Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 13 din 10 aprilie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 şi Raportul auditului legalităţii administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entităţi din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011

Numar din data de 2012-04-10 Nr. cerinte: 40 Nr. recomandari: 218

Curtea de Conturi, în prezenţa deputatului din Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal dl Cheorghe Brega, viceministrului finanţelor dna Maria Cărăuş, preşedintelui raionului Briceni dna Efimia Bandalac, şefului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice dl Mihail Doruc, şefului Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului raional dna Ala Burdujan, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni dna Larisa Rusu, contabilului-şef al Aparatului preşedintelui raionului dna Ala Leaşoc, primarilor: or.Briceni - dl Mihail Gnatiuc, or.Lipcani - dl Eugen Dumenco, c.Larga - dl Radu Urechean, s.Coteala - dl Alexandru Cebotari, c.Halahora de Sus - dl Alexandru Organ, c.Medveja - dl Anatol Ostafii, c.Mihăileni - dl Radislav Cotiujanschii, directorului IMSP Spitalul raional Briceni dna Claudia Veltman, directorului IMSP Centrul medicilor de familie dl Liviu Petrov, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din raion, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 şi Raportul auditului legalităţii administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entităţi din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, art.30 alin. (4) şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (pe anul 2011 şi pe anul 2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raionul Briceni a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ şi analitic a procedurilor de evaluare, planificare şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de planificare, executare şi raportare a cheltuielilor bugetare; administrării şi integrităţii patrimoniului public. La solicitarea Fracţiunii Parlamentare a Partidului Liberal, s-au verificat aspectele privind conformitatea cu cadrul legal existent a proceselor de planificare, alocare şi executare a unor cheltuieli capitale ale bugetului raionului Briceni în perioada anilor 2005-2011 etc..

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale UAT.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 şi Raportul auditului legalităţii administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entităţi din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011 au relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, admise în administrarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

