Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 13 din 6 aprilie 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, unor instituţii subordonate şi realizarea Programelor naţionale în domeniul protecţiei sociale în perioada anului 2003 şi 9 luni ale a.2004

Numar din data de 2005-04-06 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului muncii şi protecţiei sociale în exerciţiu dl V.Revenco, viceministrului finanţelor dna F.Furculiţa, şefului Direcţiei principale economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale dna A.Surdu, inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii dl D.Stăvilă, directorului Centrului de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă dl V.Ghimp, directorului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţelor de Muncă dna N.Ţurcan şi directorului executiv al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei dl A.Bagrin, examinînd rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, unor instituţii subordonate şi realizarea Programelor naţionale în domeniul protecţiei sociale în perioada anului 2003 şi 9 luni ale a.2004,

a constatat:

Pentru întreţinerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (în continuare - MMPS) şi instituţiilor subordonate, precum şi pentru îndeplinirea măsurilor centralizate de asistenţă şi protecţie socială a populaţiei au fost utilizate mijloace bugetare, speciale şi ajutoare umanitare sub formă de valori materiale şi lucrări de construcţie în anul 2003 şi 9 luni ale anului 2004 în sumă de 88,4 mil.lei şi, respectiv, 69,5 mil.lei. La executarea devizului de cheltuieli al aparatului MMPS pe anul 2003 s-au înregistrat cu 34,4 mii lei mai multe cheltuieli efective faţă de cele prevăzute, inclusiv la art. "Retribuirea muncii" - în mărime de 10,0 mii lei şi la art. "Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat" - de 24,4 mii lei, formate în urma majorării salariului, începînd cu 01.12.2003, conform Hotărîrii Guvernului nr.1133 din 17.09.2003 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară"[1] (cu modificările ulterioare).

Pentru anul 2004, în temeiul calculelor întocmite de către Departamentul asistenţă socială, MMPS i-au fost aprobate mijloace în sumă de 5013,0 mii lei pentru plata călătoriilor veteranilor de război. La 01.10.2004, conform solicitărilor, au fost repartizate 1810 bilete de călătorie în sumă de 721,5 mii lei, sau cu 3022,7 mii lei mai puţin decît suma preconizată pe perioada respectivă. La rîndul său, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor n-a prezentat MMPS informaţia lunară de confirmare a călătoriilor efectuate de cei 1810 beneficiari, după cum prevede pct.19 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.451 din 29.04.2004 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de distribuire a taloanelor de călătorie în cadrul statelor membre ale C.S.I. pentru veteranii şi invalizii de război"[2] (în continuare - Hotărîrea nr.451).

În cadrul reformelor promovate de Ministerul Finanţelor întru perfecţionarea sistemului şi procesului bugetar ca direcţie prioritară se evidenţiază implementarea elaborării şi executării bugetului pe bază de programe şi performanţe. Astfel, activitatea aparatului central al MMPS şi a unor instituţii din subordinea sa a fost bazată pe programul "Gestionarea sistemului public de protecţie socială a populaţiei", care a fost împărţit în 14 subprograme. La întocmirea subprogramelor n-au fost stabilite costul acestora, termenele de executare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor. Sînt admise cazuri cînd unele subprograme se planifică pentru executarea pe parcursul a mai multor ani, fără determinarea obiectivelor şi costurilor concrete pe fiecare an.

Întreprinderea de Stat Direcţia lucrări auxiliare (în continuare - ÎS DLA) a fost creată în anul 1993 în vederea întreţinerii şi exploatării clădirii de pe str. V.Alecsandri, 1 şi funcţionează pe bază de gestiune economică.

În conformitate cu art.7 din statutul ÎS DLA, fondatorul (fostul Departament al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat) a transmis, prin intermediul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în capitalul social al ÎS DLA bunuri în valoare de 7 835,6 mii lei (descifrarea bunurilor depuse în capitalul social lipseşte), o parte din care în mărime de 3026,3 mii lei, potrivit înscrierilor contabile, pe parcursul anului 2003, au fost retrase fără documente de justificare a sumei şi fără operarea modificărilor în statut, prin ce s-au încălcat prevederile art.17 din statutul ÎS DLA. În bilanţul contabil pe anul 2003, la contul "Diferenţe din reevaluarea activelor pe termen lung" este înregistrat un sold în mărime de 655,7 mii lei, format ca diferenţă dintre suma totală a reevaluării mijloacelor fixe în mărime de 8295,5 mii lei, efectuată în anii 1995-1996, şi suma de 7639,8 mii lei, care a fost raportată la capitalul social. La transmiterea mijloacelor fixe, efectuată în temeiul actului de separare a proprietăţii din 24.06.2002 şi Hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău din 18.11.2002, contul respectiv n-a fost modificat. Operaţiunile în cauză au fost reflectate în evidenţa contabilă a ÎS DLA abia în iulie 2003, astfel încălcîndu-se art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). Nerespectînd prevederile art.6 din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[4] (cu modificările ulterioare), MMPS n-a încheiat cu managerul ÎS DLA contractul de transmitere a bunurilor şi atribuţiilor sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător.

