Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 1 din 3 ianuarie 2004 privind respectarea legislaţiei la privatizarea patrimoniului de stat din complexul de construcţii

Numar din data de 2004-01-03 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general interimar al Departamentului Privatizării dl M.Cibotaru, viceministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului dna S.Dogotaru, şefului-adjunct al Direcţiei finanţe şi buget a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dl T.Popa, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturza, preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare dl I.Robu, preşedintelui Asociaţiei "Moldagroconstrucţia" dl I.Lungu, a examinat rezultatele controlului privind respectarea legislaţiei la privatizarea patrimoniului de stat din complexul de construcţii şi

a constatat:

În perioada anilor 1993-2003, conform programelor de privatizare, au fost supuse privatizării 258 de întreprinderi din complexul de construcţii.

Organul central de specialitate responsabil de realizarea acestor acţiuni - Departamentul Privatizării, care anterior şi-a schimbat de mai multe ori structura şi denumirea (în continuare Departamentul), nu în toate cazurile a asigurat efectuarea acestui proces reieşind din interesele statului şi societăţii şi în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Însăşi elaborarea actelor normative şi promovarea lor spre aprobare Parlamentului şi Guvernului în multe cazuri întîrzia, iar calitatea lor lăsa de dorit. Astfel, un şir de întreprinderi de construcţie şi montaj au fost supuse privatizării după reorganizarea lor din întreprinderi de arendă în societăţi pe acţiuni, în perioada anilor 1992-1993, cînd lipsea cadrul normativ respectiv. Legislaţia, în baza căreia în republică au fost constituite întreprinderile de arendă, prevedea că Guvernul republicii urma să determine organele de stat abilitate cu dreptul de dare în arendă a patrimoniului de stat. Nefiind determinate aceste organe, de darea în arendă a patrimoniului de stat s-au ocupat în realitate ministerele, departamentele, asociaţiile republicane, trusturile de construcţie şi alte organe.

Prevederile art.20 din Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14.01.92 privind stabilirea modului şi condiţiilor de constituire şi de activitate a întreprinderilor de arendă au fost executate de Guvern şi de organele subordonate lui abia în anul 1993, prin adoptarea Hotărîrii Guvernului nr.284 din 21.05.93 "Cu privire la aprobarea Regulamentului întreprinderii de arendă şi a Regulamentului antreprizei de arendă", adică atunci cînd procesul de formare a întreprinderilor de arendă nominalizate se finalizase şi avea loc reorganizarea lor în societăţi pe acţiuni în baza capitalului de stat şi colectiv. Prevederile pct.2 din hotărîre referitor la aducerea în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat a tuturor contractelor de arendă încheiate pe teritoriul republicii, cu introducerea modificărilor necesare în actele de constituire, au rămas neexecutate.

Pînă la adoptarea acestei hotărîri, în condiţiile lipsei mecanismului respectiv, Guvernul, prin Hotărîrea nr.747 din 19.11.92 (nepublicată), a permis acţionarea întreprinderilor de arendă din cadrul fostului Minister al Arhitecturii şi Construcţiilor. La acel moment nu era determinată modalitatea de dare în arendă a patrimoniului de stat întreprinderilor de arendă şi de restituire a lui, de calculare a patrimoniului acumulat de aceste întreprinderi în perioada de arendă, de determinare a cotelor de stat şi colective în patrimoniul societăţilor pe acţiuni nou-formate. În baza hotărîrii nominalizate şi în lipsa reglementărilor normative, au fost reorganizate în societăţi pe acţiuni fostele întreprinderi de arendă: "Monolit", "Grajdanstroi" (ulterior "Consocivil"), "Moldsantehmontaj" (ulterior "Monttehsan"), "Speţstroimehanizaţia" (ulterior "Lusmecon"), Combinatul de construcţie a caselor nr.2 din Chişinău ("Consam") etc.

Încercarea de reglementare a procesului de reorganizare în societăţi pe acţiuni a întreprinderilor de arendă a fost efectuată în anul 1994, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.80 din 23.03.94 "Cu privire la reglementarea procesului de reorganizare a întreprinderilor de stat şi de arendă în societăţi pe acţiuni", în baza căruia a fost adoptată Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.287 din 13.05.94. La această dată, însă, majoritatea întreprinderilor de arendă de acum se reorganizase în societăţi pe acţiuni.

