Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 26 din 17 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, formării şi utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Naţional în perioada anului 2004

Numar din data de 2005-05-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului ecologiei şi resurselor naturale dl C.Mihailescu, şefului Direcţiei generale finanţe şi evidenţă contabilă dna L.Ceban, directorului general al Serviciului Vamal dl N.Vîlcu, şefului-adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dl M.Mustea, examinînd rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, formării şi utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Naţional în perioada anului 2004,

a constatat:

În anul 2004, în rezultatul reorganizării Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în baza Legii "Cu privire la Guvern" nr.64-XII din 31.05.1990[1] (cu modificările ulterioare), a fost creat Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (în continuare - MERN) şi Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (în continuare - DCDT). MERN a fost format la 13.02.2004, iar Regulamentul şi structura au fost aprobate la 06.04.2004. Cu toate acestea, actele de divizare au fost întocmite şi semnate abia peste 7 luni de la data creării.

N-a fost respectat termenul de o lună referitor la transmiterea clădirilor administrative ale ministerului, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.84 din 03.02.2004 "Cu privire la clădirile administrative gestionate de ministere, departamente şi alte organe de stat"[2], acestea fiind transmise Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului peste 8 luni. Odată cu transmiterea clădirii administrative la balanţa Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, între MERN şi DCDT n-au fost divizate proporţional datoriile Direcţiei de administrare a clădirii din str. Cosmonauţilor 9. Încălcînd pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.679 din 17.06.2004 "Cu privire la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale"[3], direcţia nominalizată n-a fost lichidată nici pînă la momentul actual.

MERN n-a asigurat executarea întocmai a cerinţei pct.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.29 din 13.05.2004 "Privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi realizarea Programelor de stat în cadrul acestuia în perioada anilor 2002-2003"[4] vizînd realizarea unor acţiuni eficiente pentru micşorarea datoriilor debitoare formate la Fondul Ecologic Naţional (în continuare - FEN) în sumă de 10,0 mil.lei, dar a admis majorarea lor, la 01.05.2005, cu 6,5 mil.lei.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), MERN i-au fost prevăzute mijloace în sumă de 15100 mii lei, inclusiv aparatului central - 1618,9 mii lei, fiind alocaţi 14926 mii lei, din care 1585,4 mii lei - aparatului central. Cheltuielile efective au constituit 15189,4 mii lei faţă de planul precizat de 15241,4 mii lei, inclusiv ale aparatului central - 1519,9 mii lei faţă de suma prognozată de 1618,9 mii lei.

În anul 2004, s-a admis o depăşire de 12,6 mii lei faţă de plan a cheltuielilor efective pentru serviciile de telecomunicaţie. Atît în darea de seamă, cît şi în planurile de finanţare pentru investiţii capitale s-au prevăzut 248,6 mii lei. În realitate, însă, cu această sumă a fost finanţat Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, astfel fiind întocmit incorect bilanţul de lichidare.

Contrar prevederilor pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.139), s-a depăşit cu 26,6 la sută limita prevăzută de legislaţie în proporţie de 50 la sută din suma mijloacelor preconizate la achitarea salariilor de funcţie şi a sporurilor pentru grad de calificare şi vechime în muncă pe anul 2004, utilizînd suplimentar la plata adaosului pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră şi pentru înaltă competenţă profesională mijloace bugetare în mărime de 29,6 mii lei.

Pe parcursul anului 2004, în FEN s-au acumulat mijloace în sumă de 24303,4 mii lei, sau cu 4203,4 mii lei mai mult decît veniturile prognozate pe anul respectiv (20100,0 mii lei). Dat fiind că veniturile acumulate în acest fond în decursul anului 2003 nu au fost utilizate pe deplin, la 01.01.2004, s-a înregistrat un sold în mărime de 10315,4 mii lei.

De menţionat că partea de venituri a FEN s-a executat neuniform, ţinînd cont de tipurile de venituri din care acesta se formează.

În anul 2004, pe 3 surse prognoza la partea de venituri a FEN n-a fost executată cu 2840,3 mii lei, inclusiv cu: 627,8 mii lei - de la defalcări din fondurile ecologice locale, 2203,7 mii lei - de la plata pentru mărfurile care cauzează poluarea mediului şi 28,8 mii lei - de la venituri din mijloacele destinate compensării daunelor resurselor de peşte în teritoriu.

