Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 19 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a aparatului Primăriei municipiului Chişinău şi a unor subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău în perioada anilor 2003-2004 (9 luni)

Numar din data de 2005-05-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului mun. Chişinău dl M.Furtună, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe dna V.Văzdăuţan, şefului Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii dl V.Nirca, şefului Direcţiei generale educaţie, ştiinţă, tineret şi sport dl A. Roman, contabilului-şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare dna N.Ciobu, şefului Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale dna V.Mierla, şefului Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie dl V.Ţerna, şefului-interimar al Î.M. "Direcţia locuinţe" dl V.Mereacre, şefului Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului dna S.Chifa, examinînd rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a aparatului Primăriei municipiului Chişinău şi a unor subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău în perioada anilor 2003-2004 (9 luni),

 a constatat:

Primăria mun.Chişinău şi subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău activează în baza Legii privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi Statutului municipiului Chişinău, aprobat prin Legea nr.431-XIII din 19.04.1995[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Statutul aprobat prin Legea nr.431-XIII).

Pentru asigurarea activităţii economico-financiare a aparatului Primăriei mun. Chişinău şi subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, în anul 2003, din bugetul municipal au fost alocate mijloace bugetare în sumă totală de 160,8 mil.lei, iar cheltuielile efective au constituit 145,9 mil.lei. În perioada de 9 luni ale anului 2004 au fost alocate mijloace bugetare în sumă de 184,2 mil.lei, cheltuielile efective fiind executate în mărime de 159,3 mil.lei.

Cu toate că, prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 10.06.2003 "Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.688), Primăriei mun. Chişinău i-a fost recomandat să elaboreze, iar Consiliului municipal Chişinău să aprobe efectivele-limită ale primăriei, preturilor şi ale subdiviziunilor respective, în corespundere cu Anexa nr.4, în număr de 699 unităţi, în anul 2003, Primăria mun.Chişinău şi structurile sale au activat în componenţa stabilită de organigrama aprobată prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.2/4 din 16.07.1999 "Cu privire la organigrama Primăriei municipiului Chişinău", avînd aprobate statele de personal în număr total de 1293 unităţi, inclusiv 153 unităţi - din contul mijloacelor extrabugetare. De fapt, în acest an, în Primăria mun.Chişinău şi structurile sale a activat un personal real încadrat de 1096,9 unităţi, din care: 987,5 unităţi - finanţate din contul mijloacelor bugetare; 109 unităţi - finanţate din contul mijloacelor extrabugetare. În perioada de 9 luni ale anului 2004, administrarea publică a municipiului a fost asigurată de Primăria mun.Chişinău (inclusiv 5 preturi) şi de 12 direcţii, conform organigramei aprobate prin Decizia nr.4/18 din 19.12.2003 "Cu privire la aprobarea organigramelor Primăriei şi a subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău", avînd aprobate statele de personal în număr total de 828 de unităţi - din contul mijloacelor bugetare şi de 129 de unităţi - din contul mijloacelor extrabugetare, cu toate că prin Hotărîrea Guvernului nr.688 a fost recomandat un personal de 828 de unităţi. De fapt, în perioada indicată, în administrarea publică a Primăriei mun. Chişinău şi direcţiile respective au fost încadrate 835 de unităţi (în medie în perioada de gestiune) - din contul mijloacelor bugetare şi 94 de unităţi - din contul mijloacelor extrabugetare.

În anul 2003, pentru întreţinerea personalului, au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 12893,0 mii lei (inclusiv din contul mijloacelor extrabugetare - 1176,3 mii lei), iar în 9 luni ale anului 2004 - 10563,4 mii lei (inclusiv din contul mijloacelor extrabugetare - 864,1 mii lei).