Hotărîrea nominalizată (pct.5) prevedea ca societăţile pe acţiuni cu capital social mixt (de stat şi privat), create pînă la intrarea în vigoare a decretului sus-menţionat, vor introduce modificările respective în documentele de constituire, iar cota patrimoniului de stat în capitalul social al societăţilor pe acţiuni, determinată în modul stabilit (anexele 3 şi 4), va servi drept bază la privatizarea întreprinderii. Tot în scopul determinării corecte a cotelor statului şi colectivelor de arendă în capitalul social al societăţilor pe acţiuni formate în baza întreprinderilor de arendă a fost adoptat şi ordinul Departamentului nr.143 din 20.09.96 "Despre constituirea comisiei cu privire la reexaminarea produsului de arendă". Prin acest document, a fost instituită Comisia de examinare a legalităţii fondării întreprinderilor de arendă şi veridicităţii calculării produsului de arendă din 5 specialişti în frunte cu dna L.Panic (actualmente şeful Direcţiei de evaluare a Departamentului). Pe parcursul controlului în cadrul Departamentului n-a fost prezentată pentru verificare informaţia despre activitatea acestei Comisii şi executarea prevederilor pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.287 din 13.05.94.

În anul 1995, Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr.642-XIII din 14.11.95, a operat modificări în art.19 din Legea cu privire la arendă, prin care s-a stipulat că "După ce efectul contractului încetează, arendaşul este obligat să restituie bunurile persoanei care le-a dat în arendă în starea în care le-a primit...". Prevederile acestei legi, precum şi ale hotărîrii sus-numite a Guvernului referitor la fostele întreprinderi de arendă reorganizate în societăţi pe acţiuni n-au fost executate, deoarece la încheierea contractelor şi la restituirea patrimoniului din arendă n-au fost întocmite registrele bunurilor materiale date în arendă şi restituite din arendă. Mai mult decît atît, la acel moment, majoritatea întreprinderilor de arendă reorganizate în societăţi pe acţiuni, reieşind din termenele stabilite de păstrare, au nimicit documentele care serveau drept bază pentru calcularea cotei statului şi colectivului de arendă.

Păstrarea documentelor privind privatizarea fostelor întreprinderi de stat şi de arendă n-a fost asigurată nici în cadrul Departamentului Privatizării care, în conformitate cu pct.60 al fostului "Indicator al documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice...", era obligat să asigure păstrarea permanentă a acestor documente pînă la transmiterea lor în Arhiva de Stat. Majoritatea dosarelor existente la Departament nu sînt numerotate, şnuruite şi ştampilate, lipsesc borderourile documentelor introduse în dosar. Ca rezultat al ridicării neautorizate s-au pierdut un şir de documente care serveau ca bază la determinarea cotei statului şi a colectivelor de muncă în capitalul social al societăţilor pe acţiuni nou-formate.

Negativ a influenţat asupra păstrării documentelor ce ţin de privatizarea fostelor întreprinderi de stat şi de arendă şi aprobarea cu întîrziere a noului "Indicator ..." de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. Astfel, acest Indicator, care prevedea cert termenele de păstrare a documentelor de privatizare atît în cadrul autorităţilor publice, cît şi în cel al instituţiilor şi întreprinderilor (pct.38-43), a fost aprobat abia la 03.12.97, cînd privatizarea în masă a întreprinderilor contra bonuri patrimoniale şi a produsului de arendă a fost finalizată, iar documentele nimicite.

În anul 1996, depistînd un şir de nereguli la formarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni constituite în baza întreprinderilor de arendă, Curtea de Conturi, prin Hotărîrea nr.21 din 11.04.96, a cerut Ministerului Privatizării reestimarea produsului de arendă în toate societăţile pe acţiuni reorganizate din întreprinderi de arendă, informînd concomitent despre încălcările depistate conducerea de vîrf a ţării. Ca rezultat al precizării calculelor, cota colectivelor în capitalul social al societăţilor pe acţiuni, calculată în baza produsului de arendă, a fost micşorată cu 61 mil.lei. Totodată, s-a depistat că din cauza neîndeplinirii de către ministerele ramurale a prevederilor legislaţiei cu privire la arendă, lipsei la contractele de arendă a anexelor cu listele privind specificarea fondurilor fixe şi circulante date în arendă, executarea Programului de stat de privatizare a întreprinderilor de arendă era imposibilă.