Potrivit rapoartelor financiare, pe anul 2003, ÎS DLA a înregistrat pierderi de 793,9 mii lei, iar pe perioada de 9 luni ale anului 2004 a obţinut profit în sumă de 64,3 mii lei, care este ireal din motiv că nu s-a calculat uzura mijloacelor fixe pe perioada de gestiune respectivă şi nu s-a raportat la cheltuieli uzura mijloacelor fixe calculată în anii 2002-2003 şi acumulată incorect la contul "Alte active curente". Acest fapt denotă ţinerea incorectă a evidenţei contabile, precum şi managementul insuficient al ÎS DLA.

Deşi, în perioada noiembrie 2003-octombrie 2004, întru redresarea situaţiei, MMPS a solicitat Cancelariei de Stat soluţionarea problemei exploatării şi dării în arendă a suprafeţelor de 773,9 m2 din incinta clădirii gestionate, eliberate de Ministerul Sănătăţii încă în mai 2003, dar neocupate, pînă la finele controlului problema n-a fost rezolvată. Astfel, veniturile ratate de către ÎS DLA în sumă estimativă constituie circa 372,3 mii lei.

În urma excluderii TVA din mărimea plăţii de arendă anuale, calculată conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[5] şi Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV şi Legea nr.474-XV), ÎS DLA a micşorat cu 20 la sută plata de arendă pentru agenţii economici. Astfel, veniturile de la darea în arendă a suprafeţelor în a.2003 au fost micşorate cu 18,0 mii lei şi TVA - cu 3,6 mii lei, iar pe 9 luni ale a.2004 diminuările au alcătuit 46,0 mii lei şi, respectiv, 9,2 mii lei. 

ÎS DLA n-a asigurat plenitudinea transferurilor contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS), prin ce a încălcat art.8 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr.1519-XV din 06.12.2002[7] (cu modificările ulterioare) şi art.7 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18.12.2003[8] (cu modificările ulterioare). Astfel, la 01.10.2004, datoria faţă de BASS a atins suma de 40,9 mii lei, pe cînd datoria faţă de angajaţii întreprinderii la retribuirea muncii constituia 32,4 mii lei.

Inspecţia Muncii, subordonată MMPS, a fost creată prin Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 27.12.2001 "Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale"[9] (cu modificările ulterioare). Pentru întreţinerea Inspecţiei Muncii, în anul 2003 şi 9 luni ale a.2004 din bugetul de stat s-au alocat mijloace şi executat cheltuieli de casă în mărime de 2662,7 mii lei şi, respectiv, 1829,3 mii lei, sau 99,8 şi 89,5 la sută faţă de sumele precizate. Potrivit datelor din dările de seamă pe perioadele sus-menţionate, cheltuielile efective au alcătuit 2492,5 mii lei şi, respectiv, 1192,1 mii lei, sau 93,8 şi 72,8 la sută.

Factorii de decizie ai Inspecţiei Muncii, ignorînd art.39 din Legea nr.426-XIII şi pct.58 lit.n) din Regulamentul "Cu privire la dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.1999[10], n-au efectuat inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii săi. Verificarea datoriilor între Inspecţia Muncii şi IMP "Chişinăuproiect" (în incinta căruia este amplasată inspecţia), efectuată pe parcursul controlului, a stabilit că datoriile reale ale inspecţiei pentru arendă şi servicii comunale sînt mai mari decît cele reflectate în evidenţa contabilă cu 44,4 mii lei la 01.01.2004 sî cu 41,8 mii lei la 01.10.2004. Astfel, prin nereflectarea totală a cheltuielilor suportate în realitate, Inspecţia Muncii evită admiterea supracheltuielilor pe perioada de gestiune.

Încălcînd art.16 din Legea nr.426-XIII, contabilitatea, în lipsa documentelor justificative, a trecut direct la cheltuieli transferurile efectuate unor agenţi economici, în decembrie 2003, pentru procurarea diferitor mărfuri şi servicii în sumă totală de 43,5 mii lei. Astfel, neîntemeiat au fost majorate cu 43,5 mii lei cheltuielile efective ale anului 2003 şi micşorate datoriile debitoare cu suma respectivă. Conform facturilor fiscale, în ianuarie 2004, au fost restabilite datoriile debitoare şi luate la evidenţă materialele primite şi serviciile prestate, concomitent fiind micşorate cheltuielile efective pe anul 2004.

Inspecţia Muncii nu dispune de parcursul-limită anual, aprobat de MMPS, pentru 3 autoturisme de serviciu. Kilometrajul înscris în foile de parcurs (la fiecare autoturism se eliberează o singură foaie de parcurs pentru întreaga lună) nu coincide cu cel parcurs conform vitezometrului, iar administraţia Inspecţiei Muncii, în ultimii 3 ani, n-a efectuat nici un control asupra indicilor vitezometrelor şi, respectiv, n-a analizat cauzele apariţiei diferenţei kilometrajului parcurs în plus. În toate foile de parcurs se fixează numai kilometrajul necesar pentru decontarea combustibilului primit din contabilitatea Inspecţiei Muncii şi nu cel parcurs în realitate de fiecare automobil. Controlul inopinat a stabilit o majorare a kilometrajului parcurs cu 78275 km, fapt ce denotă utilizarea transportului de serviciu şi în alte scopuri.