Luînd în consideraţie modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr.688 pînă la 01.01.2004, Consiliul municipal Chişinău, prin Decizia nr. 6/41 din 24.02.2004 "Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatului Primăriei mun.Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău", a decis reducerea statelor de personal ale aparatelor începînd cu 10.05.2004. Însă datorită faptului că atît Consiliul municipal Chişinău, cît şi Direcţia generală finanţe n-au respectat prevederile legale referitor la modul de reducere, personalul secţiilor financiare din sectoare în număr de 50 de unităţi a fost disponibilizat, prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 11/5 din 03.06.2004 "Cu privire la lichidarea secţiilor financiare din sectoarele municipiului Chişinău", de la 09.08.2004, sau cu 3 luni mai tîrziu, admiţînd astfel cheltuieli suplimentare de la bugetul municipal, pentru întreţinerea a 31 de unităţi, în sumă totală de 296,1 mii lei.

În perioada supusă controlului, un şir de subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău (aparatul Primăriei mun. Chişinău, Direcţia generală finanţe, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Direcţia generală asistenţă socială) şi Î.M. "Direcţia locuinţe", au comis diferite abateri şi încălcări ale modului de administrare a mijloacelor financiare şi patrimoniului public.

La executarea devizelor de cheltuieli, unii conducători ai subdiviziunilor sus-menţionate au admis utilizarea alocaţiilor bugetare cu depăşirea prevederilor legale şi au format datorii considerabile. Ca urmare, la 01.10.2004, au fost formate datorii creditoare în sumă totală de 25,7 mil.lei, din care: la aparatul Primăriei mun. Chişinău - 2029,1 mii lei (inclusiv datorii de 1100,0 mii lei formate în anul 2002); la Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport - 14637,5 mii lei (inclusiv contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în mărime de 12204,7 mii lei, din care suma de 12094,2 mii lei - formată în anii precedenţi); la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare - 1086,0 mii lei; la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie - 6915,9 mii lei; la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului - 787,2 mii lei (din care 194,6 mii lei - contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, din anul 2001). Datoriile debitoare au constituit în total 4,5 mil.lei, din care: la Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie - 2216,7 mii lei; Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport - 804,6 mii lei; Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare - 1114,6 mii lei etc. De menţionat că la Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport, în baza ordinelor conducătorului, în anul 2003 au fost anulate datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 309,3 mii lei şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 84,8 mii lei, iar în anul 2004 - datorii creditoare de 18,1 mii lei, ceea ce denotă lipsa la această direcţie a unui control eficient asupra decontărilor cu furnizorii la plata mărfurilor şi serviciilor.

Atît Consiliul municipal Chişinău, cît şi Primăria mun.Chişinău, la adoptarea şi executarea Deciziei nr.11/35 din 04.06.2004 de a vinde utilajul pentru construcţia drumurilor, procurat din contul mijloacelor bugetare, în sumă de 4751,5 mii lei, Firmei de construcţie a drumurilor "Edilitate" S.A. (c/f 1003600045544), au efectuat o tranzacţie neeficientă. Astfel, în contractul de vînzare nr.1/2004 din 19.07.2004, termenul de onorare a obligaţiunilor persoanei juridice faţă de Primăria mun.Chişinău a fost stabilit de 5 ani.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău s-au efectuat cu abateri şi încălcări ale legislaţiei şi actelor normative. Astfel, contrar prevederilor art. 19, art.23 şi art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), în anul 2003, Primăria mun.Chişinău, încheind cu S.A. "Mitra-Grup" (c/f 393621) şi S.R.L."Sagius-Grafic" (c/f 20133019) 4 contracte de achiziţie şi divizînd suma de 190,5 mii lei în sume de pînă la 100,0 mii lei, a achiziţionat rechizite de birou prin metoda de achiziţie a cererii ofertelor de preţuri, evitînd astfel metoda de achiziţie prin licitaţie publică. De asemenea, fără a desfăşura o licitaţie publică, de la S.R.L. "Aproservice-X" (c/f 5608010) a fost achiziţionat utilaj de multiplicare în sumă de 161,3 mii lei. În acelaşi mod, în anul 2004, cu agentul economic menţionat au fost încheiate 3 contracte de achiziţionare a echipamentelor şi pieselor de schimb în sumă totală de 366,8 mii lei. Prin acţiunile respective a fost evitată şi procedura de înregistrare a contractelor la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, acestea fiind înregistrate doar la secţia achiziţii publice a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău.

