Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 12 aprilie 2005 cu privire la rezultatele controlului asupra eficienţei şi raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către unele autorităţi publice în perioada 01.01.2001-01.07.2004

Numar din data de 2005-04-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa vicedirectorului general al Departamentului Privatizării dl P.Şveţ, viceministrului industriei dl V.Cravcenco, viceministrului energeticii dl P.Vasiliev, şefului de direcţie la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" dl Şt.Calancea, viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl T.Iasinschi, ministrului culturii dl V.Madan, vicedirectorului general al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru dl Şt.Crigan, vicepreşedinţilor raioanelor Edineţ, Soroca, Drochia, respectiv, dnii N.Televca, S.Surdu, R.Sofrai, reprezentanţilor aparatelor preşedinţilor raioanelor Glodeni, Donduşeni, respectiv, dnii I.Movilă, V.Mititiuc, examinînd rezultatele controlului asupra eficienţei şi raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către unele autorităţi publice în perioada 01.01.2001-01.07.2004,

a constatat:

În baza Hotărîrii Guvernului nr.698 din 20.07.2001 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.833 din 04.09.1997"[1] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.698), după delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate, la Departamentul Privatizării ţinerea registrului patrimoniului public a început abia în primul semestru al anului 2002. Organele centrale de specialitate - Departamentul Privatizării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Energeticii, Ministerul Industriei, Ministerul Culturii, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", precum şi autorităţile administraţiei publice locale, încălcînd pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.1016 din 01.10.1998 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public"[2] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.1016), nu prezintă sistematic şi pe deplin dările de seamă privind valoarea şi circulaţia patrimoniului statului, acestea conţinînd multiple erori şi inexactităţi, iar registrul se ţine contrar pct.10-12 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1016 (ultimele încălcări fiind lichidate după efectuarea controlului). Astfel, la 01.07.2002, nu au prezentat dările de seamă menţionate Ministerul Afacerilor Externe (privind patrimoniul public în Ambasadele RM), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA), judeţul Cahul, sectoarele Cahul, Cantemir, judeţul Edineţ, sectorul Rîşcani etc. Nu au fost incluse în registru nici datele privind patrimoniul Departamentului Privatizării (în continuare DP) în valoare de 9820,9 mii lei.

Darea de seamă nr.15-4/1481 din 14.08.2003, prezentată de către Ministerul Afacerilor Interne pentru primul semestru al a.2003, nu conţine date privind gestionarea patrimoniului public la 12 agenţi economici, MAIA (25 de întreprinderi), Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru (6 întreprinderi), alte ministere şi departamente (cîte 2-3 întreprinderi). În darea de seamă pe anii 2002-2003 a Ministerului Culturii nu s-a reflectat valoarea proprietăţii statului în S.A. "Moldova-Film" şi S.A. "Cartea Chişinău". Aceste fapte determină implenitudinea şi neveridicitatea dărilor de seamă. Astfel, conform datelor privind valoarea patrimoniului statului, acumulate în modul descris mai sus, acesta, la 01.01.2002, constituia suma totală de 29670,4 mil. lei, inclusiv patrimoniul organelor centrale de specialitate - 16964,2 mil. lei şi al autorităţilor administraţiei publice locale - 12706,2 mil. lei, la 01.01.2003 - respectiv, 38958,8 mil. lei, 17551,3 mil. lei şi 21407,5 mil. lei, iar la 01.01.2004 - respectiv, 37627,5 mil. lei, 17126,8 mil. lei şi 20500,7 mil. lei.

Conform actelor normative, Camera Înregistrării de Stat, Bursa de Valori, Depozitarul naţional de valori mobiliare, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi alte instituţii nu sînt obligate să prezinte DP date privind modificările ce intervin în mişcarea patrimoniului statului. Nici Departamentul Statistică şi Sociologie, nici Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru nu dispun de astfel de date în mod centralizat, fapt care face imposibilă ţinerea unei evidenţe complete şi veridice.

Totodată, DP nu şi-a exercitat întocmai drepturile atribuite potrivit pct.18 din Regulamentul menţionat mai sus, nesolicitînd în caz de necesitate informaţii suplimentare privind circulaţia patrimoniului. În aşa mod, conform Hotărîrii Guvernului nr.898 din 24.07.2003 "Cu privire la transmiterea pachetului de acţiuni ale statului în S.A. "Valogrvin"[3] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.898), S.A. "Aroma" i-au fost transmise acţiunile statului în S.A. "Valogrvin" în valoare de 3894,2 mii lei (100% - cota statului). Însă S.A. "Aroma", încălcînd art.17 alin.6 din Legea "Privind societăţile pe acţiuni" nr.1134-XIII din 02.04.1997[4] (cu completările şi modificările ulterioare; în continuare Legea nr.1134-XIII), în loc să înregistreze timp de 45 de zile acţiunile emise, a efectuat o emisie suplimentară a acţiunilor la 20.05.2004, capitalul social al acesteia fiind modificat abia la 21.09.2004 (timp de 14 luni). DP nu i-a fost prezentată nici o informaţie.

Capitalul social al Rezervaţiei Naturale de Stat "Codru" la 01.07.2003 a constituit 4692,6 mii lei, însă conform informaţiei prezentate de către Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", la 01.01.2004, acesta s-a micşorat pînă la 3398,9 mii lei, informaţia respectivă fiind prezentată abia în iulie 2004.

Conform contractului de schimb nr.4/03 din 23 iulie 2001, DP a transmis S.A. "Magistrala" mun. Bălţi 218654 de acţiuni în valoare de 2514,5 mii lei, micşorînd cota statului în această întreprindere de la 36% pînă la 25%, în schimbul mijloacelor fixe în sumă de 621,6 mii lei, transmise S.A. "Drumuri Chişinău", şi de 1892,3 mii lei, transmise Agenţiei Teritoriale de Privatizare Bălţi (în continuare ATPB). La transmiterea mijloacelor fixe s-au încălcat pct.29-32 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active"[5] (în continuare Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688). La ATPB, fondurile fixe nu au fost înregistrate în evidenţă, iar la lichidarea acesteia fondurile fixe au fost reflectate în actele de primire-predare doar în sumă de 372,6 mii lei.