Pentru organizarea instruirii în domeniul relaţiilor de muncă, prin ordinul MMPS nr.15 din 22.03.2002, pe lîngă Inspecţia Muncii a fost creată Întreprinderea de Stat "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă" (în continuare - ÎS CIDRM). Capitalul social al ÎS CIDRM a fost format prin transmiterea de către Inspecţia Muncii a aparatului de proiecţie portativ cu valoarea de bilanţ de 1,5 mii lei.

Deşi restricţiile prevăzute în statutul întreprinderii privind repartizarea beneficiului au fost respectate pe deplin, mijloacele în sumă de 126,8 mii lei, defalcate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Inspecţiei Muncii, n-au fost transferate la un cont trezorerial special pe care aceasta urma să-l deschidă conform modului stabilit. Totodată, la interpelarea verbală a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii D.Stăvilă, ÎS CIDRM a transferat 15,4 mii lei editurii "Tipografia Centrală", pentru tipărirea proceselor-verbale şi autorizaţiilor, iar 14,9 mii lei - ANS "Moldpres", pentru publicarea Raportului de activitate a Inspecţiei Muncii. În temeiul ordinului MMPS (dl V.Revenco), la 16.05.2004, în statutul ÎS CIDRM au fost operate modificări, fiind excluse unele cerinţe, în special pct.18, care se referea la defalcările pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Inspecţiei Muncii.

ÎS CIDRM încasează mijloace de la activitatea de instruire în domeniul relaţiilor de muncă în temeiul Nomenclatorului de servicii, aprobat de către MMPS şi Ministerul Economiei în septembrie 2002, precum şi mijloace de la efectuarea expertizărilor, conform Nomenclatorului aprobat la 31.01.2003 de către managerul-şef al ÎS CIDRM dl V.Ghimp şi inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii dl D.Stăvilă. Autorizaţiile de expertizare se eliberează de către Inspecţia Muncii.

De la prestarea serviciilor de instruire şi expertizare, ÎS CIDRM a încasat mijloace în sumă de 2954,7 mii lei, prestînd servicii de 2651,7 mii lei. În anii 2002 şi 2003, rezultatul activităţii operaţionale s-a soldat cu profit de 24,8 mii lei şi, respectiv, 382,6 mii lei, iar la finele perioadei de 9 luni ale a.2004 ÎS CIDRM a înregistrat pierderi de 45,5 mii lei. Dl V.Ghimp, fiind numit în funcţia de manager-şef al ÎS CIDRM de către fondator (organul public central - MMPS), concomitent activa ca manager-şef al S.R.L. "Promunca" (instituită la 07.03.2001), totodată fiind fondator atît la S.R.L. "Promunca", cît şi la S.R.L. "Repromun" (constituită la 19.02.2003), care au prestat aceleaşi servicii ca şi ÎS CIDRM.

La ÎS CIDRM, S.R.L. "Repromun", S.R.L. "Promunca" şi S.R.L. "Institutul Muncii" activează prin cumul funcţionari publici încadraţi la Inspecţia Muncii care, potrivit documentelor primare, utilizează, totodată, timpul de muncă de la locul de bază, prestînd servicii didactice altor instituţii. Astfel, dl Gh.Ţarălungă, fiind pontat în toate zilele de lucru şi, respectiv, remunerat la Inspecţia Muncii, în unele perioade s-a aflat în deplasare în or.Bălţi şi Călăraşi, fiind detaşat şi remunerat de către ÎS CIDRM, iar deplasarea din 26.04-30.04.2004 în or.Bălţi coincide cu deplasarea din 28.04-30.04.2004 în or.Anenii Noi, eliberată de Inspecţia Muncii. Cazuri similare au fost stabilite şi la colaboratorii V.Ţurcan, Iu.Melnic, C.Tutunaru, A.Guzun, Ig.Ciloci ş.a. În total, personalul încadrat prin cumul şi remunerat la ÎS CIDRM în a.2003 a constituit 173 de unităţi, din care de la Inspecţia Muncii - 100 de unităţi. Numai inspectorii sus-menţionaţi, fiind remuneraţi la Inspecţia Muncii pentru tot timpul de muncă, în perioada supusă controlului, au fost salarizaţi de către ÎS CIDRM cu 81,3 mii lei, fiindu-le achitate speze de deplasare în sumă de 6,4 mii lei.