 • Autorităţile economice, financiare şi fiscale din raion nu dispun de obiective clare şi ample privind evaluarea şi monitorizarea potenţialului economico-financiar, nu aplică proceduri şi instrumente de estimare credibilă a bazei impozabile aferente determinării veniturilor bugetare per ansamblu, inclusiv în bugetele gestionate de entităţile locale. S-a constatat că indicii bugetari estimaţi şi stabiliţi de autorităţile publice locale sînt diminuaţi şi nu corespund posibilităţilor reale de mobilizare a surselor care ţin de finanţele publice. Acest derapaj evident sporeşte dependenţa financiară a raionului în relaţiile cu bugetul de stat. Respectiv, neimobilizarea resurselor în teritoriu creează riscuri pentru bugetul de stat. Situaţia dată a generat subestimări şi neacumulări de venituri în sume considerabile, provenite din: folosirea terenurilor şi patrimoniului proprietate publică; realizarea terenurilor publice; taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; taxa pentru parcare; defalcările în bugetul local din profitul net al întreprinderilor municipale. În rezultat, bugetele locale au ratat venituri în sumă totală, estimată de audit, de la 3,0 mil. lei pînă la 34,3 mil. lei.
 • AAPL de nivelul I din raion nu au asigurat ajustarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor din instituţiile instructiv-educative la cele stabilite în mod legal, efectuînd şi un control insuficient asupra cerinţelor privind calitatea producţiei achiziţionate. Această situaţie a dus la diminuarea nejustificată a surselor financiare pentru alimentaţia copiilor în instituţiile preşcolare şi preuniversitare cu suma totală de 0,6 mil.lei, precum şi la achiziţionarea în lipsa certificatelor de calitate a produselor alimentare pentru copii în sumă totală de 0,5 mil.lei.
 • AAPL nu au respectat prevederile legale ce ţin de limitele de întreţinere a unităţilor de transport şi liniilor de telefonie fixă, de norma de consum a carburanţilor, fapt ce a dus la efectuarea cheltuielilor neregulamentare în sumă totală de 106,8 mii lei.
 • Consiliul raional nu a asigurat monitorizarea de rigoare a deciziilor preşedintelui raionului în materie de gestionare a banului public, mai cu seamă a procesului de alocare a împrumuturilor bugetare, soldat cu nerambursarea acestora. DGF, în acest sens, a demonstrat imprudenţă, neavertizînd administraţia raionului privind inoportunitatea şi iraţionalitatea împrumuturilor respective, astfel generînd riscuri în execuţia bugetară, exprimate prin dezafectarea a 8,9 mil. lei.
 • Se atestă prezenţa unui fenomen vicios, ce se explică prin nefolosirea de către consilierii raionali a drepturilor şi neexercitarea competenţelor în strictă conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006. Astfel, în perioada anilor 2007-2011, în lipsa deciziilor CR Briceni, preşedintele raionului a dispus, în baza dispoziţiilor sale, alocarea mijloacelor financiare pentru executarea cheltuielilor capitale la unele obiective neprevăzute în Programul de dezvoltare social-economică a raionului Briceni pe perioada anilor 2007-2011, unele mijloace financiare fiind direcţionate pentru executarea lucrărilor aferente obiectivelor ce nu reprezentau necesităţile stringente ale UAT. În aceste condiţii, depăşirea atribuţiilor preşedintelui raionului, prevăzute în art.53 şi art.54 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, a determinat alocarea nelegitimă a mijloacelor financiare pentru efectuarea unor cheltuieli capitale, precum şi admiterea multiplelor încălcări legate de iniţierea neregulamentară a lucrărilor de reparaţii capitale, nerespectarea procedurilor de achiziţii publice şi de adjudecare a contractelor, de monitorizare a volumului şi calităţii lucrărilor executate, de reflectare corectă a lucrărilor în evidenţa contabilă şi în rapoartele financiare etc.
 • Autoritatea deliberativă nu a deţinut o informaţie veridică şi completă referitor la executarea, în perioada anilor 2005-2011, a lucrărilor de reconstrucţie capitală a unor obiective ale raionului Briceni din diferite surse, iar Aparatul preşedintelui raionului nu a asigurat monitorizarea şi supravegherea situaţiei la acest capitol. S-au constatat cazuri de includere a unor obiective ale raionului Briceni în programele anuale de finanţare din contul bugetului de stat şi din alte surse în lipsa solicitărilor respective din partea autorităţilor publice locale. Astfel, fără un calcul economic bine determinat, pentru unele şi aceleaşi obiective s-au alocat mijloace financiare în mod dispersat, din diferite surse. Toate acestea, însoţite de managementul neadecvat şi de neasigurarea supravegherii lucrărilor de reparaţii capitale din partea instituţiilor publice beneficiare, determină un risc sporit de fraudă, comiterea unor încălcări grave ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi construcţiilor, efectuarea cheltuielilor iraţionale de mijloace publice, neobţinerea impactului scontat etc..
 • Se menţionează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, ce ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiţii, autorităţile publice locale n-au demonstrat consecvenţă şi durabilitate în realizarea politicilor investiţionale ale raionului. Propunerile de buget înaintate Ministerului Finanţelor pentru selectarea obiectivelor care urmează a fi incluse în proiectul programului anual de investiţii capitale şi reparaţii capitale sînt slab argumentate şi conţin obiective neprevăzute în Programul de dezvoltare social-economică a raionului Briceni pe perioada anilor 2007-2011.
 • Managementul defectuos în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară şi păguboasă a resurselor financiare şi materiale în sumă totală de 9,1 mil.lei.
 • Nerespectarea prevederilor legale la efectuarea achiziţiilor publice s-a soldat cu procurarea de mărfuri, lucrări şi servicii în lipsa surselor de finanţare şi cu nerespectarea prevederilor legale în sumă totală de 2,9 mil. lei.
 • La executarea unor cheltuieli din contul bugetului raional nu s-a ţinut cont de competenţele instituţionale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanţate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele prevederilor regulamentare, precum şi de modalitatea de delimitare a cheltuielilor stabilită de legislaţie. Această situaţie a condiţionat efectuarea cheltuielilor neregulamentare pentru finanţarea cheltuielilor curente ale IMSP în sumă totală de 1,2 mil. lei.
 • Nu s-au respectat prevederile legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă, fiind necesară şi eficientizarea managementului financiar al acestor mijloace.
 • Monitorizarea ineficientă şi neasigurarea juridică a unor acţiuni economico-financiare au dus la efectuarea de cheltuieli suplimentare şi ineficiente din contul bugetului raional în sumă totală de 61,1 mii lei.
 • Unele AAPL de nivelul II din raion au admis dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă totală de 70,2 mii lei pentru efectuarea unor cheltuieli neîntemeiate la achitarea serviciilor comunale şi a energiei electrice aferente suprafeţelor date în locaţiune.
 • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, managementul defectuos al gestionării acestuia, precum şi lipsa la AAPL a unui cadru de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local s-au soldat cu: neasigurarea înregistrării la Oficiul cadastral Briceni a drepturilor asupra 194 bunuri imobile în valoare totală de 89,1 mil.lei; lipsa contractelor de comodat privind patrimoniul public transmis în gestiune IMSP şi întreprinderilor fondate în sumă totală de 44,6 mil.lei; distrugerea totală sau parţială a 47 obiecte de menire social-culturală, administrative şi industriale (amplasate în 17 UAT) cu valoarea reziduală în mărime totală de 8,1 mil.lei; denaturarea datelor din rapoartele financiare privind patrimoniul gestionat de către IMSP (spre diminuare) cu suma totală de 4,5 mil.lei; nereflectarea regulamentară în evidenţa contabilă a documentaţiei de proiect în sumă de 431,0 mii lei, precum şi a patrimoniului transmis în capitalul social al întreprinderilor municipale (fondate de CR Briceni) în sumă totală de 17,4 mii lei. Aceste situaţii sînt şi o consecinţă a faptului că AAPL din raion nu s-au conformat şi nu au asigurat realizarea măsurilor, conform prevederilor regulamentare, privind inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică.
 • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, în rezultat fiind raportate eronat situaţiile patrimoniale.