Gestionarea de către DP a celor 24 de întreprinderi cu cota statului de la 2% pînă la 100% s-a efectuat, în unele cazuri, fără desemnarea reprezentantului statului sau fără ca acesta să-şi îndeplinească obligaţiunile, prin ce s-a încălcat pct.37 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 02.02.1999 "Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice"[6] (în continuare Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109). Asemenea cazuri s-au stabilit la majoritatea instituţiilor supuse controlului. La unele întreprinderi, cum ar fi S.A. "Magda" (46,4% - patrimoniul statului), S.A. "Mecanizator" (31,0%), S.A. "Modern-Service" (11,8%), S.A. "Măriuţa" (17,6%), S.A. "Uzina mecanică din Ocniţa" (11,8%) etc., patrimoniul a fost distrus totalmente sau descompletat.

Contrar prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.698, MAIA nu a reluat funcţiile de administrare a S.A. "Fertilitate Soroca", acestea fiind exercitate de către DP, care, încălcînd pct.1, 7, 10 ale Regulamentului DP, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.922 din 04.09.2001[7], nu a exercitat la timp controlul asupra îndeplinirii de către cumpărător a clauzelor contractelor de vînzare-cumpărare a patrimoniului de stat. Astfel, S.A. "Fertilitate Soroca" (63% cota statului) a fost procurată prin concurs investiţional de către S.R.L. "Nord-Ex" la 14.05.1998. Ultima, achitînd 105,0 mii lei din costul pachetului de acţiuni (în loc de 140,0 mii lei) şi neinvestind nimic din suma de 500,0 mii lei, stipulată în contract, a diminuat considerabil activele nete şi a comercializat fondurile fixe (30 de tractoare, alt utilaj şi inventar) la preţuri simbolice, fără să achite în buget nici impozitele calculate. Cu aceleaşi încălcări a fost reziliat contractul de vînzare-cumpărare a S.A. "ÎTA-7" din Bălţi, nefiind desemnat reprezentantul statului şi nici luate măsuri de redresare a situaţiei, iar persoanele vinovate de comiterea acestor încălcări n-au fost trase la răspundere.

În urma lichidării Î.S. "Promin" nu s-a întocmit procesul-verbal de evaluare a activelor întreprinderii, prin ce s-a încălcat art.35, alin.4 din Legea nr.146-XIII din 16.06.94 "Cu privire la întreprinderea de stat"[8] (în continuare Legea nr.146-XIII).

DP nu a întocmit lista patrimoniului statului transmis în gestiune economică şi n-a exercitat controlul asupra integrităţii şi folosirii potrivit destinaţiei a acestuia, conform pct.8 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109.

Persoanele cu funcţii de răspundere de la instituţiile centrale de specialitate nu respectă prevederile Hotărîrii Guvernului nr.379 din 07.07.1996 "Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova"[9] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.379), deoarece nu toţi agenţii economici monitorizaţi prezintă în termenul stabilit dările de seamă privind mărimea şi circulaţia completă a proprietăţii (formularul 2-pp). Astfel, la Ministerul Industriei divergenţele dintre datele prezentate de S.A. "Răut" or. Bălţi privind valoarea patrimoniului public transmis în gestiune economică şi datele prezentate de către DP la 01.01.2002 constituie suma de 2776,9 mii lei, iar la 01.10.2004 - 727,1 mii lei. Analogic, datele prezentate Ministerului Industriei de către S.A. Uzina de tractoare "Tracom" la 01.07.2004 şi S.A. "Mezon" la 01.01.2002 şi 01.07.2004 sînt mai mici faţă de datele DP, respectiv, cu 5217,7 mii lei, 30813,7 mii lei şi 948,5 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.67 alin.(4) şi art.73 alin.(5) din Legea nr.1134-XIII, unii conducători, adjuncţi ai acestora, şefi de direcţii şi alţi funcţionari publici ai Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" şi MAIA au exercitat funcţia de preşedinte al consiliului în societăţile pe acţiuni gestionate fiind, totodată, şi reprezentanţi ai organizaţiei gestionare (Gh.Sandulachi, T.Iasinschi, V.Mironescu, V.Ţîra, Şt.Calancea, V.Corobca).

În perioada 01.01.2003-01.07.2004, Departamentul Agroindustrial ,,Moldova-Vin", încălcînd art.66 alin.(4) din Legea nr.1134-XIII, a delegat colaboratorii săi - reprezentanţi ai statului pentru exercitarea şi a funcţiei de membru al consiliului în mai multe societăţi pe acţiuni, în loc de una ( T.Cozac, V.Ţîra, M.Sebov, Şt.Calancea, S.Pînzaru, M.Rusanovschi, A.Şura, I.Cebotariov, V.Coşnicean).

Exercitarea parţială a funcţiilor obligatorii de control ale reprezentantului statului, contrar pct.32 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109, a contribuit, în unele cazuri, la adoptarea de către unii conducători a deciziilor ce nu asigură integritatea patrimoniului statului. Astfel, la 22.07.2002, S.A. "Chirsova" (I.Ciolac), cu cota statului de 65,15%, a transmis în posesia S.R.L. "Chirsovovin" mijloace fixe în valoare de 4656,9 mii lei, acestea fiind reflectate în documentele S.R.L. "Chirsovovin", dar nu ale S.A. "Chirsova", fapt care a determinat utilizarea gratuită a patrimoniului statului de către o altă întreprindere timp de un an de zile.

Instituţiile centrale de specialitate, în unele cazuri, contrar art.6 alin.2 din Legea nr.146-XIII şi statutelor întreprinderilor de stat, aprobate de acestea, MAIA, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Energeticii şi altele nu stabilesc pentru întreprinderile de stat indicii economici, iar ultimele nu în toate cazurile prezintă rapoarte anuale privind rezultatele activităţii financiare desfăşurate.

Conducerea Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" (S.Leva, V.Mironescu), încălcînd art.6 şi art.7 din Legea nr.146-XIII şi pct.1 alin. a) din Hotărîrea Guvernului nr.833 din 04.09.1997, a desemnat managerii întreprinderilor de stat nu în bază de concurs, iar preşedinţii şi membrii Consiliilor de administrare n-au fost confirmaţi prin ordine.

