Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 84 din 17 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra formării, executării bugetelor şi gestionării patrimoniului oraşelor Cricova, Sîngera, Vatra, comunelor Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Cruzeşti, Stăuceni, Tohatin şi Truşeni pe perioada 01.01.2003 - 01.07.2004

Numar din data de 2004-12-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarilor oraşelor Cricova dl Valentin Guţan, Sîngera dl Ghenadie Iurco, primarului interimar al or.Vatra dl Mihai Ghebos şi primarului temporar suspendat din funcţie dl Igor Caminschi, primarilor comunelor Băcioi dl Ion Bivol, Bubuieci dl Ion Şărănuţă, Budeşti dna Nina Costiuc, Ciorescu dl Boris Pleşca, Cruzeşti dl Nicon Scurtu, Stăuceni dl Ion Dragomir, Tohatin dl Sergiu Cebotari şi Truşeni dl Mihai Secrieru, consultantului superior al Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat dl Eugen Rîşniţă, şefului Direcţiei relaţii funciare şi cadastru a Agenţiei Naţionale Relaţii Funciare şi Cadastru dl Vladimir Ciobanu, şefului Direcţiei control financiar a CCCEC dl Constantin Cotorcea, a examinat rezultatele controlului asupra formării, executării bugetelor şi gestionării patrimoniului oraşelor şi comunelor respective pe perioada 01.01.2003-01.07.2004 şi

a constatat:

Aprobarea bugetelor locale ale unor localităţi pe anul 2003 s-a efectuat contrar prevederilor art. 20(4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 491-XIV din 09.07.99, cu întîrziere de pînă la 2 luni: Truşeni - cu 9 zile, Bubuieci - cu 10 zile, Ciorescu - cu 17 zile, Tohatin - cu 30 de zile, Cricova - cu 60 de zile.

Unele unităţi administrativ-teritoriale, la elaborarea proiectului bugetului pe anul 2003, au încălcat principiile politicii fiscale, prognoza veniturilor fiind micşorată la unele impozite faţă de calculele prezentate la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău. Prognoza veniturilor la art. "Impozitul funciar" a fost micşorată la primăriile: Bubuieci - cu 93,9 mii lei; Budeşti - cu 206,7 mii lei; Tohatin - cu 32,0 mii lei; Truşeni - cu 10,4 mii lei; Vatra - 16,7 mii lei.

Consiliul local Bubuieci n-a aprobat taxele locale privind prestarea serviciilor de stare civilă, taxele de autorizare a construcţiilor, taxele de dare în exploatare a construcţiilor, precum şi regulamentele de încasare şi utilizare a mijloacelor respective. În perioada a. 2003 - I semestru al a. 2004, primăria n-a încasat venituri de la prestarea serviciilor de stare civilă în sumă de 10,8 mii lei.

La aprobarea şi executarea părţilor de venituri ale bugetelor primăriilor com. Bubuieci, Budeşti, Cruzeşti, Truşeni şi Tohatin, veniturile proprii în totalul veniturilor în anul 2003 au constituit în medie 18,9 la sută (respectiv, 11%, 20%, 9,2%, 30% şi 24,3%), diferenţa necesităţilor fiind acoperită din contul transferurilor de la bugetul de alt nivel, deşi primăriile respective dispun de rezerve nevalorificate la partea de venituri proprii. Acest fapt este şi un rezultat al lipsei unei analize competente şi control eficient din partea Direcţiei generale finanţe a Primăriei mun. Chişinău.

Contrar prevederilor art. 18(e) din Legea privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 06.11.98, primarul com. Truşeni dl M. Secrieru, depăşind atribuţiile sale, a efectuat rectificarea bugetului pe anul 2003 la partea de cheltuieli cu suma de 24,8 mii lei, în lipsa deciziei consiliului local.

În perioada a. 2003-01.07.04, consiliile locale ale com. Bubuieci şi Tohatin au acordat scutiri la impozit, nerespectînd art. 284 din Codul fiscal şi Legea privind finanţele publice locale, fără a fi indicate sursele de acoperire, cu condiţia menţinerii echilibrului bugetar în sumă de 15,2 mii lei şi, respectiv, 4,6 mii lei.

În contradicţie cu pct. 25 din Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18.04.97, primăria com. Bubuieci a eliberat 32 de autorizaţii de construcţie, fără achitarea taxei de autorizare, fiind admise pierderi la bugetul local în sumă de 7,1 mii lei. Lipsesc înregistrările pe primul semestru al anului 2003.

Unele primării n-au întreprins măsuri eficiente în vederea acumulării impozitului funciar planificat. Datoria gospodăriilor ţărăneşti din com. Băcioi la impozitul funciar, la 01.07.04, a constituit 80,3 mii lei. În perioada supusă controlului, nu s-a încasat impozitul funciar de pe păşuni în sumă de 21,6 mii lei.

Primăria com.Truşeni n-a acumulat impozitul funciar de la 47 de asociaţii pomicole cu suprafaţa totală de 406,7 ha, pe care sînt amplasate circa 3430 de vile, din care numai 580 sînt înregistrate la OCT Chişinău. Ca rezultat, nu se calculează impozitul pe imobil, diminuîndu-se veniturile proprii.

Încasarea impozitului funciar în primăriile com. Bubuieci şi Budeşti, în anul 2003, s-a efectuat la nivel de 11,0 şi, respectiv, 38,9 la sută, la 01.01.04 formîndu-se restanţe în sumă de 151,9 mii lei şi 191,0 mii lei. La 01.01.04, în com. Tohatin restanţa la impozitul funciar a constituit 55,4 mii lei.