Pentru soluţionarea acestei situaţii, grupul de experţi constituit din reprezentanţii Ministerului Privatizării, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Reformelor, Departamentului Statisticii şi Asociaţiei societăţilor pe acţiuni, constatînd imposibilitatea executării prevederilor Legii nr.642-XIII din 14.11.95, au elaborat şi înaintat propuneri privind modificarea art.19 din Legea cu privire la arendă.

Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr.1234-XIII din 03.07.97, a stabilit că în cazul imposibilităţii restituirii bunurilor consumptibile către stat, acestuia i se recuperează valoarea fondurilor circulante, transmise întreprinderii de arendă, calculată la data transmiterii, precum şi plata pentru utilizarea lor în perioada valabilităţii contractului de arendă pînă la data reorganizării întreprinderii de arendă în alte forme de organizare juridică, reieşind din cuantumul mediu anual de refinanţare al BNM.

Astfel, fostele întreprinderi de arendă, achitînd plata prevăzută de Legea nr.1234-XIII din 03.07.97 (inclusiv "Monolit" - 11,7 mii lei, "Consind-Prim" - 13,8 mii lei, "Consocivil" - 24,8 mii lei), şi-au legalizat produsul de arendă introdus în capitalul social al societăţilor pe acţiuni create în baza întreprinderilor de arendă. Anterior, însă, produsul de arendă a fost calculat în lipsa bazei juridice de determinare a acestuia.

Atît la Departament, cît şi la Societatea pe Acţiuni "Consocivil" lipsesc documentele de argumentare a diminuării cotei statului de la 86,0 la sută, la momentul înregistrării ei (13.08.93), pînă la 33,52 la sută - conform modificărilor operate în documentele de constituire, permise de Departament la 15.11.94.

Întreprinderile reorganizate, încălcînd Legea contabilităţii, nu în toate cazurile au asigurat autenticitatea datelor din bilanţurile contabile prezentate organelor specializate de stat şi Departamentului Privatizării, iar ultimul n-a verificat corectitudinea acestor date. Astfel, valoarea fondurilor fixe, conform bilanţului contabil prezentat Departamentului Privatizării de către Î.A. "Monolit" la 01.01.93, era mai inferioară decît cea oficială cu 6,9 mil.ruble. Aceste devieri au fost posibile în urma reflectării incorecte în bilanţul contabil a mişcării fondurilor fixe (inclusiv a separării din cadrul întreprinderii a unor noi persoane juridice). Devieri similare au fost depistate şi în bilanţul contabil al S.A. "Precon", la 01.01.95, care au constituit 4,8 mil.lei.

La determinarea structurii capitalului social al S.A. "Consocivil" valoarea patrimoniului de stat a fost diminuată cu 31600 lei.

Gestionarea activităţii societăţilor pe acţiuni, constituite în baza fostelor întreprinderi de stat şi de arendă cu participarea capitalului de stat, atît de către Departament, cît şi de către ministerele şi departamentele ramurale a fost şi continuă să fie neeficientă, iar în unele cazuri poartă un caracter dubios.