Nici una din agenţiile ecologice n-a executat planul de venituri în fondurile ecologice locale (în continuare - FEL). De către Agenţia ecologică Centru nu s-au colectat 931,7 mii lei, inclusiv 261,6 mii lei - din plăţile pentru poluarea aerului, 136,5 mii lei - din plăţile pentru depozitarea deşeurilor, 533,6 mii lei - de la compensarea prejudiciului cauzat mediului. Agenţiile ecologice Nord şi Sud n-au acumulat în fondurile ecologice locale 266,4 mii lei şi, respectiv, 30,0 mii lei, ceea ce a influenţat negativ asupra formării veniturilor Fondului Ecologic Naţional.

Analiza datelor Serviciului Vamal denotă că valoarea mărfurilor importate în ţară, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, a alcătuit circa 802,0 mil.lei. Aplicînd cotele prevăzute de alin.(2) art.7 din Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 "Privind poluarea mediului"[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1540-XIII), suma estimată care urma a fi achitată la FEN se cifrează la 12,9 mil.lei. În perioada de gestiune, suma real încasată a constituit 5,1 mil.lei, sau cu 7,8 mil.lei mai puţin faţă de cea estimată. Conform alin.(3) art.7 din Legea nr.1540-XIII, responsabilitatea pentru încasarea şi transferul de mijloace revine Inspectoratului Ecologic de Stat, în comun cu Departamentul Vamal. N-a fost îndeplinită nici prognoza de 7,3 mil.lei. Prin Legea nr.474-XV, s-au prevăzut cheltuieli din Fondul Ecologic Naţional la 7 compartimente în sumă totală de 30,4 mil.lei. Cheltuielile de casă au constituit 20,5 mil.lei faţă de 25,7 mil.lei, aprobate de Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Naţional (în continuare - CA al FEN).

Din mijloacele de 30,4 mil.lei, prevăzute conform Legii nr.474-XV la partea de cheltuieli, CA al FEN a utilizat la compartimentul I privind implementarea strategiilor programelor şi planurilor naţionale doar 57,2 la sută, dar nu 70 la sută, după cum este stipulat în pct.7 din Regulamentul "Privind fondurile ecologice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21.09.1998 (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.988), astfel folosind în scopurile menţionate cu 3,88 mil.lei mai puţin decît prevederile legale.

MERN, ca autoritate centrală de specialitate în domeniu, în conformitate cu art.15 şi art.16 din Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 "Privind protecţia mediului înconjurător"[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1515-XII), prin efectuarea controlului de stat asupra mediului şi componenţilor lui, a stabilit la diferite instituţii şi organizaţii un şir de încălcări privind respectarea legislaţiei ce ţine de protecţia mediului şi efectuarea expertizei ecologice de stat.

Consiliul de administrare al Fondului Ecologic Naţional, fără a ţine cont de rezultatele controalelor şi de avizele negative al experţilor, încălcînd propriul Regulament "Privind administrarea fondurilor ecologice", aprobat de către ministrul ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului la 26.01.2004[9] (în continuare - Regulamentul din 26.01.2004), a finanţat unele proiecte, deşi beneficiarii acestora n-au lichidat neajunsurile depistate. Au fost finanţate un şir de proiecte de alimentare cu apă, care nu prevedeau soluţionarea problemelor legate de canalizare, de acumulare, de epurare a apelor reziduale.

Cu toate că au existat avizele negative ale experţilor, proiectele nr.870 "Aprovizionarea cu apă a sectorului locativ din s.Plopi-Ştiubei", nr.885 "Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă a s. Vărvăreuca, r-nul Floreşti", nr.865 "Reconstrucţia fîntînii arteziene din s. Sărata Galbenă, r-nul Hînceşti" (apreciate de experţi cu 28 de puncte din 60 maximale) au fost finanţate, respectiv, cu 100,0 mii lei, 100,0 mii lei şi 31,3 mii lei.

