Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 15 din 19 aprilie 2005 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului Republicii Moldova şi structurile subordonate în perioada anilor 2003 – 2004

Numar din data de 2005-04-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlui C.Gurin, directorul general al Aparatului Parlamentului Republicii Moldova, dlui G.Zaţercleanîi, director general-adjunct al Aparatului Parlamentului, dnei A.Crasovschi, şeful secţiei financiare, contabilitate a Aparatului Parlamentului, dlui V.Braguţa, directorul Bazei auto a Parlamentului, dnei M.Coteţ, contabil-şef al Bazei auto a Parlamentului, dnei F.Furculiţă, viceministru al finanţelor, examinînd rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului Republicii Moldova şi structurile subordonate în perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

În perioada anilor 2003-2004, pentru finanţarea cheltuielilor curente ale Parlamentului şi ale structurilor subordonate, prin Legile bugetului de stat pe anii 2003 şi 2004 nr.1463-XV din 15.11.2002[1] şi nr.474-XV din 27.11.2003[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV şi Legea nr.474-XV), au fost precizate mijloace bugetare în sumă de 30452,4 mii lei şi, respectiv, de 39083,4 mii lei. Pentru investiţiile capitale, prin Hotărîrile Guvernului "Cu privire la redistribuirea volumelor investiţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003" nr.769 din 26.06.2003[3] (cu modificările ulterioare) şi, respectiv, pe anul 2004 nr.1243 din 11.11.2004[4] (cu modificările ulterioare), au fost prevăzute mijloace de la bugetul de stat: în anul 2003 - în sumă de 950,0 mii lei şi în anul 2004 - de 1000,0 mii lei.

În baza Hotărîrii Biroului permanent al Parlamentului "Privind suportarea unor cheltuieli ale cafenelei Parlamentului de către Direcţia administrativă a Aparatului Parlamentului" nr.9-XIV din 26.05.1998[5], adoptată cu încălcarea art.11 din Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.797-XIII), Aparatul Parlamentului a suportat cheltuieli pentru întreţinerea Î.S. "Cafenea a Aparatului Parlamentului" (salariul, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, energia electrică etc.), în anul 2003 - în sumă de 174,0 mii lei, în anul 2004 - de 172,5 mii lei. Suplimentar, pentru reparaţia faţadei acesteia, în anul 2003 au mai fost utilizate mijloace bugetare în mărime de 96,8 mii lei. Astfel, pentru întreţinerea acestei întreprinderi de stat au fost folosite mijloace bugetare în sumă totală de 443,3 mii lei. Potrivit art.20 alin.(2) din Legea "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi" nr.845-XII din 03.01.1992[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.845-XII) şi art.1 alin.(4) din Legea "Cu privire la întreprinderea de stat" nr.146-XIII din 16.06.1994[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII), organul administraţiei de stat nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii de stat.

Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului a suportat neîntemeiat cheltuieli, din contul mijloacelor bugetare, în sumă de 444,4 mii lei pentru întreţinerea casei-hotel "blocul B" (clădire nerecepţionată), inclusiv pentru apă rece - 165,3 mii lei, apă fierbinte - 175,4 mii lei şi energie termică - 103,8 mii lei, neavînd încheiate contracte cu locatarii acestei case.

Pentru reparaţia capitală a clădirilor administrative cheltuielile efective au depăşit cu 11,6 mii lei indicii planificaţi. Au fost efectuate cheltuieli pentru reparaţia capitală a unor obiecte neprevăzute în planul de finanţare. În acelaşi timp, la alte obiecte n-au fost executate lucrări de reparaţie capitală, incluse în planul de finanţare, în sumă totală de 600,0 mii lei.

Procesul-verbal de recepţie finală privind reconstrucţia încăperilor nelocative existente la parterul blocului din str. S.Lazo, 36 în încăperi locative a fost întocmit şi semnat la 08.07.2004. Contabilitatea Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului, prin derogare de la prevederile art.8 şi art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), n-a efectuat înregistrarea bunurilor imobiliare (4 apartamente) în evidenţa contabilă (în aceste scopuri au fost precizate mijloace de 985,0 mii lei, efectuate cheltuieli reale - de 1019,6 mii lei, cu o depăşire de 34,6 mii lei faţă de planul precizat).

La 01.01.2005, datoriile debitoare ale Aparatului Parlamentului pentru investiţiile capitale în construcţii au constituit 1055,7 mii lei - cota-parte în construcţia spaţiului locativ (transferate S.A. "Asidcons" încă în anul 1997).

Contrar cerinţelor pct.7 alin.6 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului "Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe" nr.500 din 12.05.1998[10] (cu modificările ulterioare), la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe nu se întocmesc acte-tip aprobate de Departamentul Statistică şi Sociologie, dar formulare proprii.