În a. 2003 şi I semestru al a. 2004 primăria or. Vatra n-a încasat în buget plăţi pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă în sumă de 147,1 mii lei şi, respectiv, 104,9 mii lei şi n-a întreprins măsuri de stingere a datoriilor agenţilor economici în sumă de 279,7 mii lei.

Primăria Truşeni a înregistrat datorii la împrumuturile bugetare în sumă de 328,6 mii lei, care au fost alocate în anul 1999 din bugetul municipal pentru achitarea salariilor. Pe parcursul a 5 ani, datoriile respective au fost înregistrate în raportul financiar şi n-au fost achitate pînă la momentul controlului.

În baza hotărîrii Judecătoriei economice de circumscripţie Chişinău din 13.02.02, S.A. "Mold-Iţel" a fost obligată să achite lunar primăriei Stăuceni 31,1 mii lei (de la momentul emiterii deciziei pînă la privatizare) - plata pentru folosirea a 6,2 ha de teren aferent obiectivelor privatizate. La 01.07.04, datoria neachitată constituia 1275,7 mii lei.

Primăria or. Sîngera, la 01.07.04, n-a încasat plata de arendă în sumă de 607,3 mii lei pentru folosirea terenurilor proprietate publică cu suprafaţa de 56,96 ha, precum şi datoria neachitată pentru terenul înstrăinat în mărime de 111,2 mii lei.

Primăria Bubuieci a micşorat cu 192,3 mii lei planul de venituri de la darea în arendă a terenurilor proprietate publică. Totodată, la 01.01.04, restanţa la plata de arendă funciară a alcătuit 198,8 mii lei. Contrar art. 277 din Codul fiscal, arendaşii terenurilor proprietate publică n-au achitat impozitul funciar în sumă de 3,7 mii lei. N-au fost încheiate contracte de arendă funciară pentru terenurile arabile din fondul de rezervă al primăriei. Veniturile ratate în anul 2003 şi 9 luni ale a. 2004 constituie 15,7 mii lei.

Analogic la primăria Tohatin, în a. 2003, au fost ratate venituri în sumă de 16,6 mii lei, iar în I semestru al a. 2004 pentru terenurile date în arendă n-a fost calculat impozitul funciar în sumă de 10,0 mii lei, ce contravine art. 281 din Codul fiscal şi art.9 din L. nr.861-XII din 14.01.92.

Primăria or. Sîngera n-a calculat plata de arendă a iazului cu suprafaţa de 11,48 ha, arendat pe termen de 10 ani, în sumă de 18,7 mii lei. N-au fost încheiate contracte de arendă a terenurilor cu suprafaţa de 36,72 ha, fiind ratate venituri în sumă de 28,3 mii lei.

Primăria com. Ciorescu a diminuat cu 39,9 mii lei plata de arendă anuală pentru folosirea terenului aferent de către S.A. "BTA Avicola".

Contrar art. 10/1 din Legea nr. 1308/97, consiliile locale ale com. Budeşti, Bubuieci, Ciorescu, Truşeni şi or. Vatra, în lipsa contractelor de arendă a terenurilor aferente obiectivelor privatizate, n-au stabilit plata pentru folosirea acestor terenuri. Astfel, pierderile bugetului local au constituit, respectiv, 7,7 mii lei, 563,3 mii lei, 265,4 mii lei, 45,4 mii lei şi 215,7 mii lei. Primăria Budeşti n-a calculat nici impozitul funciar în sumă de 5,6 mii lei.

Încălcînd pct. 21 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.562 din 23.10.96 şi pct. 2 din contractul de vînzare-cumpărare, primăria or. Vatra a vîndut S.A. "Luşmecon" terenul aferent cu suprafaţa de 4,4743 ha, la preţul de 808,3 mii lei, fără încasarea la momentul controlului a primei rate de 202,1 mii lei, nerespectînd termenul prevăzut de lege.

Conform contractului de vînzare-cumpărare nr.13 din 30.05.03, primăria or. Vatra a vîndut unei persoane fizice terenul aferent fostei remize de pompieri cu suprafaţa de 0,0923 ha, la preţul de 24,2 mii lei, astfel diminuînd preţul normativ cu suma de 31,4 mii lei. Nerespectînd, la momentul semnării contractului, art.4 (4) din Legea nr. 1308/97, la buget n-au fost achitate 25% din preţul terenului.

Potrivit deciziei consiliului local al com. Bacioi nr.6/3 din 02.08.02, primăria (ex-primar dl M. Laşcu) a vîndut terenul cu suprafaţa de 0,12 ha, la preţul de 35,7 mii lei, unei persoane fizice, pentru construcţia staţiei de alimentare, diminuînd preţul normativ al pămîntului cu 36,6 mii lei.

Prin decizia consiliului local al com. Bacioi nr. 5/1 din 24.06.04, la două persoane fizice le-a fost permisă vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului privatizat cu suprafaţa de 1,45 ha, la preţul de 7,2 mii lei, terenul făcînd parte din intravilanul satului. Astfel, preţul normativ a fost diminuat cu 254,8 mii lei.

