile de anulare, unele dintre care au avut alte termene de anulare, iar altele au fost necondiţionate. Cele mai mari erori (83 la sută ) au fost admise în listele producătorilor agricoli, în care au fost incluşi agenţi cărora, prin intermediul comisiilor de lichidare, deja li se anulase penalităţile în trimestrul IV al anului 2003. La situaţia din 01.01.2005, cu CNAS au fost încheiate 58 de Acorduri-memorandum în sumă totală de 46,7 mil. lei. Comparativ cu anul 2003, s-au încheiat cu 3 acorduri mai mult în sumă de 4,7 mil.lei.

Controlul selectiv al dărilor de seamă privind calcularea, utilizarea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, prezentate de către producătorii agricoli, beneficiari de anulări ale penalităţilor şi amenzilor din raioanele Basarabeasca şi Cimişlia, a stabilit că majoritatea lor continuă să nu achite contribuţiile calculate în anul 2004, fapt ce condiţionează formarea şi majorarea datoriilor istorice. Astfel, contribuabilului - S.R.L. "CBG - Stimulen" (cod fiscal 2988313 ) din s.Mihailovca, r-nul Basarabeasca (datorii istorice de 191,8 mii lei) şi la trei agenţi economici din s.Mihailovca, r-nul Cimişlia (F.C. Rapid VPV S.R.L.(cod fiscal 545110), G.Ţ. "Axenti-V-impex" (cod fiscal 1599444), S.R.L. "Agroprim-Plugar" (cod fiscal 26288442) - datorii istorice în sumă totală de 639,1 mii lei) le-au fost anulate penalităţi şi amenzi în mărime de 31,7 mii lei şi, respectiv, 340,5 mii lei. Cu toate acestea, agenţii economici menţionaţi nu şi-au onorat obligaţiunile faţă de BASS şi, la 01.01.2005, înregistrau datorii în sumă de 227,9 mii lei şi, respectiv, 708,7 mii lei, sau cu 36,1 mii lei şi, respectiv, 69,6 mii lei mai mult faţă de cele de pînă la anulări.

Măsurile întreprinse întru redresarea situaţiei economico-financiare a contribuabililor şi ridicarea disciplinei fiscale la onorarea obligaţiunilor faţă de BASS n-au avut rezultatele scontate. Deşi unii agenţi economici beneficiază de facilităţi necondiţionate din partea statului, aceştia continuă să nu achite integral şi în termenele stabilite contribuţiile respective. Totodată, în timp ce contribuabilii din anumite teritorii nu-şi achită obligaţiunile legale, mijloacele necesare pentru achitarea plăţilor prevăzute în sistemul de pensionare sînt în creştere. Astfel, numai în s.Mihailovca, r-nul Cimişlia, plăţile efectuate din BASS pentru 652 de beneficiari din localitatea dată în anul 2003 au constituit 1587,4 mii lei, iar în anul 2004 -1986,9 mii lei, pe cînd contribuţiile achitate de contribuabilii din localitatea dată, la 01.01.2005, au constituit 433,0 mii lei, iar datoriile formate şi neachitate în BASS - 1294,7 mii lei.

CNAS aplică neuniform prevederile art.10 alin.(3) din Legea nr. 519-XV şi art.28 alin.(5) din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 "Privind sistemul public de asigurări sociale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.489-XIV). Astfel, nu în toate cazurile şi nu la toţi contribuabilii se calculează pentru neachitarea în termen majorări de întîrziere în mărime de 0,1 la sută din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere. Conform dării de seamă (f.4 BASS) pe a.2004, asemenea calculări au alcătuit 1092,5 mii lei, din care la contribuţii de bază - 918,2 mii lei şi individuale - 174,3 mii lei, pe cînd datoria formată la plata contribuţiilor calculate pentru a.2004, la 01.01.2005, constituia 319,4 mil.lei.

În temeiul art.23 din Legea nr. 519-XV, în anul 2004, 17 agenţi economici au beneficiat de o reducere a tarifului contribuţiei de asigurări sociale de stat, din care 13 au beneficiat de această înlesnire şi în anul 2003. Totodată, numărul agenţilor economici care au beneficiat de reducere în anul 2004 este în descreştere faţă de anul 2003 (19 contribuabili). Controlul selectiv al condiţiilor de reducere a tarifului a stabilit unele încălcări ale legislaţiei. Astfel, contrar prevederilor art.7 alin.(5) din Legea nr.519-XV, pct.3 şi 17 din Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuţiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense, conform art.23 al Legii BASS pe a.2004[4], aprobat de către Consiliul de Administraţie al CNAS prin procesul-verbal nr.1 din 27 ianuarie 2004, unii beneficiari de reducere a tarifului nu indică în dispoziţiile de plată destinaţia sumelor plătite, tipul obligaţiei (plăţi de bază, penalitate, amendă) şi perioada pentru care este efectuată plata, iar casele teritoriale de asigurări sociale (în continuare - CTAS), la rîndul lor, nu prezintă informaţia privind respectarea condiţiilor stipulate în acordurile încheiate. CNAS nu aplică uniform prevederile legii la acordarea tarifelor reduse. Astfel, CNAS a încheiat cu S.A. "Vitanta" (mun.Chişinău, cod fiscal 559110), la 01.01.2004, Acordul nr.7 privind aprobarea tarifului redus al contribuţiilor de asigurări sociale de stat, pe cînd cererea privind încheierea acordului menţionat a fost depusă şi înregistrată la CNAS la 27.02.2004, cu 58 de zile mai tîrziu. Totodată, încălcarea prevederilor art.23 din Legea nr.519-XV de către factorii de decizie ai CNAS a determinat tergiversarea procedurii de încheiere a acordurilor cu unii contribuabili care respectă prevederile legislaţiei în vigoare.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, grupate în cinci fonduri, şi a cheltuielilor aferente organizării şi funcţionării sistemului public. Conform raportului anual al CNAS, cheltuielile de casă ale BASS au fost executate în sumă de 2768,8 mil.lei, sau 99,2 la sută faţă de prevederile anuale, cheltuielile efective constituind 2760,9 mil.lei, sau 98,9 la sută, ceea ce reprezintă o majorare cu 27,4 la sută şi, respectiv, 26,9 la sută faţă de prevederi.

