Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 12 mai 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru finanţarea ştiinţei în perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-05-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl academician Gh.Duca, preşedintelui fostului Consiliu Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică dr. habilitat dl A.Rotaru, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A.Spivacenco, viceministrului economiei şi comerţului dl S.Sainciuc, vicepreşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl I.Tighineanu, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dna T.Gîrbu, şefului secţiei economie şi finanţe a Academiei de Ştiinţe a Moldovei dna Z.Şobraneschi, directorului Institutului de Matematică şi Informatică dl C.Gaindric, directorului Institutului de Chimie dl T.Lupaşcu, vicedirectorului Institutului Naţional de Economie şi Informare al Ministerului Economiei şi Comerţului dna T.Ţăruş, directorului Î.S. "Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară" dl V.Caragia, directorului Institutului de Proiectări ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor "Acvaproiect" dl V.Cătrinescu, directorului Î.S. "Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp "Selecţia" (or. Bălţi) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dl B.Boincean, examinînd rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru finanţarea ştiinţei în perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

În anul 2004, din bugetul de stat, pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare au fost alocaţi 67,3 mil.lei, faţă de 71,0 mil.lei prevăzuţi de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV). Comparativ cu anul 2003 (54,7 mil.lei), alocaţiile au fost majorate cu 12,6 mil.lei.

Lucrările de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate au fost finanţate în volum de 55,1 mil.lei (81,9% din suma totală a alocaţiilor bugetare prevăzute pentru finanţarea ştiinţei), sau cu 2,8 mil.lei mai puţin decît planul precizat pe perioada de gestiune de 57,9 mil.lei şi cu 9 mil.lei mai mult faţă de alocaţiile anului 2003.

În anul 2004, din alocaţiile totale bugetare pentru ştiinţă, 31,3 la sută (21,1 mil.lei) i-au revenit Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 12,6 la sută (8,5 mil.lei) - Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 5,8 la sută (3,9 mil.lei) - Ministerului Educaţiei, 13,1 la sută (8,8 mil.lei) - Ministerului Sănătăţii, 10,5 la sută (7,1 mil.lei) - Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, 3,7 la sută (2,5 mil.lei) - Ministerului Economiei, 1,5 la sută (1,04 mil.lei) - Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, 1,08 la sută (0,7 mil.lei) - Ministerului Justiţiei, 1,18 la sută (0,79 mil.lei) - Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", 0,5 la sută (0,36 mil.lei) - Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova şi cîte 0,07 la sută (0,05 mil.lei) - Departamentului Situaţii Excepţionale şi Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".

Pentru pregătirea cadrelor ştiinţifice au fost utilizaţi 6,5 mil.lei, din care de către Ministerul Educaţiei - 3088,7 mii lei, Academia de Ştiinţe a Moldovei - 1857,1 mii lei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică - 171,6 mii lei.

În perioada menţionată, pentru acţiuni neatribuite la alte grupuri din sfera ştiinţei şi inovării, au fost alocaţi 4359,9 mii lei (6,5%), din care Academiei de Ştiinţe a Moldovei - 3724,7 mii lei (biblioteca şi Prezidiul) şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică - 445,9 mii lei (bursa de excelenţă şi Comisia de expertiză), iar pentru organele administrative - 1259,6 mii lei (1,9%), inclusiv Comisiei superioare de atestare - 498,3 mii lei şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică - 761,3 mii lei.

În anul 2004, comparativ cu anul 2003, a scăzut cu 5,3 la sută ponderea alocaţiilor pentru cercetări ştiinţifice fundamentale şi a crescut cu 4,1 la sută volumul alocaţiilor pentru cercetări ştiinţifice aplicate.

Executarea bugetului de stat pe anul 2004 la cheltuieli în domeniul cercetărilor ştiinţifice a constituit 66,8 mil.lei.

Pe parcursul anului 2004, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare - CSŞDT) a activat atît după principii administrative, cît şi obşteşti în componenţa a 23 de reprezentanţi notorii ai opiniei ştiinţifice a republicii, aceştia fiind salariaţi numai pentru participarea concretă la şedinţă. În anii 2003-2004, pentru întreţinerea aparatului Consiliului, din buget au fost alocaţi 639,7 mii lei şi, respectiv, 761,3 mii lei, faţă de sumele aprobate de 659,5 mii lei şi, respectiv, 786,6 mii lei.

Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare s-a efectuat în sistem instituţional şi în sistem competiţional.

Conform Planului naţional de cercetare-dezvoltare, în anul 2003, prin sistemul instituţional, au fost finanţate 432 de teme de cercetare-dezvoltare pentru 9 direcţii prioritare de cercetare-dezvoltare.

În anul 2003, din cele 432 de proiecte iniţiate, au fost finanţate 160 de proiecte de cercetări fundamentale şi 272 de proiecte de cercetări aplicate, la nivel de 14,6 mil.lei şi, respectiv, 25,3 mil.lei, din care au fost finalizate 65 de proiecte în sumă de 4,9 mil.lei, inclusiv 14 fundamentale şi 51 - aplicate.

Analogic, în anul 2004, au fost finanţate în sistem instituţional 411 proiecte de cercetări ştiinţifice, distribuite pe aceleaşi 9 direcţii prioritare, care au fost finanţate în sumă de 46,2 mil.lei.

Fără a ţine cont de art.21 alin.(3) din Legea privind politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare nr.557-XIV din 29.07.1999[2] (în continuare - Legea nr.557-XIV) şi de Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.265 din 17.03.2004 "Despre repartizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pe anul 2004 pentru programele de stat şi proiectele de cercetare-dezvoltare selectate pe bază de concurs"[3], pe parcursul anului 2004, au fost finanţate instituţional unele teme care puteau fi finanţate prin concurs ("Ştiinţele agricole şi securitatea alimentară", "Relansarea şi dezvoltarea social-economică prin inovare şi transfer tehnologic", "Materiale noi şi tehnologii avansate" ş.a.).

Sistemul competiţional în anul 2004 a fost finanţat sub două aspecte - ca programe de stat şi ca proiecte de cercetare-dezvoltare selectate pe bază de concurs, deşi modul de repartizare a alocaţiilor, reieşind din Legea nr.557-XIV, este unul şi acelaşi. Realizarea celor 7 programe aprobate de Guvern în sumă totală de 3,50 mil.lei a revenit conducătorilor - colaboratori ai Ministerului Sănătăţii (2), Academiei de Ştiinţe a Moldovei (3), Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) şi Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii "Mecagro".

Unele teme aprobate cu finanţare instituţională sînt asemănătoare cu temele pentru cercetările la unele proiecte incluse în programul de stat. Astfel de cazuri au avut loc la finanţarea proiectelor în sumă de 430,0 mii lei pentru Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) din cadrul programului II. Totodată, în 2004, a fost finanţată instituţional o temă la subiectul respectiv în sumă de 956,3 mii lei, avînd ca scop obţinerea unora şi aceloraşi rezultate. Analogic, în cadrul programului IV, UTM i-au fost alocaţi 60,0 mii lei pentru un proiect, pe cînd finanţarea instituţională a temei cu acelaşi caracter, în perioada anilor 2001-2005, a constituit 101,5 mii lei etc.

