Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 5 mai 2005 cu privire la rezultatele controlului asupra executării pct. 8 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 8 din 18.01.2001 „Privind rezultatele controlului asupra asigurării integrităţii şi eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a finanţelor publice de către Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” şi întreprinderile din subordine în anii 1997-2000”

Numar din data de 2005-05-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului Asociaţiei interraionale de producţie, reparaţie şi exploatare din Chişinău dl D. Roşca şi a contabilului-şef dl A. Bordianu, examinînd rezultatele controlului asupra executării pct. 8 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 8 din 18.01.2001 "Privind rezultatele controlului asupra asigurării integrităţii şi eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a finanţelor publice de către Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" şi întreprinderile din subordine în anii 1997-2000" ,

a constatat:

Controlul anterior (din noiembrie 2000), efectuat la Asociaţia interraională de producţie, reparaţie şi exploatare din Chişinău (în continuare AIPRE Chişinău) a stabilit transmiterea gratuită a activelor şi pasivelor Asociaţiei de către Direcţia de exploatare a blocurilor administrative, de laborator şi a căminelor, potrivit actului de primire-predare din 01.09.1999, semnat de către comisia instituită conform ordinelor Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" nr.49 din 14.07.1999 şi nr.63 din 28.09.1999, care a fost aprobat prin ordinul Concernului nr.80-a din 14.11.1999. Din fondurile fixe transmise făceau parte şi suprafeţele nelocuibile - de 182 m2 (bd. Renaşterii 29, lit. A, et.2) şi de 103,1 m2 (str. M. Costin 6/1), privatizate de către Departamentul Privatizării la 18.05.2000 şi respectiv, 07.04.2000, pentru care nu s-a achitat plata de arendă a bunurilor, formată la 01.01.2000 în sumă de 98,5 mii lei (S.R.L. "Proiect Impex") şi de 7,5 mii lei (S.R.L. "Becor").

Factorii de decizie (directorul dl D.Roşca, contabilul-şef dl A.Bordianu) ai AIPRE Chişinău, la efectuarea controlului repetat din 15.03.2005, au prezentat alt act de primire-predare din 17.09.2002, cu valoarea bilanţului mai mică cu 346,4 mii lei, care de asemenea a fost aprobat de conducerea Concernului "Apele Moldovei" (dl M.Pencov). Datoria debitoare în sumă de 105,9 mii lei pînă în prezent nu este încasată şi nu este înregistrată în evidenţa contabilă, iar lipsa acesteia nu este confirmată prin documente justificative.

Curtea de Conturi, tinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate la gestionarea patrimoniului public, în baza art. 25, art. 26 şi art. 27 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.1994[1] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se exclude alin. 1 din pct. 8 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 8 din 18.01.2001.

2. Se transmit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare conform competenţei, materialele privind legalitatea dării în arendă S.R.L. "Proiect-Impex" şi S.R.L. "Becor" a suprafeţelor nelocuibile, privatizării încăperilor de către agenţii economici menţionaţi, precum şi a calculării şi încasării sumelor în urma stabilirii relaţiilor respective.

3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Procuraturii Generale.

4. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" conform art.3 alin. (5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1995, nr. 7, art. 77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)