Astfel, trustul de arendă specializat în proiectări, reparaţii şi construcţii din Chişinău (fostul "Gorremstroitrest"), în perioada pregătirii pentru privatizare prin reorganizare în S.A. "Precon", a angajat cu garanţia Ministerului Finanţelor un credit comercial în mărime de 500 mii lei. În legătură cu nerambursarea lui, Ministerul Finanţelor a achitat din contul bugetului de stat 675,7 mii lei. După abilitarea Serviciul Fiscal de Stat cu dreptul de a urmări creditele garantate de stat în modul stabilit de Legea nr.633-XIII din 10.11.95 "Cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi", Ministerul Finanţelor, prin ordinul nr.111 din 18.07.97, a obligat Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău (Oficiul fiscal Buiucani) să încaseze forţat de la S.A. "Precon" soldul datoriei pe creditul garantat de stat în mărime de 532,4 mii lei. Oficiul fiscal Buiucani n-a întreprins măsurile respective pentru executarea deplină a ordinului nominalizat. Realizînd la licitaţiile din ianuarie 2001 şase clădiri din şapte sechestrate în mai-decembrie 2000, cînd datoriile S.A. "Precon" pentru impozite alcătuiau doar 81,5 mii lei, Oficiul fiscal Buiucani n-a asigurat încasarea sumei totale la buget în contul stingerii datoriei S.A. "Precon" faţă de stat. Suma de 224,7 mii lei din 561,2 mii lei (costul obiectelor realizate) a fost transferată pe conturile curente ale S.A. "Precon". Astfel, a rămas nestinsă datoria faţă de bugetul de stat în mărime de 217 mii lei pentru creditele garantate de stat. În aşa mod, S.A. "Precon", în care statul posedă 60% de acţiuni, a fost decapitalizată de baza de producţie, rămînînd, totodată, datoare statului pentru creditele garantate de Ministerul Finanţelor, la 01.07.03, cu suma de 636,8 mii lei, inclusiv 159,3 mii lei - plăţile de bază şi 477,5 mii lei - penalităţile.

În anul 2001, la S.A. "Precon", în urma gestionării nesatisfăcătoare a activităţii de către organele de administrare ale societăţii, s-au format datorii debitoare faţă de S.A. "Zorile" (141,5 mii lei) şi S.A. "Termocom" (368,0 mii lei) pentru asigurarea cărora, conform sentinţelor judecătoreşti, au fost sechestrate şi vîndute la licitaţie diferite construcţii în valoare totală de 651 mii lei. Ca rezultat, la momentul actual, acţiunile societăţii şi-au pierdut o parte esenţială din acoperirea patrimonială. Societatea a rămas fără clădiri şi edificii, utilajul de producţie se păstrează în clădirile deja înstrăinate, iar întreprinderea în ultimii ani este în stagnare.

Din aceeaşi cauză şi-au pierdut acoperirea patrimonială şi acţiunile altor societăţi pe acţiuni din complexul de construcţii, constituite cu participarea proprietăţii de stat. Astfel, în anul 2002, valoarea activelor nete ale S.A. "Macara" a fost mai mică decît mărimea capitalului social înregistrat cu 1365,9 mii lei, S.A. "Consam" - cu 843,4 mii lei, S.A. "Mecanindmontaj" - cu 1800 mii lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.39 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97.

Ca rezultat al iresponsabilităţii reprezentanţilor statului la administrarea societăţilor pe acţiuni formate cu participarea capitalului de stat, majoritatea acestora au ajuns într-o situaţie financiară dificilă, atractivitatea lor pentru posibilii investitori scăzînd brusc. Din această cauză acţiunile statului în aceste societăţi, fiind expuse de mai multe ori la vînzare, pînă la urmă au fost comercializate la preţuri diminuate de 4-10 ori faţă de valoarea nominală. Astfel, prin Bursa de Valori au fost comercializate la preţuri diminuate acţiunile statului în: S.A. "Oţelcon" - de 9 ori (valoarea diminuată - 624,3 mii lei); S.A. "Edificiu" - de 7 ori (-165,3 mii lei); S.A. "Lusmecon" - de 5 ori (-3100 mii lei); S.A. "Chişinău-Coninvest" - de 4,5 ori (-860,2 mii lei); S.A. "Vita-Nova" - de 5,8 ori (-431,0 mii lei); S.A. "Faur Constructorul" - de 10 ori (-189,3 mii lei). Numai la aceste 6 societăţi statul a ratat venituri în sumă de 5370,1 mii lei.

La S.A. "Cariera de granit şi pietriş Soroca", în lipsa evidenţei şi controlului din partea Departamentului Privatizării a 15 vagoane de tren în valoare de 1916,6 mii lei, transmise societăţii în a.1997 de la Concernul de Stat "INMACOM", acestea nu au fost incluse în capitalul social şi nici transmise oficial în gestiune economică sau arendă, dar utilizate fără plată.