Controlul selectiv al ordinelor şi foilor de deplasare, proceselor-verbale de examinare a cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă, registrelor de evidenţă a instruirii în domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă a stabilit un şir de abateri şi încălcări privind necorespunderea termenelor de executare a sarcinilor respective, şi anume: în registre nu se indică timpul utilizat, locul şi localul unde s-au desfăşurat lecţiile şi orele practice; perioada şi termenele deplasărilor nu coincid cu perioada instruirii inclusă în registre şi procese-verbale etc. Astfel, funcţionarii publici, angajaţi prin cumul la ÎS CIDRM, V.Ţurcan, Iu.Melnic, C.Tutunaru, A.Guzun ş.a., locul de muncă de bază al cărora este Inspecţia Muncii, au fost detaşaţi în raioanele republicii, fiindu-le eliberate foi de deplasare, care în fond nu coincid cu registrele şi procesele-verbale. Aşa, în februarie 2004, au fost eliberate neîntemeiat foi de deplasare în or.Cimişlia (A.Guzun, V.Ţurcan, Iu.Melnic), pentru perioadele respective nefiind întocmite procese-verbale.  

În urma atribuirii la cheltuieli a consumului de către unii arendaşi a energiei electrice, precum şi raportării duble a unor cheltuieli, Azilul republican pentru invalizi şi pensionari (în continuare - Azilul) a majorat cheltuielile efective la art. "Energia electrică" cu 72,9 mii lei, inclusiv: în a.2003 - cu 48,6 mii lei şi în I semestru al a.2004 - cu 24 mii lei, iar la art. "Medicamentele şi materialele pentru pansamente" - cu 37,4 mii lei şi, respectiv, cu 28,1 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.426-XIII şi pct.181 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996 (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea nr.85)[11].

Factorii de decizie ai Azilului, nerespectînd art.25 alin.(5) din Legea nr.1463-XV, au admis dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă de 58,9 mii lei sub formă de plată prealabilă S.A "Moldova-Gaz", pentru gazele naturale, pe o perioadă ce depăşeşte termenele contractului cu 120 de zile.

Contrar pct.2 alin.4 din Regulamentul nr.43, Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale din or. Hînceşti (în continuare - Casa-internat) a reflectat ca venituri de mijloace speciale încasările a 10,0 mii lei, provenite de la achitarea serviciilor comunale de către locatarii casei din vecinătate care este unită la reţelele inginereşti ale Casei-internat. Plata percepută este o restituire a cheltuielilor bugetare efectuate de Casa-internat şi urma să fie virată pe contul bugetar al instituţiei (cu excepţia serviciilor de alimentaţie cu apă potabilă, care este produsă de sonda arteziană a Casei-internat). La calcularea plăţii pentru serviciile comunale prestate locatarilor drept bază au servit tarifele pentru prestarea serviciilor comunale populaţiei de către Î.M. "Amen-Ver" şi RED Centru S.A., pe cînd Casa-internat achită valoarea acestor servicii către furnizori la preţurile stabilite pentru persoane juridice. Astfel, Casa-internat achită servicii de canalizare la preţul de 18,80 lei pentru 1m3 de apă utilizată, iar pentru locatari acestea s-au calculat la preţul de 3,3 lei pentru 1m3; la plata pentru energia electrică diferenţa constituie 20% - TVA, care se aplică la livrările efectuate persoanelor juridice şi nu se aplică la livrările către populaţie etc. În total, în perioada supusă controlului, Casa-internat a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 12,6 mii lei pentru alimentarea cu energie electrică, apă şi servicii de canalizare a locatarilor casei de locuit din vecinătatea Casei-internat.

Controlul selectiv al intrărilor şi consumului zilnic de produse alimentare în perioada mai-iunie 2003 a stabilit că la predarea acestora de la depozit la bucătărie (dnele M.Cociu, E.Rusu, A.Danu) în meniul-cerere se includeau produse alimentare care nu existau, astfel formîndu-se surplusuri artificiale în sumă de 0,7 mii lei.

S-au stabilit cazuri de încălcare a Legii nr.426-XIII, Instrucţiunii nr.85, Hotărîrii Guvernului nr.287 din 24.05.1993 "Cu privire la retribuirea muncii personalului din sfera ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale în baza Reţelei tarifare unice"[12] (cu modificările ulterioare) şi Hotărîrii Guvernului nr.291 din 25.05.1993 "Cu privire la salarizarea personalului încadrat în învăţămîntul public în baza Reţelei tarifare unice"[13] (cu modificările ulterioare), şi anume: inventarul moale s-a trecut la pierderi fără a ţine cont de termenul de exploatare a obiectelor; Casa-internat deţine fonduri fixe neînregistrate în evidenţă în sumă de 5,5 mii lei şi un depozit cu subsol neevaluat; consumul motorinei pentru încălzirea încăperilor nu este contorizat; nu se ţine registrul de consum zilnic al resurselor energetice, iar trecerea la cheltuieli se efectuează în lipsa semnăturilor operatorilor, în baza actelor de formă liberă, fără indicarea destinaţiei suprafeţei încălzite, temperaturii, normelor de consum; nu se respectă prescripţiile la salarizarea personalului. În urma stabilirii categoriilor majorate la 5 persoane (2 lucrători medicali şi 3 educatori), s-au calculat în plus salarii în sumă totală de 3,4 mii lei. Totodată, au fost atestate cazuri cînd categoria de salarizare s-a stabilit la nivel mai scăzut decît prevederile legale.