Soldurile mijloacelor băneşti, înregistrate după executarea de casă a cheltuielilor BASS, au însumat 765,9 mil.lei, din care mijloacele contului curent - 522,3 mil.lei, mijloacele investite în hîrtii de valoare de stat - 108,6 mil.lei, mijloacele fondului de rezervă depozitate la S.A. "Banca de Economii" - 135,0 mil.lei. Concomitent cu aceste solduri, ca mijloace disponibile ale BASS se disting mijloacele băneşti transferate de CNAS la contul Î.S. "Poşta Moldovei" - 80,1 mil.lei, la S.A. "Banca de Economii" - 11,7 mil.lei şi mijloacele contului tranzitoriu (mijloace aflate în drum) - 6,5 mil.lei, care nu se iau în consideraţie la aprecierea rezultatului financiar al executării BASS.

Partea preponderentă a cheltuielilor executate ale BASS (84,4 la sută, sau 2338,3 mil.lei) o deţin cheltuielile de casă ale Fondului de pensii şi indemnizaţii, a căror executare constituie 99,2% faţă de prevederile anuale. Anume la executarea cheltuielilor acestui fond s-au înregistrat cele mai mari datorii debitoare - de 12,7 mil.lei, ce constituie 80,9 la sută din suma lor totală. Comparativ cu anul 2003, cheltuielile acestui fond au crescut cu 482,8 mil.lei, sau 26,2 la sută. Din suma totală a cheltuielilor fondului, 77,7 la sută constituie cheltuielile ce ţin de achitarea pensiilor pentru limita de vîrstă, 17,7 la sută - pensiile de invaliditate, 3,3 la sută - pensiile de urmaş şi 0,5 la sută - pensiile pentru vechime în muncă.

Pentru Fondul de protecţie a familiilor cu copii au fost aprobate cheltuieli în sumă de 90,2 mil.lei. Cheltuielile de casă au constituit 111,4 mil.lei (123,5 la sută), iar cele efective - 112,7 mil.lei (125,0 la sută ). Drepturile plătite de la bugetul de stat, atribuite la acest fond, fiind stabilite în mărime de 58,0 mil.lei, s-au executat în sumă de 89,0 mil.lei, sau cu 31,0 mil.lei mai mult faţă de prevederile anuale, fapt ce demonstrează prognozarea neadecvată şi lipsa unor propuneri de modificare a indicilor planificaţi.

Fondul de asigurare împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale a fost prevăzut în mărime de 3405,8 mii lei, executarea de casă constituind 900,4 mii lei, sau 26,4 la sută din suma prevăzută, fapt exprimat prin lipsa unor estimări bine fundamentate din partea CNAS.

Fondul de şomaj a fost aprobat în sumă totală de 24,5 mil.lei, executarea de casă a cheltuielilor constituind 23,1 mil.lei, sau 94,5 la sută faţă de prevederi.

Fondul de asigurare socială a salariaţilor pentru a.2004 a fost prevăzut în mărime de 21,9 mil.lei, executarea de casă a cheltuielilor însumînd 20,7 mil.lei, sau 94,8 la sută din cele preconizate.

Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public de asigurări sociale, ca componentă structurală a cheltuielilor BASS, au fost precizate de la 76,8 mil.lei pînă la 98,8 mil.lei, executarea de casă constituind 87,9 mil.lei, sau 88,9 la sută din prevederile anuale. Acest compartiment include cheltuielile pentru: distribuirea pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor (30,9 la sută din totalul cheltuielilor de casă executate la acest compartiment); deservirea bancară şi încasarea contribuţiilor (7,6 la sută din totalul cheltuielilor de organizare şi 57,3 la sută din prevederile precizate); crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care, fiind aprobate în limita a 3,2 mil.lei, au fost majorate pînă la 10,4 mil.lei, executarea de casă constituind 5,9 mil.lei, sau 56,7 la sută, fapt ce confirmă surplusul de mijloace prevăzut la capitolul respectiv (6,7 la sută din totalul cheltuielilor la acest compartiment); întreţinerea CNAS în sumă de 49,7 mil.lei, executarea cheltuielilor de casă constituind 48,2 mil.lei, sau 96,9 la sută faţă de prevederi (54,8 la sută din totalul cheltuielilor la acest compartiment).