Contrar prevederilor art.23 alin.(1) şi art.25 din Legea nr.1166-XIII, secţia achiziţii publice a Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a înregistrat contracte cu valoarea mai mare de 100,0 mii lei şi a efectuat procedura de achiziţii prin cererea ofertelor de preţuri. Cu încălcarea prevederilor legii respective, în anul 2003, Direcţia educaţie, tineret şi sport a sect. Rîşcani a încheiat cu Î.I. "Nica Galaşanu" 7 contracte de achiziţie a produselor alimentare în sumă totală de 1947,1 mii lei, prin metoda de achiziţie a cererii ofertelor de preţuri. De asemenea prin metoda de achiziţie a cererii ofertelor de preţuri, Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău a încheiat contracte de achiziţie cu depăşirea sumei de 100,0 mii lei, în sumă totală de 299,9 mii lei.

Nerespectînd prevederile art. 85 din Legea nr.123-XV, care stabilesc că contractarea de lucrări şi servicii de interes public este de competenţa consiliului, iar lucrările aprobate de consiliu se atribuie spre executare în bază de licitaţie, Primăria mun.Chişinău, prin Decizia nr.26/11 din 16.12.2001 "Cu privire la modul de executare a lucrărilor de întreţinere, amenajare, reparaţie şi asistenţă tehnică a căilor de comunicaţie", a desemnat Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău drept titular unic al comenzilor privind efectuarea lucrărilor de întreţinere şi asistenţă tehnică a mijloacelor de reglare a traficului rutier, obligînd direcţia să încheie contractele de executare a lucrărilor cu S.A. "Edilitate", S.R.L. "Semafor-Service", Regia "Exdrupo" şi Întreprinderea reţelelor de iluminat "Lumteh". Astfel, cu încălcarea prevederilor art.24 din Legea nr.1166-XIII, în anul 2003 au fost încheiate contracte în sumă totală de 65,1 mil.lei.

Primăria mun.Chişinău şi subdiviziunile Consiliului municipal Chişinău au efectuat un control insuficient asupra gestionării mijloacelor financiare, neasigurînd pe deplin aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate, precum şi integritatea bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti. În anii 2003-2004 (9 luni), în baza diferitor titluri executorii, din bugetul municipal au fost achitate datorii, pagube morale şi materiale, taxa de stat şi alte plăţi în sumă totală de 6432,2 mii lei, inclusiv: 891,3 mii lei - taxa de stat achitată BC "Moldova-Agroindbank" S.A.; 177,1 mii lei - prejudiciul material cauzat familiei V. Cobzac; 456,4 mii lei - despăgubiri achitate Cooperativei de consum din mun.Chişinău şi taxa de stat; 392,1 mii lei - prejudiciul în folosul S.A. "Zorile" şi taxa de stat; 175,2 mii lei - prejudiciul în folosul Î.M. "Moldclasica" şi taxa de stat etc. Datoriile istorice privind lipsurile de bunuri materiale, formate la Primăria mun. Chişinău şi unele subdiviziuni în rezultatul furturilor, constituie în total 69,0 mii lei, din care 9,7 mii lei - lipsuri de mijloace băneşti.

În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr.5/18 din 24.04.2003, emisă în baza titlului executoriu nr. 20-1391/97 din 05.11.1997, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 540,0 mii lei, pentru procurarea a 3 apartamente. Însă Primăria mun.Chişinău, încălcînd decizia respectivă şi art.7 alin.3 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[5] (în continuare - Legea nr. 397-XV), a transferat la contul Î.M. "Direcţia locuinţe" mijloace bugetare în mărime de 727,0 mii lei, depăşind astfel suma aprobată cu 187,0 mii lei.