La contractele manageriale de care dispune Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" lipsesc actele de inventariere a averii întreprinderilor, astfel încălcîndu-se şi pct.2 din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat"[10] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.770).

În anul 1998, fosta Î.S., în prezent S.A. "Combinatul de Vinuri Cricova", în baza deciziei Adunării constitutive, a fondat S.A. "Centrul de Business şi Turism Cricova-Vin" cu capitalul social de 10000 lei. Pînă în prezent nu este numit reprezentantul statului în această societate economică.

S.A. "Combinatul de Vinuri Cricova" (reprezentanţii statului V.Ţîra - a. 2003, M.Rusanovschi - a. 2004), în anii 2002-2004, i-a transmis S.A. "Centrul de Business şi Turism Cricova-Vin", bunuri proprietate de stat în valoare de 3071,5 mii lei, cu plata în mărimea uzurii.

La Fabricile de vin din or. Kiev şi Lvov şi din Federaţia Rusă (Tuliskii vinzavod, Ufimskii vinzavod, Barnauliskii vinzavod), fără deciziile organelor competente, patrimoniul statului n-a fost reflectat în dările de seamă, fapt ce contravine prevederilor pct.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1016, argumentările fiind lipsa dărilor de seamă. La gestionarea patrimoniului statului, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" n-a aplicat prevederile art.24-29 din Legea nr.1134-XIII, art.1, 6, 7, 14 din Legea nr.146-XIII, precum şi cerinţele Hotărîrii Guvernului nr.109. N-a fost exercitat controlul asupra activităţii întreprinderilor de stat şi societăţile pe acţiuni prin managerii şi, respectiv, reprezentanţii statului numiţi.

Autorităţile centrale de specialitate nu au întreprins măsurile necesare pentru executarea art.39 alin.6 din Legea nr.1134-XIII, în ce priveşte majorarea activelor nete, în rezultatul cărui fapt valoarea acestora este mai mică decît mărimea capitalului social. Astfel, la 01.01.2003, capitalul social al S.A. "Chirsova" constituia 9255,0 mii lei, iar valoarea activelor nete (-7701,5 mii lei); la 01.01.2004, valoarea ultimelor a scăzut pînă la (-8617,9 mii lei). Cu valoarea negativă a activelor nete a activat şi S.A. "CET-1" (-11895,9 mii lei la 01.07.2002, -19365,7 mii lei la 01.07.2004), "CET Nord" (respectiv, -11788,3 mii lei şi -16532,9 mii lei), Î.S. "Energogazpurificare" (respectiv, - 1776,3 mii lei şi - 1303,6 mii lei).

Unele ministere (MAIA, Ministerul Energeticii etc.) au permis casarea mijloacelor de transport în anii 2003-2004 unor întreprinderi monitorizate (Î.S. "Moldelectrica" - de 699,9 mii lei şi S.A. "Electrocon" - de 525,3 mii lei, fără ca acestea să încerce comercializarea lor; Inspectoratul "Intehagro" - 12,7 mii lei, cu valoarea reziduală de 9,2 mii lei; Centrul Republican RICCPC - 21,6 mii lei; S.A. "Franzeluţa" - 458,2 mii lei, inclusiv 1 excavator (a.p. 1991), 1 autobasculant MMZ-45021 (a.p. 1989), 1 autobasculant MAZ-5551 (a.p. 1992), 2 autocamioane KINGHB (a.p. 1998), 1 autoturism VAZ-21061 (a.p. 1994) etc.).

La 27.02.2002, MAIA (dl T.Iasinschi) i-a permis Î.S. Centrul Ştiinţific de Producţie pentru Deservirea Agrochimică, mun. Chişinău (în continuare Î.S. CŞPDA) comercializarea demisolului cu suprafaţa de 174 m2, situat pe str. Cosmonauţilor 6, contra mijloace băneşti, prin negocieri directe, în loc ca aceasta să se efectueze de către DP, după cum prevede pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349 din 21.06.1996 "Cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate"[11] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.349). Contrar art.17/1 alin.(1) din Legea nr.627-XII din 04.07.1991 "Cu privire la privatizare"[12] (în continuare Legea nr.627-XII), suma încasată în mărime de 90,0 mii lei de la realizarea acestui imobil nu a fost virată la bugetul de stat.

În contradicţie cu art.7 alin.(6) din Legea nr.146-XIII şi pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.770, la Î.S. CŞPDA, imobilul sus-menţionat a fost înstrăinat de către comisia de estimare (în loc de Consiliul de administrare a întreprinderii), în componenţa căreia au fost incluşi şeful gospodăriei, contabilul-şef şi şoferul.

DP a înstrăinat firmei "Expotroncom" S.R.L. suprafaţa de 1106,8 m2 a IP "Acvaproiect" din str. A. Russo 1, etaj.1, fără acordul MAIA, prin ce s-a încălcat pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349.

La încheierea contractelor de arendă unii conducători ai întreprinderilor subordonate neîntemeiat au diminuat tarifele de bază, coeficientul ramural şi coeficientul de piaţă, stabiliţi în Legea bugetului de stat pe a.2004 nr.474-XV din 27.11.2003[13] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare Legea nr.474-XV), astfel fiind diminuate veniturile unor instituţii publice (MAIA) în a.2004 cu 23,2 mii lei (inclusiv Colegiul Agricol din Soroca - 8,7 mii lei etc.). Analogic, S.A. "Moldcinema" (N.Matvievici, P.Zalevschi), la încheierea contractelor de arendă cu S.R.L. "Tropos-Grup", cu persoana fizică T.Dragan, Î.I. "Său Vera" şi Î.I. "V.C.Djurinschi", neîntemeiat a diminuat coeficientul de piaţă, stabilit în Anexa nr.8 la Legea nr.474-XV. Ca rezultat, plata anuală pentru arendă pe a.2004 a fost micşorată cu 55,2 mii lei, astfel fiind ratate venituri în aceeaşi mărime.

În urma stabilirii incorecte a cuantumului plăţii pentru arenda imobilului cinematografului "Odeon" cu suprafaţa totală de 1324,8 m2 şi neluării măsurilor de modificare a acestuia conform legislaţiei în vigoare, numai în perioada a.2002 - I semestru al a.2004, S.A. "Moldova-Film" a ratat venituri în sumă de 696,2 mii lei.