Pentru perioada cînd Departamentul Privatizării a exercitat din numele statului funcţia de proprietar al patrimoniului de stat este caracteristică situaţia cînd o mare parte din societăţile pe acţiuni formate în complexul de construcţii cu participarea capitalului de stat, pierzîndu-şi o parte însemnată din fondurile fixe, mijloacele circulante şi activele financiare, au devenit nerentabile şi şi-au sistat activitatea, iar colectivele de muncă s-au destrămat, rămînînd ca salariaţi doar cadrele de dirijare a lor şi paznicii.

Către momentul transmiterii în gestiune a patrimoniului de stat de la Departamentul Privatizării la ministerele ramurale, statul a pierdut nu numai controlul asupra activităţii economice, ci şi orice relaţie cu un şir de societăţi pe acţiuni, patrimoniul de stat fiind irosit. Astfel, 39 de societăţi pe acţiuni nu se află pe adresa juridică indicată în documentele de constituire, o parte din ele nu s-au înregistrat la Camera Înregistrării de Stat (S.A. "Execond" (cota-parte a statului - 32,1 la sută), S.A. "Lucomon" (31,76%), S.A. "Zebo" (100%) etc.).

Întreprinderea "CIMS-73" S.A., iniţial fiind fondată ca întreprindere de stat (anii 1992-1995 - întreprindere de arendă), în decembrie 1995 a fost reorganizată în societate pe acţiuni, în care, după privatizarea contra bonuri patrimoniale, cota statului a rămas în mărime de 36,8 la sută. Departamentul Privatizării n-a numit în această societate reprezentantul statului, ca urmare pierzînd controlul asupra utilizării patrimoniului de stat. Conform rezultatelor controlului, societatea nominalizată şi-a încetat activitatea din trimestrul II al anului 1998 (nu prezintă dări de seamă statistice şi rapoarte financiare). Decapitalizarea întreprinderii a început încă din momentul pregătirii întreprinderii pentru acţionare, cînd, în baza unei dispoziţii semnate de preşedintele ARCS "Moldagroconstrucţia" dl I.Lungu, nelegitim au fost înstrăinate un set de tehnică auto (inclusiv macarale) şi un bloc locativ de 72 de apartamente. După încetarea activităţii, patrimoniul care a mai rămas, fără consimţămîntul Departamentului Privatizării, în aprilie 2000 a fost transmis S.R.L. "Carinxon". Conform actului de predare-primire, înstrăinarea patrimoniului societăţii a avut loc în schimbul cotei de participare în capitalul statutar al S.R.L. "Carinxon", iar conform documentelor notariale şi cadastrale - în rezultatul tranzacţiei de vînzare-cumpărare între S.A. "CIMS-73" şi S.R.L. "Carinxon". Conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, S.A. "CIMS-73" nu figurează printre fondatorii S.R.L. "Carinxon" (fondată la 03.04.2003 - cu 7 zile înainte de primirea patrimoniului de la S.A. "CIMS-73"). Astfel, din vina Departamentului Privatizării, care s-a eschivat de la dirijarea patrimoniului de stat, a fost sustras patrimoniul statului (423,7 mii lei) din S.A. "CIMS-73", ultima practic încetîndu-şi activitatea.

La 25.10.95 Departamentul Privatizării a organizat Comisia de stat de privatizare a patrimoniului de stat din S.A. "Zebo", la 26.10.95 a numit Comitetul de conducere al societăţii, iar la 27.10.95 a eliberat permisul de înregistrare a acestei societăţi (care de jure nu exista). Controlul a stabilit că aşa societate pe acţiuni pînă la 01.10.2003 n-a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, iar Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare n-a înregistrat emisii de acţiuni pentru ea. Tot patrimoniul de stat cu care a fost dotată această întreprindere (1191,5 mii lei) a fost sechestrat şi comercializat în contul stingerii datoriilor pentru un credit angajat, cu permisiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, de la BCA "Moldagroindbank". Practicarea unui management distructiv de către foştii conducători ai întreprinderii de stat Direcţia de mecanizare în construcţii "Agroindmontaj" (care, conform permisului Departamentului Privatizării, trebuia să fie reorganizată în S.A. "Zebo"), lipsa de control din partea departamentului şi ministerului de ramură au dus la dispariţia patrimoniului de stat în această întreprindere şi, practic, la lichidarea ei. Cu toate acestea, în datele Departamentului Privatizării şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare S.A. "Zebo" figurează ca întreprindere care există (deşi, de fapt, nici n-a fost fondată), indicîndu-se şi faptul că în octombrie 2001 aceasta a fost transmisă în gestiune de la departament la minister.