Întru executarea Hotărîrii Judecătoriei economice de circumscripţie nr.1-3 np/2003 din 18.09.2003, Consiliul municipal Chişinău, prin Decizia nr.4/2 din 26.09.2003, a decis să restabilească relaţiile economice iniţiale între Primăria mun. Chişinău şi S.R.L. "Oferta Plus" (c/f 235542) referitor la datoriile creditoare ale Primăriei mun. Chişinău în sumă de 7,5 mil.lei. Serviciul contabil al Primăriei, fără a reflecta în evidenţă datoriile reale ale părţilor (S.R.L. "Oferta-Plus", S.R.L. "Sintec-Gaz" şi S.A. "Termocom"), a întocmit un contract de cesiune a creanţei faţă de S.R.L. "Sintec-Gaz" în sumă de 3750,0 mii lei şi a achitat S.R.L. "Oferta-Plus" datoria de 3394,6 mii lei.

Patrimoniul - proprietate publică a mun. Chişinău, depus ca cotă-parte în capitalul social a societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor municipale, a fost gestionat neeficient. Astfel, la 01.10.2004, cota-parte a Consiliului mun.Chişinău în capitalul social al 19 societăţi pe acţiuni şi întreprinderi municipale a constituit în total 531,7 mil.lei. Din 15 societăţi care au activat în anul 2003, doar 5 au obţinut profit, dividendele achitate în bugetul municipal fiind în sumă de numai 271,7 mii lei.

În anul 2004, personalul subdiviziunilor Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, în număr de 208 unităţi, cu fondul lunar de salarizare în sumă de 69,0 mii lei, a activat în baza statelor de personal aprobate numai de şeful direcţiei respective, pe cînd legislaţia prevede aprobarea acestora de Consiliul municipal Chişinău, prin ce nu s-au respectat prevederile art. 18 alin.(2) lit. f) din Legea nr.123-XV.

Cu derogare de la prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, în anul 2003, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău, la contractarea lucrărilor pentru contorizarea blocurilor locative, a depăşit suma alocaţiilor prevăzute în bugetul municipal cu 1869,8 mii lei. În perioada de 9 luni ale anului 2004, direcţia respectivă a contractat şi achitat lucrări de reparaţie capitală cu 767,1 mii lei mai mult faţă de sumele stabilite pentru unele obiective, conform listei titulare aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/43 din 17.06.2004 "Cu privire la lucrările de întreţinere şi reparaţie capitală a fondului locativ din municipiul Chişinău pe anul 2004".

Şeful serviciului contabil al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare n-a asigurat controlul asupra înregistrării pe conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate. Ca rezultat, în anul 2004, în evidenţa contabilă n-au fost înregistrate bunurile imobile - terenurile de joacă pentru copii în sumă totală de 971,8 mii lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.13 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale"[6] (cu modificările ulterioare), precum şi ale art.8 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). Contrar prevederilor art.33 din Legea nr.397-XV, direcţia menţionată a transferat Î.M. "Direcţia locuinţe" mijloace bugetare în sumă de 1964,9 mii lei pentru întreţinerea fondului locativ municipal, fără a avea angajamente contractuale.

La contractarea de mărfuri şi servicii, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare n-a respectat prevederile Legii nr.1166-XIII. Astfel, în anul 2004 (9 luni), nerespectînd prevederile art.25 alin.(1), alin.(2), alin.(4) din legea indicată, pentru a evita metoda de achiziţie prin licitaţie publică, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a divizat volumul lucrărilor de amenajare a terenurilor de joacă pentru copii pe contracte separate, în sume de pînă la 20,0 mii lei. În aşa mod au fost încheiate contracte cu S.R.L. "Execond" în sumă totală de 297,9 mii lei, S.R.L. "Nivelirum" - 366,6 mii lei, S.R.L. "Sabris-com" - 198,0 mii lei.