Analogic anilor precedenţi, şi în anul 2004, unele instituţii supuse controlului au permis darea în subarendă a spaţiilor arendate de unele asociaţii obşteşti în defavoarea primelor.

Contrar art.7/1 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[14] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare Legea nr.861-XII), art.4 alin.(4) şi art.5 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[15] (în continuare Legea nr.1543-XIII), contractele încheiate de Colegiul Tehnic Agricol din Soroca cu Î.I. "Railean", S.A. "Rom-Cerari", S.R.L. "Vena" şi unele persoane fizice pe o perioadă de 5 ani nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile, termenul de înregistrare fiind de 3 luni (MAIA).

De regulă, organele centrale de specialitate nu au ţinut cont de conjunctura pieţei, unele spaţii fiind date în chirie la preţuri reduse. La încheierea contractelor de arendă, unii conducători ai întreprinderilor subordonate nu au majorat costul anual al chiriei cu suma TVA care urma a fi calculată, astfel fiind neîntemeiat micşorată mărimea plăţii anuale pentru arendă cu 20 la sută.

Conform contractelor încheiate de către Î.S. "Moldagroteh", Î.S. "Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor" şi Î.S. Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii "Mecagro", plata pentru arendă pe a.2004 a fost micşorată, respectiv, cu 172,6 mii lei, 51,9 mii lei şi 272,3 mii lei.  Comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor din subordinea MAIA s-a efectuat cu încălcarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor în procesul tehnologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor"[16] (cu modificările ulterioare; în continuare Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665).

Contrar prevederilor pct.6, 7 şi 8 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, MAIA i-a permis S.A. "Franzeluţa" să comercializeze magazinul "Salcia" (mun. Chişinău, str. O. Ghibu 3), cu suprafaţa de 602 m2, la preţul de 360,0 mii lei (preţul 1 m2 - 598 lei), pierderile constituind 205,8 mii lei (valoarea reziduală).

La un preţ mai mic cu 452,4 mii lei faţă de valoarea reziduală a fost permisă comercializarea a 11 încăperi neutilizate în procesul tehnologic ale S.A. "Fabrica de fermentare a tutunului" Floreşti (MAIA) (autorizaţia nr.15-5/3138 din 23.08.2002).

La 28.05.2004, cu permisiunea MAIA, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" a comercializat autovehiculul "Opel-Vectra" (a.p.1991), cu valoarea reziduală de 11,7 mii lei, la preţul de 3,6 mii lei, pierderile constituind 8,1 mii lei. Î.S. "Fertilitate-Agro" or. Căuşeni a comercializat două unităţi de transport înainte de a obţine autorizaţie de la MAIA.

Cu acordul Ministerului Culturii (dl I.Păcuraru), S.A. "Moldova-Film" a comercializat parterul şi o parte a subsolului blocului locativ, amplasat pe şos. Hînceşti, 59, cu suprafaţa de 1110,8 m2, la preţul de 713,2 mii lei, fiind suportate pierderi în sumă de 306,3 mii lei, care reies doar din valoarea reziduală a acestui imobil.

Contrar pct.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe"[17] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500), MAIA a permis întreprinderilor subordonate casarea diferitor mijloace fixe cu valoare reziduală. Astfel, la 03.02.2003, dl V.Guţu, şeful Direcţiei programe investiţionale şi asistenţă tehnică, a permis Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor să caseze clădirea laboratorului toxicologic din or. Rîşcani, cu valoarea reziduală de 58,8 mii lei.

Încălcînd prevederile pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, fără a fi stabilită o modalitate concretă de comercializare a activelor, MAIA a permis ca S.A. "Fabrica de fermentare a tutunului" Orhei să comercializeze punctul de colectare a tutunului din s. Susleni, cu valoarea reziduală de 135,4 mii lei, iar Concernul "Apele Moldovei" - fondurile fixe care aparţin bazei din or. Glodeni a Direcţiei exploatare a nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca, cu valoarea reziduală de bilanţ a acestora în sumă de 2248,6 mii lei.

MAIA a permis Universităţii Agrare de Stat din Moldova casarea a 23 unităţi de transport şi 36 unităţi de tehnică agricolă în valoare de 1700,5 mii lei (autorizaţia nr.19-5/498 din 22.03.04), acestea fiind casate încă în a.2003.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia" al MAIA a participat, în calitate de fondator, la instituirea Î.M. "Semger" S.R.L. (cu cota statului de 25% - 2125,0 mii lei) şi Institutul "Acvaproiect" - a S.A. "Moldavian Utilites Company" (respectiv, 51% - 51,0 mii EURO), fără obţinerea unor avantaje.

De asemenea, neeficient se gestionează şi patrimoniul a 37 de societăţi pe acţiuni ale MAIA (care nu activează timp de 3-5 ani), din numărul total de 163 de societăţi, preluate la 23.10.2001, iar alte 26 de societăţi pe acţiuni se află în proces de insolvabilitate.

În perioada supusă controlului, întreprinderile şi instituţiile gestionate de către Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Culturii etc., nerespectînd art.3, art.7 şi art.9 din Legea nr.861-XII, precum şi pct.3, 9-16, 19, 29 din Regulamentul cu privire la modul de dare în arendă a patrimoniului public, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei şi Reformelor nr.32 din 12.07.2000[18], au transmis în arendă bunuri proprietate de stat fără acordul organului ierarhic superior, care n-a stabilit nici selectarea arendaşului. Contractele de arendă se semnau înaintea primirii acordului ministerelor, departamentelor, diminuîndu-se, totodată, cuantumul arendei sau unii agenţi economici fiind scutiţi de aceasta. Astfel, S.A. "Fabrica de vin Cojuşna" (manager A.Sîrcu), de la darea în arendă a bunurilor proprietate de stat a ratat venituri în sumă de 84,0 mii lei, inclusiv: contractul nr.49 din 10.09.2003, încheiat cu S.A. "Seseni Vin"; contractul nr.51 din 15.09.2003, încheiat cu S.A. "Vinis NLG"; contractul nr.50 din 15.09.2003, încheiat cu S.R.L. "Vierul Vin"; contractul nr.17/01/03-53 din 17.01.2003, încheiat cu S.A. "Nori".