În cadrul şedinţei în plen a Curţii de Conturi s-au constatat noi circumstanţe ce vizează privatizarea unor suprafeţe din incinta Centrului de sănătate din com. Larga, unele aspecte ale cărora necesită a fi verificate reieşind din atribuţiile Consiliului raional Briceni, potrivit prevederilor art.43 alin.(1) lit.e) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală".

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 şi Raportul auditului legalităţii administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entităţi din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011, anexate la prezenta Hotărîre (Anexele nr.1 şi nr.2).

2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit, pentru informare:

2.1. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului;

2.2. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică şi dezvoltare regională; cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media; Fracţiunii Parlamentare a Partidului Liberal;

2.3. Guvernului, şi se propune revizuirea cadrului regulator referitor la utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice, în scopul asigurării condiţiilor echitabile şi cheltuielilor optimale pentru toţi funcţionarii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale la utilizarea autoturismelor de serviciu şi transportului propriu în interes de serviciu;

2.4. Ministerului Economiei, pentru luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Briceni în mobilizarea veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind modul de majorare a valorii patrimoniului transmis în comodat instituţiilor medico-sanitare publice cu valoarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate din toate sursele de finanţare;

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, şi se cere verificarea relaţiilor SC "Constructgaz" S.R.L. cu bugetul public naţional;

2.7. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind bazele impozabile, cu stabilirea devierilor şi cauzelor acestora, luînd, totodată, măsurile de rigoare privind contribuabilii restanţieri;

2.8. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Edineţ, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit (Anexa nr.1);

2.9. Procuraturii Generale şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

3. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit se remit, pentru informare şi executare, după cum urmează:

- Hotărîrea şi Anexa nr.1 - Consiliului raional Briceni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor or. Briceni, or. Lipcani şi satelor/comunelor Balasineşti, Bălcăuţi, Berlinţi, Beleavinţi, Bogdăneşti, Bulboaca, Caracusenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Mărcăuţi, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, Trebisăuţi, iar

- Hotărîrea şi Anexa nr.2 - Consiliului raional Briceni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor satelor Balasineşti, Colicăuţi, Tabani, Drepcăuţi şi com.Larga, IMSP Spitalul raional Briceni, şi se cere:

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2);

3.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei impozabile autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă (Anexa nr.1);

3.3. Consiliului raional Briceni să verifice corectitudinea privatizării unor suprafeţe din incinta Centrului de sănătate din com. Larga, cu luarea măsurilor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. Se ia act că:

4.1. Aparatul preşedintelui raionului a efectuat rectificările de rigoare privind valoarea activelor transmise în gestiunea IMSP în sumă totală de 2562,3 mii lei;

4.2. Întru reglementarea unor situaţii aferente folosirii terenurilor, Consiliul orăşenesc Briceni, în mod unilateral, a stabilit plata pentru utilizarea unui lot de către S.A. "Nord Zahăr" în sumă totală de 2066,1 mii lei, iar la data de 31.01.2012 a iniţiat procedura judiciară privind încasarea la buget a sumei indicate.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2.3. - pct.2.8., pct.3.1. - pct.3.3. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (218)