Contrar prevederilor art. 6 din Legea 491/99, în anul 2003, ordonatorii principali de credite din primăriile com. Truşeni şi or. Cricova, la compartimentul "Investiţiile capitale", au admis depăşirea limitelor de cheltuieli faţă de cele aprobate cu 131,5 mii lei şi, respectiv, cu 17,8 mii lei, iar primăria com. Cruzeşti - la "Retribuirea muncii" - cu 10,1 mii lei şi la procurarea cărbunelui - cu 55,0 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.31 (4) din Legea 397/03, la primăria Cruzeşti, în lipsa deciziei consiliului local de rectificare a bugetului, mijloacele din contul împrumutului bugetar în sumă de 10,8 mii lei au fost utilizate la retribuirea muncii şi contribuţii de asigurări sociale.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare ale primăriei com. Bubuieci s-au efectuat cu încălcări ale legislaţiei în vigoare. Contrar art. 25(1) (5) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.97, în anul 2003, achiziţionarea materialelor de construcţie de la S.R.L. "Bicar-Bimpex" s-a efectuat cu divizarea mărfii, fiind procurate materiale de construcţie în sumă de 15,6 mii lei, care n-au fost incluse în specificaţia contractului, admiţîndu-se exagerarea preţului la materiale în sumă de 4,7 mii lei. Cu aceleaşi încălcări ale legislaţiei, în I semestru al anului 2004, de la S.R.L. "Bicar-Bimpex" au fost achiziţionate produse alimentare şi materiale de construcţie în sumă de 158,9 mii lei şi, respectiv, 190,7 mii lei.

Eludînd prevederile Legii nr. 1166/97, în perioada supusă controlului, la primăria Băcioi procedura de achiziţii s-a efectuat în mod formal, nerespectîndu-se principiile raţionalităţii achiziţiilor. Astfel, primăria a încheiat cu S.R.L. "Bicar-Bimpex" (fondator - primarul dl I. Bivol) patru contracte de achiziţii ale materialelor de construcţie în sumă de 163,9 mii lei. La procedura de achiziţii au participat 3 agenţi economici: S.R.L. "Vlaxer", S.R.L. "Fermier-Unic" şi S.R.L. "Bicar-Bimpex", managerul fiind una şi aceeaşi persoană.

Cu încălcarea art. 3, 4 şi 5 din Legea nr.1166/97, unele primării au achiziţionat mărfuri şi servicii în baza contractelor neaprobate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, inclusiv: com.Cruzeşti - produse alimentare în sumă de 44,6 mii lei, or. Vatra - produse lactate în sumă de 20,4 mii lei şi com. Stăuceni - lucrări de construcţie în sumă de 3799,7 mii lei.

În perioada a. 2003 - I semestru al a. 2004, primăria com. Bubuieci a utilizat mijloace financiare din fondul de rezervă în sumă de 15,0 mii lei, în lipsa regulamentului respectiv. Pentru anul 2004, la aprobarea fondului de rezervă al primăriei or. Vatra, a fost depăşită limita prevăzută în art.18 din Legea privind finanţele publice locale cu 1,4 mii lei, iar la executarea acestuia pe I semestru - cu 5,7 mii lei.

Primăria or. Vatra, nerespectînd pct. 3 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din 11.04.01, a utilizat mijloace speciale: în a. 2003 - în sumă de 79,9 mii lei şi în 6 luni ale a. 2004 - 31,4 mii lei, în lipsa regulamentului autorităţii locale privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare, iar în darea de seamă pe I semestru n-au fost reflectate datele ale 3 unităţi de personal întreţinute din mijloace speciale. De asemenea, în anul 2003, în lipsa regulamentului, de către primăria Bubuieci au fost utilizate mijloace speciale în sumă de 104,8 mii lei.

Unele consilii locale, nerespectînd prevederile art. 10 din Codul funciar, n-au efectuat în măsură deplină controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei terenurilor, corectitudinii ţinerii cadastrului funciar în teritoriul din subordine.

În bilanţul funciar al primăriei or. Vatra, la 01.01.03, suprafeţele de teren indicate sînt cu 1,6 ha mai mici decît cele prevăzute în pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr. 499 din 11.09.96 "Cu privire la atribuirea terenurilor", pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1734 din 31.12.02 "Cu privire la transmiterea, modificarea destinaţiei şi schimbul unor terenuri" şi în H.G. nr. 375 din 13.04.04. Terenurile arabile cu suprafaţa de 1,43 ha, procurate în anul 2001 pentru construcţia cimitirului, pînă la momentul actual nu sînt utilizate.

La primăria or. Vatra lipsesc dările de seamă cadastrale privind evidenţa terenurilor. Nerespectînd prevederile alin. 1 pct.1 lit. (f) art.34 din Legea 123/03, primăria n-a efectuat inventarierea terenurilor proprietate publică. Pe parcursul anului 2003, în fişa cadastrală a deţinătorilor de teren ai primăriei or. Vatra n-au fost operate modificările privind trecerea terenurilor din proprietatea publică a UAT în proprietatea privată.

Consiliul local al com. Bubuieci a emis două decizii (nr. 7.13 din 28.10.03 şi nr.2.7 din 04.04.03) privind vînzarea terenurilor adiacente la 3 persoane fizice. În realitate loturile permise spre vînzare nu sînt terenuri adiacente, ci loturi de teren aparte. Primăria com. Bubuieci, la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare, conducîndu-se de aceste decizii, neîntemeiat, în contradicţie cu pct. 4 al Anexei la Legea 1308/97, a diminuat costul acestor loturi (cu suprafaţa totală de 0,4372 ha) cu 285,3 mii lei.

Conform deciziei consiliului com. Bubuieci nr. 5.12 din 22.08.03, s-a permis vînzarea-cumpărarea lotului de pămînt de 299 m2 pentru construcţia morii, fără organizarea licitaţiei, ce contravine art. 4 (9) din Legea nr. 1308-XIII din 25.07.97. Potrivit condiţiilor contractuale, terenul este destinat construcţiei, iar persoana fizică a achitat 178,0 lei, preţul normativ fiind micşorat cu 19,5 mii lei.