Nerespectarea de către autorităţile centrale de specialitate, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.665 şi ale Hotărîrii Guvernului nr.500 a determinat scoaterea de la balanţă de către ultimele, fără documente justificative şi autorizaţii, a unor sume considerabile de mijloace fixe, inclusiv: S.A. "Aroma", în a.2002 - 66,0 mii lei, în a.2003 - 40,0 mii lei; S.A. "Fabrica de vin Cojuşna", în a.2002 - 1400,0 mii lei, în a.2003 - 500,0 mii lei; Î.S. Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, în a.2003 - 2600 mii lei; S.A. "Vinuri Ialoveni", în a.2002 - 100,0 mii lei; S.A. "Chirsova", în a. 2002 - 700,0 mii lei etc.

Instituţiile centrale de specialitate supuse controlului au împuternicit reprezentanţii statului în societăţile pe acţiuni al căror capital social cuprinde şi o cotă a proprietăţii publice să nu calculeze dividende, dar să repartizeze profitul net la dezvoltarea întreprinderilor, în urma cărui fapt în bugetul statului nu au fost vărsate dividende (în perioada anilor 2002-2003, S.A. "Călăraşi-Divin" - 14,9 mil. lei - beneficiul net, S.A. "Barza Albă" - 73,0 mil. lei - beneficiul net, ambele cu cota statului de 100%; S.A. "Franzeluţa", cu cota statului de 55% - respectiv, 18,8 mil. lei).

Practic, prin aceste operaţiuni economice, statul în mod indirect a investit în aceste societăţi sumele de bani pe care nu le-a încasat la buget ca dividende aferente cotei-părţi de proprietate a sa (art.49 alin.(11) din Legea nr.1134-XIII). Instituţiile gestionare sus-menţionate nu au analizat indicii economici cu referinţă pentru a stabili gradul eficienţei investiţiilor menţionate.

Contrar Hotărîrii Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[19] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.162), autorităţile administraţiei publice de toate nivelele nu au efectuat pe deplin inventarierea proprietăţii publice, cu întocmirea actelor de inventariere şi coordonarea acestora cu autorităţile administraţiei publice centrale şi, respectiv, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare Agenţia), n-au asigurat totalmente înregistrarea în registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile ale unităţilor administrativ-teritoriale. La 06.12.2004, din 13708 bunuri imobile inventariate, în oficiile cadastrale au fost transmise documentele pentru înregistrarea a 7280 de bunuri, ceea ce constituie 53,1 la sută.

Nerespectînd pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.162, autorităţile administraţiei publice a municipiului Chişinău n-au înaintat spre aprobare Consiliului municipal actele de inventariere a 532 de bunuri imobile, coordonate cu 23 de ministere şi departamente.

În contradicţie cu Legea nr.981-XIV din 11.05.2000 "Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor"[20] (în continuare Legea nr.981-XIV) şi Hotărîrea Guvernului nr.837 din 14.08.2001 "Despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate publică"[21] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.837), Agenţia n-a asigurat în modul stabilit înregistrarea primară în registrele bunurilor imobile de la oficiile cadastrale teritoriale a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. La 30.09.2004, din 4169,7 mii de bunuri imobile, care urmau a fi examinate şi înregistrate, s-au înregistrat 3582,8 mii, ce constituie 85 la sută.

Contrar actelor normative în vigoare, în mun. Chişinău delimitările terenurilor nu sînt definitivate şi aprobate de Consiliul municipal, aflîndu-se în proces de examinare materialele privind circa 11700 de bunuri imobile.

Încălcînd Hotărîrea Guvernului nr.151 din 19.02.2004 "Privind transmiterea taberei de odihnă pentru copii din satul Romăneşti, r-nul Străşeni"[22] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.151), Agenţia n-a operat modificări în documentaţia de inventariere tehnică la transmiterea de la S.A. "Mezon" la balanţa Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului a patrimoniului taberei de odihnă pentru copii din satul Romăneşti, r-nul Străşeni, amplasat pe un teren cu suprafaţa de 6,01 ha, din motiv că părţile n-au prezentat actul de primire-predare a acestui obiect.

La fondarea, înregistrarea şi aprobarea statutelor Asociaţiei Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor, Oficiului Cadastral Teritorial (în continuare OCT) Străşeni Î.S. şi OCT Chişinău Î.S, Agenţia nu a stabilit componenţa bunurilor transmise în gestiunea întreprinderilor şi mărimea capitalului social, ceea ce contravine art.2 alin.(4) din Legea nr.146-XIII.

Contrar art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[23] (cu modificările ulterioare; în continuare Legea nr.426-XIII) şi pct.5, 11 din Regulamentul Agenţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 19.09.2001 "Cu privire la Regulamentul, structura şi statele de personal ale Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru"[24], Agenţia n-a asigurat controlul asupra autenticităţii majorării şi reflectării la timp a capitalului statutar în dările de seamă. Ca rezultat, în perioadele de gestiune s-au înregistrat divergenţe (la 01.07.2004, Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului - (-10823,4 mii lei), Institutul de geodezie, prospecţiuni tehnice şi cadastru "Ingeocad" - (-4334,4 mii lei) ,OCT Cahul Î.S. - (-167,9 mii lei)).

La OCT Centru Î.S. al Agenţiei, la 29.12.2004, inventarierea anuală nu a fost definitivată, lipsesc fişele de inventar şi paşapoartele tehnice la toate bunurile imobile primite în contul majorării capitalului statutar pînă în iulie 2003. La reorganizarea OCT Străşeni Î.S. în OCT Centru Î.S., cu schimbarea sediului din oraşul Străşeni în mun. Chişinău, nu s-au întocmit actele de primire-predare.

Agenţia a transmis OCT Străşeni Î.S., în contul majorării capitalului statutar, prin intermediul Oficiului Primului Proiect de Cadastru, din contul creditelor Băncii Mondiale, un tahometru electronic cu utilajul şi detaliile componente în valoare de 124,3 mii lei, care la 02.01.2004 a fost transmis în folosinţă S.R.L. "GeoInfoSistem", prin contractul de arendă aprobat de vicedirectorul Agenţiei dl Şt.Crigan, cu plata anuală în mărime de 18,1 mii lei. Conform declaraţiei vamale nr.188 din 09.02.2004, această tehnică a fost exportată în România.