CSŞDT n-a executat pct.2 din Regulamentul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.569 din 15.06.2000[4], ce ţine de organizarea şi elaborarea programelor de stat, în anul 2003 nefiind aprobate şi incluse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare programe de stat.

Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul programelor de stat, în anul 2004 au fost repartizate mijloace bugetare în sumă de 3500,0 mii lei, ceea ce constituie 6,4 la sută din volumul total de finanţare pentru cercetări ştiinţifice faţă de minimul de 40 la sută.

Pe parcursul anului 2003, pe bază de concurs, CSŞDT a iniţiat 143 de proiecte, inclusiv 55 - pentru cercetări fundamentale şi 88 - pentru cercetări aplicate, acestea fiind finanţate la nivel de 14,4 la sută din suma tuturor mijloacelor alocate pentru cercetări ştiinţifice. Cea mai mare parte îi revine Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - 64 de proiecte, din care au fost finalizate 47, Ministerului Educaţiei - 38, din care au fost finalizate 26. Faţă de anul precedent, în anul 2003, pentru cercetări ştiinţifice, au fost majorate cu 10,9 mil.lei alocaţiile, iar numărul colaboratorilor ştiinţifici s-a micşorat cu 110 persoane. A crescut de 1,5 ori (1692 persoane) numărul participanţilor la realizarea proiectelor pe bază de concurs, din care 73 la sută (753 persoane) sînt colaboratori din instituţiile ştiinţifice, 20,4 la sută (240 persoane) - colaboratori din instituţiile de învăţămînt superior, 5,5 la sută (57 persoane) - din ministere şi departamente.

Temele ştiinţifice au fost stabilite şi înaintate de ministere, departamente şi AŞM, fiind mai apoi incluse, după o expertiză a Consiliului, în Planul naţional de cercetare-dezvoltare. Unele teme instituţionale, aprobate de către CSŞDT şi incluse în planul menţionat, se referă la unul şi acelaşi aspect. Astfel, în perioada anilor 2001-2004, la tematica sistemului informaţional a fost finanţat Institutul Naţional de Economie şi Informare, Centrul ştiinţific de producţie "Tehnologii Informaţionale şi Sisteme", Institutul de Matematică şi Informatică, Centrul de Metrologie şi Automatizare şi Centrul Resurse şi Reţele Informaţionale, nefiind formată o reţea unică de date pentru deţinerea informaţiei totale. Finanţarea de 8,4 mil.lei la tematica dată a fost secţionată sub diferite denumiri "Dezvoltare; Elaborare; Aplicare; Adoptare a Tehnologiilor Informaţionale etc.".

O situaţie analogică s-a creat la tematica "Integrarea cercetătorilor moldoveni în comunitatea ştiinţifică internaţională şi integrarea ştiinţei cu învăţămîntul superior universitar". În mod prioritar au fost finanţate unele teme, ale căror executori în majoritate făceau parte din CSŞDT. Astfel, pentru analiza modalităţilor de integrare a ştiinţei şi învăţămîntului superior în ţările Uniunii Europene, SUA şi Japonia şi elaborarea Programului Naţional de Integrare a Ştiinţei şi Învăţămîntului Superior din Republica Moldova, CSŞDT (dl A.Rotaru) a încheiat în anul 2003 un contract cu Universitatea Tehnică a Moldovei în sumă de 80,0 mii lei. Din cei 19 executanţi ai proiectului respectiv, 10 au fost colaboratori ai Consiliului, 1 - al Ministerului Finanţelor, 1 - al Ministerului Economiei, 1 - al AŞM, 1 - al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" şi 1 - al Universităţii de Stat din Moldova. Mijloacele financiare au fost utilizate în majoritate la retribuirea muncii şi deplasări în interes de serviciu (46,2 mii lei), programul limitîndu-se doar la modificarea unor direcţii de colaborare.

La alte 3 programe, finanţate pentru anii 2003-2004, în sumă de 200,0 mii lei, din cei 15 colaboratori implicaţi în acestea, 8 fac parte din CSŞDT şi sînt, respectiv, remuneraţi din mijloacele alocate.

Prin intermediul CSŞDT, în perioada anilor 2001-2004, a fost finanţat cu, respectiv, 215,0 mii lei, 443,5 mii lei, 535,0 mii lei şi 731,0 mii lei Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei, fiindu-i aprobată tema "Elaborarea metodelor de expertiză judiciară şi criminologie şi armonizarea lor la standardele internaţionale", care întocmai corespunde funcţiilor instituţiei. În perioada respectivă, instituţia n-a prezentat nici o dare de seamă privind folosirea acestor mijloace şi desfăşurarea temei.

Încălcîndu-se Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.155 din 23.02.2001 "Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pe anul 2001 pentru cercetări ştiinţifice"[5], nr.243 din 01.03.2002 "Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pe anul 2002 în scopul cercetărilor ştiinţifice"[6], nr.278 din 13.03.2003 "Cu privire la repartizarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru anul 2003 în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice"[7], a fost trecută şi în următorii 3 ani tema cu nr.02-25.01 "Elaborarea modalităţilor de conservare a biodiversităţilor şi reproducere a resurselor biologice în ecosisteme naturale", aprobată pentru anul 2001 Institutului Naţional de Ecologie (în continuare INECO). Astfel, în anul 2001, această temă a fost finanţată sub denumirea menţionată, pe cînd în anul 2002 a fost înaintată spre aprobare pentru anii 2002-2005 sub o altă denumire - "Studierea structurii şi dinamicii componenţilor biocenotici în rezervaţiile naturale", iar în anul 2004 a revenit la denumirea iniţială. Tema menţionată a fost finanţată pînă la momentul actual cu 314,3 mii lei, în această perioadă nefiind prezentate dările de seamă privind utilizarea mijloacelor. Totodată, tema prevedea studiul dinamicii indicilor pedo, fito şi zootehnici integraţi, în scopul evaluării stării ecosistemelor naturale ale rezervaţiilor ştiinţifice "Codrii", "Plaiul fagului", "Pădurea domnească" şi "Prutul de Jos", la care activa şi Institutul de Zoologie al AŞM în anul 2004 la tema cu nr.48.26.05, de către acesta fiind folosiţi 500,0 mii lei.

Pentru anii 2003-2004, INECO, la tema "Elaborarea bazei ştiinţifice de modernizare şi completare a legislaţiei şi actelor normativ-metodice ale Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului şi ecologiei în cadrul concepţiei durabile", i-au fost alocate mijloace în sumă de 120,0 mii lei, pe cînd iniţial tema avea denumirea "Elaborarea Planului naţional de acţiuni de armonizare a bazei legislative şi normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului". În acest caz, Consiliul a aprobat pe anul 2003 tema dată, fără examinarea adecvată a potenţialilor executori. Ca urmare, lucrările preconizate la ea, conform condiţiilor proiectului "Întărirea capacităţii controlului ecologic", i-au revenit în întregime Inspectoratului Ecologic de Stat, căruia i-au fost alocaţi 306,9 mii dol. Sua de către Banca Mondială şi 339,0 mii lei - de către Guvernul Republicii Moldova.