CNAS, la încheierea cu S.A. "Banca de Economii" a tranzacţiilor de plasare a mijloacelor la conturile de depozit în termen, a admis încălcări ale Regulamentului "Privind plasarea excedentelor bugetului asigurărilor sociale de stat în băncile comerciale ale Republicii Moldova la conturi de depozit în termen", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1754 din 31.12.2002[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1754). Astfel, în contractele nr.96 -12/2003 din 30.12.2003 şi nr.97 din 06.10.2004, termenul de anunţare de către părţi a motivaţiilor de reziliere anticipată a fost mărit cu 5 zile faţă de cel reglementat în Regulament.

Registrul monitorizării depozitelor în termen plasate în băncile comerciale ale Republicii Moldova n-a fost perfectat conform pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1754, iar virarea mijloacelor băneşti la depozitele în termen pe parcursul a.2004 în sumă totală de 135,0 mil.lei s-a efectuat în lipsa hotărîrilor de Guvern, fapt ce contravine prevederilor pct.10 din acelaşi Regulament. Plasarea mijloacelor în sumă de 60,0 mil.lei pe un termen de 183 zile (01.01.2004 - 02.07.2004) la contul de depozit (contractul nr.96-12/2003), cu rata dobînzii de 17 procente anual, s-a efectuat în lipsa deciziei Consiliului de Administraţie al CNAS.

Nerespectînd Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1754, precum şi contractul nr.96-12/2003, CNAS, la 03.07.2004, a încheiat cu S.A. "Banca de Economii" acordul adiţional nr.69/1, prin care a fost prelungit termenul plasării mijloacelor în contul de depozit pînă la 31.12.2004, sau pe un termen de 347 de zile, începînd cu 20.01.2004, rata dobînzii aferente soldului efectiv al mijloacelor la momentul încheierii Acordului adiţional fiind micşorată cu 2 puncte procentuale faţă de cea iniţială. Încălcînd aceleaşi prevederi, cu 61 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut de condiţiile contractuale (31.12.2004), prin acordul adiţional din 01.11.2004, termenul plasării a fost prelungit pînă la 31.12.2005, rata dobînzii fiind micşorată cu 0,5 puncte procentuale faţă de cea stabilită anterior.

Încălcări analogice au fost stabilite şi la executarea contractului nr.97 din 06.10.2004, conform căruia CNAS a plasat la un alt cont de depozit în S.A. "Banca de Economii" mijloace în sumă de 75,0 mil.lei pe un termen de 182 de zile (11.10.2004 - 11.04.2005), cu rata dobînzii de 15 procente anual. CNAS a reziliat anticipat contractul (cu 151 de zile), acceptînd prelungirea termenului de depozitare pînă la 31.12.2005 şi micşorarea dobînzii cu 0,5 puncte procentuale.

Pentru efectuarea nemijlocită a plăţilor către beneficiari, CNAS, din conturile curente speciale, transferă la conturile executantului (S.A. "Banca de Economi") mijloace băneşti în sume necesare pentru achitarea plăţilor respective. Nefiind ridicate integral de către beneficiari, la conturi rămîn disponibilităţi mari de mijloace băneşti, pentru care CNAS n-a negociat cu instituţia bancară şi, respectiv, n-a prevăzut achitarea unor dobînzi la soldurile medii lunare, care în perioada anului 2004 au variat între 18,9 mil.lei şi 118,7 mil.lei.

Formarea soldurilor în conturile S.A. "Banca de Economii" la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii este cauzată de faptul că, potrivit pct.35 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15.11.2002 "Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii"[6], S.A. "Banca de Economii" restituie sumele indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, neprimite de beneficiari în decurs de 3 luni. În cazurile cînd beneficiarii n-au ridicat indemnizaţiile pentru 4 luni, 5 luni etc., se restituie automat la contul CNAS numai sumele care s-au aflat în contul bancar în decurs de 3 luni, restul sumelor rămînînd la conturile bancare pînă nu ating acest termen. Totodată, CNAS, la transferarea mijloacelor necesare pentru achitarea plăţilor pe luna următoare, nu micşorează finanţarea cu soldul mijloacelor disponibile aflate în aceste conturi, admiţînd imobilizarea mijloacelor băneşti ale BASS în conturile instituţiei bancare, la care nu se calculează dobînda.

Drept rezultat al tergiversării procedurii de încheiere cu S.A. "Banca de Economii" a contractului privind taxa de comision la sumele eliberate de instituţiile financiare pentru plata pensiilor, alocaţiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor prin intermediul Î.S."Poşta Moldovei", CNAS a suportat cheltuieli suplimentare de 258,9 mii lei.

