Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 12 din 31 martie 2005 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale la Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni

Numar din data de 2005-03-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, examinînd suplimentar rezultatele controlului tematic asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale la compartimentul ce ţine de Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni,

a constatat:

Controlul efectuat la Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni (în continuare - IFS Ialoveni), în cadrul controlului tematic asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale, a stabilit că S.R.L. "Foltamica" (c/f 17004679) a fost înregistrată ca plătitor de TVA la 28.06.1999 (nr. 6700425), în baza cererii depuse de către directorul acesteia dl Tudor Bivol (domiciliat: com.Costeşti, jud.Chişinău), primind de la Editura "Statistica" 2000 facturi TVA în iulie 1999. Conform informaţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS), în perioada iulie 1999 - mai 2000, S.R.L. "Foltamica" a livrat mărfuri la peste 100 de agenţi economici în sumă de 16,3 mil. lei, utilizînd 305 facturi TVA de 2,4 mil. lei, neprezentînd IFS Ialoveni nici o Declaraţie privind TVA.

Agenţii economici, efectuînd procurări de la S.R.L. "Foltamica", au beneficiat de trecerea în cont a sumei TVA pe valorile materiale procurate, iar S.R.L. "Foltamica", netransferînd la buget TVA la mărfurile livrate, a prejudiciat bugetul de stat.

În urma examinării la 17.12.2003, în şedinţa preventivă, cu participarea membrilor Curţii de Conturi, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, ai Serviciului Fiscal de Stat, a materialelor privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei acordării de înlesniri fiscale şi vamale, s-a constatat că acest aspect nu ţinea de tema şi perioada controlului. IFPS, ţinînd cont de faptul că IFS Ialoveni a iniţiat de sine stătător, începînd cu anul 2000, acţiuni de urmărire fiscală a S.R.L. "Foltamica", prin adresări în organele de urmărire penală, a propus excluderea acestui aspect din proiectul de Hotărîre a Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi, luînd în consideraţie propunerea IFPS, n-a inclus acest aspect în Hotărîre, totodată cerînd de la IFPS realizarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control.

La 05.01.2004, IFS Ialoveni a înaintat Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare - CCCEC) un demers de pornire a urmăririi penale pe faptul evaziunii fiscale comise de către S.R.L. "Foltamica". La 25.03.2004, Direcţia Generală Teritorială Chişinău a CCCEC a restituit materialele IFS Ialoveni, motivînd necorespunderea acestora prescripţiilor Hotărîrii Parlamentului "Privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă" nr.1377-XII din 06.04.1993[1] (cu modificările ulterioare).

Curtea de Conturi, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[2] (cu modificările ulterioare),

 hotărăşte:

1. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului pe faptul evaziunii fiscale comise de către S.R.L. "Foltamica", pentru examinare după competenţă, în conformitate cu art.5 din Legea "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" nr.1104-XV din 06.06.2002[3] (cu modificările ulterioare), art.262 şi art.269 din Codul de procedură penală.

2. Se informează Procuratura Generală despre remiterea CCCEC a materialelor pe faptul evaziunii fiscale comise de către S.R.L. "Foltamica" în vederea efectuării controlului după competenţă, conform Legii "Cu privire la Procuratură" nr.118-XV din 14.03.2003[4] (cu modificările ulterioare).

3. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

4. Prezenta Hotărîre se publică în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în conformitate cu art.3 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1993, nr.4, art.108

[2] M.O., 1995, nr.7, art.77

[3] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

[4] M.O., 2003, nr.73-75, art.328

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)