Expertiza unor teme efectuată de Comisia de experţi demonstrează că în unele cazuri activitatea ştiinţifică de cercetare şi dezvoltare tehnologică este la un nivel redus. Astfel, conform expertizei efectuate la tema "Resurse naturale şi protecţia mediului", preconizată INECO, aceasta a fost apreciată cu 42,5 puncte din 100 posibile. Constatîndu-se că starea actuală nu este bine reflectată, posibilitatea de valorificare a resurselor este îndoielnică, problemele abordate în proiect nu corespund cu denumirea temei, rezultatele preconizate se reduc la elaborarea recomandărilor, nu sînt evidenţiate rezultatele ştiinţifico-tehnologice ale procesului de renovare şi transfer tehnologic. Asemenea 3 teme au fost finanţate institutului pentru anul 2004 în sumă de, respectiv, 362,0 mii lei, 100,0 mii lei şi 80,0 mii lei. O situaţie analogică se atestă şi la alte instituţii de cercetări ştiinţifice, de aceea Consiliul nou-creat în cadrul AŞM a stopat pentru anul 2005 activitatea la 27 de teme finanţate în sumă de 2241,9 mii lei, inclusiv din anul 2003 - 860 mii lei şi din anul 2004 - 1381,7 mii lei.

Pentru realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic la capitolul "Cercetări ştiinţifice aplicate", în anul 2004 în bugetul de stat au fost planificate mijloace în sumă totală de 1871,95 mii lei. Din 16 proiecte înaintate au fost acceptate numai 7 care, contrar art.15 alin.(4) din Legea nr.289-XV din 10.07.2003 "Privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic"[8] (în continuare - Legea nr.289-XV), n-au fost înregistrate de către Consiliu în Registrul de stat al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic. Fără a trece expertiza, Consiliul a inclus în registru alte proiecte în suma prognozată şi finanţată de 913,1 mii lei.

În perioada anilor 2001-2004, au fost finanţate 15 proiecte ştiinţifice de inovare şi transfer tehnologic în sumă de, respectiv, 1850,0 mii lei, 656,0 mii lei, 765,0 mii lei şi 965,0 mii lei, dintre care 2 proiecte începute în anul 2001, 12 proiecte - din anul 2002, un proiect - din anul 2004. Ca şi în cazurile precedente, pentru una şi aceeaşi tematică au fost alocate mijloace unor instituţii sau a fost prelungit fără motiv termenul. Astfel, Institutului de Energetică al AŞM, pentru anii 2001-2003, i-a fost prevăzut proiectul "Instalaţia eoliană autonomă de mică putere dotată cu generator asincron autoexcitat de 3 kW", finanţat la capitolul inovare şi transfer tehnologic, cu 30 mii lei şi, respectiv, 40 mii lei, iar în anul 2004 - cu 60 mii lei. Tot în planul de cercetare-dezvoltare pe anul 2003, la finanţarea instituţională, aceluiaşi institut i-a fost preconizată tema "Utilizarea surselor regenerabile de energie" pentru perioada anilor 2001-2005, în cadrul căreia era prevăzută analiza eficienţei economice privind folosirea în Republica Moldova a instalaţiilor eoliene de mică putere destinate pentru producerea energiei electrice. În anii 2001-2004, proiectul respectiv a fost finanţat în sumă de 263,5 mii lei. La aceeaşi temă, sub denumirea "Elaborarea cadastrului eolian al Republicii Moldova", a fost finanţată, pentru anii 2001-2003, cu suma de 145,0 mii lei Universitatea Tehnică a Moldovei.

Întru executarea Legii nr.289-XV, abia în decembrie 2004 a fost creată Agenţia de Stat pentru Inovaţii şi Transfer Tehnologic. În anii 2003-2004 n-au fost iniţiate teme noi pentru inovare şi transfer tehnologic, iar rezultatele preconizate de la temele finalizate şi finanţate anterior n-au fost obţinute.

Prin Hotărîrea CSŞDT nr.3/1 din 24.10.2002, pentru anul 2003 au fost aprobate 11 direcţii prioritare faţă de 9 prevăzute, prin Hotărîrea Parlamentului nr.1401-XV din 24.10.2002[9], de cercetare-dezvoltare, finanţate prin concurs sub formă de granturi, prognozîndu-se un volum de alocaţii de 7100,0 mii lei, fiind selectate 68 de proiecte în sumă de 6906,2 mii lei. Prin proiecte suplimentare a fost finanţat cu 90,0 mii lei Institutul de Fizică Aplicată, la tema "Elaborarea studiului de fezabilitate şi a business-planului de producere a radioizotopilor cu scurtă durată de viaţă pentru medicină şi agricultură", aceasta fiind evaluată de experţi cu 64,3 puncte din 100. Tot în această perioadă, au fost alocaţi 263,7 mii lei pentru editarea a 11 reviste în domeniul fizicii, matematicii, biologiei, medicinei, istoriei etc.

În anul 2004 au fost finanţate 11 direcţii prioritare analogice celor din anul 2003, pentru care au fost alocate mijloace bugetare în sumă de 3919,95 mii lei şi selectate 29 de proiecte noi din 189 prezentate la concurs. Deşi finanţarea proiectelor s-a efectuat la un nivel minimal - de la 30 mii lei pînă la 100 mii lei, în devizul de cheltuieli unele instituţii au prognozat cheltuielile ce ţin de remunerarea administraţiei, contabililor, procurarea de mijloace fixe etc.

Pentru executarea cercetărilor la tema "Implementarea plantelor (autohtone, alohtone) valoroase şi obţinerea principiilor biologic active din ele, necesare producerii preparatelor medicamentoase vegetale", Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" i-au fost distribuiţi din bugetul de stat 500,0 mii lei, iar prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1071 din 15.08.2002 "Cu privire la atribuirea, modificarea destinaţiei terenurilor şi autorizarea unor lucrări de proiectare"[10] - suprafaţa de pămînt de 4,79 ha din preajma s.Bardar, în locul celei transmise anterior Mănăstirii Hîncu. (De menţionat că în evidenţa contabilă a Universităţii figurează obiectele fixe (clădiri) de pe suprafaţa transmisă în sumă de 11211,8 mii lei). De fapt, mijloacele primite au fost utilizate la construcţia reţelei electrice a Centrului de cultivare a plantelor medicinale.

În anul 2003, Consiliul de expertiză a fost finanţat din buget cu suma de 163,1 mii lei. Încălcînd art.22 alin.(2) din Legea nr.557-XIV şi pct.2.10 din Regulamentul provizoriu de organizare şi efectuare a expertizei lucrărilor de cercetare-dezvoltare, aprobat de preşedintele CSŞDT la 07.10.2000[11], CSŞDT n-a efectuat în anul 2004 expertiza în procesul de realizare a acestora şi recepţia rezultatelor de executare a lor pe anul 2003, pentru determinarea raţionalităţii continuării lucrărilor, asigurării transparenţei.

Nerespectîndu-se pct.2.11 al Regulamentului menţionat, unii membri ai Consiliului consultativ de expertiză în sfera de cercetare-dezvoltare la unele proiecte au fost şi executanţi şi experţi.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, cel mai înalt for ştiinţific din ţară, reuneşte 21 de instituţii şi 7 centre de ştiinţă.

În conformitate cu direcţiile ştiinţifice prioritare, instituţiile de cercetare-dezvoltare ale AŞM au efectuat investigaţii la 180 de teme de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate, dintre care 140 - finanţate instituţional şi 40 - selectate prin concurs. Realizări esenţiale în domeniile respective de activitate au obţinut organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării afiliate secţiilor ştiinţifice ale AŞM, precum şi instituţiile de învăţămînt superior finanţate de stat.