Centrul republican de reabilitare a invalizilor şi veteranilor muncii din com.Cocieri, r-nul Dubăsari prestează servicii de încălzire locatarilor casei de locuit ce aparţine Internatului psihoneurologic din or.Dubăsari. Locatarii nu-şi achită în termenele stabilite serviciile prestate, înregistrînd la 01.07.2004 o datorie faţă de Centrul menţionat în sumă de 6,8 mii lei.

Centrul de recuperare "Speranţa", încălcînd prevederile art.12 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[14] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), a utilizat o parte din mijloacele extrabugetare direct din casierie, fără depunerea lor la contul trezorerial, în sumă totală de 217,3 mii lei, inclusiv în a.2003 - 103,6 mii lei, în 9 luni ale a.2004 - 113,7 mii lei.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14.07.2003 "Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă"[15], Serviciul de stat pentru utilizarea forţei de muncă a fost reorganizat în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe lîngă MMPS (în continuare Agenţia Naţională). Conform art.15 din Legea nr.714-XV din 06.12.2001, "Cu privire la Fondul de şomaj al Republicii Moldova"[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.714-XV), administrarea Fondului de şomaj se efectuează de către direcţia executivă, activitatea căreia este supravegheată de Casa Naţională. Direcţia, la rîndul său, îşi coordonează activitatea cu Departamentul pentru utilizarea forţei de muncă care în prezent nu există, fiind reorganizat în Agenţia Naţională. Reieşind din prevederile art.16 din Legea nr.714-XV, direcţia executivă a Fondului de şomaj (atribuţiile căreia sînt stipulate în art.17 din Legea nr.714-XV) este condusă de director. La momentul controlului, prevederile art.15, 16 şi 17 din Legea nr.714-XV nu se aplicau, astfel nefiind asigurată transparenţa privind executorul primar de buget, atribuţiile, funcţiile de administrare şi control asupra utilizării mijloacelor Fondului de şomaj.

Datele raportului anual al CNAS despre executarea Fondului de şomaj diferă esenţial de raportul Agenţiei Naţionale, deşi ultima a efectuat verificarea decontărilor reciproce cu CNAS la 01.01.2004 şi datele actului de verificare, semnat de ambele părţi, coincid integral cu transferurile bancare şi cu datele din darea de seamă a Agenţiei Naţionale. Astfel, potrivit raportului anual al CNAS pe anul 2003, transferurile către Agenţia Naţională sînt majorate cu 133,5 mii lei, iar cheltuielile efective pentru drepturile plătite din BASS - cu 1359,9 mii lei. Analogic sînt mărite cu 1,6 mii lei şi, respectiv, cu 1,7 mii lei sumele transferurilor şi cheltuielilor efective pentru drepturile plătite din bugetul de stat.

Modalitatea existentă de reflectare în raportul statistic trimestrial şi lunar a numărului de şomeri care beneficiază de ajutor de şomaj nu asigură integritatea evidenţei acestora, deoarece în raportul lunar nu se indică numărul de beneficiari parveniţi în perioada raportată, precum şi numărul de beneficiari cărora li s-a încetat plata ajutorului de şomaj. Aşa, controlul selectiv pe noiembrie 2003 al datelor statistice şi listelor beneficiarilor ale agenţiei teritoriale Orhei a stabilit divergenţa de 5 beneficiari.

Controlul cameral superficial al pachetelor de documente prezentate de către solicitanţii ajutorului de şomaj, efectuat de colaboratorii agenţiilor teritoriale, a condiţionat cazuri de acordare incorectă a indemnizaţiei respective. Astfel, verificarea legalităţii acordării ajutorului de şomaj (metoda selectivă) la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare - AOFM) Soroca a stabilit 10 cazuri de acordare a ajutorului de şomaj, cu încălcarea art.5 şi art.30 din Legea nr.102-XV din 13.03.2003 "Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă"[17] (în continuare - Legea nr.102-XV) şi pct.42 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.862 din 14.07.2003 "Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă"[18] (cu modificările ulterioare), în sumă totală de 28,8 mii lei. Tot din această cauză, AOFM Hînceşti a acordat incorect ajutor de şomaj în mărime de 6,7 mii lei deţinătorilor de gospodării agricole ţărăneşti V.Rusu şi N.Pîrău, prin ce a încălcat prevederile art.2 lit.(c) din Legea nr.102-XV.

În cadrul controlului s-a stabilit că Colegiul agroindustrial Ungheni n-a ţinut evidenţa cheltuielilor suportate la reciclarea şomerilor, iar cheltuielile de deviz pentru instruirea şomerilor de către Î.I. "Mariana Ţăruş" au fost majorate neargumentat cu 1,3 mii lei.

Încălcînd punctele 8, 19, 20 din Regulamentul privind organizarea lucrărilor publice remunerate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.582 din 05.09.1992 "Cu privire la lucrările publice remunerate"[19], AOFM Hînceşti şi AOFM Căuşeni n-au specificat volumele de lucrări contractate cu unităţile economice (primăriile), iar ultimele n-au prezentat registrele de pontaj şi informaţia despre volumul de lucrări efectuate de către şomeri.