1.1. Să examineze în cadrul şedinţelor Consiliului raional rezultatele auditului efectuat, în vederea întreprinderii măsurilor corespunzătoare ce se impun la realizarea politicilor investiţionale ale raionului, şi anume iniţierea elaborării unei Strategii de dezvoltare a raionului, care ar cuprinde şi domeniul investiţiilor şi reparaţiilor capitale, estimarea costurilor şi surselor de finanţare ale obiectivelor, reieşind din priorităţile stabilite. (Anexa nr.2)

1.2. Să examineze în cadrul şedinţelor Consiliului raional rezultatele auditului efectuat, în vederea întreprinderii măsurilor corespunzătoare ce se impun la realizarea politicilor investiţionale ale raionului, şi anume intensificarea supravegherii procesului decizional în vederea excluderii practicii vicioase de alocare a mijloacelor financiare destinate cheltuielilor capitale, în lipsa deciziilor CR. (Anexa nr.2)

1.3. Să examineze în cadrul şedinţelor Consiliului raional rezultatele auditului efectuat, în vederea întreprinderii măsurilor corespunzătoare ce se impun la realizarea politicilor investiţionale ale raionului, şi anume adoptarea deciziilor care implică anumite cheltuieli numai cu indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective, conform prevederilor legale. (Anexa nr.2)

2. Să elaboreze un Plan de măsuri în vederea monitorizării lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, prin care s-ar asigura executarea lucrărilor cu respectarea cadrului legal, precum şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate în aceste scopuri. (Anexa nr.2)

3. Să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, transparenţa acestora, cu condiţia atragerii de oferte ale unui număr suficient de operatori economici, pentru o concurenţă efectivă, precum şi monitorizarea executării contractelor. (Anexa nr.2)

4. În comun cu IMSP SR, să inventarieze şi să identifice sursele financiare necesare pentru înregistrarea la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică a UAT, cu înregistrarea acestuia în modul stabilit. (Anexa nr.2)

5. DGF să asigure rambursarea împrumutului acordat din bugetul raional primăriilor menţionate în prezentul Raport, cu respectarea pe viitor a prevederilor legale în acest aspect. (Anexa nr.2)

1.1. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora.

1.1. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I din raion privind reglementarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale şi nefiscale şi planificarea conformă a acestora.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu toate părţile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF: să asigure o conlucrare eficientă cu toate părţile implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2.1. Primăriile or.Briceni şi s.Halahora de Sus: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

2.1. Primăriile or.Briceni şi s.Halahora de Sus: să efectueze inventarierea terenurilor proprietate publică, cu asigurarea înregistrării informaţiei exhaustive privind fondul funciar aflat în proprietatea UAT, modul de utilizare şi beneficiarii acestuia.

2.2. Primăriile or.Briceni şi s.Halahora de Sus: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

2.2. Primăriile or.Briceni şi s.Halahora de Sus: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor şi obiectelor private, să calculeze şi să încaseze aceste plăţi, asigurînd, totodată, o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda şi vînzarea terenurilor.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.1. AAPL de nivelul I din raion: să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

3.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător privind funcţionarea comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

4. Secţia cultură a CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, satelor/comunelor Halahora de Sus, Teţcani, Coteala, Grimăncăuţi, Mărcăuţi, Medveja, Bogdăneşti, Criva, Tabani, Drepcăuţi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor respective şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

5. Secţia cultură a CR Briceni să asigure încasarea de la locatari a plăţilor corespunzătoare pentru diferite servicii comunale şi energia electrică în sumă totală de 64,5 mii lei.

6.1. AAPL din or.Briceni: să respecte normele legale ce reglementează domeniul de activitate a parcărilor auto cu plată, asigurînd eliberarea conformă a autorizaţiilor respective, aprobarea schemelor de amplasare a parcărilor, dirijarea metodologică şi controlul corespunzător.

6.2. AAPL din or.Briceni: să determine corect baza de calcul a taxei pentru parcările auto cu plată, cu încasarea la buget a veniturilor din această sursă.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

7. Primăriile: or.Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Şirăuţi, Drepcăuţi, Teţcani, Balasineşti, Criva să asigure elaborarea şi înaintarea spre aprobare consiliilor locale respective a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul local a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în anii precedenţi.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

8. Primăriile satelor/comunelor: Berlinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Corjeuţi, Cotiujeni, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani, or.Lipcani urmează să asigure respectarea cu stricteţe a normelor cantitative şi financiare (lei/zi) pentru alimentarea unui copil în instituţiile instructiv-educative, precum şi achiziţionarea producţiei agricole pentru alimentarea copiilor în strictă conformitate cu cerinţele Normelor şi regulilor sanitare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

9. CR Briceni şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Teţcani, Criva, Tabani, Caracuşenii Vechi, Larga şi Pererita să asigure conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului abonamentelor de telefoane de serviciu şi faxuri, cu implementarea procedurilor de control intern corespunzătoare.