Proiectele nr.718, nr.720 şi nr.790 au fost finanţate cu cîte 100,0 mii lei, fără a fi argumentate clar cheltuielile în devizul de cheltuieli, dispunînd de concluzia expertului că proiectele sînt copiate. Unele proiecte nici n-au fost supuse expertizei, conform art.16 lit.a), art.23, art.24 din Legea nr.1515-XIII, nerespectîndu-se, totodată, Legea "Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător" nr.851-XIII din 29.05.1996[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.851-XIII). În aşa mod au fost finanţate proiectele nr.725 "Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă a s.Horeşti, r-nul Ialoveni" (100,0 mii lei), nr.868 "Reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale din or. Căuşeni" (70,0 mii lei), nr.872 "Reconstrucţia fîntînii-mine pe traseul Briceni-Chişinău" (20,0 mii lei), nr.879 "Reparaţia capitală a izvorului "Stanca", s.Donici, r-nul Orhei" (49,6 mii lei) etc.

La realizarea unor proiecte n-a fost respectat devizul de cheltuieli aprobat de către CA al FEN, despre ce denotă dările de seamă. Astfel, din mijloacele în sumă de 150 mii lei, alocate S.A. "Hîrjauca-Vin" la proiectul "Reconstrucţia staţiei de epurare cu schimbarea unei porţiuni de colector", au fost reparate clădirea administrativă a secţiei mecanice, laboratorul de producţie, cheltuindu-se 34,3 mii lei, neprevăzuţi în devizul de cheltuieli.

În unele cazuri au fost alocate mijloace din FEN, fără efectuarea unui studiu preventiv privind posibilităţile beneficiarului de a executa lucrările prevăzute în proiect. Astfel, în cadrul proiectului nr.639 "Procesarea deşeurilor galvanice de la S.A. "Alfa" în procedură de reorganizare", la 22.12.2003 şi 16.02.2004, S.R.L. "Feonava" i-au fost transferaţi 100,0 mii lei, deşi aceasta nu dispunea de specialişti şi de condiţiile necesare pentru a executa lucrările respective. Aşa, mijloace transferate acesteia au fost distribuite diferitor firme pentru serviciile prestate. La finele controlului, societatea nominalizată n-a prezentat darea de seamă despre utilizarea mijloacelor obţinute.

Neeficient, contrar Hotărîrii Guvernului nr.988, de către unii beneficiari au fost utilizate mijloacele financiare primite din FEN. Astfel, pentru colectarea centralizată a anvelopelor uzate, Organizaţiei teritoriale Chişinău (dl V.Garaba) a Mişcării ecologiste din Moldova (în continuare - OT Chişinău a MEM) i-au fost transferaţi din FEN 25,0 mii lei din alocaţiile prevăzute de 50,0 mii lei şi 147,6 mii lei - din Fondul ecologic municipal (FEM), din care 22,6 mii lei s-au utilizat la plata salariilor pentru organizatorii proiectului, inclusiv conducerii; 5,4 mii lei - consultanţilor din cadrul ministerului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei ecologice Centru; 24,1 mii lei - la achitarea impozitelor şi contribuţiilor de asigurări sociale; 15,0 mii lei - Întreprinderii municipale "Chişinăuproiect", pentru proiectarea documentaţiei tehnico-ştiinţifice (care n-a fost prezentată controlului); restul sumei - la amenajarea teritoriului şi la plata serviciilor de transport şi pază.

Deşi la momentul finalizării controlului problema amplasării depozitului pentru anvelope colectate pe şos. Balcani 9/1 nu era soluţionată cu Primăria mun. Chişinău, nefiind executate lucrări de electrificare, canalizare şi aprovizionare cu apă, s-au trecut la cheltuieli 21,7 mii lei, la darea de seamă fiind anexate documentele justificative privind cheltuielile efectuate la întreţinerea oficiului OT Chişinău a MEM.

Anterior, în anul 2002, acest beneficiar a obţinut un grant în sumă de 99,0 mii lei finanţat din mijloacele FEM, pentru colectarea şi neutralizarea lămpilor luminiscente uzate, care au fost înmagazinate tot la depozitul menţionat. Din suma alocată, 21,6 mii lei s-au utilizat pentru remunerarea organizatorilor, 4,0 mii lei - la remunerarea consultanţilor, 11,4 mii lei - la plata impozitelor, 6,1 mii lei - pentru întreţinerea localului, restul sumei - la amenajare şi achitarea diferitor servicii.