În perioada restructurării întreprinderilor, comisiile pentru privatizare (lichidate) din raioanele Edineţ (S.Guţu) şi Donduşeni (A.Pavlov), nerespectînd prevederile art.19 alin.(3) din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13.05.1999[25] (în continuare Legea nr.392-XIV), n-au transmis în gestiune economică primăriilor acţiunile de portofoliu, nesolicitate în natură pînă la finalizarea lichidării întreprinderilor agricole, în sumă, respectiv, de 2980,4 mii lei şi 909,2 mii lei.

Contrar art.34 alin.(1), pct.2 lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.123-XV din 18.03.2003[26] (în continuare Legea nr.123-XV), art.15 din Legea nr.426-XIII, la primăriile Edineţ (A.Jidacevschi), Cupcini (I.Ostafiiciuc), Donduşeni (S.Rotari), pe parcursul a 4 ani, n-au fost reflectate în evidenţa contabilă investiţiile efectuate la fondarea S.A. Reţelele Termice Edineţ, conform Hotărîrii Guvernului "Cu privire la reorganizarea ARP "Termocomenergo"" nr.438 din 10.05.2000[27] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.438), ca cotă-parte a acestora în capitalul statutar în mărime, respectiv, de 9403,1 mii lei, 962,0 mii lei şi 3272,0 mii lei.

Analogic, încălcîndu-se art.8, art.15 din Legea nr.426-XIII, în cadrul Programului Naţional "Pămînt", la primăriile r-nului Făleşti: Călugăr (O.Antociuc), Hiliuţi (A.Manoli), Obreja Veche (S.Janu) nu a fost luat la evidenţă patrimoniul transmis în sumă, respectiv, de 1892,2 mii lei, 404,6 mii lei şi 656,3 mii lei. La un şir de primării din r-nele Edineţ şi Donduşeni nu s-a luat la evidenţă patrimoniul transmis în contul achitării datoriilor istorice faţă de buget, respectiv, în sumă de 344,8 mii lei şi 32,9 mii lei. La primăria Săseni, r-nul Călăraşi n-au fost luate la evidenţă materialele de construcţie în sumă de 147,2 mii lei, primite în urma demolării clubului.

Primăria Edineţ (A.Jidacevschi, V.Bîrsan), încălcînd art.9 din Legea nr.861-XII, la transmiterea în folosinţă temporară Organizaţiei Obşteşti "Consuela de mi Alma" a Sălii de nunţi pe perioada 11.05.2000-11.05.2003, nu a calculat şi încasat plata pentru arendă în sumă de 465,7 mii lei. În urma realizării Băii, în anul 2002, unei persoane fizice la preţul de 6,0 mii lei, de la care mai apoi, la 05.06.2003, din nou a fost procurată la preţul de 100,0 mii lei, statului i-au fost cauzate prejudicii în sumă de 94,0 mii lei. De asemenea, au fost cauzate prejudicii statului în sumă de 19,2 mii lei (cheltuielile de procurare - 77,2 mii lei, preţul de realizare - 58,0 mii lei) de la realizarea unui apartament fostului şef al Direcţiei Teritoriale Edineţ a CCCEC dl T.Josanu. În afară de aceasta, primăria n-a asigurat controlul asupra integrităţii patrimoniului statului. La 28.06.2004, clădirea Casei de festivităţi, cu costul de bilanţ de 642,5 mii lei, a ars complet.

Contrar art.84 din Legea nr.123-XV, distribuirea a 8 apartamente de către primăria Glodeni (Iu.Evteev) s-a efectuat în lipsa deciziei Consiliului local.

Încălcînd art.12 alin.(1), art.14 alin.(1), alin.(2) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.1993[28] (în continuare Legea nr.1324-XII), primăria Răuţel (T.Prodan), r-nul Făleşti, în luna februarie 2004, a scos din fondul de locuinţe un apartament cu costul de 12,4 mii lei, fără documente justificative.

Nerespectînd art.34 alin.(1), pct.2 lit. f) din Legea nr.123-XV, unele primării din raionul Donduşeni n-au asigurat integritatea patrimoniului de stat, fapt ce a condus la demolarea turnurilor de apă, băii, reţelelor termice în valoare totală de 76,1 mii lei (s. Ţaul, M.Dragalin), la demontarea autobuzelor, demolarea depozitelor în valoare totală de 33,0 mii lei (s. Moşana, S.Cuceinet), precum şi a oloiniţei, garajului, depozitelor în valoare totală de 250,0 mii lei (or. Briceni, V.Sorbală) etc.

Încălcîndu-se art.84 alin.(2) din Legea nr.123-XV, în lipsa deciziei Consiliului local, în anii 2003-2004, s-a efectuat casarea mijloacelor fixe în r-nul Făleşti (G.Gorodinschi) - 26,0 mii lei; la 6 primării din raionul Făleşti - în sumă totală de 78,5 mii lei; pe anul 2001, la primăria Glodeni (Iu.Evteev) - 126,9 mii lei.

Contrar art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, în baza deciziei Consiliului raional Glodeni (M.Movilă), în martie 2004 a fost realizat automobilul de serviciu VAZ 2107 (cu costul de bilanţ de 29,5 mii lei) la preţul de 15,0 mii lei, fără licitaţie, iar peste 20 de zile a fost procurat automobilul OPEL VECTRA la preţul de 48,8 mii lei, nerespectîndu-se procedura de achiziţie prevăzută de Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[29]. De asemenea, fără licitaţie, în anul 2001 primăria Glodeni (Iu.Evteev), în acelaşi mod, a vîndut clădirea fostei spălătorii la preţul de 10,5 mii lei şi un garaj la preţul de 6,3 mii lei.

Un şir de primării din raionul Făleşti, încălcînd pct.15 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, au cheltuit contrar destinaţiei 15,3 mii lei la remunerarea muncii din banii obţinuţi în urma realizării bunurilor.

Cu încălcarea art.82 din Legea privind administraţia publică locală nr.186-XIV din 06.11.1998[30], pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349, ATPB a privatizat nelegitim 4 birouri cu suprafaţa de 51,7 m2 în clădirea primăriei Glodeni.