Încălcînd prevederile Legilor nr. 1308/97 (art. 4) şi 186/98 (art. 82), în baza deciziei consiliului local Bubueci nr.7.19 din 06.12.2000, a fost vîndut terenul cu suprafaţa de 6,38 ha, care la momentul actual se află în folosinţa S.A. "Macon".

Lipsa controlului din partea consiliului local Bubuieci asupra folosirii terenurilor a dus în unele cazuri la schimbarea destinaţiei terenurilor. Astfel, terenul cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 0,3002 ha, cumpărat de către o persoană fizică, potrivit contractului de vînzare-cumpărare a lotului de pămînt din 23.12.03, de la altă persoană fizică, a fost utilizat pentru construcţia casei de locuit, necompensînd pierderile legate de schimbarea destinaţiei în sumă de 197,5 mii lei, ce contravine art. 12 din L. 1308/97.

Contrar art.4 (2) din Legea 1308/97, art.3 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 981-XIV din 11.05.2000, de către primăria Băcioi (ex-primar dl M. Laşcu), în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.406 din 26.10.02, S.R.L. "Coscorco" i-au fost vîndute 2 terenuri cu suprafaţa totală de 0,521 ha în sumă de 43,4 mii lei, aplicîndu-se preţul normativ calculat în funcţie de fertilitatea de 9 grade. Ca rezultat, preţul normativ al terenurilor vîndute a fost diminuat cu 270,3 mii lei. Contractul respectiv a fost încheiat în baza deciziei primăriei nr.4/2 din 15.04.98, prin care S.R.L. "Coscorco", pentru construcţia a două staţii de alimentare, i se alocă 0,70 ha de pămînt (dar nu 0,521 ha), la intersecţia drumurilor Băcioi-Ialoveni (traseul Reni-Chişinău), care reprezintă terenuri proprietate publică a statului. Controlul a stabilit că prin decizia nominalizată s-au alocat 0,70 ha, însă în procesul-verbal al şedinţei primăriei întocmit pe 22.04.98 (cu şapte zile mai târziu) se indică alocarea în folosinţa S.R.L. "Coscorco" a numai 0,263 ha de pămînt. Pe decizia emisă a fost aplicată ştampila nouă (schimbată la 21.05.99), iar pe procesul-verbal - cea veche.

Prin deciziile nr. 6.5/6, 6.5/8 şi 6.5/9 din 28.10.03, nr. 8.2/2, 8.2/3 din 15.12.03, nr. 7.5 din 12.12.03, consiliul local al com. Cruzeşti a decis atribuirea loturilor pentru construcţiile caselor individuale la 6 persoane fizice, încălcînd prevederile art. 11 din Codul funciar, cauzînd pierderi bugetului în sumă de 361,3 mii lei. Terenurile fondului de rezervă cu suprafaţa de 17,51 ha (3163,5 mii lei) din intravilan nu sînt luate la evidenţa contabilă conform art. 13 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.99 şi Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.95, iar terenurile agricole şi livada cu suprafaţa de 8,34 ha sînt gestionate ineficient.

Consiliul local Stăuceni (decizia nr. 4/20 din 22.04.04) a acceptat vînzarea-cumpărarea terenului cu suprafaţa de 0,05 ha pentru construcţia casei de locuit unei persoane fizice, din care 0,0167 ha fac parte din terenul de uz public, prin ce s-a încălcat art. 9 (6) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97.

Primăria or. Vatra, în lipsa consimţămîntului Departamentului Privatizării, a înstrăinat terenurile aferente imobilelor privatizate ale S.R.L. "Azurit", S.R.L. "Tractexim", S.A. "Nemetmacom", S.A. "Fabrica de beton şi mortar" şi Î.I. "Drăgăuţan Valeriu", prin ce au fost încălcate prevederile pct.6 din Nota la Anexa Legii nr. 1308/97 şi pct. 9 b) din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin H.G. nr. 562 din 23.10.96. Potrivit informaţiei Departamentului Privatizării, S.A. "Luşmecon" a solicitat acordul privind privatizarea terenului aferent imobilului privatizat cu o lună mai tîrziu după încheierea contractului de vînzare-cumpărare.

Contrar alin. (2) art. 82 din Legea nr.186/98, fără licitaţie, în baza deciziei consiliului local al com. Băcioi nr.4/3 din 11.06.02 şi contractului de vînzare-cumpărare nr.11 din 21.06.02, a fost vîndut teren agricol cu suprafaţa de 1,0 ha, situat pe bd. Dacia, mun. Chişinău, în sumă de 23,8 mii lei. În perioada iunie 2002-ianuarie 2004, numai o parte din acest teren (0,52 ha) a fost vîndut cu preţul de 1098,1 mii lei.

Încălcînd prevederile alin. (1) art. 82 din Legea nr.186/98, fără decizia consiliului local, între primăria com. Bacioi, în persoana dlui M. Laşcu, şi persoana fizică V. Guţu a fost încheiat contractul nr. 408 din 13.11.02 privind arenda terenului de pămînt agricol cu suprafaţa de 18 ha, pe termen de 15 ani. Ulterior, nerespectîndu-se prevederile art.3 (2) din Legea nr.1308/97, alin. (3) art. 84 din Legea nr.123/03, în lipsa licitaţiei, prin decizia consiliului local nr.8/10 din 13.11.03, s-a hotărît vînzarea-cumpărarea terenului agricol cu suprafaţa de 18 ha, situat pe bd. Dacia, la preţul de 2000,0 mii lei, care imediat după achitare a fost vîndut S.R.L. "Gigamarket" cu 250,0 mii lei mai mult.