În anul 2004, pentru realizarea proiectului nr.674 "Neutralizarea lămpilor luminiscente uzate LD, LB", din mijloacele FEN s-a finanţat cu suma de 15,5 mii lei Întreprinderea de instruire şi producere "Lumintehnica" a Societăţii Orbilor din Republica Moldova, care a fost achitată la 30.03.2004 şi 31.05.2004 OT Chişinău a MEM, pentru transmiterea a 1347 lămpi la un preţ de 1,15 lei unitatea. Astfel, lipsa de control din partea MERN şi a CA al FEN a permis OT Chişinău a Mem să utilizeze 287,4 mii lei din mijloacele Fondului Ecologic Naţional şi Fondului ecologic municipal, fără ca aceasta să realizeze scopurile şi condiţiile proiectelor, obţinînd, totodată, de la depozitarea a 25 tone de şine uzate şi 5482 lămpi luminiscente un venit de peste 100,0 mii lei. La momentul controlului, pe teritoriul depozitului nominalizat lipseau echipament şi materiale de uz casnic în sumă de 36,8 mii lei, procurate din mijloacele primite din FEN.

Pe parcursul anului 2004, din mijloacele FEN au fost finanţate 35 de proiecte în sumă totală de 2514,2 mii lei, care prevedeau amenajarea rampelor de depozitare a deşeurilor sau lichidarea unor gunoişti spontane. La repartizarea în aceste scopuri a mijloacelor de către CA al FEN nu în toate cazurile au fost luate în consideraţie recomandările experţilor, precum şi problemele abordate de Institutul Naţional de Ecologie în lucrările ştiinţifice efectuate în perioada anilor 2001-2004 privind managementul deşeurilor în vederea minimalizării impactului asupra mediului (proiectele nr.904 "Lichidarea gunoiştii spontane din s.Lunga, r-nul Floreşti" - 21,8 mii lei; nr.977 "Construcţia unei reţele de colectare şi stocare a deşeurilor din polietilenă în s. Hruşova, r-nul Criuleni" - 100,0 mii lei).

În anul 2004, din FEN n-au fost alocate mijloace pentru implementarea standardelor şi normativelor pentru construcţia şi participarea prin cote-părţi în construcţia obiectelor de protecţie a mediului, n-au fost susţinute întreprinderile de prelucrare sau neutralizare a deşeurilor. În această perioadă, pentru susţinerea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor ministerului, s-au alocat 4883,1 mii lei, însă nu la toate proiectele sînt prezentate dările de seamă, iar la unele mijloacele alocate nu sînt folosite conform devizului aprobat.

Din mijloacele de 1,0 mil.lei, alocate la proiectul nr.693 "Procurarea utilajului şi aparatului pentru studierea modificării stării ecologice a subsolului", Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a procurat 9 computere de 150,0 mii lei, frigider, jaluzele în sumă de 7,7 mii lei, fără ca acestea să fie prevăzute în devizul de cheltuieli. Pentru realizarea proiectului nr.690 "Consolidarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor ecologice", în anul 2004, Inspectoratului Ecologic de Stat i-au fost alocaţi 289,5 mii lei, din care s-a procurat utilaj în sumă de 102,3 mii lei, neprevăzut în devizul de cheltuieli. La 01.01.2005, şapte instituţii din cadrul MERN n-au prezentat dările de seamă la unele proiecte, cu termenele de finalizare 30.06.2004 - 30.12.2004, în sumă totală de 798,7 mii lei. Încălcînd pct.30 din Regulamentul din 26.01.2004, a continuat practica de acordare a granturilor beneficiarilor care au comis încălcări la implementarea proiectelor şi n-au prezentat rapoartele finale privind utilizarea mijloacelor primite anterior.

De asemenea din contul compartimentului I al FEN, 1,1 mil.lei au fost utilizaţi la consolidarea bazei tehnico-materiale, inclusiv pentru procurarea uniformei IES - 300,0 mii lei, a automobilelor - 105,6 mii lei, a aparatelor de măsurare - 300,0 mii lei, la acreditarea laboratorului - 289,5 mii lei, pentru procurarea computerelor - 70,0 mii lei. Din sursele compartimentului respectiv, Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru realizarea proiectului nr.689 "Modernizarea infrastructurii de efectuare a observaţiilor hidrometeorologice în reţeaua de staţii şi posturi ale serviciului", i-au fost alocate mijloace în sumă de 1533,7 mii lei, din care 54,4 la sută au fost utilizate pentru instruire, deplasări, instalări şi testări. Condiţiile proiectului prevedeau 7,6 la sută (116,0 mii lei) finanţare cu mijloace proprii. De fapt această proporţie a constituit 1,5 la sută (23,7 mii lei). În contradicţie cu prevederile art.91 din Titlul I al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[11] (cu modificările ulterioare), de la nerezident, pentru prestarea serviciilor pe teritoriul republicii, de către Serviciul nominalizat n-a fost reţinut impozitul pe venit în mărime de 10 la sută, care constituie 4,5 mii euro (67,0 mii lei).