Prin Legea nr.474-XV, finanţarea cercetărilor ştiinţifice pe parcursul anului 2004 a fost efectuată din diferite surse. AŞM i-a fost stabilit un volum de finanţare în mărime de 26101,6 mii lei, ulterior fiind precizată suma de 27267,6 mii lei, inclusiv aparatului Prezidiului - 2971,5 mii lei. Fiind finanţată la nivel de 26826,9 mii lei, cheltuielile efective au constituit 27228,7 mii lei. Suma alocaţiilor a fost majorată faţă de anul 2003 cu 4936,6 mii lei. Dacă în total pe AŞM în anul 2004 s-a obţinut economie, pe unele articole ale devizului de cheltuieli, cheltuielile efective au depăşit planul aprobat: la remunerarea muncii - cu 547,4 mii lei, la contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - cu 134,6 mii lei, la investiţii capitale - cu 173,9 mii lei. Din 29 de instituţii subordonate AŞM, la 23 au fost stabilite depăşiri în sumă totală de 521,7 mii lei. Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale, AŞM a fost finanţată din bugetul de stat în mărime de 12839,6 mii lei, iar pentru cercetări aplicate - la nivel de 8255,5 mii lei şi pentru cheltuieli administrative aferente deservirii procesului ştiinţific - în sumă de 2909,7 mii lei. Cheltuielile efective în aceste direcţii au depăşit planul de finanţare, respectiv, cu 81,7 mii lei, 67,5 mii lei şi 31,9 mii lei. Din contul fondului de rezervă al CSŞDT au fost alocate suplimentar mijloace financiare în sumă de 1016,0 mii lei, inclusiv aparatului Prezidiului - 380,0 mii lei şi pentru cercetări aplicate - 636,0 mii lei. Mijloacele alocate Prezidiului au fost utilizate pentru majorarea indemnizaţiilor viagere lunare - 215,0 mii lei, plata compensaţiilor la concediu - 40 mii lei, pentru premiere şi ajutor material - 125 mii lei. Din suma prevăzută pentru cercetări aplicate s-au utilizat 425,0 mii lei la achitarea datoriilor la energia termică ale Grădinii Botanice (Institut), restul mijloacelor au fost alocate pentru întreţinerea a 6 instituţii din subordinea Academiei.

În anul 2004, în total pe AŞM au fost acumulate mijloace extrabugetare în sumă de 9397,6 mii lei, sau cu 123,7 la sută mai mult faţă de anul precedent, inclusiv 2246,4 mii lei - Prezidiul. Cheltuielile efective au constituit 6872,1 mii lei, inclusiv ale aparatului Prezidiului - 1570,2 mii lei, obţinîndu-se o economie în sumă totală de 2525,5 mii lei. Mijloacele extrabugetare prevăzute şi finanţate integral au fost utilizate la întreţinerea instituţiei.

AŞM a primit în anul 2003 sub formă de sponsorizare mijloace financiare în sumă totală de 26,8 mii lei, iar în anul 2004 - 1005,6 mii lei, dintre care Prezidiului îi revin 956,5 mii lei. În realitate mijloacele obţinute au fost folosite astfel: 394,2 mii lei - pentru reparaţii în clădirea administrativă, 578,3 mii lei - pentru procurarea de utilaj şi mobilier. În anul 2003, suma granturilor primite a constituit 596,5 mii lei, iar în anul 2004 - 1180,9 mii lei, care totalmente au fost folosite la întreţinerea instituţiilor. Atît la utilizarea mijloacelor financiare, cît şi la gestionarea patrimoniului instituţiilor de cercetări ştiinţifice au fost comise unele încălcări.

Nerespectîndu-se pct.36 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[12] (cu modificările ulterioare), n-au fost elaborate devizele de cheltuieli la primirea delegaţiilor în misiuni pe principii de echivalenţă în sumă totală de 16,8 mii lei.

Pînă în prezent n-a fost executată Hotărîrea Prezidiului AŞM nr.41 din 29.04.2004[13], de către Prezidiu nefiind încheiate în termen de 3 luni contracte de gestionare a patrimoniului instituţiilor ştiinţifice subordonate.

La 01.01.2005, în total pe AŞM suma datoriilor debitoare a constituit 2262,6 mii lei, cu o reducere de 96,2 mii lei faţă de cele înregistrate la începutul anului precedent. Din suma tuturor datoriilor, Prezidiului îi aparţin 740,4 mii lei. La 01.01.2005, suma datoriilor de la darea în arendă a spaţiilor a constituit 1840,5 mii lei, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat - datoria debitoare a 10 agenţi economici în sumă de 321,0 mii lei. La finele anului 2004, suma datoriilor creditoare a constituit 3082,7 mii lei, inclusiv la remunerarea muncii - 1470,5 mii lei.

La momentul actual, nu este recuperată lipsa materialelor şi utilajului în sumă de 119,2 mii lei, stabilită prin inventariere la 30.12.2003.

Realizarea obiectului nefinalizat "Blocul instalaţiilor experimentale al Institutului de Chimie" din zona industrială Bubueci de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat s-a efectuat la preţul de 1543,0 mii lei faţă de costul de bilanţ de 7873,0 mii lei. Cheltuieli neeficiente în mărime de 64,6 mii lei au fost efectuate la plata penalităţilor pentru achitarea întîrziată a energiei electrice.

Unele instituţii din subordinea AŞM n-au respectat legislaţia şi n-au oferit pe deplin posibilitatea de a obţine mijloace suplimentare pentru finanţarea ştiinţei.

De către Institutul de Fizică Aplicată n-au fost respectate prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[14] (cu modificările ulterioare) şi Legii nr.474-XV referitor la calculele serviciilor de arendă. Ca rezultat, de la arendaşi n-au fost încasate mijloace în sumă totală de 13,9 mii lei.

Pînă în prezent n-a fost stinsă datoria pentru arendarea spaţiului Institutului de Matematică şi Informatică de către S.R.L. "Amiolo-Rossi" (c/f 18504012) în sumă de 138,8 mii lei, deşi în iulie 2004 Judecătoria economică de circumscripţie mun. Chişinău a adoptat hotărîrea de a evacua forţat această firmă.

Controlul a stabilit cazuri de prestare a serviciilor de arendă în defavoarea Institutului de Chimie. Astfel, S.R.L. "Elena - V.I." (c/f 341949) de la 01.01.2004 închiriază de la institut 2 birouri alăturate, cu suprafaţa de 20,53 m2 şi, respectiv, 19,6 m2, amenajate similar, pentru primul plata achitîndu-se ca pentru suprafaţă de producţie, iar pentru al doilea - ca pentru oficiu, ratîndu-se anual venituri în sumă de 10,0 mii lei. Pînă la momentul actual, conducerea institutului n-a întreprins măsuri adecvate pentru încasarea datoriei cu termenul de prescripţie expirat de la S.R.L. "Green Wave" (c/f 460334) în sumă de 17,9 mii lei, formată încă la 01.05.2001 de la prestarea serviciilor de arendă şi telefonice.