În perioada anilor 2003-2004 (9 luni), Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, încălcînd prevederile Anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[8], n-a respectat parcursul-limită stabilit, ca urmare suportînd cheltuieli suplimentare în sumă de 6,8 mii lei.

Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău n-a efectuat controlul cuvenit asupra modului de eliberare a autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări de servicii pe teritoriul administrat de Primăria mun.Chişinău. Ca rezultat, contrar cerinţelor pct.2.10 şi pct.2.12 din Regulamentul "Cu privire la autorizarea amplasării şi funcţionării unităţilor comerciale, de alimentaţie publică şi prestări de servicii şi eliberarea de licenţe de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi articolelor de tutun", aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.5/15 din 06.09.2001, la momentul controlului, 530 de unităţi comerciale îşi desfăşurau activitatea în baza autorizaţiilor de amplasare cu termenul de valabilitate expirat. Concomitent de la aceşti contribuabili nu s-a încasat în termen la bugetul municipal taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare a unităţilor comerciale în sumă de 1175,3 mii lei. La autorizarea amplasării unităţilor comerciale nu întotdeauna se respectă condiţiile de amplasare stabilite prin Nomenclatorul-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1508 din 21.11.2002[9].

În perioada anilor 2003-2004 (9 luni), atît Consiliul municipal Chişinău, cît şi subdiviziunile abilitate cu dreptul de gestiune a spaţiilor din clădirile - proprietate municipală, nu au respectat în măsură deplină prevederile legislaţiei şi actelor normative ce reglementează modul de administrare a bunurilor publice. Astfel, contrar prevederilor art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, pct.3.1 din Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie decît cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003 (în continuare - Regulamentul din 26.09.2003), şi pct.1.3 din Regulamentul licitaţiilor pentru obţinerea dreptului de închiriere a încăperilor, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/25 din 18.02.2004, patrimoniul municipal a fost transmis în arendă şi locaţiune fără desfăşurarea licitaţiilor publice respective.

În anul 2003, la Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău, în baza a 795 de contracte de locaţiune a încăperilor - proprietate municipală, a fost calculată plata pentru arendă în sumă totală de 13686,5 mii lei, din care în perioada de gestiune au fost achitaţi 12731,2 mii lei, sau 93 la sută. În perioada de 9 luni ale anului 2004, în baza a 853 de contracte de locaţiune, a fost calculată plata pentru arendă în sumă de 9340,3 mii lei, din care au fost achitaţi 6742,2 mii lei, sau 72 la sută. Direcţia sus-numită a întreprins măsuri insuficiente privind încasarea plăţii pentru arendă. Ca urmare, la 01.10.2004, au fost înregistrate datorii la plata pentru arendă în sumă de 2598,2 mii lei. Direcţia nominalizată n-a aplicat faţă de "Universitatea Real-Umanistică - URU" S.R.L. (c/f 5324344) penalitatea pentru neachitarea plăţii de arendă în termenele stabilite, în conformitate cu clauzele contractuale, în sumă de 235,0 mii lei. În unele cazuri, de la agenţii economici care au privatizat încăperile n-au fost încasate datoriile respective la plăţile pentru arendă. Astfel, numai în 4 cazuri datoriile neîncasate la momentul privatizării încăperilor au constituit în total 155,2 mii lei.

Cu toate că Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a întreprins măsuri de legalizare a dreptului de folosire a încăperilor grădiniţei de copii nr.2, situată pe str. Calea Ieşilor 19/2, de către S.R.L. "Ales-Eric", pînă în prezent această chestiune a rămas nesoluţionată. De la momentul transmiterii grădiniţei de la balanţa S.A. "Pielart" la balanţa Departamentului educaţie, ştiinţă, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, pentru perioada anilor 2002-2004 (9 luni), nu a fost încasată plata pentru arendă în sumă de 1810,2 mii lei.