Din trimestrul III al anului 1999 şi-a stopat activitatea şi S.A. "Zidarul iscusit", înregistrată în martie 1995, cu cota statului în capitalul social de 54,86 la sută (conform datelor ARCS "Moldagroconstrucţia", cota statului, reieşind din calculele precizate, urma să constituie 62 la sută). Actualmente drepturile de acţionar şi de administrare a patrimoniului de stat în această societate îi aparţin Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

Conducerea Holdingului "Chişinău-Coninvest", fără consimţămîntul Departamentului Privatizării (cota statului la moment era de 30,5 la sută) şi în lipsa evaluării, care urma să fie efectuată de experţi competenţi, a participat la fondarea întreprinderii mixte "Tehno-Ital-Bloc" S.R.L. Analogic a fost efectuată reorganizarea fostei S.A. "Chişinău-Coninvest" în Holding.

La fondarea S.A. "Macara", în capitalul social neîntemeiat n-a fost inclusă valoarea a 32 de macarale cu preţul rezidual de 162,5 mii lei, predarea cărora societăţii a fost perfectată ca tranzacţie de transmitere a fondurilor fixe în gestiune economică. Ulterior, la casarea acestor macarale, mijloacele financiare obţinute în sumă de 38,3 mii lei nemotivat n-au fost transferate în bugetul de stat.

S.A."Arhproiect" (iniţial - S.A. "Chişinăuarhproiect") a fost înregistrată la 05.05.92, cu capitalul statutar de 550,0 mii rub., sută la sută deţinut de către colectivul de muncă. Deşi, ulterior, în baza Permisului nr.418 "A" din 13.01.99, eliberat de DPAPS (vicedirector - dl Z. Bodiu), au fost introduse modificările şi completările corespunzătoare în capitalul social al societăţii, acesta fiind stabilit în mărime de 594,0 mii lei (proprietatea statului - 208,0 mii lei, sau 35,0 la sută), cota-parte a statului a fost diminuată cu 36,3 mii lei, sau cu 6,13 la sută.         Organele de conducere ale unor societăţi pe acţiuni, profitînd de lipsa de control din partea departamentului în perioada postprivatizare, au dirijat nesatisfăcător activitatea economică a întreprinderilor. Acţionarii acestor societăţi, neprimind dividende la acţiunile posesorii cărora erau, le-au înstrăinat la preţuri simbolice. Astfel, la S.A. "Edificiu" actualmente 86 la sută din acţiunile societăţii sînt concentrate la 9 persoane din conducerea societăţii şi membrii familiilor acestora.

Patrimoniul de stat în societăţile pe acţiuni constituite în baza fostelor întreprinderi de stat şi de arendă din complexul de construcţii continuă să fie gestionat nesatisfăcător de către ministerele de ramură, cărora, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.698 din 20.07.2001, le revine exercitarea funcţiilor de administrator al proprietăţii de stat transmise de la Departamentul Privatizării. Astfel, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, fiindu-i cesionate, în baza contractului nr.11/05 din 23.10.2001, de la Departamentul Privatizării, funcţiile de administrare a proprietăţii de stat în 281 de societăţi pe acţiuni, pînă în prezent n-a preluat gestionarea reală a patrimoniului de stat în 191 de societăţi (68%).