Primăria Soroca (M.Popovschi), nerespectînd art.4, pct.4 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997[31] (în continuare Legea nr.1308-XIII), n-a asigurat plenitudinea achitărilor eşalonate în urma realizării loturilor de pămînt S.R.L. "MA-VEST". Ca urmare, la 01.11.2004, în bugetul consolidat nu s-au încasat venituri în sumă de 162,5 mii lei. De asemenea, de la agenţi economici şi persoane fizice din unele primării ale r-nului Făleşti (A.Gligor), pe perioada anilor 2001-2004, în bugetul consolidat nu s-au încasat 202,3 mii lei. Totodată, n-a fost iniţiată procedura de reziliere a contractului de vînzare-cumpărare a pămîntului.

În afară de aceasta, contrar art.32 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[32] (cu modificările ulterioare; în continuare Legea nr.397-XV), la primăria Soroca (M.Popovschi) nu s-au întreprins măsuri eficiente de achitare a plăţii pentru arenda loturilor de pămînt de către agenţii economici, a căror datorie debitoare la 01.11.2004 constituia 461,1 mii lei.

La realizarea de către primăria Drochia (V.Ceban) a lotului de pămînt cu suprafaţa de 0,3119 ha Întreprinderii individuale "Petru Vinoagă", în anul 2002, bonitatea solului s-a micşorat de la 65 la 20 de grade, astfel primăria ratînd venituri în sumă de 130,0 mii lei.

Încălcînd art.10 alin.(10) din Legea nr.1308-XIII, primăria Drochia (V.Ceban) a calculat incorect plata pentru arenda pămîntului pe anii 2001-2003, fapt care a condus la neîncasarea în bugetul local a sumei de 512,3 mii lei. Analogic, primăria Sărata Veche (E.Pasat) din r-nul Făleşti a încasat în bugetul local de la Î.M. "Sudzucher-Moldova" cu 13,2 mii lei mai puţin, iar primăria Răuţel (T.Prodan) - cu 5,5 mii lei.

La primăria Soroca (M.Popovschi), încălcîndu-se pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996[33] (în continuare Hotărîrea Guvernului nr.562) şi pct.3 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, la calcularea preţului lotului de pămînt cu suprafaţa de 0,2457 ha (pămînt neaferent obiectului privat), vîndut persoanei fizice Iu.Ungureanu în anul 2004, nelegitim a fost aplicat coeficientul de 0,10 pentru obiectul aferent, fapt care a determinat neîncasarea veniturilor în sumă de 133,2 mii lei.

Nerespectînd art.10 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII, primăria Drochia (V.Ceban) şi un şir de primării din raionul Făleşti (A.Gligor) n-au calculat şi n-au încasat plata pentru arenda pămîntului pe perioada anilor 2001-2004 în mărime de 823,4 mii lei şi, respectiv, 755,7 mii lei.

Contabilitatea Spitalului raional Ialoveni pînă în prezent n-a reflectat în evidenţa contabilă plata serviciilor comunale şi plata pentru arenda încăperilor pe perioada 01.07.2001-01.07.2004 în sumă de 52,9 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.15 din Legea nr.426-XIII.

Primăria Sîngera n-a întreprins măsuri eficiente de încasare a plăţii pentru arenda terenurilor în sumă de 301,7 mii lei.

Controlul a stabilit şi alte încălcări neînsemnate.

Încălcările şi neajunsurile reflectate în materialele de control sînt o consecinţă a nerespectării de către factorii de decizie ai organelor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale a legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate la gestionarea patrimoniului public, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[34] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează conducătorii autorităţilor centrale de specialitate, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate (Departamentul Privatizării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Industriei, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin", Ministerul Culturii, Ministerul Energeticii, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru) asupra încălcărilor comise la gestionarea patrimoniului statului şi se cere:

1.1 să supună inventarierii întreprinderile şi instituţiile transmise în administrare conform Hotărîrii Guvernului "Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate" nr.833 din 04.09.1997 şi să definească lista acestora, precizînd valoarea patrimoniului, cota şi reprezentanţii statului în societăţile pe acţiuni şi întreprinderi, inclusiv prin indicarea modificărilor intervenite în circulaţia patrimoniului statului;

1.2 să examineze eficienţa utilizării veniturilor nerepartizate ca dividende aferente cotei-părţi a statului în societăţile pe acţiuni;

1.3 să verifice lista obiectelor arendate, cu recalcularea plăţii pentru arendă potrivit anexei respective la Legea bugetului;

1.4 să asigure îndeplinirea de către reprezentanţii statului a obligaţiunilor prevăzute de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului "Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice" nr.109 din 02.02.1999.

2. Departamentul Privatizării:

2.1 să lichideze neajunsurile privind ţinerea şi actualizarea Registrului patrimoniului statului, asigurînd veridicitatea şi conformitatea acestuia;

2.2 să iniţieze modificări în actele normative în vigoare privind circulaţia patrimoniului statului (prezentarea de către organele abilitate a documentelor justificative, în baza cărora s-a modificat valoarea patrimoniului statului);

2.3 să reexamineze operaţiunea de schimb a acţiunilor statului în S.A. "Magistrala", efectuată în defavoarea statului;

2.4 să precizeze lista şi valoarea patrimoniului statului transmis în gestiune economică, în afara pachetelor de acţiuni.

3. Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru:

3.1 în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, să urgenteze înregistrarea în registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile ale statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale;

3.2 să reflecte integral capitalul statutar aprobat în statutele întreprinderilor subordonate şi în dările de seamă, luînd în consideraţie bunurile transmise la fondare, renovare şi utilizare.