În urma verificării corectitudinii efectuării transferurilor de mijloace destinate plăţii pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor prin oficiile teritoriale ale Î.S. "Poşta Moldovei", s-a stabilit comiterea şi în a II-a jumătate a anului 2004 a unor încălcări constatate de Curtea de Conturi în Hotărîrea nr.52 din 26.07.2004[7] (transferarea peste necesar de către CNAS a mijloacelor; solduri considerabile ale plăţilor neridicate, la care nu se calculează dobînda; neachitarea în termen şi, invers, achitarea înainte de termen a plăţilor respective de către oficiile poştale; comercializarea mărfurilor prin oficiile poştale după 25.05.2004 etc.).

Contrar atribuţiilor ce-i revin în temeiul Statutului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25.07.2000 "Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a RM"[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Statutul aprobat prin Hotărîrea nr.739), CNAS, în perioada a.2004, n-a asigurat executarea integrală a unui şir de prevederi ale Legilor nr.519-XV şi nr.489-XIV.

Nerespectîndu-se prevederile art.6 din Legea nr.489-XIV şi pct.2 din Instrucţiunea "Privind modalitatea de asigurare prin contract în sistemul public de asigurări sociale"[9], aprobată prin decizia nr.2 din 18.04.2002 a Consiliului de Administraţie al CNAS (în continuare - CA al CNAS), n-au fost încheiate contracte de asigurare cu persoanele angajate prin contract individual de muncă în străinătate, iar contribuţiile de asigurări sociale se achitau de către asigurat numai în baza cererii, înregistrată de către CNAS în Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare. Factorii de decizie ai CNAS, încălcînd art.34 alin. (2) din legea menţionată, neîntemeiat au restituit unor persoane contribuţiile achitate în BASS.

CNAS nu respectă termenul (10 zile) de prezentare Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS) a informaţiei despre sumele contribuţiilor calculate şi plătite de contribuabili, precum şi despre sumele restante, prevăzut în art.10 din Legea nr.519-XV. Astfel, datele despre soldurile contribuabililor la 01.01.2004 au fost transmise SFS de către CNAS în mod electronic abia la 16.09.2004, iar calculele pentru trimestrele I şi II - respectiv, la 16.09.2004 şi 01.10.2004.

Contrar prevederilor art.12 din Legea nr.519-XV, pct.2.19 din Politica de contabilitate a CNAS pe a.2004, aprobată prin ordinul preşedintelui CNAS nr.9-a din 27.01.2004, CNAS nu distribuie veniturile acumulate (proporţional cotei stabilite) din contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii pe cele 5 fonduri de asigurări sociale, constituite de CNAS pentru gruparea cheltuielilor. Nu se repartizează în fonduri nici veniturile BASS provenite din transferurile de la bugetul de stat, iar conform Politicii de contabilitate, acestea urmează a fi efectuate concomitent cu înregistrările privind trecerea lor în contul curent.

În anul 2004, ca şi în anii precedenţi, CNAS a admis dezafectarea mijloacelor BASS în scopurile prevăzute ca drepturi plătite de bugetul de stat, astfel încălcînd prevederile art.11 alin.(2) şi art.13 alin. (2) din Legea nr.519-XV. Datoriile debitoare şi creditoare faţă de BASS, formate în urma acestor acţiuni, la 01.01.2005, au constituit, respectiv, 175,2 mil.lei şi 23,2 mil.lei, înregistrîndu-se o creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu, respectiv, 46,7 mil.lei şi 12,9 mil.lei.

CNAS crează şi gestionează Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale (în continuare - REVIND). Acumulările contribuţiilor individuale (1 la sută) în conturile de venituri ale CNAS în perioada anului 2004 au constituit 146,5 mil.lei.

La 01.01.2005, în sistemul REVIND au fost introduse (cumulativ de la începutul derulării acestei proceduri) 850,2 mii de anchete ale asiguraţilor, sau 95,6 la sută din numărul total de persoane asigurate angajate. Actualmente sînt prelucrate datele personale şi atribuite coduri personale de asigurări sociale la 710,5 mii de persoane.

Din 1086,1 mii de declaraţii ale persoanelor asigurate (Formularele REV 5, REV 5a), au fost introduse 261,9 mii de declaraţii, ce constituie doar 24,1 la sută.

Conform pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.128 din 16.02.2001 "Cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic, categoriilor de salarizare ale aparatului central şi subdiviziunilor teritoriale, preluarea funcţiilor şi transmiterea unor unităţi şi patrimoniului acestora către Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova"[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea nr.128), pentru implementarea evidenţei individuale a contribuţiilor a fost prevăzută încadrarea permanentă a 145 unităţi de personal şi în bază de contract - a 140 unităţi de personal pe o perioadă de 2 ani, începînd cu anul 2004, pentru introducerea informaţiei pe anii 1999-2002. Neîntocmirea de către CNAS a dării de seamă privind statele şi contingentul complică stabilirea executării reale a unităţilor de personal încadrate permanent şi a celor încadrate în bază de contract. De asemenea, CNAS nu dispune de informaţia referitor la cheltuielile efective pentru retribuirea muncii şi la alte cheltuieli de întreţinere a acestora, deoarece nu se ţine separat evidenţa lor.