Neeficient au fost repartizate mijloacele Fondului Ecologic Naţional şi la celelalte compartimente prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.988.

La compartimentul II al FEN "Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului, participarea prin cote-părţi la lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor protejate" au fost finanţate 17 proiecte în sumă de 1,6 mil.lei (transferaţi - 965,8 mii lei), din care numai 3 proiecte de 100,4 mii lei ţin de investigaţiile ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului. Alte 11 proiecte în sumă de 604,2 mii lei poartă un caracter informaţional (editarea cărţilor, elaborarea recomandărilor metodice, traducerea în limba engleză a monografiei etc.), celelalte 3 în sumă de 181,0 mii lei se referă la crearea bazei tehnico-materiale a Universităţii Agrare (100,0 mii lei), Centrului Sanocreatologic al Institutului de Fiziologie al Academiei de Ştiinţe (50,0 mii lei), IES (31,0 mii lei).

La compartimentul III "Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţii şi reclamă ecologică, propagarea cunoştinţelor ecologice" s-au repartizat mijloace în sumă de 600,0 mii lei pentru 18 proiecte, din care a fost finanţat cu 10,0 mii lei şi proiectul nr.866 "Propagarea cunoştinţelor ecologice pe paginile ziarului raional "Meleag natal" din Briceni", deşi a fost respins de experţi, dat fiind că s-a solicitat pentru abonarea gratuită a cetăţenilor la presa periodică.

Nerespectîndu-se prevederile art.85 din Legea nr.1515-XII, au fost distribuite mijloace în sumă de 90,4 mii lei pentru realizarea proiectului nr.699 "Reparaţia unui pod peste drumul central al s.Nişcani, r-nul Călăraşi". Lucrările de reparaţie a podului, executate de firma S.R.L. "Vigi", corespund mai mult lucrărilor atribuite la fondul rutier. Potrivit actului de primire-predare a lucrărilor executate, s-a stabilit că scopul proiectului - de îmbunătăţire a procesului de evaluare a apelor fluviale, prevenirea inundaţiilor şi eroziunilor de sol n-a fost atins.

Contrar pct.11 al Regulamentului din 26.01.2004, CA al FEN, pe parcursul anului 2004, n-a exercitat controlul asupra acumulărilor de resurse financiare şi utilizării acestora conform destinaţiei. N-au fost aprobate dările de seamă ale beneficiarilor. De asemenea n-au fost aprobaţi, prin ordin, reprezentanţii CA al FEN sau ai instituţiilor subordonate, responsabili de realizarea proiectului.

Ignorînd prevederile pct.3 al Regulamentului sus-numit, CA al FEN n-a aplicat sancţiuni faţă de beneficiarii care n-au prezentat dările de seamă în termen de 10 zile după finalizarea proiectelor. Astfel, la 01.01.2005, datoria debitoare la FEN pe 368 de proiecte constituia 16,5 mil.lei şi s-a majorat faţă de 01.01.2004 cu 6,5 mil.lei, inclusiv 7,7 mil.lei - cu termenul de prezentare expirat (1-2 ani).

Controlul a stabilit unele încălcări privind utilizarea mijloacelor fondului ecologic local de către Agenţia ecologică Nord. Astfel, serviciile ecologice raionale ale acestei Agenţii, încălcînd art.14 din Legea nr.1540-XIII, n-au inclus 71 de agenţi economici în lista plătitorilor pentru poluarea mediului, iar 98 de întreprinderi incluse în listă nu au prezentat calculele şi nu au efectuat plăţile corespunzătoare. Din 641 de agenţi economici care au prezentat calcule, 623 au efectuat plata pentru poluarea mediului, 18 agenţi economici formînd o datorie faţă de fondul ecologic local în sumă de 101,8 mii lei.

Încălcîndu-se pct.10 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988, mijloacele alocate din FEL în sumă de 21,8 mii lei au fost utilizate contrar destinaţiei, inclusiv 11,8 mii lei - pentru abonarea la ziare şi reviste periodice republicane şi 10,0 mii lei - la procurarea rechizitelor de birou.