4. Se informează Primarul General al mun. Chişinău, Preşedinţii raioanelor Edineţ, Donduşeni, Glodeni, Călăraşi, Făleşti, Soroca, Drochia, Taraclia, Străşeni, Ialoveni despre încălcările şi neajunsurile comise în perioada anilor 2001-2004 la gestionarea patrimoniului public şi se propune:

4.1 să examineze în cadrul şedinţelor Consiliului municipal Chişinău dările de seamă ale persoanelor cu funcţii de răspundere privind definitivarea delimitării bunurilor publice şi terenurilor întru înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere pentru neexecutarea actelor normative în vigoare;

4.2 să conlucreze cu organele administraţiei publice de I nivel în vederea:

4.2.1 reflectării în evidenţa contabilă (primăriile Edineţ, Cupcini, Donduşeni) a cotei-părţi în capitalul statutar al S.A. Reţelele Termice Edineţ în mărime, respectiv, de 9403,1 mii lei, 962,0 mii lei şi 3272,0 mii lei, precum şi a patrimoniului transmis unui şir de primarii din r-nele Edineţ şi Donduşeni (menţionate în actele de control) în contul stingerii datoriilor istorice faţă de buget ale întreprinderilor în sumă de 344,8 mii lei şi, respectiv, 32,9 mii lei; primarul s. Săseni, r-nul Călăraşi - materialele de construcţie în sumă de 147,2 mii lei; primarul s. Frasin, r-nul Donduşeni - fondurile fixe în sumă de 247,2 mii lei, potrivit documentelor primare justificative;

4.2.2 întreprinderii unor măsuri eficiente (primarul or. Edineţ) de achitare de către Organizaţia Obştească "Consuiela de mi Alma" a plăţii pentru arenda Sălii de nunţi în mărime de 465,7 mii lei;

4.2.3 transmiterii în proprietate autorităţilor administraţiei publice locale respective din r-nele Edineţ şi Donduşeni a acţiunilor de portofoliu nesolicitate în natură în valoare de, respectiv, 2980,4 mii lei şi 909,2 mii lei;

4.2.4 întreprinderii măsurilor pentru gestionarea eficientă, asigurarea integrităţii patrimoniului de stat, precum şi respectarea legislaţiei în vigoare la casarea şi comercializarea mijloacelor fixe;

4.2.5 încasării (primarul or. Soroca) plăţilor eşalonate pentru comercializarea loturilor de pămînt (133,2 mii lei de la cet. Iu.Ungureanu) sau rezilierii contractului;

4.2.6 încasării (autorităţile administraţiei publice locale, r-nul Făleşti) datoriilor debitoare în sumă de 202,3 mii lei;

4.2.7 calculării şi încasării (primarul or. Drochia, primarii respectivi din r-nul Făleşti şi or. Sîngera) în mod obligatoriu a plăţilor pentru arenda terenurilor de pămînt aferente obiectelor privatizate în sumă de, respectiv, 823,4 mii lei, 755,7 mii lei şi 301,7 mii lei;

4.2.8 încasării (primarii or. Drochia, s. Sărata Veche şi s. Răuţel) diferenţelor plăţii pentru arenda loturilor de pămînt în sume de, respectiv, 512,3 mii lei, 13,2 mii lei şi 5,5 mii lei; (primăria Drochia) de la Î.I "Petru Vinoagă" - în sumă de 130,0 mii lei;

4.2.9 înregistrării în evidenţa contabilă a Spitalului raional Ialoveni şi încasării plăţii pentru arendă în sumă de 52,9 mii lei;

4.2.10 înregistrării terenurilor respective la OCT (autorităţile administraţiei publice locale de I nivel).

5. Se ia act că:

5.1 primăria Ialoveni a recalculat şi reflectat în evidenţa contabilă plata pentru arendă în sumă de 12,5 mii lei;

5.2 OCT Centru Î.S. a reziliat contractul de dare în arendă a tahometrului, încheiat cu S.R.L. "GeoInfoSistem", acesta fiind reimportat în ţară.

6. Se propune Guvernului Republicii Moldova:

6.1 să întreprindă măsuri de asigurare a disciplinei evidenţei circulaţiei patrimoniului statului, stabilită prin Hotărîrea Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public" nr.1016 din 01.10.1998;

6.2 să elaboreze criterii bine definite, în conformitate cu care reprezentanţii statului în societăţile pe acţiuni vor adopta decizii privind distribuirea dividendelor aferente cotei-părţi a statului, precum şi mecanismul de monitorizare a utilizării venitului rămas la dispoziţia acestor societăţi în cazul neplăţii dividendelor la buget;

6.3 să examineze eficienţa practicii de încheiere a contractelor de locaţiune (arendă) cu drept de dare în subarendă a încăperilor instituţiilor de stat.

7. Materialele pe faptul comercializării demisolului cu suprafaţa de 174 m2 din str. Cosmonauţilor 6 se remit pentru control suplimentar (tematic) în semestrul II al a.2005 vizînd privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile, date în arendă, precum şi comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic de organele administraţiei publice şi întreprinderile de stat.

8. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul, Guvernul şi Procuratura Generală despre încălcările depistate de control.

9. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 3, 4 şi 6 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O. 2001, nr.86-88, art.748

[2] M.O. 1998, nr.94-95, art.988

[3] M.O. 2003, nr.163-166, art.939

[4] M.O. 1997, nr.38-39, art.332

[5] M.O. 1996, nr.10, art.45

[6] M.O. 1999, nr.19-21, art.128

[7] M.O. 2001, nr.108-109, art.971

[8] M.O. 1994, nr.2, art.9

[9] M.O. 1996, nr.46-47, art.391

[10] M.O. 1994, nr.14, art.117

[11] M.O. 1996, nr.49-50, art.411

[12] M.O. 2004, nr.61-63, art.337

[13] M.O. 2003, nr.243, art.970

[14] M.O. 1992, nr.1, art.12

[15] M.O. 1998, nr.44-46, art.318

[16] M.O. 1997, nr.3, art.9

[17] M.O. 1998, nr.62-65, art.607

[18] M.O. 2000, nr.116-118, art.324

[19] M.O. 2004, nr.35-38, art.290

[20] M.O. 2000, nr.94-97, art.672

[21] M.O. 2001, nr.104-105, art.894

[22] M.O. 2004, nr.35-38, art.282

[23] M.O. 1995, nr.28, art.321

[24] M.O. 2001, nr.116-118, art.1049

[25] M.O. 1999, nr.73-77, art.341

[26] M.O. 2003, nr.49, art.211

[27] M.O. 2000, nr.54-56, art.513

[28] M.O. 1993, nr.5, art.126

[29] M.O. 1997, nr.67-68, art.551

[30] M.O. 1999, nr.14-15, art.60

[31] M.O. 1997, nr.57-58, art.515

[32] M.O. 2003, nr.248-253, art.996

[33] M.O. 1996, nr.75-76, art.610

[34] M.O. 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)