În Legea nr.519-XV, prin poziţie separată, au fost prevăzute iniţial cheltuieli pentru crearea şi ţinerea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale în sumă totală de 3,2 mil.lei, care, în urma rectificărilor, s-au majorat, constituind 10,4 mil.lei. Devizul de cheltuieli aprobat, în lipsa calculelor şi argumentărilor depline, prin Hotărîrea nr.5 din 26.08.2004 a CA al CNAS, prevedea alocaţii pentru premiere în sumă de 400,0 mii lei, respectiv fiind prevăzute şi contribuţii de asigurări sociale de stat - 112,0 mii lei şi medicale - 16,0 mii lei, deşi personalul ocupat cu implementarea REVIND este remunerat din mijloacele devizului de cheltuieli pentru întreţinerea aparatului CNAS. Datorită acestui fapt, prin decizia CA CNAS nr.8 din 28.12.2004, aceste alocaţii au fost redistribuite în alte scopuri.

Datorită planificării exagerate a necesităţilor, executarea cheltuielilor de casă, la 01.01.2005, a constituit 5,9 mil.lei, sau cu 4,4 mil.lei mai puţin decît suma preconizată. Cheltuielile efective au fost executate în mărime de 3,9 mil.lei, înregistrîndu-se la finele anului de gestiune datorii debitoare în sumă de 1,5 mil.lei, din care 94,8 la sută constituie datoriile debitoare la art. "Procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe".

Controlul asupra executării devizului de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS şi a structurilor desconcentrate în teritoriu pe anul 2004 a stabilit că pentru întreţinerea aparatului CNAS au fost precizate alocaţii în mărime de 49,7 mil.lei, sau cu 8,8 mil.lei mai mult decît alocaţiile în anul 2003. Cheltuielile de casă s-au finanţat şi executat în mărime de 48,2 mil.lei, sau 97 la sută din prevederile anuale. Cheltuielile efective au însumat 48,1 mil.lei. În rezultatul executării cheltuielilor, la 01.01.2005, s-au înregistrat datorii debitoare în sumă de 0,7 mil.lei şi creditoare - de 2,5 mil.lei.

Datorită faptului că cheltuielile BASS se efectuează prin conturi bancare, dar nu prin sistemul trezorerial, CNAS continuă practica de admitere a executării cheltuielilor cu depăşirea limitelor de alocaţii aprobate în deviz. Astfel, la executarea de casă a cheltuielilor au fost admise supracheltuieli în mărime de circa 1,0 mil.lei, inclusiv la următoarele articole şi alineate: "Premieri" - de 281,4 mii lei; "Alte plăţi băneşti" - de 140,1 mii lei; "Rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc"- 352,4 mii lei; "Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii" - 214,0 mii lei; "Servicii editoriale"- 22,3 mii lei; "Paza extradepartamentală" - 3,2 mii lei. N-au fost respectate limitele alocaţiilor nici la executarea cheltuielilor efective la aceste poziţii. Cele menţionate denotă neasigurarea utilizării conform destinaţiilor şi în limitele stabilite a alocaţiilor aprobate în devizul de cheltuieli, precum şi lipsa propunerilor de modificare care se impun în procesul executării acestuia, astfel mijloacele utilizîndu-se fără acordul CA al CNAS, la discreţia conducerii CNAS.

La utilizarea de către CNAS a mijloacelor BASS pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii s-a stabilit repetarea multiplelor încălcări constatate de Curtea de Conturi în hotărîrile din anii precedenţi, acestea fiind confirmate în anul 2004 şi de Departamentul auditului intern al CNAS.

La încheierea unor contracte, responsabilii de la CNAS nu determină şi nu stipulează clar condiţiile contractuale referitor la termenele de executare sau livrare a bunurilor, cantitatea concretă, specificaţia acesteia, condiţiile de achiziţionare etc.

Majoritatea contractelor încheiate în anul 2004 nu conţin clauza referitor la termenul de achitare şi mărimea plăţii acordate în avans. Numai în perioada de 9 luni ale anului 2004, CNAS, în 31 de cazuri, a admis dezafectarea mijloacelor BASS ca plată prealabilă (în mărime de 100% din valoarea contractului), iar agenţilor economici-furnizori li s-a plătit în avans circa 3,2 mil.lei. Astfel, agentului economic din mun.Chişinău - S.R.L. "Savnic-Prod" (cod fiscal 1003600048349), pentru confecţionarea mobilei, în temeiul a două contracte şi acorduri adiţionale la ele (responsabil dl Gh.Cărăruş), i-au fost alocate în avans mijloace în sumă totală de 245,6 mii lei (100%), pe cînd livrările au urmat în termene de peste 1,5- 3 luni. Aceleaşi încălcări s-au constatat şi la încheierea cu S.R.L. "Polimobil" (mun.Bălţi, cod fiscal 1682122), a contractelor pentru procurarea mobilei în valoare de 554,3 mii lei (în total - 16 contracte). Achiziţionarea de mobilă în valoare de 82,9 mii lei s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30.04.97[11](cu modificările ulterioare), suma atribuită achiziţiilor divizîndu-se în 10 contracte cu valoarea de pînă la 10,0 mii lei.