Deşi, în conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.186-XIV din 06.11.1998[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.186-XIV) şi art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, bunurile care aparţin domeniului public se transmit în arendă şi locaţiune prin licitaţie publică, Consiliul municipal Chişinău a decis transmiterea în arendă a unor încăperi cu titlu gratuit. În perioada anilor 2000-2004 (9 luni), la Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale au fost înregistrate 90 de contracte de transmitere a încăperilor cu titlu gratuit şi acordare a înlesnirilor. În unele cazuri încăperile date în arendă cu titlu gratuit au fost utilizate iraţional şi ineficient. Ca rezultat, numai în 4 cazuri de transmitere a spaţiilor în arendă cu titlu gratuit, venitul ratat la bugetul municipal a constituit 3417,2 mii lei. Într-un caz, cu toate că decizia de transmitere gratuită în arendă a fost aprobată după încheierea contractului, datoria la plata pentru arendă în sumă de 250,8 mii lei (A.O. "Refugiu-Casa Mărioarei") a fost anulată.

În perioada anilor 2003-2004 (9 luni), conform contractelor de locaţiune încheiate, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău a transmis în locaţiune încăperi cu suprafaţa totală de 487,6 m2 şi spaţii situate în pasajele subterane pentru pietoni cu suprafaţa totală de 2100,0 m2, din care spaţii cu suprafaţa totală de 322,9 m2 din aceste pasaje au fost transmise în arendă, prin diferite decizii emise de Primăria mun.Chişinău, în contradicţie cu prevederile art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, art. 82 din Legea nr.186-XIV şi cu pct.1.3 al Regulamentului din 26.09.2003.

Cu aceleaşi încălcări şi fără decizia Consiliului municipal Chişinău, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a transmis în locaţiune încăperi cu suprafaţa de 135,9 m2 şi n-a întreprins măsurile necesare faţă de 5 agenţi economici care utilizează nelegitim spaţii suplimentare cu suprafaţa de 35,4 m2. În urma lipsei controlului corespunzător din partea direcţiei respective, unii agenţi economici au transmis în subarendă spaţii cu suprafaţa de 351,7 m2, ceea ce contravine prevederilor art.11 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[11] şi pct.1.6 al Regulamentului din 26.09.2003.

Deşi, conform Regulamentului din 26.09.2003, sînt prevăzute două forme de stabilire a cuantumului chiriei anuale, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău, în perioada anilor 2003-2004, la calcularea plăţii de arendă a spaţiilor din pasajele subterane, n-a identificat care modalitate de calcul a chiriei trebuia aplicată la darea în arendă a bunurilor (subterane) aflate la balanţa Regiei exploatare a drumurilor şi podurilor "Exdrupo".

Nerespectînd prevederile art.4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[12], Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie n-a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în valoare de 14026,6 mii lei şi terenurilor aferente lor.

Î.M. "Direcţia locuinţe" a fost creată în baza Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.3/2-14 din 22.09.1999. Însă, în pct.1.17. al Statutului fondator al întreprinderii este indicată Primăria mun. Chişinău. Contrar prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[13] (în continuare - Legea nr.845-XII), Consiliul municipal Chişinău n-a încheiat cu fostul manager-şef al Î.M. "Direcţia locuinţe" dl Ş.Oancea contract privind transmiterea atribuţiilor de efectuare a activităţii de antreprenoriat.

În perioada anilor 2003-2004 (9 luni), nerespectîndu-se cerinţele pct.17 din Decizia Primăriei mun.Chişinău nr.14/26 din 08.05.1997 "Cu privire la formarea întreprinderilor municipale", cheltuielile de întreţinere a mijloacelor de transport ale Î.M. "Direcţia locuinţe" în sumă totală de 175,2 mii lei n-au fost efectuate din contul veniturilor proprii, dar din contul mijloacelor bugetare, astfel încălcîndu-se prevederile art.20 alin.(2) din Legea nr.845-XII.

La Î.M. "Direcţia locuinţe", în lipsa unui control eficient asupra decontărilor cu furnizorii la plata mărfurilor şi serviciilor, au fost trecute la cheltuieli datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 657,7 mii lei, inclusiv ale Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" - 604,2 mii lei şi ale Ministerului Afacerilor Interne - 53,5 mii lei, prin ce întreprinderii i-au fost cauzate pierderi.