În anul 2004 s-a agravat starea tehnică şi funcţională a bazelor experimentale. Astfel, în baza patrimoniului retras de la Întreprinderea de arendă "Uzina Experimentală a Institutului de Fizică Aplicată", a fost creată, prin Hotărîrea Prezidiului AŞM nr.97 din 12.12.2000[15], Î.S. "Uzina experimentală "Aselteh", care a fost înregistrată la Camera Înregistrări de Stat la 29.03.2001, fondator devenind Departamentul Privatizării şi Administrării de Stat, care a împuternicit AŞM să stabilească statutul juridic şi organizatoric al acestei întreprinderi. Din 08.07.2004, prin Hotărîrea Prezidiului AŞM "Cu privire la activitatea inovaţională în anii 1999-2003"[16], Î.S. "Aselteh" este iarăşi în subordinea institutului. Uzina, fiind amplasată pe o suprafaţă de 2,74 ha, dispune de 8 blocuri cu suprafaţa de 8456,2 m2, inclusiv administrativă - 1430,2 m2, de producţie - 4224,0 m2, închiriată - 991,6 m2 şi neutilizată - 2011,3 m2. Spaţiile dotate cu utilaje şi echipamente, care permit activitatea de prelucrare mecanică a metalelor, lăcătuşărie, lemnărie, vopsire, dispunînd de sector de masă plastică, staţie de epurare, în prezent nu sînt folosite la lucrări experimentale pentru AŞM. În anii 2002-2003, uzina a început lucrări de proiectare şi confecţionare a modelului experimental în cadrul Proiectului naţional de cercetare-dezvoltare "Instalaţia eoliană autonomă de mică putere dotată cu generator asincron autoexcitat de 3,0 kW", realizat de Institutul de Energetică al AŞM. Aceste lucrări au fost conservate în anul 2004, datorită finanţării reduse. În anii 2003-2004, această uzină a produs utilaj şi a prestat servicii diferitor instituţii, îndeosebi medicale, obţinînd venit de 419,7 mii lei şi, respectiv, de 679,9 mii lei, iar de la darea în arendă a spaţiilor - de 136,3 mii lei şi 174,1 mii lei. La momentul actual, clădirile uzinei, nefiind reparate şi încălzite, sînt în stare deplorabilă.

Neexecutînd Hotărîrea Prezidiului Academiei de Ştiinţe nr.58 din 08.06.2004, pînă în prezent Institutul de Chimie n-a subordonat Uzina experimentală "Izomer". La această uzină nu este ţinută evidenţa materialelor, creanţelor, datoriilor, mijloacelor fixe. Pierderile uzinei în anul 2003 au constituit 29,4 mii lei, iar în anul 2004 - 58,0 mii lei. Imobilul în cea mai mare parte este dat în arendă diferitor agenţi economici, unii neîndeplinind obligaţiunile contractale. Unul din arendaşii întreprinderii este şi S.R.L. "Polivalent-95" (c/f 534587), al cărei director şi fondator este conducătorul uzinei. Conform documentelor prezentate, această firmă arendează suprafaţa de 48,4 m2 cu plata de 129 lei pentru un metru pătrat. Deşi actele de primire-predare au fost întocmite la 10.10.2003, pînă la finele anului n-au fost calculate arenda în sumă de 1386,0 lei, precum şi plăţile pentru serviciile comunale şi telefonice.

Printr-un alt contract de arendă din februarie 2004, întreprinderea respectivă arendează 69,3 m2 pentru o plată lunară de 1050,7 lei. Nerespectînd clauzele contractelor de arendă, n-a fost achitată plata pentru arendă pe lunile ianuarie şi august în sumă de 2,1 mii lei. Firma menţionată depozitează marfă analogică cu cea care aparţine uzinei, iar în lipsa evidenţei contabile controlul n-a putut stabili cantitatea mărfurilor fiecărui agent în parte.

În perioada anilor 2003-2004, majoritatea instituţiilor de cercetări ştiinţifice din cadrul AŞM n-au implementat în economia naţională rezultatele lucrărilor de cercetare-dezvoltare, nu au ţinut evidenţa reală a cheltuielilor pe fiecare temă în parte.

La Institutul de Matematică şi Informatică valoarea cheltuielilor la temele instituţionale şi contractate prin concurs este supradimensionată. Astfel, în fişele de calcul se ţine evidenţa cheltuielilor la nivelul mijloacelor alocate, dar nu la nivelul cheltuielilor efectuate în realitate.

În urma cercetărilor realizate în anul 2004, la Institutul de Chimie au fost obţinute 15 brevete. În anul 2004 n-au fost efectuate încercări experimentale şi implementări în producţie din rezultatul cercetărilor ştiinţifice. Dacă în ultimii 5 ani la institut s-a majorat numărul brevetelor înregistrate, lucrărilor ştiinţifice publicate, granturilor obţinute de la organismele internaţionale etc., atunci transferul tehnologic al rezultatelor obţinute de institut se realizează insuficient, ca urmare nefiind îndeplinite în întregime sarcinile trasate faţă de institut, prevăzute de statut şi Legea nr.289-XV. Deşi anual la această instituţie se întocmesc devize de cheltuieli pe fiecare temă separat, mijloacele bugetare alocate în perioada de gestiune sînt calculate reieşind din necesităţile minime de întreţinere a institutului, dar nu conform cheltuielilor reale necesare pentru realizarea unei teme în parte.

Rezultatele a trei teme ale Institutului de Genetică, finanţate pe bază de concurs şi finalizate în anul 2003, au fost implementate în economia naţională. Totodată, institutul, deţinînd dreptul de autor asupra unor noi soiuri de plante, nu a obţinut nici un venit de la implementarea (exploatarea) lor conform prevederilor Legii privind protecţia soiurilor de plante nr.915-XIII din 11.07.1996[17] (cu modificările ulterioare), astfel lăsînd neacoperite cheltuielile bugetare efectuate pentru cercetările ştiinţifice.

Unele încercări de implementare a rezultatelor nu au avut succes, soldîndu-se cu pierderi pentru instituţia ştiinţifică. Astfel, în anul 2004, prin intermediul CSŞDT, de către Institutul de Fizică Aplicată a fost încheiat cu Î.M. "Topaz" (c/f 1156707) contractul privind elaborarea tehnologiilor ASE (aliere prin scînteiere electrică). Implementarea a fost stabilită în două etape, cu achitarea de către Î.M. "Topaz" pentru prima etapă a 20,0 mii lei, care în realitate n-a achitat nici avansul şi nici lucrările etapei a doua în sumă de 40,0 mii lei. La rîndul său, conducerea institutului n-a aplicat sancţiunile prevăzute de contract care trebuiau să constituie 6,1 mii lei.