În perioada anului 2004, din contul alocaţiilor de deviz la art. "Servicii editoriale", 127,2 mii lei au fost transferate pentru tipărirea ziarului. S-au editat 84000 exemplare cu costul de 131,7 mii lei, din care au fost repartizate fără plată 78575 exemplare - de 123,7 mii lei şi realizate 5425 exemplare - de 8,0 mii lei. Mijloacele de la realizare se încasează la contul pentru executarea devizului aparatului şi se atribuie la micşorarea cheltuielilor efectuate în scopul dat. Aceste mijloace au fost constituite contrar Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 43 din 11.04.2001 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul nr.43), şi trecute la cheltuieli în lipsa unui deviz aprobat în scopul respectiv.

Cu încălcarea Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), actele de decontare ale publicaţiei repartizate gratuit pentru lunile noiembrie - decembrie 2004 în sumă de 32,9 mii lei au fost trecute în evidenţa contabilă în luna ianuarie 2005.

La situaţia din 01.01.2005, CNAS dispunea de mijloace fixe în sumă de 38,5 mil. lei, inclusiv: clădiri - 10,5 mil.lei, maşini şi utilaje - 20,6 mil.lei, mijloace de transport (46 de unităţi) - 2,1 mil.lei, mobilă şi echipament de birou - 5,3 mil. lei, mijloace fixe date în arendă - 39,9 mii lei. În anul 2004 au fost procurate mijloace fixe în sumă de 3,7 mil.lei. Contabilitatea CNAS nu ţine evidenţa analitică a mijloacelor fixe pe fişe de inventar, prin ce încalcă pct.52 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[14].

În anul de gestiune, CNAS a casat mijloace fixe în sumă de 472,3 mii lei, inclusiv 70 unităţi de calculatoare în valoare de 422,2 mii lei, care, după cum a constatat comisia, erau învechite fizic şi moral. Controlul a stabilit încălcări şi abateri de la Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[15] (cu modificările ulterioare).

În evidenţa contabilă a CNAS sînt înregistrate două seturi de maşini electronice de calcul EC - 1045 (costul de bilanţ - 300,5 mii lei), care conţin metale preţioase. Acestea au fost scoase din uz încă în anii 1997-1998 şi sînt preconizate spre casare. Maşinile date au fost demontate pînă la obţinerea autorizaţiei de casare de la Ministerul Finanţelor, fapt stabilit de expertiza efectuată de specialiştii Vistieriei de Stat (dnii S.Hîncu, V.Dohotaru) şi reprezentanţii CNAS (dnii Gh.Florea, C.Sturza). Rezultatele expertizei confirmă prezenţa metalelor preţioase în utilajul nominalizat în cantitate de: Au - 947,75 gr, PT - 30,65 gr; Pd - 33,21 gr, care este de circa trei ori mai mică decît cantitatea totală indicată în formularele tehnice.

Inventarierea pe anul 2004 a fost efectuată cu multiple încălcări ale Legii nr.426-XIII şi "Regulamentului privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.7 din 18.01.1999[16]. Inventarierea mijloacelor fixe, în special a clădirilor şi terenurilor, s-a efectuat formal. Astfel, la CTAS Cimişlia (or.Cimişlia, str. Sf.Maria, 7), nu este inclusă în listele de inventariere clădirea în care este amplasată CTAS Cimişlia şi terenul cu suprafaţa de 0,1342 ha (proprietatea CTAS Cimişlia), înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti, filiala Cimişlia. Analogic, în lista de inventariere efectuată la CTAS Glodeni nu este reflectată clădirea în care este amplasată CTAS Glodeni şi terenul cu suprafaţa de 0,1270 ha (or.Glodeni, str.Ştefan cel Mare, 26), care pînă în prezent nu sînt luate la evidenţă de către contabilitatea CNAS.

Inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea dlui V.Mîndru, directorul OT Chişinău al Cancelariei de Stat, a fost autorizată la 16.02.2005. Listele de inventariere au fost semnate de gestionar la 19.04.2005 şi incluse în procesul-verbal din 30.11.2004 al şedinţei de lucru privind rezultatele inventarierii totale a activelor şi pasivelor, efectuată la 01.11.2004, adică cu patru luni înainte de inventarierea propriu-zisă.

CNAS n-a întreprins măsuri de redresare a situaţiei la delegarea colaboratorilor în interes de serviciu. Controlul a stabilit repetarea multiplelor încălcări ale Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[17] (cu modificările ulterioare), precum şi ale Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[18] (cu modificările ulterioare), care au fost menţionate în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.38 din 18.06.2004[19] şi care sînt confirmate şi de Departamentul auditului intern al CNAS.

Pe parcursul anului 2004, cu încălcarea Regulamentului aprobat prin ordinul nr.43, s-au acumulat venituri de la darea în arendă a teritoriilor pentru parcarea automobilelor şi a încăperilor în sumă de 20,1 mii lei (din cele calculate în mărime de 22,8 mii lei), care au fost utilizate în lipsa devizului de cheltuieli.