10. Primăriile satelor/comunelor: Beleavinţi, Corjeuţi, Coteala, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

10. Primăriile satelor/comunelor: Beleavinţi, Corjeuţi, Coteala, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

10. Primăriile satelor/comunelor: Beleavinţi, Corjeuţi, Coteala, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

10. Primăriile satelor/comunelor: Beleavinţi, Corjeuţi, Coteala, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

10. Primăriile satelor/comunelor: Beleavinţi, Corjeuţi, Coteala, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

11. Consiliul raional Briceni să asigure respectarea prevederilor regulamentare la acordarea de împrumuturi AAPL de nivelul I pentru cheltuieli curente şi capitale, precum şi rambursarea acestora în termenele stabilite, cu excluderea practicii de acordare a împrumuturilor AAPL de nivelul I restanţiere.

12. DGF să intensifice controlul respectiv asupra transferurilor către UAT de nivelul I, cu excluderea datoriilor la acest capitol.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

13. Consiliul raional Briceni, Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Beleavinţi, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi să asigure respectarea cadrului normativ (atît în domeniul construcţiilor şi reparaţiilor capitale, cît şi în domeniul achiziţiilor publice) şi să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale, cu întreprinderea unor măsuri eficiente în vederea înlăturării neajunsurilor constatate, inclusiv privind neadmiterea cheltuielilor neregulamentare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

14. Aparatul preşedintelui raionului şi primăriile: or. Briceni, or.Lipcani, satelor/comunelor Balasineşti, Bogdăneşti, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat, cu excluderea cazurilor de contractare a lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa surselor corespunzătoare de finanţare.

15. Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi primăriile satelor/comunelor Medveja şi Beleavinţi, la executarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală, să excludă utilizarea mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

15. Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi primăriile satelor/comunelor Medveja şi Beleavinţi, la executarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală, să excludă utilizarea mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

15. Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi primăriile satelor/comunelor Medveja şi Beleavinţi, la executarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală, să excludă utilizarea mijloacelor respective în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar.

16.1. Consiliile locale Lipcani şi Mihăileni: Să iniţieze efectuarea expertizei lucrărilor executate, pentru stabilirea abaterilor de la documentaţia de proiect şi deviz, confirmarea volumelor şi calităţii lucrărilor executate, precum şi pentru aprecierea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate de generarea cheltuielilor neefective.

16.1. Consiliile locale Lipcani şi Mihăileni: Să iniţieze efectuarea expertizei lucrărilor executate, pentru stabilirea abaterilor de la documentaţia de proiect şi deviz, confirmarea volumelor şi calităţii lucrărilor executate, precum şi pentru aprecierea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate de generarea cheltuielilor neefective.

16.2. Consiliile locale Lipcani şi Mihăileni: Să asigure finanţarea conformă a obiectelor nefinisate şi elaborarea unor proceduri privind monitorizarea investiţiilor capitale, examinînd, totodată, neajunsurile constatate de audit.

16.2. Consiliile locale Lipcani şi Mihăileni: Să asigure finanţarea conformă a obiectelor nefinisate şi elaborarea unor proceduri privind monitorizarea investiţiilor capitale, examinînd, totodată, neajunsurile constatate de audit.

17. Consiliul raional Briceni să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare ale bugetului raional, ţinînd cont de competenţele în efectuarea cheltuielilor publice atribuite prin lege.

18.1. Consiliul raional Briceni: să ajusteze Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al raionului Briceni la prevederile legale şi să ia măsuri în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

18.2. Consiliul raional Briceni: să stabilească proceduri eficiente de control intern privind asigurarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

19. Consiliul raional Briceni să efectueze o analiză exhaustivă a cheltuielilor suplimentare şi a prejudiciului cauzat bugetului raional, cu luarea măsurilor corespunzătoare faţă de persoanele vinovate şi implementarea unor proceduri bine determinate de control intern, care ar exclude deficienţele ce ţin de domeniul dat.

20. Aparatul preşedintelui raionului şi Secţia cultură să asigure restituirea cheltuielilor neîntemeiate în sumă, respectiv, de 5,7 mii lei şi 64,5 mii lei.