Dat fiind că executarea devizelor de cheltuieli atît ale Agenţiei Naţionale, cît şi ale agenţiilor teritoriale nu se realizează prin sistemul trezorerial, s-au stabilit cazuri de efectuare a cheltuielilor contrar destinaţiei. Astfel, AOFM Bălţi, fără modificarea planului de finanţare, a utilizat economiile de la unele articole în sumă de 12,1 mii lei la alineatul "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", efectuînd cheltuieli contrar destinaţiei şi înregistrînd supracheltuieli în aceeaşi mărime.

În anul 2003, în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei (în continuare - FRSSP) au fost acumulate mijloace extrabugetare de 18224,4 mii.lei, sau 98,5 la sută din suma preconizată spre acumulare. Această neîncasare a veniturilor de 275,8 mii lei a fost condiţionată de micşorarea încasărilor la plata suplimentară obligatorie de abonament de la beneficiarii de telefoane mobile şi de la serviciile de telecomunicaţie cu 422,5 mii lei, precum şi de majorarea încasărilor la plata suplimentară obligatorie la perfectarea şi eliberarea paşaportului tehnic al automobilului cu 146,7 mii lei.

În a.2003, în fondurile locale de susţinere socială a populaţiei (în continuare - FLSSP), ţinînd cont de transferurile integrale din FRSSP în sumă de 17095,5 mii lei, s-au acumulat mijloace băneşti în mărime de 32585,1 mii lei, sau cu 4070,5 mii lei mai puţin decît veniturile precizate.

În temeiul pct.17 lit.b) din Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 "Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei"[20] (în redacţia Hotărîrii Guvernului nr.8 din 13.01.2003 "Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000"), din contul mijloacelor acumulate în FRSSP s-au alocat mijloace pentru întreţinerea direcţiilor executive ale fondurilor locale în sumă de 263,3 mii lei, fapt ce contravine cadrului de cheltuieli prevăzute în Anexa 16 la Legea nr.1463-XV şi art.12 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000[21] (în continuare Legea nr. 827-XIV), ceea ce a dus la micşorarea ajutoarelor materiale destinate persoanelor socialmente vulnerabile.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2004, în Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei s-au acumulat 30021,0 mii lei, sau cu 6240,5 mii lei mai puţin decît sumele precizate pentru perioada respectivă. Cu toate că mijloacele acestor fonduri sînt preconizate pentru ajutorarea materială a persoanelor din teritorii concrete, unele autorităţi publice locale, care conform art.4 lit. (a) din Legea nr. 827-XIV sînt obligate să participe cu mijloacele proprii, aprobate anual în modul stabilit, la formarea părţii de venituri a fondurilor menţionate, nu-şi onorează obligaţiunile legale. Astfel, 90,6 la sută din aceste neîncasări (5656,3 mii lei) o constituie alocaţiile nevirate din bugetele UAT, prin ce populaţia locală a fost lipsită de posibilitatea de a primi ajutoarele în cauză din partea statului. Deşi unele bugete ale UAT, aşa ca Basarabeasca, Donduşeni, Leova, Nisporeni, Cantemir etc. au supraîmplinit planul la partea de venituri pe 9 luni ale a.2004, transferurile în FLSSP ale UAT sus-menţionate au fost efectuate la nivel de 63-81 la sută faţă de prevederile planului.

Consiliul de administraţie al FRSSP a alocat fondurilor locale mijloace reieşind din ponderea beneficiarilor pe UAT respective, neţinînd cont de nivelul veniturilor fondurilor locale. Deşi mărimea venitului mediu acumulat în toate FLSSP pentru un beneficiar constituie 26,72 lei, ea diferă esenţial între fondurile locale, constituind de la 3,58 lei pînă 72,37 lei pentru o persoană socialmente vulnerabilă. Astfel, venitul mediu a constituit: în r-nul Ocniţa - 3,58 lei; r-nul Teleneşti - 4,98 lei; r-nul Drochia - 5,55 lei; r-nul Floreşti - 6,09 lei; r-nul Glodeni - 7,46; r-nul Sîngerei -7,74 lei; r-nul Soroca - 8,19 lei; r-nul Leova - 30,50 lei; mun. Bălţi - 31,46 lei; r-nul Basarabeasca - 32,62 lei; mun. Chişinău - 72,37 lei etc.

În perioada de 9 luni ale a.2004, datele despre numărul de beneficiari pe unele categorii, incluşi în dările de seamă ale fondurilor locale, diferă esenţial de datele prezentate de către CNAS, înregistrînd o diferenţă de 8025 persoane, dintre care la categoria: familii cu mulţi copii - cu 3820 de beneficiari, pensionari singuratici - cu 1559 de persoane, copii orfani neinstituţionalizaţi cu vîrsta de 18 ani - cu 2646 de persoane. În urma analizei dărilor de seamă prezentate de către fondurile locale s-a stabilit că ele n-au reflectat strict categoriile prevăzute de Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1083).