În anii 2003-2004, primăria or. Vatra, cu încălcarea alin. (2) art. 41 din Codul funciar şi art.3 din Legea 981/2000, a gestionat zona de agrement a fîşiei riverane a lacului Ghidighici cu suprafaţa de 131,55 ha şi un teren la coada iazului care nu aparţine or. Vatra. Contrar prevederilor art. 3 şi 5 b) din Legea nr. 981/2000, de către primăria or. Vatra, în baza deciziilor consiliului local, fără coordonarea cu Guvernul Republicii Moldova, cu agenţi economici au fost încheiate 11 contracte de arendă a terenurilor din zona de agrement cu suprafaţa de 27,68 ha, iar cu GŢ "Victoria Stăvilă" - un contract de arendă pentru utilizarea în scopuri agricole a unui teren cu suprafaţa de 23,42 ha, care nu aparţine or. Vatra.

Conform evidenţei cadastrale a primăriei or. Vatra, terenul din rezervă cu suprafaţa de 28,93 ha este ocupat şi exploatat de către S.A. "Pietriş" în contradicţie cu prevederile art. 82 din Legea nr. 186/98, art. 84 din Legea nr. 123/03, precum si pct. 39 din Regulamentul aprobat prin H.G. 726/94. Plata minimă pentru folosirea acestui teren, calculată potrivit art. 10/7 din Legea 1308/97, pentru perioada a. 2003 - I semestru al a. 2004 constituie 522,7 mii lei, care constituie venit ratat.

Unele consilii locale şi primării din componenţa municipiului Chişinău, în perioada supusă controlului, au admis administrarea ineficientă a patrimoniului public.

Primăriile com. Tohatin şi Budeşti, nerespectînd prescripţiile H.G. nr.162 din 19.02.04, n-au efectuat inventarierea bunurilor imobile care le aparţin.

Consiliul local Băcioi a emis decizia nr.7/7 din 25.09.03 de demolare a casei de cultură şi băii din s. Brăila. În realitate, demolarea casei de cultură nu s-a efectuat. Însă, conform documentelor contabile, în casa primăriei au fost introduse mijloace financiare în sumă de 32,0 mii lei de la realizarea materialelor de construcţie în urma acestei demolări.

În baza deciziei consiliului municipal Chişinău nr. 9/15 din 06.04.04 şi contractului de vînzare-cumpărare din 30.04.04, primăria com. Băcioi a procurat ca sală sportivă de la S.R.L. "Răzleţul-Călător" s. Brăila încăperea comercială cu suprafaţa de 294,3 m2 la preţul de 250,0 mii lei, în lipsa actului de evaluare a imobilului, eliberat de organe cu drept de estimare. Pentru transformarea încăperii procurate în sală sportivă este necesară alocarea de mijloace bugetare suplimentare.

Cu încălcarea prevederilor art. 4, 5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XII din 25.02.98, în or. Cricova nu sînt înregistrate la OCT Chişinău bunurile imobile ale instituţiilor bugetare din teritoriu cu valoarea reziduală de bilanţ de 4136,4 mii lei, acestea nefiind reflectate nici în bilanţul contabil al primăriei, precum şi terenurile aferente lor cu suprafaţa de 6,32 ha în sumă de 1141,8 mii lei. În cadrul inventarierii selective s-au constatat surplusuri de bunuri imobile în sumă de 67,1 mii lei.

Bunurile imobile ale instituţiilor deservite de la buget, aflate la bilanţul contabilităţii centralizate a primăriei com. Stăuceni, cu valoarea iniţială de bilanţ de 18155,5 mii lei, precum şi terenurile aferente cu suprafaţa de 9,8 ha pînă în prezent nu sînt înregistrate la OCT Chişinău, ultimele nefiind luate nici în evidenţa contabilă. De asemenea, clădirea şcolii medii nr.80 din Stăuceni este luată la evidenţă fără a fi evaluată. În evidenţă nu sînt înregistrate 8 pavilioane de pe lîngă grădiniţa "Sălcioară", cazangeria şi sistemul de semnalizare.

Inventarierea selectivă a valorilor materiale la com. Ciorescu a stabilit surplus de imobil în sumă totală de 58,9 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art. 15 din Legea contabilităţii, H.G. 162/04. Pe suprafaţa terenului de 0,02 ha aferent grădiniţei de copii nr. 220 (com. Ciorescu) este amplasat pavilionul comercial al cet. M. Chinah, astfel încalcîndu-se art. 62(5) din Legea 547/95.

Contrar art. 15 din Legea 426/95 şi pct. 24 din Regulamentul "Privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.99, imobilul transmis de la Î.S. "Promin" cu valoarea de bilanţ de 859,6 mii lei, indicată în actul de primire-predare, la primăria or. Vatra a fost luat la evidenţă, suma fiind diminuată cu 460,3 mii lei. Terenurile proprietate publică din or. Vatra, fiind terenuri aferente clădirilor instituţiilor bugetare, nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă.

În perioada 02.02.01-01.02.04, contrar prevederilor Legii nr. 426/95, în primăria Băcioi (dna M. Buşmaciu) n-a fost luată la evidenţă valoarea drumurilor în suma de 17529,7 mii lei. În urma inventarierii selective au fost depistate surplusuri - o fîntînă arteziană în sumă de 15,0 mii lei.