Au avut loc cazuri cînd conform devizelor au fost prevăzute procurări pentru desfăşurarea cercetărilor la o anumită temă, în realitate efectuîndu-se procurări pentru întreţinerea instituţiei. Astfel, la una din teme, Institutului de Chimie i-au fost preconizate mijloace în sumă de 7,2 mii lei, în realitate 2,5 mii lei au fost folosiţi la procurarea pieselor pentru computer. La o altă temă, din contul mijloacelor preconizate pentru procurarea reactivelor, 4,4 mii lei au fost utilizaţi la procurarea articolelor de birotică, jaluzelelor etc. În alt caz, în noiembrie 2004, conducerea institutului a intervenit către Ministerul Finanţelor să-i elibereze în numerar 12,5 mii lei pentru achitarea cheltuielilor a două persoane din cadrul institutului delegate în or. Kiev şi or. Sankt-Peterburg, pentru prestarea serviciilor pe contractul nr.393 din 06.05.2003. În realitate, însă, cei 9,0 mii lei primiţi în numerar au fost achitaţi persoanei fizice dlui I.Bibici, pentru perfecţionarea metodologiei de efectuare a măsurilor de efect Moessbauer şi unei plăci din aceste date, prevăzute în contractul nr.1393 din 10.11.2003, încheiat între Institutul de Chimie şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (or. Bucureşti). Mai mult decît atît, contractul respectiv nu a fost executat prin trezorerie şi înregistrat conform Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin sistemul trezorerial, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.2/2 din 11.01.2002[18]. De la articolul 242 "Procurarea de utilaj...", la tema "Spectroscopia Moessbauer SM şi spectroscopia RES", în septembrie 2004, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 32,1 mii lei, care la 30.09.2004 au fost transferate firmei "Izotop" din or. Moscova, astfel la 01.01.2005 formîndu-se o datorie debitoare în suma respectivă.

La unele instituţii ştiinţifice subordonate ministerelor de ramură au fost stabilite încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, precum şi la gestionarea patrimoniului în defavoarea finanţării lucrărilor de cercetare-dezvoltare.

În anul 2003, Institutului Naţional de Economie şi Informare din subordinea Ministerului Economiei i-au fost alocate mijloace financiare în mărime de 2610,0 mii lei faţă de suma prognozată de 2677,1 mii lei. În realitate s-au efectuat cheltuieli în sumă de 2572,5 mii lei. În primul semestru al anului 2004, cheltuielile au constituit 1027,0 mii lei faţă de suma prognozată de 1616,3 mii lei. Tot în acest an, pentru cercetări ştiinţifice, au fost prevăzute mijloace în mărime de 1972,7 mii lei. De fapt au fost finanţate 44 de teme în sumă de 1807,8 mii lei. Fiind finalizate, rezultatele temelor menţionate au fost implementate în linii generale de către subdiviziunile ministerului.

Repartizarea mijloacelor financiare pe teme şi subteme ale cercetărilor ştiinţifice pe anul 2003 s-a efectuat fără a fi aprobate de către Ministerul Economiei şi în lipsa devizelor de cheltuieli pe fiecare temă în parte. În aşa mod, Consiliul ştiinţific al institutului în anul 2003 a aprobat cele 44 de rapoarte ştiinţifice.

Deşi în proiectul tematicii cercetărilor ştiinţifice sînt prevăzute termenele de executare a lucrărilor, contabilitatea institutului nu ţine evidenţa lucrărilor (serviciilor) executate. În unele cazuri nu sînt respectate termenele stabilite la executarea lucrărilor. Astfel, la tema cu nr.01.18.06 (14) "Aspectele actuale ale politicii de stat în domeniul reproducerii capitalului fix" termenul de finalizare era indicat trimestrul IV al anului 2003. În realitate, aceste lucrări au fost executate abia la 31.05.2004, sau cu 5 luni mai tîrziu. Rapoartele ştiinţifice se transmit nemijlocit beneficiarului (Ministerului Economiei), fără acte de primire-predare a lucrărilor.

În anul 2003, calculatorul procurat în sumă de 7,8 mii lei n-a fost luat la evidenţa contabilă, astfel încălcîndu-se art.42 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[19] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), iar neajunsurile stabilite în rezultatul inventarierii anuale în sumă de 21,3 mii lei n-au fost reflectate în dările de seamă şi examinate de conducere. Contrar art.270 din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[20] (cu modificările ulterioare), la institut este angajat prin cumul, în lipsa documentelor necesare, personal atît din cadrul Ministerului Economiei, cît şi din alte ministere.

Filiala Cahul a Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg a fost creată în rezultatul reorganizării Staţiunii Experimentale din Cahul pentru Agricultură Irigată în filiale ale Institutului de Cercetări pentru Porumb şi Sorg conform ordinului nr.38 din 27.03.1997 al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Nerespectîndu-se pct.24 al Regulamentului "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1995[21] (cu modificările ulterioare), pînă la momentul actual patrimoniul n-a fost transmis prin actul de primire-predare.

În anii 2003-2004, această instituţie a contractat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare două teme de cercetare-dezvoltare. Pentru această perioadă, instituţia a primit din bugetul de stat 117,0 mii lei şi, respectiv, 83,0 mii lei. Încălcîndu-se clauzele contractului încheiat, neîntemeiat a fost modificată sarcina tehnică privind obţinerea producţiei tehnico-ştiinţifice. La rîndul său, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a recepţionat producţia tehnico-ştiinţifică în lipsa documentelor care demonstrează obţinerea acesteia.

Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare ICŞPTIA), fondat ca întreprindere de stat la 31.12.1997, cu aceeaşi denumire, pentru a îndeplini comanda de stat la tema "Elaborarea tehnologiilor avansate de prelucrare a materiei prime agricole" (anii 2001-2005), i-au fost alocate pe anul 2003 mijloace în mărime de 516,0 mii lei, care au şi fost prognozate, iar în anul 2004 din suma prevăzută de 550 mii lei i-au fost alocaţi 230,0 mii lei. Veniturile de la executarea lucrărilor ştiinţifice în anul 2003 au constituit 145,0 mii lei faţă de 170,0 mii lei prevăzuţi de contractele încheiate. În I semestru al anului 2004, veniturile au însumat doar 86,3 mii lei faţă de 200,0 mii lei conform contractelor.

Pe lîngă executarea lucrărilor ştiinţifice proprii, conducerea institutului a încheiat cu alte instituţii ştiinţifice contracte de prestare a serviciilor de experimentare, care s-au soldat în unele cazuri cu pierderi pentru uzina experimentală din cadrul institutului. Astfel, la 22.07.2002, conducerea institutului a încheiat cu S.R.L. "SPT" (c/f 647056) contractul privind prestarea serviciilor la prelucrarea partidei experimentale de concentrat de topinambur "NOTEO". Fiind cheltuiţi pentru aceasta 465,7 mii lei, s-au încasat doar 97,0 mii lei, iar producţia fabricată cu preţul de 368,7 mii lei pînă în prezent este înmagazinată la depozitul institutului.

La unele şi aceleaşi lucrări de cercetări ştiinţifice privind efectuarea cercetărilor în scopul stabilirii termenelor de păstrare a uleiului de floarea- soarelui costul lucrărilor este diferit: la S.R.L. "Vicam" (c/f 241720) - 11,0 mii lei (contractul nr.19-8-2003 din 01.09.2003) şi la S.R.L. "Marelin" (c/f 3579014) - 4,0 mii lei (contractul nr.19-9-2003 din 01.11.2003), diferenţa constituind 7,0 mii lei.