Pe parcursul anului 2003 şi 9 luni ale a.2004, fondurile locale din raioanele Teleneşti, Donduşeni, Călăraşi, Făleşti, Floreşti şi Edineţ etc. au prezentat dările de seamă privind utilizarea mijloacelor Fondului republican cu încălcarea termenelor stabilite prin deciziile Consiliului de administraţie, ceea ce a dus la reflectarea incorectă a cheltuielilor efectuate şi la denaturarea dărilor de seamă pe perioadele de gestiune, prin ce s-a încălcat pct. 22 din Regulamentul sus-indicat şi art.15 din Legea nr.426-XIII.

În perioada supusă controlului, S.A. "Voxtel" şi CEDP "Registru" al Departamentului Tehnologii Informaţionale, călăuzindu-se de prescripţiile pct.34 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1083, care a lărgit norma prevăzută în art.4 alin.(2) din Legea nr.827-XIV, au transferat plăţile obligatorii în FRSSP, cu încălcarea de la 2 pînă la 14 zile a termenelor stabilite prin lege. S.A. "Moldcell", în majoritatea cazurilor, a transferat plăţile în termenele stabilite, admiţînd cîteva întîrzieri. Deşi pct.34 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 prevede calcularea penalităţilor pentru netransferarea la timp a plăţilor obligatorii, nu este clar definit organul abilitat cu aceste împuterniciri, precum şi modalitatea de calculare a penalităţilor.

Factorii de decizie ai FLSSP Orhei n-au întreprins măsuri pentru ca casele de schimb valutar ale filialelor S.A. "Banca de Economii", B.C.A. "Banca Socială" din Orhei şi "Poexpres-Schimb" S.R.L. să prezinte dările de seamă lunare.

FLSSP al fostului judeţ Cahul n-a respectat prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.688 din 09.10.1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active"[22] (cu modificările ulterioare) şi n-a transmis FLSSP din raionul Cahul mijloace fixe în sumă totală de 14,9 mii lei (un computer şi o imprimantă), deşi comisia de lichidare a confirmat actul de primire-predare a mijloacelor în cauză.

Controlul asupra utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, unor instituţii subordonate şi realizarea Programelor naţionale în domeniul protecţiei sociale în perioada anului 2003 şi 9 luni ale a.2004 a stabilit şi alte încălcări ale actelor legislative şi normative în vigoare, care sînt menţionate în actele de control respective.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art. 25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[23] (cu modificările ulterioare),

 hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (dl V.Revenco) asupra încălcărilor şi neajunsurilor comise la utilizarea mijloacelor publice, alocate ministerului şi subdiviziunilor acestuia în anul 2003 şi 9 luni ale a.2004 şi se cere:

1.1. examinarea rezultatelor controlului şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări la folosirea mijloacelor publice;

1.2. întreprinderea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor la planificarea şi utilizarea mijloacelor bugetare şi speciale;

1.3. atenţionarea conducătorilor instituţiilor din subordine în vederea ridicării nivelului de asigurare a integrităţii bunurilor materiale şi ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare;

1.4. luarea măsurilor de rigoare pentru încasarea de către toate instituţiile subordonate a datoriilor debitoare de la arendaşi;

1.5. operarea modificărilor în statutul ÎS CIDRM în vederea restabilirii prevederilor referitor la defalcările din beneficiul net al ÎS CIDRM pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Inspecţiei Muncii, asigurînd controlul asupra executării cerinţei din pct.4 al prezentei hotărîri; determinarea oportunităţii aflării în funcţie a managerului ÎS CIDRM dl V.Ghimp;

1.6. stabilirea şi aprobarea parcursului-limită pentru automobilele de serviciu ale instituţiilor din subordine;

1.7. înaintarea propunerilor către Guvern privind aducerea în concordanţă a prescripţiilor punctelor 17, 34 şi 35 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 cu prevederile Legii nr.827-XIV.

2. Se cere de la Întreprinderea de Stat Direcţia lucrări auxiliare (dl V.Guţu):

2.1. aplicarea TVA la prestarea serviciilor de arendă;

2.2. conformarea strictă a politicii de contabilitate Standardelor Naţionale de Contabilitate şi ţinerea corectă a evidenţei contabile.

3. Se cere de la Inspecţia Muncii (dl D.Stăvilă):

3.1. reflectarea în evidenţa contabilă pentru perioada de gestiune a tuturor cheltuielilor efective suportate;

3.2. utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, cu respectarea parcursului-limită aprobat de MMPS;

3.3. efectuarea activităţilor didactice de colaboratorii inspecţiei în strictă conformitate cu legislaţia.

4. Se cere de la Întreprinderea de Stat "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă" (dl V.Ghimp) transferarea la un cont special al Inspecţiei Muncii a sumei restante de 96,0 mii lei pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acesteia.

5. Se cere de la Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale din or.Hînceşti (dna E.Iacub):

5.1. întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru transmiterea locatarilor din casa de locuit la evidenţa individuală în întreprinderea de distribuire a energiei electrice şi în întreprinderile de prestare a serviciilor comunale;

5.2. elaborarea şi aprobarea normelor de consum al combustibilului folosit pentru încălzirea încăperilor.