20. Aparatul preşedintelui raionului şi Secţia cultură să asigure restituirea cheltuielilor neîntemeiate în sumă, respectiv, de 5,7 mii lei şi 64,5 mii lei.

21.1. Consiliul raional Briceni: să asigure încheierea contractelor de comodat privind transmiterea în gestiune IMSP a patrimoniului public, cu înregistrarea conformă a acestuia în Registrul bunurilor imobile.

21.2. Consiliul raional Briceni, în comun cu IMSP, să întreprindă măsurile de rigoare în vederea înlăturării diferenţelor dintre datele de evidenţă a patrimoniului public transmis în gestiunea acestora, inclusiv a celor ce ţin de investiţiile capitale din contul altor surse.

22.1. Consiliul raional Briceni şi preşedintele raionului: să întreprindă măsuri întru aducerea în concordanţă cu cadrul legal statutele şi activităţile întreprinderilor municipale şi instituţiilor fondate.

22.2. Consiliul raional Briceni şi preşedintele raionului: să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, înregistrarea conformă a acestuia în evidenţa contabilă, precum şi a drepturilor asupra lui.

22.3. Consiliul raional Briceni şi preşedintele raionului: să asigure respectarea prevederilor regulamentare referitor la organizarea serviciilor publice de interes raional şi aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de întreprinderile/instituţiile fondate.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

23. Consiliul raional Briceni şi consiliile locale ale satelor/comunelor Bălcăuţi, Berlinţi, Bulboaca, Larga, Caracuşenii Vechi, Colicăuţi, Coteala, Drepcăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Medveja, Pererita, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Tabani, Teţcani să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea integrităţii, reparaţiei capitale, vînzării sau transmiterii în administrare a patrimoniului public neutilizat în procesul tehnologic.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

24. Consiliile locale ale satelor/comunelor Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Vechi, Corjeuţi, Coteala, Criva, Grimăncăuţi, Halahora de Sus, Hlina, Larga, Medveja, Mihăileni, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi, or.Lipcani să întreprindă măsuri în vederea înregistrării la organele cadastrale a patrimoniului proprietate publică în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

25.1. Consiliul raional Briceni şi preşedintele raionului: să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public.

25.2. Consiliul raional Briceni şi preşedintele raionului: să aprobe un plan amplu de măsuri, în ansamblu pe raion, pentru asigurarea necondiţionată a cadastrării cantitativ-valorice a patrimoniului public imobiliar în aspect juridic, cadastral şi tehnic.

26.1. Primăria or. Briceni: să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică, cu excluderea practicii de utilizare a terenurilor drepturile asupra cărora nu sînt stabilite.

26.2. Primăria or. Briceni: să întreprindă măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei regulamentare a terenurilor proprietate publică.

27. Preşedintele raionului Briceni să întreprindă măsuri eficiente întru asigurarea organizării ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

Cerinte (40)

2.3. Guvernului, şi se propune revizuirea cadrului regulator referitor la utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice, în scopul asigurării condiţiilor echitabile şi cheltuielilor optimale pentru toţi funcţionarii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale la utilizarea autoturismelor de serviciu şi transportului propriu în interes de serviciu.

2.4. Ministerului Economiei, pentru luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine privind activitatea necorespunzătoare a autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Briceni în mobilizarea veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive privind modul de majorare a valorii patrimoniului transmis în comodat instituţiilor medico-sanitare publice cu valoarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale efectuate din toate sursele de finanţare.

2.6. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, şi se cere verificarea relaţiilor SC „Constructgaz" S.R.L. cu bugetul public naţional.

2.7. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni, şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind bazele impozabile, cu stabilirea devierilor şi cauzelor acestora, luînd, totodată, măsurile de rigoare privind contribuabilii restanţieri.

2.8. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Edineţ, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit (Anexa nr.1).

2.8. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Edineţ, şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit (Anexa nr.1).

3.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei impozabile autentice în aspect teritorial şi categorie de impozit/taxă (Anexa nr.1).

3.3. Consiliului raional Briceni să verifice corectitudinea privatizării unor suprafeţe din incinta Centrului de sănătate din com. Larga, cu luarea măsurilor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2)

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2)

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2).

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2).

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2).

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2).

3.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1 şi nr.2).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.2).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).

3.1. Asigurarea implementării recomandărilor auditului indicate în Rapoartele de audit respective, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor (Anexele nr.1).