Evidenţa producţiei şi a materiei prime utilizate de către secţia experimentală din cadrul institutului n-a fost ţinută în conformitate cu Legea nr.426-XIII. Astfel, în noiembrie 2004, la producerea a 3000 sticle de nectar de dovleac în darea de seamă n-a fost reflectată materia primă folosită. Lipsesc şi documentele justificative de provenienţă a acesteia. Tot în secţia respectivă lipseşte Registrul cu privire la evidenţa conţinutului substanţelor uscate în materia primă (legume, fructe), ceea ce generează majorarea normelor de consum al materiei prime la fabricarea producţiei finite. Ca rezultat, inventarierea efectuată în timpul controlului după completări între stocuri a depistat surplusuri ale unor produse în sumă de 68,1 mii lei şi lipsa altora - în sumă de 10,5 mii lei. La formarea surplusurilor a influenţat şi trecerea la pierderi a producţiei nevîndute, prin stingerea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat unor firme creditoare şi prin întocmirea fictivă a facturilor fiscale. Astfel au fost stinse datorii în sumă de 75,1 mii lei şi trecută la cheltuieli producţie finită în sumă de 58,2 mii lei la preţul de cost. În timpul controlului, facturile menţionate au fost anulate.

Tot în rezultatul inventarierii a fost depistată lipsa maşinii de tăiat mere în valoare de 5,7 mii lei, transmisă fără documente justificative firmei "Agaricus" S.R.L. (c/f 236520), precum şi a 4 unităţi de transport (Kamaz, Gaz-53, autoîncărcător şi remorcă) în sumă de 110,8 mii lei, care au fost transmise în arendă cooperativei "Vultur", fără întocmirea documentelor respective şi achitarea plăţii pentru arendă, prin ce a fost încălcată Legea nr.426-XIII.

La 01.07.2004, suma creanţelor a constituit 1,6 mil.lei, iar a datoriilor - 1,9 mil.lei, inclusiv 183,0 mii lei - cu termenul de prescripţie expirat.

Consumul real de resurse energetice utilizate de către secţia experimentală "Conserv-E" pentru fabricarea producţiei de conserve a depăşit considerabil normele tehnologice aprobate de institut, astfel fiind majorat preţul de cost al producţiei finite cu 40,0 mii lei.

Contrar prevederilor pct.1 şi pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 "Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova"[22] (cu modificările ulterioare), în anul 2003, mijloacele băneşti încasate în casa ICŞPTIA în sumă de 238,5 mii lei au fost utilizate la procurarea bunurilor şi achitarea serviciilor, fără a fi depuse în bancă.

Insuficient a fost gestionat şi patrimoniul institutului. Astfel, încălcîndu-se Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[23] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.861-XII), o parte din clădirea administrativă a ICŞPTIA din str. Kogălniceanu 63, cu suprafaţa de 11,42 m2, este ocupată de către persoana fizică Iordan Kurkciu, în lipsa documentelor justificative şi a contractului de locaţiune, prin ce, pentru perioada supusă controlului, a fost ratat venit în sumă de 11,6 mii lei.

Conform contractului de arendă nr.29 din 20.03.2002 şi acordurilor adiţionale încheiate de ICŞPTIA cu ÎI "L. Creciunel" (c/f 14498014) şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, ultimei i-a fost transmisă temporar suprafaţa de 20,0 m2 (destinaţia - cafenea) din incinta blocului administrativ de pe str. Sarmizegetuza 20/2. Pentru anii 2002-2003, plata arendei anuale a fost stabilită în cuantum de 9,8 mii lei, iar pentru anul 2004 - de 12,7 mii lei. În realitate ÎI "L. Creciunel", pe toată perioada de arendă, a ocupat suprafaţa de 145,5 m2, sau cu 125,5 m2 mai mult. Veniturile ratate, calculate conform prevederilor legilor bugetare anuale pe anii 2002-2004, constituie 187,4 mii lei.

Contrar prevederilor art. 6 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.981-XIV din 11.05.2000[24] (cu modificările ulterioare), pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.837 din 14.08.2001 "Despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate publică"[25] şi Hotărîrii Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[26], ICŞPTIA pînă în prezent nu a identificat terenurile - proprietate publică a statului, care se află în gestiunea sa. Cu încălcarea prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[27], ICŞPTIA n-a înregistrat la Oficiul cadastral teritorial Chişinău terenurile aferente cu suprafaţa totală de 1,12 ha.

Cu derogare de la prevederile art.112 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal)[28] în perioada supusă controlului, ICŞPTIA şi Institutul de Proiectări ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor "Acvaproiect" la preţul de arendă al imobilului n-au prevăzut şi n-au calculat TVA, astfel diminuînd veniturile întreprinderii cu 70,2 mii lei şi, respectiv, 577,0 mii lei, micşorînd impozitul pe venit cu suma de 70,2 mii lei şi, respectiv, 17,5 mii lei, totodată micşorînd şi datoria pe TVA faţă de buget în sumă de 14,0 mii lei şi, respectiv, 115,0 mii lei.

Institutul de Proiectări ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor "Acvaproiect" (în continuare IPSGA) a fost finanţat, prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru anii 2003 - 2004, pe 2 teme - cu cîte 50 mii lei. Pe lîngă funcţiile de proiectare a obiectelor de gospodărire a apelor, instituţia respectivă a prestat un şir de servicii, acumulînd mijloace mai mult pentru întreţinere decît pentru dezvoltarea ştiinţifică, comiţînd în această activitate unele încălcări ale actelor normative.

Conform actului de primire-predare din 15.12.1996, la balanţa S.A. "Avicola" de către institut au fost transmise 8 birouri din clădirea administrativă (str. A. Russo 1), cu suprafaţa de 180 m2 şi valoarea iniţială de 116,1 mii lei. Contabilitatea institutului n-a scos din evidenţa contabilă valoarea acestor mijloace fixe şi pe parcursul anilor 1998-2003 neîntemeiat a calculat uzura în sumă de 6,8 mii lei. La 21.10.2003, contabilitatea a decontat mijloacele fixe menţionate (valoarea iniţială - 116,1 mii lei, valoarea reziduală - 63,5 mii lei), nereflectînd cheltuielile în scopuri fiscale în sumă de 63,5 mii lei la corectarea rezultatelor pentru perioadele precedente, ce contravine prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate. Ca urmare, profitul întreprinderii pe anul 2003 a fost diminuat cu 15,9 mii lei.

Plata arendei pe contractele nr. 86/02 din 03.09.2002 şi nr.100/03 din 28.07.2003, încheiate cu S.R.L. "Expotroncom" (c/f 15461015) pentru darea în arendă a încăperilor, a fost diminuată cu 466,2 mii lei, ce reprezintă venit ratat al întreprinderii. Totodată, la încheierea contractelor respective au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr.861-XII.

Încălcînd art.19 alin.(2) din Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, aprobat prin Legea nr.1217-XIII din 25.06.1997[29] (cu modificările ulterioare), şi Regulamentul "Cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349 din 21.06.1996[30] (cu modificările ulterioare), S.R.L. "Expotroncom" a privatizat încăperea arendată cu consimţămîntul Departamentului Privatizării.