Contrar destinaţiei şi cu încălcarea actelor normative, de către fosta Agenţie ecologică Soroca au fost folosite mijloacele fondului ecologic local pentru anul 2004 în sumă de 39,3 mii lei. Totodată, nerespectîndu-se Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[12], la cheltuielile anului 2003 au fost trecute neîntemeiat 2,7 tone de benzină în sumă de 14,7 mii lei, piese de schimb de 5,2 mii lei.

La Agenţia ecologică Nord nu sînt elaborate programe complexe privind utilizarea mijloacelor FEL în domeniile prioritare pentru ocrotirea mediului, în majoritate acestea fiind folosite la programe neînsemnate.

Prin controalele efectuate de Curtea de Conturi în anul 2004, încălcări şi neajunsuri au fost stabilite şi la celelalte Agenţii ecologice, Inspectoratul Ecologic de Stat.

Încălcările reflectate în actele de control împreună cu cele menţionate sînt o consecinţă a nerespectării de către conducerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi a Agenţiilor ecologice teritoriale a legislaţiei şi actelor normative, a activităţii necorespunzătoare a Inspectoratului Ecologic de Stat şi a Agenţiilor subordonate acestuia privind acumularea surselor financiare în Fondul Ecologic Naţional şi fondurile ecologice locale, a controlului neadecvat din partea CA al FEN asupra folosirii mijloacelor acestora, a existenţei unor fenomene economico-financiare cu influenţă negativă asupra nivelului de realizare a veniturilor Fondului Ecologic Naţional.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[13] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor bugetare pentru întreţinerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, precum şi la formarea şi utilizarea mijloacelor fondurilor ecologice şi se atenţionează conducerea acestuia asupra neexecutării cerinţelor Curţii de Conturi privind încasarea integrală a plăţilor pentru emisiile de poluanţi şi nerespectarea limitei stabilite prin lege la remunerarea muncii.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (dl C.Mihailescu):

2.1. să întreprindă măsuri disciplinare faţă de persoanele vinovate de încălcările şi neajunsurile depistate de control;

2.2. să elaboreze şi să execute un plan de măsuri orientat la lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

2.3. să execute cerinţele Curţii de Conturi din hotărîrile adoptate anterior;

2.4. să întreprindă măsuri de încasare integrală de la agenţii economici importatori a plăţilor pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile;

2.5. să asigure respectarea strictă a legislaţiei la remunerarea muncii şi la achitarea altor plăţi şi să restabilească în bugetul de stat adaosul în sumă de 29,6 mii lei achitat în anul 2004 peste limita stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.139;

2.6. să întreprindă măsuri în vederea utilizării eficiente a mijloacelor fondurilor ecologice, ţinînd cont de proporţia stabilită prin lege pentru fiecare compartiment;

2.7. să examineze rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi la Agenţiile ecologice teritoriale şi Inspectoratul Ecologic de Stat şi să întreprindă măsuri orientate la lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor, cu tragerea la răspunderea stabilită de lege a persoanelor vinovate de comiterea lor.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să examineze posibilitatea încasării de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat a sumei de 67,0 mii lei - impozitul pe venit nereţinut de la nerezident, pentru prestarea serviciilor pe teritoriul republicii, conform art.91 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, materialele controlului privind utilizarea mijloacelor alocate din Fondul Ecologic Naţional şi Fondul ecologic municipal de către Organizaţia teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova.

5. Se propune Guvernului să examineze oportunitatea elaborării mecanismului de realizare a prevederilor art.7 şi art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 "Privind plata pentru poluarea mediului" şi, după caz, să înainteze propuneri în ordinea stabilită.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Procuraturii Generale.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în conformitate cu legislaţia şi se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" potrivit prevederilor art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Veştile, 1990, nr.8, art.191

[2] M.O., 2004, nr.26-29, art.219

[3] M.O., 2004, nr.100-103, art.828

[4] M.O., 2004, nr.108-111, art.17

[5] M.O., 2003, nr.243, art.970

[6] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[7] M.O., 1998, nr.92-93, art.962

[8] M.O., 1993, nr.10, art.283

[9] Nu este dat publicităţii în ordinea stabilită

[10] M.O., 1996, nr.52-53, art.494

[11] M.O., 1997, nr.62, art.582

[12] M.O., 1995, nr.8, 321

[13] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)