Evidenţa contabilă a primăriei Bubuieci (dnele V.Bujac, A.Demian) nu reflectă situaţia reală a datoriilor debitoare şi creditoare. N-au fost restabilite mijloace băneşti în sumă de 2,3 mii lei - supraplata la indemnizaţiile de disponibilizare, stabilite în actul de control al Direcţiei control şi revizie a Primăriei mun. Chişinău pentru anul 2003. Conform procesului-verbal de sechestrare spre realizare din 17.10.02, Oficiul de executare a deciziilor judiciare sect. Ciocana (dl I. Gribineţ) a sechestrat mijloace fixe cu valoarea de bilanţ de 21,9 mii lei în contul achitării datoriei faţă de FPC "Bitum", inclusiv computerul "HEWLETT-Packard" (anul punerii în funcţiune 2000), multiplicatorul "Canon" FC-230 şi televizorul "Alfa". Factorii de decizie ai primăriei n-au urmărit corectitudinea evaluării mijloacelor fixe sechestrate. Informaţia privind evaluarea şi realizarea televizorului "Alfa" lipseşte.

Nerespectînd art. 15 din Legea contabilităţii nr.426/95, primăriile com. Bubuieci şi Cruzeşti au efectuat cheltuieli pentru lucrări de reparaţie în sumă de 146,7 mii lei şi, respectiv, 50,0 mii lei, în lipsa devizelor şi a proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor.

Directorul grădiniţei de copii nr. 224 din com. Cruzeşti a încălcat prevederile art. 6 din Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.03, permitînd comercializarea produselor alimentare cu termenul expirat din contul ajutorului umanitar acordat pentru alimentaţia copiilor.

La furnizarea produselor alimentare de către Î.I. "Radu Lidia" către primăria Tohatin, pentru grădiniţa de copii, contrar prevederilor contractului, preţul produselor a fost majorat, fiind micşorată cantitatea acestora.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale supuse controlului a actelor legislative şi normative în vigoare la elaborarea, aprobarea, executarea bugetelor, precum şi a lipsei unei activităţi eficiente la acest compartiment a Direcţiei generale finanţe a Primăriei mun. Chişinău, conform funcţiilor atribuite, a gestionării ineficiente a patrimoniului public, inclusiv a fondului funciar de către autorităţile publice locale supuse controlului.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art. 8, 25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează multiple neajunsuri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare la elaborarea, aprobarea, executarea bugetelor, la gestionarea mijloacelor bugetare, precum şi la administrarea ineficientă a patrimoniului public şi a fondului funciar de către primăriile oraşelor Cricova, Sîngera, Vatra, comunelor Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Cruzeşti, Stăuceni, Tohatin şi Truşeni ale mun. Chişinău pe perioada 01.01.2003 - 01.07.2004.

2. Se aduc la cunoştinţă consiliilor locale ale oraşelor Cricova, Sîngera, Vatra, comunelor Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Cruzeşti, Stăuceni, Tohatin şi Truşeni rezultatele controlului pe anul 2003 - I semestru al a. 2004, efectuat de către Curtea de Conturi, şi se propune întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţei, în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor depistate, inclusiv:

- luarea măsurilor de stabilire a plăţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate şi asigurarea încasării acesteia (Bubuieci, Vatra);

- asigurarea înregistrării la organele cadastrale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a bunurilor publice aflate în gestiunea acestor primării, precum şi luării lor la evidenţa contabilă;

- respectarea legislaţiei în vigoare la administrarea fondului funciar şi repartizarea tuturor categoriilor de terenuri;

- neadmiterea cazurilor de micşorare a bazei impozabile la aprobarea bugetelor anuale;

- asigurarea efectuării inventarierii bunurilor imobile şi terenurilor proprietate publică şi delimitarea lor întru executarea H.G. 162/04 şi a Legii nr. 981-XIV din 11.05.2000 (Vatra, Tohatin, Budeşti);

- luarea măsurilor de acumulare integrală a impozitelor conform bugetului aprobat;

- aprobarea regulamentelor de utilizare a fondului de rezervă (Bubuieci);

- reexaminarea deciziilor în baza cărora au fost realizate loturile de pămînt cu încălcarea legislaţiei în vigoare (Băcioi, Bubuieci);

- aprobarea regulamentelor privind acumularea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare, acumularea şi utilizarea taxelor locale de la prestarea serviciilor de stare civilă, taxelor de autorizare a construcţiilor, taxelor de dare în exploatare a construcţiilor şi altor taxe (Bubuieci, Budeşti);

- întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea recuperării de la persoanele vinovate a sumei 24,8 mii lei achitate ilicit (Truşeni);

- respectarea legislaţiei în vigoare la aprobarea bugetului local, la utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, precum şi la formarea şi folosirea mijloacelor extrabugetare (Vatra, Bubuieci);

- întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea perceperii pierderilor în sumă de 361,3 mii lei de la acordarea gratuită a 6 loturi de teren (Cruzeşti);

- reexaminarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a deciziilor privind vînzarea terenurilor aferente întreprinderilor private în lipsa consimţămîntului Departamentului Privatizării (Vatra);

- adoptarea hotărîrii despre delimitarea hotarelor centrului, părţii centrale şi suburbiei or. Vatra în corespundere cu pct.1 din Nota la Anexa 4 a H.G. nr. 562 din 23.10.96;

- reexaminarea deciziilor privind darea în arendă a terenurilor din zona de agrement a fîşiei riverane a bazinului de acumulare a apei Ghidighici cu suprafaţa de 131,55 ha şi a unui teren agricol cu suprafaţa de 23,42 ha, care nu aparţin or. Vatra;

- legalizarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a folosirii terenului cu suprafaţa de 28,93 ha de către S.A. "Pietriş" (Vatra).

