Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 19 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanţarea Fondului de investiţii sociale din Moldova în perioada anilor 1999-2004

Numar din data de 2005-05-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa şefului Departamentului datorii publice al Ministerului Finanţelor dna L.Razlog, directorului executiv al Fondului de investiţii sociale din Moldova dl B.Popadiuc, examinînd rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanţarea Fondului de investiţii sociale din Moldova în perioada anilor 1999-2004,

a constatat:

Conform Acordului pentru Credit de Dezvoltare nr.3170 MD din 17.03.1999, încheiat între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) şi ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.418-XIV din 03.06.1999[1], Republica Moldova a beneficiat de un împrumut în diferite valute echivalent cu 10900,0 mii Drepturi Speciale de Tragere (15000,0 mii dolari SUA).

Acordul pentru Credit de Dezvoltare a fost acordat în termene-standard IDA, cu scadenţa de 35 de ani, inclusiv cu perioada de graţie de 10 ani. De asemenea, Împrumutătorul urma să achite IDA o rată anuală a dobînzii în mărime de 0,75% din suma creditului trasă şi o taxă de angajament pentru suma principală netrasă din credit la rata de 0,5% anual, perioada de valorificare fiind stabilită pentru anii 1999-2004.

În scopul contribuirii la restabilirea infrastructurii sociale şi desfăşurării, cu participarea Băncii Mondiale, a reformelor sociale în cadrul reorganizărilor structurale, prin Hotărîrea Guvernului "Cu privire la constituirea Fondul de investiţii sociale din Moldova" nr.468 din 19.05.1997[2] (cu modificările ulterioare), a fost creat Fondul de investiţii sociale din Moldova.

Întrucît Acordul pentru Credit de Dezvoltare nr.3170 MD din 17.03.1999, încheiat între Republica Moldova (în continuare - "Împrumutătorul") şi IDA prevedea acordarea creditului în sumă de 10900,0 mii DST pentru implementarea proiectului Fondului de investiţii sociale din Moldova, la 21.03.1999, "Împrumutătorul", reprezentat de Ministerul Finanţelor (A.Arapu), a încheiat un Acord de implementare cu Fondul de investiţii sociale din Moldova (în continuare - FISM), în persoana dlui B.Popadiuc, director executiv.

Proiectul constă din următoarele părţi:

A. Microproiecte de infrastructură şi noninfrastructură pregătite de beneficiari şi microproiecte îndreptate spre consolidarea dezvoltării sociale a copiilor instituţionalizaţi;

B. Acordarea de asistenţă tehnică şi instruire prestatorilor de servicii pentru copii cu necesităţi speciale;

C. Acordarea de asistenţă tehnică şi instruire beneficiarilor pentru dezvoltarea capacităţilor locale în dezvoltare comunitară, organizare şi management;

D. Acordarea de asistenţă tehnică, echipament şi cheltuieli operaţionale pentru activitatea Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP).

Potrivit Acordului, "Împrumutătorul" a deschis contul proiectului în lei la o bancă comercială acceptabilă pentru IDA şi a depus pe contul respectiv, ca contribuţie iniţială, suma de 841,8 mii lei, echivalentă cu 75,0 mii dolari SUA (dispoziţiile de plată trezoreriale din 07.07.1999 şi 14.07.1999).

Aşadar, procurarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru implementarea proiectului, finanţată din mijloacele creditului de 10900,0 mii DST (14350,5 mii dolari SUA), conform prevederilor Acordului, au fost administrată de către FISM. Pe parcursul implementării proiectului, FISM, prin intermediul Guvernului Republicii Moldova, a solicitat Băncii Mondiale modificarea sumelor alocate pe categorii de cheltuieli. În rezultatul acestor modificări au fost reduse cheltuielile de consultanţă - cu 47% (407,5 mii DST) şi cheltuielile operaţionale - cu 37% (270,0 mii DST), bunuri Partea D - cu 45% (10,0 mii DST) şi refinanţarea avansului pentru pregătirea proiectului - cu 48,7% (175,3 mii DST). Suma de 1798,3 mii DST, precum şi cea nealocată de 770,0 mii DST, au fost realocate la categoria microproiecte Partea A şi cheltuite pentru implementarea microproiectelor de reabilitare a infrastructurii sociale şi economice (diagrama nr.1).

Suma disbursată în perioada de valorificare a creditului a constituit 14350,5 mii dolari SUA (10900,0 mii DST), iar cheltuielile efective în aceeaşi perioadă au alcătuit 14358,4 mii dolari SUA, sau cu 7,9 mii dolari SUA mai mult, din motivul variaţiei cursului valutar. În perioada supusă controlului, FISM a implementat din sursa IDA 410 microproiecte în sumă de 12886,9 mii dolari SUA în localităţile rurale.