Nerespectînd prevederile art.84 din Legea nr.123-XV şi pct.3 din Regulamentul "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[14], Î.M. "Direcţia locuinţe" a înstrăinat, în lipsa deciziei Consiliului municipal Chişinău, proprietate publică în sumă de 92,9 mii lei. Contrar pct.4 din Regulamentul nominalizat, Consiliul municipal Chişinău, în deciziile sale privind înstrăinarea patrimoniului public n-a indicat modul de transmitere a patrimoniului public.

Cu derogare de la prevederile art.11 alin.(1) lit.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XIII din 15.11.2002[15], art.17/1 alin. (1) lit. a) din Legea nr.627-XII din 04.07.1991 "Cu privire la privatizare"[16], Î.M. "Direcţia locuinţe" n-a transferat în bugetul municipal mijloacele financiare în sumă de 463,1 mii lei, încasate în perioada anilor 2003-2004 (9 luni) de la înstrăinarea proprietăţii publice la preţul rezidual.

Cu toate că, în conformitate cu art.18 alin.(2) lit.x) din Legea 123-XV, administrarea bunurilor publice este una din atribuţiile Consiliul local, Î.M. "Direcţia locuinţe", cu acordul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, a casat 31 de unităţi de transport, cu valoarea iniţială de 999,7 mii lei şi valoarea reziduală de 0,9 mii lei, fiind luate la evidenţă 10,7 tone de fier uzat, estimat la 1,4 mii lei, şi piese de schimb în sumă de 14,8 mii lei.

Consiliul municipal Chişinău n-a întreprins măsuri suficiente pentru executarea cerinţelor pct.4 alin.7 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.12 din 28.05.2003[17]. Ca rezultat, pînă la momentul actual, nu sînt determinate statutul bazei de odihnă "Popasul Haiducului" din or.Vadul lui Vodă şi oportunitatea întreţinerii acesteia la balanţa Direcţiei generale finanţe.

Unele încălcări au fost comise la utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei. Astfel, mijloace financiare în numerar, în sume de la 6,3 mii lei pînă la 42,9 mii lei, în total - 116,6 mii lei, au fost date în gestiunea a 5 persoane, fără restituirea zilnică a acestora casierului, ceea ce contravine pct.28 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 764 din 25.11.1992[18] (cu modificările ulterioare).

Încălcările şi neajunsurile stabilite în activitatea aparatului Primăriei mun. Chişinău şi a unor subdiviziuni ale Consiliului municipal Chişinău sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor şi ale Î.M. "Direcţia locuinţe" a prevederilor legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[19],

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative la gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare, la administrarea patrimoniului public, precum şi asupra neexecutării întocmai a cerinţelor hotărîrilor precedente ale Curţii de Conturi.

2. Se informează Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului şi se propune să ceară de la conducerea Primăriei municipiului Chişinău:

2.1. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, depistate în urma controlului, atît în cadrul Primăriei mun.Chişinău, cît şi la subdiviziunile şi întreprinderile subordonate;

2.2. să asigure utilizarea mijloacelor financiare publice conform devizelor de cheltuieli şi destinaţiei, procedînd la un control eficient asupra respectării legislaţiei;

2.3. să efectueze o cercetare din oficiu în privinţa persoanelor vinovate de încălcările şi neajunsurile depistate de control şi să aplice faţă de acestea sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

2.4. să ia măsuri concrete în vederea reducerii datoriilor debitoare şi creditoare, formate atît în cadrul Primăriei mun. Chişinău, cît şi în subdiviziuni, precum şi să excludă formarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat; să examineze legalitatea anulării de către Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport a datoriilor debitoare în sumă de 309,3 mii lei şi creditoare de 102,9 mii lei şi de către Î.M. "Direcţia locuinţe" a datoriilor debitoare în sumă de 657,7 mii lei, cu aplicarea măsurilor de rigoare;