Din cauza dirijării neefective a procesului de constituire a întreprinderilor de arendă, reorganizării lor şi a întreprinderilor de stat în societăţi pe acţiuni, lipsei la moment a cadrului juridic respectiv, în multe cazuri cota statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni nou formate a fost neîntemeiat diminuată. Eschivarea departamentului şi ministerelor de ramură de la gestionarea patrimoniului de stat în societăţile pe acţiuni şi coordonarea activităţii economice a acestora în perioada postprivatizare, precum şi lipsa unui program de stat privind susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor din cadrul complexului de construcţii, care sînt o consecinţă a multiplelor restructurări ale organelor de stat care au exercitat funcţia de proprietar al averii statului şi a iresponsabilităţii factorilor de decizie din organele de stat respective, au determinat situaţia deplorabilă în care actualmente se află potenţialul de producere şi economic al acestui complex, practic acesta în mare parte fiind distrus.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate de control în procesul de privatizare a patrimoniului de stat aflat în posesia întreprinderilor din complexul de construcţii şi de gestionare a lui în societăţile pe acţiuni nou formate, precum şi în activitatea de dirijare în perioada postprivatizare a acestor întreprinderi, în baza art.25 şi 8 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează activitatea nesatisfăcătoare a factorilor de decizie din cadrul Departamentului Privatizării privind desfăşurarea procesului de privatizare a întreprinderilor din cadrul complexului de construcţii, gestionarea neefectivă din partea lor şi a factorilor de decizie ai ministerelor ramurale a proprietăţii de stat în societăţile pe acţiuni formate cu participarea capitalului de stat, precum şi lipsa coordonării activităţii de producţie şi economice în perioada postprivatizare a întreprinderilor nou formate, care au cauzat distrugerea unei părţi însemnate a potenţialului de producere şi economic al acestui complex.

2. Se ia act că:

- S.A. "Consocivil" a transferat la buget suma diminuării valorii patrimoniului de stat în mărime de 31600 lei;

- foştii conducători ai Departamentului Privatizării şi ministerelor ramurale, care au comis încălcările depistate de control, actualmente nu mai activează în funcţiile deţinute.

3. Se cere de la Departamentul Privatizării:

- examinarea materialelor controlului la o şedinţă a Colegiului cu participarea factorilor de decizie din cadrul aparatului central şi agenţiilor teritoriale de privatizare; tragerea la răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor depistate de control; aprobarea unui plan de măsuri privind lichidarea încălcărilor depistate;

- de comun acord cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în decurs de 3 luni, să întreprindă măsurile respective pentru restabilirea controlului statului asupra patrimoniului de stat aflat în posesia societăţilor pe acţiuni formate în baza întreprinderilor de stat şi de arendă şi transmis în gestiunea ministerelor nominalizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.698 din 20.07.2001;

- întreprinderea măsurilor necesare pentru recuperarea costului garniturii de tren, transmisă S.A. "Cariera de granit şi pietriş Soroca" în anul 1997.

4. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, de comun acord cu Departamentul Privatizării, să întreprindă măsurile necesare pentru redresarea activităţii S.A. "Precon" (cota statului - 60 la sută), stabilirea şi tragerea la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor la acţionarea şi privatizarea întreprinderii, care au dus la gestionarea neefectivă şi distrugerea întreprinderii.

5. Se cere de la Ministerul Finanţelor (dna Z.Grecianîi):

- determinarea legalităţii repartizării de către IFS a mijloacelor în sumă de 561,2 mii lei de la comercializarea la licitaţia din 12.01.2001 a bunurilor S.A. "Precon", sechestrate în scopul stingerii restanţelor faţă de buget şi Ministerul Finanţelor;

- încasarea în buget de la S.A. "Macara" a sumei de 38,3 mii lei - venit din vînzarea fierului obţinut în urma casării fondurilor fixe ale statului, transmise societăţii în gestiune economică.

6. Se cere de la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (Gh.Duca), în comun cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (I.Robu), să efectueze modificarea cotei statului în capitalul social al S.A. "Arhproiect" (majorare), care constituie 244,3 mii lei, sau 41,13 la sută.

7. Se propune Guvernului Republicii Moldova:

- audierea la şedinţele Guvernului a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului despre exercitarea de către acestea a funcţiilor de acţionar şi de administrator al proprietăţii de stat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.698 din 20.07.2001;

- elaborarea şi aprobarea unui program de stat pentru susţinerea şi redresarea situaţiei privind procesul de producere şi economic al întreprinderilor din complexul de construcţii al ţării în perioada postprivatizare.

8. Materialele controlului se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform Legii nr.1104-XV din 06.06.2002, pentru luare de măsuri după competenţă.

9. Rezultatele controlului se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului, pentru o posibilă luare de atitudine.

10. Despre executarea cerinţelor pct.3-7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)