3. Se cere de la primăria com. Băcioi:

- asigurarea, conform prevederilor legale, a perceperii impozitului funciar în sumă de 221,9 mii lei şi a plăţilor pentru folosirea terenurilor;

- respectarea strictă a procedurii de achiziţii reglementate de legislaţie;

- asigurarea recuperării, potrivit legislaţiei, a sumelor de 36,6 mii lei şi 254,8 mii lei, de la diminuarea preţului normativ la înstrăinarea terenurilor;

- întreprinderea măsurilor legale de înregistrare a contractelor de arendă funciară, cu încasarea taxelor respective;

- luarea la evidenţă a valorii drumurilor în sumă de 17529,7 mii lei.

4. Se cere de la primăria com. Bubuieci:

- aplicarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a unor sancţiuni disciplinare faţă de persoanele responsabile pentru încălcările comise la utilizarea resurselor financiare publice;

- respectarea legislaţiei la arendarea bunurilor, asigurînd încasarea, potrivit legislaţiei, a restanţei la plata de arendă funciară în sumă de 198,8 mii lei, a restanţelor la impozitul funciar în mărime de 151,9 mii lei, precum şi calcularea impozitului de 3,7 mii lei la arendaşii terenurilor agricole;

- recuperarea, conform prevederilor legale, a supraplăţii la indemnizaţiile de disponibilizare în sumă de 2,3 mii lei;

- asigurarea restituirii împrumuturilor angajate la Primăria mun. Chişinău în sumă de 262,1 mii lei;

- întreprinderea măsurilor legale în vederea stabilirii, calculării şi încasării plăţii pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate;

- respectarea strictă a procedurii de achiziţii reglementate de legislaţie.

5. Se cere de la primăria or. Vatra:

- întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de încasare a datoriilor la plăţile de arendă funciară (252,0 mii lei) şi a datoriilor agenţilor economici (279,7 mii lei), precum şi a sumei de 31,4 mii lei de la diminuarea preţului normativ la vinderea suprafeţei de teren de 0,0923 ha;

- neadmiterea contractării de lucrări şi servicii contrar prevederilor legale, precum şi a efectuării cheltuielilor reale în lipsa alocaţiilor de buget;

- restabilirea şi aducerea în corespundere cu actele normative a datelor evidenţei funciare, cu reflectarea lor conform situaţiei reale;

- efectuarea operativă a modificărilor în fişele cadastrale ale deţinătorilor de teren privind trecerea terenurilor din proprietate publică în proprietate privată;

- respectarea strictă a procedurii de achiziţii reglementate de legislaţie;

- întreprinderea măsurilor legale în vederea stabilirii, calculării şi încasării plăţii pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate.

6. Se cere de la primăria or. Cricova:

- încheierea contractelor de arendă şi calcularea plăţii, potrivit prevederilor legale, agenţilor economici care folosesc terenurile proprietate publică;

- luarea la evidenţă a surplusurilor de bunuri imobile în sumă de 67,1 mii lei;

- reflectarea în evidenţă contabilă a terenurilor aferente cu suprafaţa de 6,32 ha în sumă de 1141,8 mii lei şi bunurilor imobile în sumă de 4136,4 mii lei, cu înregistrarea lor la OCT Chişinău.

7. Se cere de la primăria or. Sîngera:

- asigurarea încasărilor la buget, conform prevederilor legale, a plăţii de arendă a iazului în sumă de 18,7 mii lei şi a datoriilor de 718,5 mii lei, inclusiv: plata pentru arendă în mărime de 607,3 mii lei; datoria pe terenul procurat - 111,2 mii lei.

8. Se cere de la primăria com. Stăuceni:

- întreprinderea măsurilor în vederea evaluării clădirii şcolii nr. 80 şi luarea la evidenţă a surplusurilor de fonduri fixe depistate de control;

- înregistrarea la OCT Chişinău şi luarea la evidenţa contabilă a suprafeţei de 9,8 ha;

- luarea măsurilor, conform legislaţiei, în vederea încasării plăţii în sumă de 1275,7 mii lei pentru folosirea terenurilor aferente de către S.A. "Mold-Iţel";

- respectarea strictă a procedurii de achiziţii reglementate de legislaţie.

9. Se cere de la primăria com. Cruzeşti:

- efectuarea de cheltuieli şi contractarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu limitele alocaţiilor aprobate;

- luarea la evidenţă a terenului fondului de rezervă din intravilan cu suprafaţa de 17,51 ha în sumă de 3163,5 mii lei şi utilizarea eficientă a terenurilor din fondul de rezervă cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 8,34 ha;

- respectarea strictă a procedurii de achiziţii reglementate de legislaţie.

10. Se cere de la primăria com. Truşeni:

- rambursarea, în conformitate cu prevederile legale, a împrumuturilor primite în anul 1999 în sumă de 328,6 mii lei;

- întreprinderea măsurilor privind înregistrarea şi evaluarea a 2850 de vile, cu asigurarea perceperii, potrivit legislaţiei, a impozitului pe bunurile imobile;

- întreprinderea măsurilor legale în vederea stabilirii, calculării şi încasării plăţii pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate.

11. Se cere de la primăria com. Budeşti:

- întreprinderea măsurilor de încasare a restanţelor la impozitul funciar în sumă de 191,0 mii lei şi a impozitului funciar în sumă de 5,6 mii lei calculat dar neachitat;

- efectuarea inventarierii clădirilor proprietate publică, aflate pe teritoriul comunei;

- întreprinderea măsurilor legale în vederea stabilirii, calculării şi încasării plăţii pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate.