6. Se cere de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (dna N.Ţurcan):

6.1. examinarea rezultatelor controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi la unele subdiviziuni disconcentrate în teritoriu şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor din Fondul de şomaj;

6.2. luarea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor la planificarea şi utilizarea mijloacelor din Fondul de şomaj;

6.3. înaintarea propunerilor în adresa MMPS şi CNAS în vederea executării art.15, art.16 şi art.17 din Legea nr.714-XV;

6.4. înaintarea cerinţelor către subdiviziunile disconcentrate în teritoriu privind includerea obligatorie în calculul necesarului pentru finanţarea ajutorului de şomaj a numărului de beneficiari.

7. Se cere de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (dna T.Şumscaia):

7.1. exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii direcţiei executive a Fondului de şomaj în strictă conformitate cu prevederile legale;

7.2. clarificarea situaţiei de neconcordanţă a datelor din Raportul anual referitor la executarea Fondului de şomaj în anul 2003 cu datele ANOFM şi neadmiterea acesteia pe viitor;

7.3. reexaminarea periodică şi stabilirea, de comun acord cu MMPS şi FRSSP, a bazei de date unificate pe categoriile de beneficiari de mijloace ale FLSSP.

8. Se cere de la Consiliul de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (dl V.Mostovoi):

8.1. examinarea rezultatelor controlului efectuat la Fondul republican de susţinere socială a populaţiei şi la unele fonduri locale şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări la formarea şi utilizarea mijloacelor respective.

9. Se cere de la Consiliile raioanelor Basarabeasca, Donduşeni, Leova, Nisporeni, Cantemir asigurarea transferurilor în fondurile locale de susţinere socială a populaţiei în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

10. Se cere de la Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (dl V.Zgardan) respectarea cerinţelor legale de prezentare a informaţiei de confirmare a călătoriilor veteranilor şi invalizilor de război conform prescripţiilor Hotărîrii Guvernului nr.451 din 29.04.2004.

11. Se informează Ministerul Finanţelor (dna Z.Grecianîi) despre rezultatele controlului şi se cere elaborarea unor criterii clare de planificare şi executare a bugetului pe bază de programe şi performanţe, precum şi asigurarea executării pct.4 al prezentei hotărîri, prin deschiderea unui cont special al Inspecţiei Muncii.

12. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind încălcările în activitatea angajaţilor Inspecţiei Muncii în cadrul ÎS CIDRM, S.R.L. "Repromun", S.R.L."Promunca" şi S.R.L. "Institutul Muncii", pentru examinare după competenţă în conformitate cu prevederile Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[24] (cu modificările ulterioare).

13. Se ia act că:

13.1. ÎS DLA a aprobat politica de contabilitate şi a achitat suma restantă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, înregistrată la 01.10.2004 ca datorie creditoare, în mărime de 40,9 mii lei;

13.2. persoanele cu răspundere materială de la Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale din or.Hînceşti dnele E.Rusu şi A.Danu au restituit mijloacele constatate; a fost evaluat şi luat la evidenţă depozitul;

13.3. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

- a modificat formularul utilizat la prezentarea necesarului pentru finanţarea ajutorului de şomaj;

- a perfectat formularul raportului statistic lunar;

- a întreprins măsuri, în urma cărora a fost restituită suma ajutoarelor de şomaj, achitată neîntemeiat la două persoane, în mărime de 8,2 mii lei, precum şi a înaintat 8 acţiuni în instanţa de judecată.

14. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se propune înaintarea în Parlament pentru examinare, conform procedurii stabilite, a propunerii privind modificarea Legii nr.827-XIV în vederea reexaminării termenului de achitare a plăţilor în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, stabilirea măsurilor de răspundere pentru încălcarea lui, precum şi a organului abilitat cu împuterniciri de control.

15. Despre executarea punctelor 1-12 ale prezentei hotărâri se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

16. Prezenta hotărîre poate fi atacată în termenele stabilite de legislaţie.

17. Prezenta hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.200-203, art.1171

[2] M.O., 2004, nr.73-76, art.587

[3] M.O., 1995, nr.28, art.321

[4] M.O., 1994, nr.2, art.33

[5] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280

[6] M.O., 2003, nr.243, art.970

[7] M.O., 2002, nr.190-197, art.1439

[8] M.O., 2004, nr.1-5, art.18

[9] M.O., 2002, nr.9-10, art.61

[10] Nu este dat publicităţii

[11] Nu este dată publicităţii în ordinea stabilită

[12] Nu este dată publicităţii

[13] Nu este dată publicităţii

[14] M.O., 1997, nr.19-20, art.197

[15] M.O., 2003, nr.149-152, art.868

[16] M.O., 2001, nr.161, art.1307

[17] M.O., 2003, nr.70-72, art.312

[18] M.O., 2003, nr.155-158, art.911

[19] M.O., 1992, nr.9, art.275

[20] M.O., 2000, nr.139-140, art.1192 

[21] M.O., 2000, nr.65-67, art.460

[22] M.O., 1996, nr.10, art.45

[23] M.O., 1995, nr.7, art.77

[24] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)