În rezultatul inventarierii selective a mijloacelor fixe la IPSGA "Acvaproiect" au fost stabilite 22 unităţi de maşini şi utilaj în stare de funcţionare, neînregistrate în evidenţă contabilă, care au fost luate la evidenţă în timpul controlului în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr.426-XIII. Fără permisiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, automobilul ZIL-131 a fost casat şi scos din evidenţa contabilă, ce contravine pct.5 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[31] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.500). Contrar prevederilor pct.7 din Regulament, în lipsa materialelor comisiei de casare, cu indicarea motivelor concrete de casare, în anul 2003, institutul a casat şi a scos din evidenţa contabilă mijloace fixe cu valoarea iniţială de 16,9 mii lei (telefoane mobile - 5 unităţi, un magnetofon etc.), valoarea reziduală constituind 8,1 mii lei, prin ce au fost admise pierderi în sumă de 8,8 mii lei. Totodată, fără permisiunea organului ierarhic superior, la 26.04.2004 au fost casate mijloace fixe (construcţii şi pompă) cu valoarea reziduală de 11,2 mii lei (valoarea iniţială - 23,8 mii lei), cheltuielile pe anul respectiv majorîndu-se cu suma menţionată.

Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp "Selecţia" (în continuare ICCC "Selecţia"), fondat ca întreprindere de stat la 28.11.2002, în anul 2003, pentru continuarea cercetărilor pe 6 teme prevăzute pentru perioada anilor 2001-2005, a fost finanţat cu 533,0 mii lei faţă de 2483,5 mii lei - cheltuieli prognozate. În primul semestru al anului 2004, din suma cheltuielilor prevăzute de 1787,3 mii lei, acesta a fost finanţat cu 261,5 mii lei (14,6%).

Devizele de cheltuieli au fost întocmite reieşind din suma anunţată de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la finanţarea ştiinţei.

Contrar prevederilor art.20 din Codul funciar, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991[32], punctelor 2 şi 3 ale Regulamentului "Cu privire la atribuirea terenurilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.246 din 03.05.1996[33] (cu modificările ulterioare), autorităţile publice locale ale primăriilor mun. Bălţi, s.Corlăteni, s.Sîngerei, s.Dobruja Veche şi conducerea Î.S. "ICCC "Selecţia" n-a legalizat dreptul de folosinţă a terenurilor prin eliberarea titlului de autenticitate a dreptului deţinătorului de teren pe suprafaţa de 1647 ha.

Încălcîndu-se art.13 alin.(1) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[34], în statutul ÎS "ICCC "Selecţia", aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.48 din 07.03.2002[35], nu s-a stabilit modul de repartizare a beneficiului net obţinut de întreprindere, prin ce n-au fost create fondul de rezervă, fondul de dezvoltare a producţiei şi fondul de consum, care au fost repartizate între institut şi secţia experimentală la discreţia conducerii. Mai mult decît atît, nerespectînd articolele 18, 19, 31 şi 32 din Legea nr.426-XIII, conducerea ÎS "ICCC "Selecţia" (B.Boincean) n-a asigurat organizarea unică a contabilităţii. Astfel, în întreprindere este ţinută o evidenţă dublă (de institut şi de secţia experimentală).

Datoria debitoare a ÎS "ICCC "Selecţia", la 01.07.2004, constituia 6489,1 mii lei, inclusiv datoria debitoare cu termenul de prescripţie expirat (mai mult de 3 ani) - 1660,0 mii lei, din care suma de 175,1 mii lei este nerambursabilă în legătură cu lichidarea debitorului. Datoria creditoare constituia 3638,6 mii lei.

Contrar cerinţelor punctelor 4, 6 şi 7 din Regulamentul "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[36], nefiind formată comisia, fără stabilirea activelor neutilizate în procesul tehnologic şi fără coordonarea şi aprobarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, secţia de producţie a produselor agricole (şef-adjunct V.Scurtu) a comercializat nelegitim fărîmiţătorul de nutreţe cu 10,6 mii lei (inclusiv TVA - 1,8 mii lei).

Controlul a depistat şi alte încălcări şi neajunsuri reflectate în actele de control, care împreună cu cele menţionate sînt o consecinţă a nerespectării de către conducerea instituţiilor ştiinţifice supuse controlului a legislaţiei şi actelor normative, a lipsei de control din partea organelor ierarhic superioare asupra activităţii acestor instituţii, precum şi a finanţării nesatisfăcătoare pentru desfăşurarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice la un nivel nou, a lipsei de preocupare a fostului Consiliu Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică în ceea ce priveşte înregistrarea rezultatelor obţinute din cercetare, protejarea şi implementarea lor, a reducerii mari a personalului cu studii superioare de specialitate în cercetare, a lipsei unei înţelegeri clare a procesului de transfer tehnologic, a inexistenţei unor mecanisme pentru favorizarea interacţiunii procesului de cercetare cu agenţii economici care ar fi putut să folosească rezultatele cercetării, fără a finanţa, însă, cercetarea.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[37] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează existenţa încălcărilor şi neajunsurilor la utilizarea mijloacelor publice în perioada anilor 2003-2004 de către fostul Consiliu Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi instituţiile ştiinţifice supuse controlului, la gestionarea fondurilor publice alocate pentru cercetări ştiinţifice din punct de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

2. Se cere de la conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (dl Gh.Duca):

2.1. să examineze rezultatele controlului şi să decidă asupra încălcărilor depistate în activitatea Prezidiului Academiei de Ştiinţe, întreprinderilor/instituţiilor subordonate supuse controlului, a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi să sancţioneze disciplinar, conform împuternicirilor stabilite prin lege, persoanele vinovate de încălcările comise;

2.2. să aducă la cunoştinţă rezultatele controlului exercitat asupra eficienţei şi raţionalităţii cheltuielilor efectuate pentru finanţarea ştiinţei Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru examinare şi pronunţare asupra rezultatelor activităţii instituţiilor ştiinţifice;

2.3. să asigure elaborarea şi realizarea unui plan de măsuri privind lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

2.4. să examineze oportunitatea existenţei unui sistem operativ de urmărire cumulată a temelor de cercetare-dezvoltare pînă la finalizare (cu arie de desfăşurare multianuală) şi să ţină evidenţa contabilă, care să asigure în mod permanent informaţii complete despre etapa de derulare a temelor, rezultatele obţinute şi etapa de implementare;

2.5. să întreprindă măsuri adecvate privind restabilirea şi aducerea la o stare viabilă a bazelor experimentale din cadrul Academiei care în prezent permit desfăşurarea activităţii în domeniul cercetare-dezvoltare;

2.6. să asigure ţinerea evidenţei contabile în modul stabilit de lege în toate instituţiile şi întreprinderile, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru lichidarea datoriilor şi a creanţelor formate la 01.05.2005 în sumă de 3082,7 mii lei şi, respectiv, 2262,6 mii lei;

2.7 să întreprindă măsuri de utilizare a mijloacelor bugetare în strictă conformitate cu devizul aprobat, iar a celor provenite din sponsorizări şi granturi - conform destinaţiei prevăzute de lege în scopuri de cercetare-dezvoltare.

3. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare să examineze rezultatele controlului efectuat la Î.S. "Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară", Î.S. "Institutul de Cercetări pentru Culturi de Cîmp "Selecţia" (or. Bălţi), Institutul de Proiectări ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor "Acvaproiect", filiala Cahul a Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg şi să întreprindă măsuri de lichidare a încălcărilor, cu sancţionarea disciplinară a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul acestor instituţii, vinovate de încălcările comise.

4. Se transmit Centrului pentru Combaterea Crimelor Econo

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)