Nerespectîndu-se cerinţele pct.2 din Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova" nr.836 din 24.06.2002[11] (cu modificările ulterioare), în anul 2003, de către Aparatul Parlamentului au fost suportate cheltuieli de deplasare în sumă de 58,0 mii lei pentru persoane neîncadrate în Aparatul Parlamentului (Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Compania "Teleradio-Moldova"). Pe parcursul anului 2004, practica achitării cheltuielilor de deplasare pentru persoanele neîncadrate în statele Aparatului Parlamentului a fost exclusă.

Mijloacele Fondului Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova au fost folosite conform Regulamentului privind utilizarea mijloacelor Fondului Preşedintelui Parlamentului, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului nr.SC-1/10 din 27.01.2004. În perioada supusă controlului, în baza Dispoziţiilor Preşedintelui Parlamentului, persoanelor fizice le-au fost achitate ajutoare materiale şi premii în sumă de 120,0 mii lei, acestea nefiind impozitate conform legislaţiei, iar la premiile în mărime de 43,4 mii lei, potrivit art.25 din Legea "Privind sistemul public de asigurări sociale" nr.489-XIV din 08.07.1999[12] (cu modificările ulterioare), n-au fost calculate (reţinute) nici contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 13,1 mii lei.

Baza auto a Parlamentului Republicii Moldova a fost creată în conformitate cu Hotărîrea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova nr.775-XII din 04.11.1991. După adoptarea Legii nr.146-XIII, statutul acesteia a fost aprobat la 06.07.1995 şi înregistrat la 26.12.1995. Potrivit pct.5 din statut, Baza auto este "întreprindere bugetară" (formă organizatorico-juridică neprevăzută de Legea nr.845-XII). În realitate, în activitatea economico-financiară Baza auto se conduce de actele legislative şi normative prevăzute pentru instituţiile bugetare, dar nu de Legea nr.146-XIII, Legea nr.845-XII şi de alte acte de care se conduc subiecţii antreprenoriatului.

Cheltuielile pentru întreţinerea Bazei auto a Parlamentului Republicii Moldova sînt efectuate de la buget şi din contul mijloacelor extrabugetare. Conform clasificaţiei bugetare, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului "Privind clasificaţia bugetară" nr.969-XIII din 24.07.1996[13] (cu modificările ulterioare), cheltuielile bugetare sînt atribuite la tipul 219 - "Serviciile de transport auto ale Parlamentului şi ale Guvernului", ceea ce confirmă că aceasta nu este întreprindere de stat.

Numărul de personal şi condiţiile de salarizare a personalului Bazei auto a Parlamentului au fost stabilite prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr.29-XIV din 24.10.2000[14] (adoptată cu încălcarea art.11 din Legea nr.797-XIII). Reieşind din numărul de personal conform statelor şi condiţiilor de salarizare, pentru anii 2003-2004, urmau a fi planificate cheltuieli bugetare pentru retribuirea muncii în sumă de 1465,7 mii lei şi, respectiv, de 1699,2 mii lei. În realitate, neargumentat au fost planificate şi aprobate alocaţii cu 193,9 mii lei şi, respectiv, cu 219,8 mii lei mai mult faţă de condiţiile stabilite. Cu ocazia diferitor sărbători şi altor date, au fost calculate şi achitate premii: în anul 2003 - în sumă de 390,8 mii lei şi în anul 2004 - de 401,8 mii lei, fără ca acestea totalmente să fie prevăzute în devizul de cheltuieli la acest alineat. Ca rezultat, din premiile calculate şi achitate, în darea de seamă (forma nr.2), la cheltuielile de casă şi cele efective, a fost reflectată neîntemeiat la alte alineate ale articolului "Retribuirea muncii": în anul 2003 - suma de 236,3 mii lei şi în anul 2004 - de 233,0 mii lei.

Cu derogarea de la prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002[15] şi Hotărîrii Guvernului "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţiile nefavorabile" nr.1335 din 10.10.2002[16], numai în anul 2004 au fost calculate şi achitate sporuri pentru condiţii nocive în sumă de 75,3 mii lei.

Cu abateri de la prevederile Hotărîrii Biroului permanent al Parlamentului "Privind stabilirea limitei anuale de distanţă pentru automobilele Parlamentului" nr.4-XV din 27.04.2001[17], peste limita aprobată, 9 automobile ale Parlamentului, în anul 2003, şi 12 automobile - în anul 2004 au parcurs distanţa de 40,4 mii km şi, respectiv, de 76,7 mii km, fiind utilizaţi suplimentar 16 mii litri de combustibil în sumă de 85,5 mii lei, totodată respectîndu-se limita generală.