Ponderea cea mai mare în suma totală de cheltuieli revine reconstrucţiei şcolilor - 36,0 la sută (170 microproiecte în sumă de 5119,9 mii dolari SUA), construcţiei sistemelor de gaz - 28,0 la sută (107 microproiecte în sumă de 4048,5 mii dolari SUA) şi drumurilor -19,0 la sută (76 microproiecte în sumă de 2664,6 mii dolari SUA) etc. Pentru refinanţarea avansului la pregătirea proiectului, cheltuielile operaţionale, serviciile de consultanţă şi training FISM a cheltuit 1471,5 mii dolari SUA, sau 10 la sută (diagrama nr.2).

În acelaşi timp, contribuţia comunităţilor, conform prevederilor Acordului de credit, a constituit 2433,2 mii dolari SUA, sau 16,6 la sută din costul microproiectelor.

La 31.12.2004, soldul datoriei externe pentru creditul nominalizat constituia 10900,0 mii DST, echivalent cu 16884,0 mii dolari SUA. Variaţiile cursului de schimb valutar al dolarului faţă de celelalte valute străine a produs o majorare a datoriei cu 2533,5 mii dolari SUA faţă de datoria înregistrată la data disbursării creditului. Potrivit condiţiilor Acordului şi documentelor primare prezentate, în perioada anilor 2000-2004, pentru deservirea împrumutului, de către Ministerul Finanţelor a fost achitată dobînda în sumă de 321,5 mii dolari SUA.

În cadrul proiectului, FISM efectuează procurări conform procedurilor stabilite de către Banca Mondială. În perioada supusă controlului, au fost verificate o serie de documente privind microproiectele implementate. Ca rezultat, s-a constatat că contractele au fost încheiate în urma desfăşurării de către Agenţiile de implementare a licitaţiilor, iar după analizarea şi aprobarea rezultatelor tenderului şi a condiţiilor contractelor de către Comitetul de evaluare a ofertelor de tender contractele se avizau de către conducerea FISM.

Conform contractelor încheiate, plăţile pentru lucrări se efectuau în baza actelor de executare a lucrărilor, după înregistrarea şi aprobarea acestora de către inginerul responsabil şi directorul departamentului microproiecte, potrivit cererilor de plată întocmite pentru fiecare microproiect implementat. Dat fiind că disbursarea creditului se efectua după executarea lucrărilor, mijloacele creditului din conturile curente n-au fost depozitate. Sumele primite de către proiect în perioada valorificării au fost reflectate ca disbursate de către Banca Mondială în baza Rapoartelor prezentate de FISM.

În perioada implementării proiectului, la iniţiativa comunităţilor, cu aprobarea de către FISM, au fost reziliate 56 de contracte, motivul fiind tergiversarea de către contractor a lucrărilor de construcţie. Ulterior lucrările planificate au fost executate de alţi contractori, conform procedurilor menţionate.

Potrivit art.4 alin.(13) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997[3] şi prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Listei creditelor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii), scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, taxa vamală şi plata pentru procedurile vamale" nr.83 din 05.02.2001[4], mărfurile, lucrările şi serviciile achiziţionate din contul creditului acordat Guvernului Republici Moldova (Acordul pentru Credit de Dezvoltare nr.3170-MD) au fost scutite de plata TVA, taxa vamală şi de plata pentru procedurile vamale.

Controlul exercitat nu a scos la iveală erori esenţiale la utilizarea creditului acordat de către Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. Totodată conform titlului executoriu din 13.02.2004, dnei T.Popovici, i-a fost achitat salariu în sumă de 74,2 mii lei în urma eliberării din serviciu.

Curtea de Conturi, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[5],

hotărăşte: 

1. Se ia act de rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea Fondului de investiţii sociale din Moldova.

2. Se informează Guvernul despre utilizarea de către Fondul de investiţii sociale din Moldova a creditului în sumă de 10900,0 mii Drepturi Speciale de Tragere, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, precum şi se propune să intensifice conlucrarea cu Banca Mondială în vederea ajustării metodologiilor în domeniul reglementării relaţiilor de muncă cu angajaţii locali, recomandate de Banca Mondială în procesul implementării proiectelor, la cadrul normativ al Republicii Moldova şi actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

3. Se propune Ministerului Finanţelor (ca administrator financiar) monitorizarea creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea rambursării acestuia pe deplin şi în termen.

4. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu prevederile art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O.,1999, nr.59-61, art.278

[2] M.O., 1997, nr.57-58, art.613

[3] M.O., 1998, nr.40-41, art.290

[4] M.O., 2001, nr.16-18, art.124

[5] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)