 Lipsa unui control riguros din partea CNAS (dna T.Amelicichin) face posibilă dezafectarea mijloacelor destinate întreţinerii CNAS prin formarea datoriilor debitoare ale diferitor agenţi economici. La compartimentul "Datorii pe termen scurt privind cheltuielile calculate - plata pentru arendă, telecomunicaţii, servicii comunale", datoriile debitoare, la 01.01.2005, însumau 135,8 mii lei. Unii agenţi economici au menţinut datoriile de la 5 pînă la 11 luni. Inventarierea soldurilor decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori n-a fost efectuată.

Conform Hotărîrii nr.128 (în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.153 din 19.02.2004 "Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului"[20]), a fost micşorat numărul statelor de personal de la 483 la 419 unităţi, prin excluderea sintagmei "cu excepţia personalului de deservire şi pază a clădirilor". Ţinînd cont de modificările Hotărîrii nr.128, CNAS urma să revadă schema de încadrare a personalului CNAS în limita a 419 unităţi, care include şi personalul de deservire şi pază a clădirilor. Prin decizia CA CNAS nr.2/1 din 25.03.2004, schema de încadrare a personalului cnas (aparatul central) a fost aprobată pentru a.2004 în număr de 419 unităţi cu fondul lunar de salarii în sumă de 119,4 mii lei. Astfel, din cele 469 de unităţi au fost reduse 50, totodată fiind reduse şi cele 45 de unităţi ale personalului de deservire şi pază a clădirilor. Ulterior, 23 de persoane au fost reangajate de CNAS prin contracte de prestare a serviciilor (fondul lunar de salarii - 6,8 mii lei). Totodată, pe parcursul anului 2004, CNAS a angajat în bază de contract 128 de persoane fizice pentru prestarea serviciilor de pază şi dereticare a încăperilor, îngrijire a clădirilor etc., majoritatea cărora au fost angajaţii CNAS pînă la reducere. Cheltuielile pentru salarizarea acestor persoane (167,9 mii lei) au fost atribuite la articolul "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate".

În afară de alocaţiile anuale prevăzute pentru întreţinerea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale, în scopul întăririi capacităţilor pentru administrarea cît mai eficientă a sistemului de pensionare, CNAS a beneficiat de suportul asigurat din contul mijloacelor Proiectului de gestionare a protecţiei sociale, creditat de către Consiliul Directorilor al Băncii Mondiale, în sumă de 11,1 mil. dolari SUA. Din contul acestor surse, pe parcursul anilor 2002-2004, pentru CNAS şi subdiviziunile teritoriale au fost efectuate lucrări şi procurate bunuri în valoare totală de 11,3 mil.lei, dintre care în a. 2004 - de 3,5 mil.lei.

Unitatea de coordonare în cadrul realizării Proiectului a întreprins un şir de acţiuni, inclusiv revizuirea procedurilor generale de contabilitate din cadrul CNAS, susţinerea introducerii standardelor internaţionale de contabilitate etc., pentru care au fost utilizate circa 135,7 mii dolari SUA. Actualul control, precum şi controalele precedente ale Curţii de Conturi au stabilit mari neajunsuri în procedurile de contabilitate, cauzate de nivelul neadecvat al stării evidenţei contabile, ceea ce denotă că aceste investiţii n-au avut efectul preconizat.

CNAS n-a asigurat identitatea indicilor reflectaţi în Formularul nr.3 din Raportul privind activitatea CNAS şi executarea BASS pe anul 2004, prezentat Guvernului şi Parlamentului, la poziţiile "Datorii debitoare şi creditoare", cu datele din evidenţa contabilă a CNAS. Astfel, numai la capitolul "Cheltuieli pentru întreţinerea CNAS" din raport, datoriile debitoare şi cele creditoare au fost reflectate în mărime cu 706,2 mii lei şi, respectiv, 2513,7 mii lei mai puţin faţă de datele evidenţei contabile. La capitolul "Cheltuieli pentru înfiinţarea REVIND" din acelaşi raport, datoriile debitoare sînt cu 535,9 mii lei mai mari faţă de cele din evidenţa contabilă, iar datoriile creditoare în sumă de 1,9 mii lei, în genere, n-au fost reflectate în raport. Datoriile debitoare şi creditoare din raport au fost estimate prin diferenţa dintre cheltuielile de casă şi cele efective.

CNAS, în afara conturilor deservente de S.A. "Banca de Economii", administrează şi gestionează mijloace ale BASS încă prin 12 conturi curente deservente de BC "Moldova Agroindbank" Filiala Chişinău Centru. Responsabilii de la CNAS n-au asigurat transferarea la contul curent a soldurilor la 5 conturi din ultima zi a perioadei de gestiune, care, la 01.01.2004, constituiau 3345,4 mii lei, iar la 01.01.2005 - 7017,9 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile depistate în cadrul controlului sînt o consecinţă a nerespectării actelor normative şi legislative, precum şi a neaplicării de către conducere şi persoanele cu funcţii de răspundere ale CNAS a principiilor de eficacitate şi raţionalitate la gestionarea mijloacelor BASS.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art.25, 26, 27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94[21] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează preşedintele CNAS dna T.Şumscaia asupra încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, admise la executarea BASS pe anul 2004, şi se cere:

1.1. examinarea materialelor controlului şi întreprinderea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor; executarea integrală a cerinţelor din Hotărîrile Curţii de Conturi nr.38 din 18.06.2004 şi nr.52 din 26.07.2004;