În anii 2003-2004, nerespectîndu-se prevederile art.35 din Legea "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar" nr.847-XIII din 24.05.1996[18] (cu modificările ulterioare), la reparaţia cu plată a automobilelor (care nu aparţineau Bazei auto), au fost utilizate piese de schimb şi materiale procurate din contul mijloacelor bugetare în sumă de 82,7 mii lei.

Cu derogarea de la prevederile Legii nr.1463-XV, la procurarea unui automobil de la S.A. "Nistru-Lada", de către Baza auto a Parlamentului au fost dezafectate mijloace bugetare ca plată prealabilă mai mult de 30 de zile, în sumă de 102,5 mii lei, din care 59,4 mii lei - pentru o perioadă de 124 de zile şi 43,1 mii lei - pentru o perioadă de 60 de zile.

Contabilitatea Bazei auto, nerespectînd prevederile art.15 din Legea nr.426-XIII, n-a reflectat în evidenţa contabilă datoriile debitoare şi creditoare ale 25 de persoane juridice şi fizice, cu care au fost încheiate contracte de parcare a automobilelor. Cu unele întreprinderii şi organizaţii nu sînt legiferate relaţiile de parcare a automobilelor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[19] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor în activitatea Aparatului Parlamentului şi a structurilor subordonate privind utilizarea finanţelor publice pentru întreţinerea acestora.

2. Se propune Aparatului Parlamentului:

2.1 să examineze rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi, să elaboreze şi să asigure realizarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate şi să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei;

2.2 să intensifice controlul asupra utilizării conform destinaţiei a alocaţiilor aprobate şi respectării normativelor de cheltuieli stabilite;

2.3 să excludă pe viitor practica utilizării mijloacelor financiare bugetare pentru întreţinerea Întreprinderii de stat "Cafenea a Aparatului Parlamentului";

2.4 să determine statutul juridic al Bazei auto a Parlamentului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.5 să asigure ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţi; să înregistreze în evidenţa contabilă bunurile materiale neluate la intrări;

2.6 să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea lichidării datoriilor debitoare în sumă de 1055,7 mii lei;

2.7 să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea încasării plaţilor pentru serviciile comunale de la locatarii casei-hotel "blocul B" şi să nu admită pe viitor utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat pentru astfel de cheltuieli;

2.8 să asigure respectarea legislaţiei privind achiziţionarea de mărfuri, lucrări, servicii şi să nu admită finanţarea în prealabil, cu încălcarea legislaţiei, a agenţilor economici;

2.9 să legifereze cu toate organizaţiile şi instituţiile relaţiile de parcare a automobilelor.

3. Se aduce la cunoştinţă Ministerului Finanţelor despre încălcările comise la gestionarea şi utilizarea finanţelor publice de către Aparatul Parlamentului şi structurile subordonate în vederea intensificării controlului la planificarea şi folosirea acestor mijloace.

4. Se informează Preşedintele Republicii Moldova despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului şi structurile subordonate.

5. Se informează Parlamentul despre rezultatele reviziei financiare şi se propune:

5.1 examinarea conformităţii Hotărîrilor Biroului permanent al Parlamentului vizînd activitatea economico-financiară a structurilor subordonate Aparatului Parlamentului prevederilor legislaţiei în vigoare;

5.2 în exerciţiul dreptului de iniţiativă legislativă, înaintarea propunerii de modificare a Codului fiscal în vederea neimpozitării ajutorului material acordat persoanelor fizice din Fondul Preşedintelui Parlamentului.

6. Despre executarea cerinţelor pct.2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

7. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280

[2] M.O., 2003, nr.243, art.970

[3] M.O., 2003, nr.138-140, art.826

[4] M.O., 2004, nr.212-217, art.1449

[5] Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nu este dată publicităţii în M.O.

[6] M.O., 1996, nr.81-82, art.765

[7] M.O., 1994, nr.2, art.33

[8] M.O., 1994, nr.2, art.9

[9] M.O., 1995, nr.28, art.321

[10] M.O., 1998, nr.62-65, art.607

[11] M.O., 2002, nr.95, art.939

[12] M.O., 2000, nr.1-4, art.2

[13] M.O., 1996, nr.72-73, art.704

[14] Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nu este dată publicităţii în M.O.

[15] M.O., 2002, nr.50-52, art.336

[16] M.O., 2002, nr.146-148, art.1496

[17] Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nu este dată publicităţii în M.O.

[18] M.O., 1996, nr.19-20, art.197

[19] M.O., 1995, nr.7. art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)