2.5. să reexamineze condiţiile contractuale referitor la modul de rambursare a costului utilajului vîndut S.A. "Edilitate";

2.6. să examineze modul în care Primăria mun.Chişinău a executat Decizia Consiliului municipal nr.4/2 din 26.09.2003 referitor la relaţiile economice iniţiale cu S.R.L. "Oferta Plus", cu restabilirea datoriilor corespunzătoare şi întocmirea actelor de verificare cu părţile respective, cu reflectarea în evidenţa contabilă a situaţiei reale a decontărilor;

2.7. să asigure o administrare eficientă a bunurilor - proprietate municipală ca cotă-parte în societăţile pe acţiuni şi întreprinderile municipale;

2.8. să intensifice controlul asupra modului de efectuare a achiziţiilor şi să asigure în toate subdiviziunile municipale achiziţionarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997;

2.9. să examineze legalitatea Deciziei Primăriei mun. Chişinău nr. 26/11 din 26.12.2001 "Cu privire la modul de executare a lucrărilor de întreţinere, amenajare, reparaţie şi asistenţă tehnică a căilor de comunicaţie";     

2.10. să reexamineze oportunitatea şi eficienţa dării în arendă a proprietăţii municipale cu titlu gratuit, sau cu acordarea altor înlesniri, transmiterii în locaţiune a spaţiilor din pasajele subterane pentru pietoni, precum şi a încăperilor transmise în arendă de către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie; să asigure transmiterea în locaţiune a bunurilor - proprietate municipală cu respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice;

2.11. să aducă Statutul Î.M. "Direcţia locuinţe" în conformitate cu prevederile legislaţiei;

2.12. să examineze legalitatea cheltuielilor de întreţinere a mijloacelor de transport, efectuate de către Î.M. "Direcţia locuinţe" din contul mijloacelor bugetare, cu aplicarea măsurilor respective în conformitate cu prevederile legislaţiei;

2.13. să asigure încasarea de la Î.M. "Direcţia locuinţe" la bugetul municipal a mijloacelor financiare în sumă de 463,1 mii lei, acumulate în urma înstrăinării proprietăţii publice şi să examineze cazurile de înstrăinare de către Î.M. "Direcţia locuinţe" a proprietăţii municipale în sumă de 92,9 mii lei, precum şi cele de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în lipsa deciziilor respective ale Consiliului municipal;

2.14. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare să efectueze inventarierea tuturor bunurilor - proprietate publică aflate în gestiune, asigurînd o înregistrare corectă în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice efectuate;

2.15. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie să întreprindă măsuri privind înregistrarea dreptului de proprietate a tuturor bunurilor imobile şi terenurilor aferente lor.

3. Se ia act că:

3.1. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile imobile în sumă de 971,8 mii lei;

3.2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în numele Consiliului municipal Chişinău, a înaintat în instanţele respective de judecată materialele despre datoriile pentru arenda încăperilor şi că au fost întreprinse unele măsuri pentru reînnoirea unor contracte, inclusiv cu S.R.L. "Ales-Eric".

4. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Procuraturii Generale.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.49, art.211

[2] M.O., 1995, nr.31-32, art.340

[3] M.O., 2003, nr.116-120, art.710

[4] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[5] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[6] M.O., 1999, nr.124-125, art.611

[7] M.O., 1995, nr.28, art.321

[8] Nu este dată publicităţii

[9] M.O., 2002, nr. 159-160, art.1645

[10] M.O., 1999, nr.14-15, art.60

[11] M.O., 1992, nr.1, art.12

[12] M.O., 1998, nr. 44-46, art.318

[13] M.O., 1994, nr.2, art.33

[14] M.O., 1996, nr.10, art. 45

[15] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280

[16] M.O., 2004, nr.61-63, art.337

[17] M.O., 2003, nr.149-152, art.32

[18] M.O., 1992, nr.11, art.351

[19] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)