12. Se cere de la primăria com. Tohatin:

- luarea măsurilor legale de încasare a restanţelor la impozitul funciar în sumă de 55,4 mii lei, a datoriei la plata de arendă a patrimoniului în mărime de 10,8 mii lei, precum şi a impozitului funciar în sumă de 10,0 mii lei.

13. Se cere de la primăria com. Ciorescu:

- luarea măsurilor necesare, în conformitate cu legislaţia, în vederea calculării, stabilirii şi încasării de la 15 agenţi economici a plăţilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate cu suprafaţa de 14,69 ha;

- revizuirea contractului de arendă cu S.A. "BTA Avicola", precum şi asigurarea încasării, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a plăţii pentru arendă recalculate S.A. "BTA Avicola" în sumă de 39,9 mii lei;

- întreprinderea măsurilor privind evacuarea pavilionului de pe lîngă grădiniţa nr. 220 şi luarea la evidenţă a surplusului de imobil în sumă de 58,9 mii lei.

14. Se aduc la cunoştinţă Primăriei mun. Chişinău rezultatele controlului, pentru luare de atitudine, şi se cere de la Direcţia generală finanţe a Primăriei mun. Chişinău:

- intensificarea controlului asupra analizei prognozării, efectuate de autorităţile publice locale, a tuturor tipurilor de impozite şi taxe în vederea excluderii pe viitor a micşorării bazei impozabile, precum şi a planificării cheltuielilor ineficiente la prognozarea bugetelor locale;

- determinarea, la examinarea elaborării şi aprobării (rectificării) bugetului mun. Chişinău, a nivelului de transferuri la bugetele de nivelul I, reieşind din situaţia financiară a localităţii (baza impozabilă şi cheltuielile bugetare).

15. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii (dl M. Ceban) aplicarea sancţiunilor economice faţă de S.R.L. "Maconst-Prim", pentru majorarea nejustificată a costului de lucrări la reparaţia cazangeriei şcolii din com. Cruzeşti cu 1,3 mii lei.

16. Se aduc la cunoştinţă Aparatului Guvernului Republicii Moldova (dl P.Tîltu) rezultatele controlului asupra formării, executării bugetelor şi gestionării patrimoniului public al oraşelor Cricova, Sîngera, Vatra şi comunelor Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Cruzeşti, Ciorescu, Stăuceni, Tohatin şi Truşeni pe perioada a. 2003 - I semestru al a.2004, pentru luarea de măsuri conform competenţei, inclusiv cazurile privind deciziile consiliilor locale care contravin legislaţiei, şi se propune efectuarea controlului asupra legalităţii deciziilor consiliului local Vatra şi dispoziţiilor primarului vizînd repartizarea, vînzarea terenurilor, precum şi arenda terenurilor din zona de agrement a fîşiei riverane a bazinului de acumulare a apei Ghidighici.

17. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului, pentru luare de atitudine privind gestionarea ilegală de către primăria or. Vatra a zonei de agrement a fîşiei riverane a bazinului de acumulare a apei Ghidighici cu suprafaţa de 131,55 ha şi a unui teren agricol cu suprafaţa de 23,42 ha care nu aparţine or. Vatra.

18. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 1104-XV din 06.06.02, pentru cercetare după competenţă.

19. Se informează Procuratura Generală a Republicii Moldova despre rezultatele controlului, în vederea întreprinderii măsurilor, conform art. 4 din Legea nr. 118-XV din 14.03.03, privind atribuirea ilegală a terenurilor de către autorităţile publice ale oraşelor şi comunelor din componenţa mun.Chişinău, supuse controlului, precum şi emiterea deciziilor consiliului local Băcioi nr. 7/7 din 25.09.03 de demolare a obiectelor de menire socială şi a consiliului mun. Chişinău nr. 9/15 din 06.04.04 de finanţare a procurării sălii sportive.

20. Se ia act că:

- la 28.09.04, prin decizia consiliului local nr. 11.4, a fost aprobat Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare ale primăriei or. Vatra;

- la 30.09.04, a fost luată la evidenţă suma de 460,3 mii lei - diferenţa costului de bilanţ al mijloacelor fixe transmise primăriei or. Vatra de la Î.S. "Promin";

- la 23.09.04, au fost luate la evidenţa contabilă terenurile aferente: primăriei or. Vatra - 0,33 ha (59,6 mii lei); grădiniţei - 0,81 ha (14,6 mii lei); şcolii - 0,57 ha (103,0 mii lei) şi terenuri fără stăpîn - 1,35 ha (243,9 mii lei);

- la 17.11.04, a fost achitată suma de 202,1 mii lei, pentru cumpărarea terenului aferent de către S.A. "Luşmecon";

- primăria Tohatin a luat la evidenţă suma de 0,9 mii lei de la achiziţionarea produselor alimentare la preţuri exagerate restituite de către Î.I. "Radu Lidia";

- la primăria Băcioi au fost luate la evidenţă mijloace fixe în sumă de 15,0 mii lei;

- au fost aplicate sancţiuni administrative, în temeiul art. 162¹¹ CCA, faţă de dl M. Secrieru - primarul com. Truşeni, de către Curtea de Conturi şi faţă de contabilul-şef al primăriei com. Cruzeşti dna A. Scurtu - de către Departamentul Control Financiar şi Revizie;

- rezultatele controlului asupra folosirii produselor alimentare cu termen expirat la grădiniţa de copii nr. 224 din com. Cruzeşti au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

21. Despre executarea cerinţelor pct. 2-19 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)