1.2. elaborarea şi aprobarea, în conformitate cu art.44 din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 "Privind sistemul public de asigurări sociale" şi pct.2 din Statutul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25.07.2000 "Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova", a modului de constituire, distribuire şi funcţionare a mijloacelor financiare ale fondurilor de asigurări sociale;

1.3. ţinerea divizată a evidenţei încasărilor la BASS a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv conform tarifelor aprobate prin Legea bugetară anuală;

1.4. conformarea la legislaţie a reglementărilor ţinerii evidenţei calculării şi utilizării mijloacelor plătite în legătură cu pierderea capacităţii de muncă pe o perioadă îndelungată sau cu decesul angajatului;

1.5. reexaminarea "Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în CNAS" în vederea determinării concrete a operaţiunilor de închidere a conturilor la finele anului bugetar şi reglementarea acestora în scopul aprecierii rezultatului financiar al executării BASS;

1.6. efectuarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei şi neadmiterea pe viitor a avansării neîntemeiate a furnizorului;

1.7. stabilirea, aprobarea şi respectarea strictă a termenului de prezentare Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei despre sumele contribuţiilor calculate şi plătite de contribuabili, precum şi despre sumele restante;

1.8. asigurarea unui nivel adecvat al stării evidenţei contabile în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei, în special a evidenţei analitice a mijloacelor fixe şi casarea lor;

1.9. reflectarea în evidenţa contabilă a încăperilor amplasate în or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 26 şi or. Cimişlia, str. Sf.Maria, 7;

1.10. efectuarea inventarierii anuale în strictă conformitate cu prevederile legale.

2. Se cere de la Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale:

2.1. examinarea dărilor de seamă cu privire la executarea devizului de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS, în scopul evitării depăşirilor permanente ale limitelor de cheltuieli aprobate;

2.2. asigurarea revizuirii devizului de cheltuieli pentru întreţinerea CNAS, întru micşorarea alocaţiilor aprobate pentru a.2005 cu suma supracheltuielilor admise la executarea unor articole (alineate) de cheltuieli ale devizului pentru a.2004 în mărime de 1,0 mil.lei şi a mijloacelor extrabugetare încasate neîntemeiat în mărime de 28,1 mii lei.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat întreprinderea măsurilor de ridicare a nivelului de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi intensificarea controlului asupra virării lor în termen; urmărirea datoriilor în strictă conformitate cu art.35 din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 "Privind sistemul public de asigurări sociale".

4. Se cere de la Î.S. "Poşta Moldovei" respectarea termenelor de plată a pensiilor, cu excluderea cazurilor de achitare întîrziată.

5. Se cere de la CNAS şi:

5.1. S.A. "Banca de Economii" efectuarea negocierilor în vederea aplicării dobînzii la disponibilităţile băneşti, neridicate de beneficiari în termenele stabilite şi rămase în sold la conturile S.A. "Banca de Economii" şi conturile Î.S. "Poşta Moldovei", care se deservesc în aceeaşi bancă;

5.2. Ministerul Finanţelor elaborarea şi aprobarea modului de întocmire a formularului nr.3 CNAS, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.24 din 14.04.2004, în scopul asigurării identităţii şi corectitudinii indicilor incluşi în raportul CNAS, precum şi a formularului dării de seamă privind executarea efectivului de personal.

6. Se ia act că CNAS, la propunerea Ministerului Finanţelor, a transmis Procuraturii mun.Chişinău materialele privind descompletarea tehnicii de calcul EC - 1045, preconizată spre casare.

7. Se propune Guvernului examinarea oportunităţii trecerii deservirii bugetului asigurărilor sociale de stat prin sistemul trezorerial şi a necesităţii modificării Hotărîrii Guvernului nr.1470 din 30.12.2004 "Privind ratele dobînzilor la soldurile mijloacelor băneşti aflate la conturile bancare trezoreriale" în vederea stabilirii şi achitării de către băncile comerciale a unei dobînzi calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate la toate conturile din care se achită beneficiarilor drepturile plătite din banii publici.

8. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Procuratura Generală despre rezultatele controlului.

9. Despre executarea punctelor 1-5 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2004, nr.1-5, art.18

[2] Nu este dat publicităţii

[3] M.O., 2000, nr.1-4, art.2

[4] Nu este dat publicităţii

[5] M.O., 2002, nr.206-208, art.1909

[6] M.O., 2002, nr.154-157, art.1612

[7] M.O., 2004, nr.178-180, art.29

[8] M.O., 2000, nr.94-97, art.834

[9] Nu este dat publicităţii

[10] M.O., 2001, nr.19-20, art.167

[11] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[12] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[13] M.O., 1995, nr.28, art.321

[14] Nu este dat publicităţii

[15] M.O., 1998, nr.62-65, art.607

[16] Nu este dat publicităţii

[17] M.O., 2002. nr.95, art.939

[18] M.O., 1992, nr.11, art.351

[19] M.O., 2004, nr.138-146, art.22

[20] M.O., 2004, nr.39-41, art.300

[21] M.O., 1995., nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)