Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 83 din 17 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 – 01.07.2004

Numar din data de 2004-12-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa reprezentantului Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a RM dl E. Rîşniţă, veceprimarului general al mun. Chişinău dl M. Furtună, şefului Direcţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru dl A. Ciobanu, şefului Direcţiei Control Financiar a CCCEC dl C. Cotorcea, ex-primarilor or. Durleşti dl V. Roşca (pînă la 16.06.03), dl Gh. Barbăneagră (17.06.03 - 26.08.04), primarului interimar al or. Durleşti dl V. Nedelea şi contabilului-şef dna L. Vitiuc, a examinat rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 - 01.07.04 şi

 a constatat:

Bugetul or.Durleşti în anul 2003 a fost executat atît la partea de venituri cît şi la cea de cheltuieli în sumă de 6338,7 mii lei, sau cu 75,3 mii lei mai mult decît planul precizat, ceea ce constituie 101,2 la sută.

Bugetul primăriei or. Durleşti pe anul 2004 a fost aprobat cu încălcarea prevederilor art. 20 (3) şi (4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 491-XIV din 09.07.99, fără a fi examinat în lectura a doua în sumă de 5200,6 mii lei, inclusiv pe I semestru - în sumă de 3231,7 mii lei. Real partea de venituri a fost executată în mărime de 3575,7 mii lei, sau cu 344,0 mii lei mai mult decît planul precizat (din contul stingerii datoriilor la transferurile de la bugetul municipal, formate pînă la 01.01.04), iar partea de cheltuieli - la nivelul de 83,9 la sută, sau în sumă de 2937,1 mii lei.

Veniturile aprobate pe anii 2002-2004 la compartimentul "Impozit funciar" au fost diminuate faţă de baza impozabilă reală cu suma totală de 226,8 mii lei (a. 2002 - 84,1 mii lei, a. 2003- 66,0 mii lei şi a. 2004 - 76,7 mii lei). Analogic, veniturile pe anii 2003-2004 la articolul "Eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectivelor comerciale" au fost diminuate cu 183,4 mii lei. Mai mult decît atît, contrar art. 284 din Codul fiscal, în anul 2003, consiliul local Durleşti a acordat scutiri la impozitul funciar pentru terenurile agricole aflate în proprietate privată în sumă totală de 30,0 mii lei.

Mijloacele în sumă de 61,7 mii lei fiind încasate sub formă de sponsorizare pentru necesităţi sociale au fost utilizate prin dispoziţiile primarului, cu încălcarea art. 37 (3) din L. nr. 491-XIV din 09.07.99 şi pct. 3 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din 11.04.01.

Primăria or. Durleşti (dl Gh. Barbăneagră), încălcînd prevederile art. 10 şi 11(8) din Legea privind arenda în agricultură nr. 198-XV din 15.05.03, n-a înregistrat contractele de arendă ale cotaşilor şi, respectiv, n-a încasat taxele de înregistrare a lor în sumă de 4,6 mii lei. De asemenea, nu s-au respectat prevederile Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 17.05.04, şi n-a fost organizată comisia de inventariere a bunurilor agricole arendate, din care motiv nu s-a efectuat inventarierea.

Contrar prevederilor art. 3 (4) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97 şi pct. 2 din H.G. nr.562 din 23.10.96, Inspectoratului Fiscal sect. Buiucani nu i-a fost prezentată informaţia privind vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente de către întreprinderile private în anii 2002-2003. Totodată, nu s-a calculat şi achitat impozitul funciar în sumă de 75,6 mii lei.

Conform contractului de achiziţie a mărfurilor nr. 22/30 din 20.12.02, semnat de primarul or. Durleşti dl V. Roşca, de la persoana fizică dl A. Roşca a fost procurat automobilul "Nissan-Bluebird" la preţul de 42,0 mii lei. Contrar art. 16 din L. nr. 1166-XIII din 30.04.97, în setul de documente prezentate grupului de lucru de către ofertanţi lipsesc caracteristicile, precum şi rezultatele testării unităţilor de transport conform cerinţelor documentelor de tender. În raportul de expertiză al Camerei de Comerţ şi Industrie (nr. 0062013 din 14.07.03) s-a stabilit valoarea de piaţă a autoturismului în mărime de 23,1 mii lei, sau cu 18,9 mii lei mai puţin decît preţul de cumpărare, astfel bugetului local aducîndu-i-se prejudicii în suma respectivă.

Contractul nr. 24 din 29.09.03, încheiat cu Î.M. Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "Exdrupo", privind amenajarea teritoriului adiacent primăriei, în sumă de 243,2 mii lei, n-a fost aprobat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ci de către Departamentul Economie, Resurse şi Relaţii Patrimoniale al Primăriei mun. Chişinău, fapt ce contravine art. 25 (4) din L. nr. 1166-XIII din 30.04.97. Procesul-verbal de recepţie a lucrărilor în sumă de 240,3 mii lei a fost prezentat în octombrie 2003 şi semnat de primarul or. Durleşti dl Gh. Barbăneagră. La adresarea Curţii de Conturi, Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului a constatat majorarea volumului de lucrări efectuate de către Î.M. Regia exploatare a drumurilor şi podurilor "Exdrupo" cu suma de 11,8 mii lei.

Primăria or. Durleşti (dl Gh. Barbăneagră) a procurat de la S.R.L. "Radu" imprimanta "LazerJet 4 PCL 5E", uzată fizic şi moral (data producerii - octombrie 1993), la un preţ exagerat - 9,0 mii lei. În raportul de expertiză al Camerei de Comerţ şi Industrie (nr. 0107445 din 05.11.2004) s-a stabilit valoarea de piaţă a imprimantei menţionate în mărime de 1,3 mii lei, sau cu 7,7 mii lei mai puţin decît preţul de cumpărare, astfel bugetului local fiindu-i cauzate prejudicii în suma respectivă.

Contabilitatea primăriei or. Durleşti (dna L. Vitiuc) a încălcat pct. 58 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor, satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 137 din 25.11.98, neluînd la evidenţă havuzul şi monumentul amplasate pe teritoriul adiacent primăriei în sumă de 6,0 mii lei şi, respectiv, 19,9 mii lei.

Consiliul local Durleşti a utilizat în perioada a. 2003 - I semestru al a. 2004 mijloacele fondului de rezervă în sumă totală de 23,3 mii lei, nefiind aprobat Regulamentul de utilizare a acestui fond, prin ce a încălcat prevederile art. 18 din L. nr. 491-XIV din 09.07.99 şi art. 18 din L. nr. 397-XV din 16.10.03.  

Autorităţile publice locale (consiliul local şi primăria) din or.Durleşti au comis multiple încălcări ale legislaţiei în vigoare la repartizarea şi vînzarea-cumpărarea terenurilor, astfel neîncasînd mijloace băneşti în sumă de 5111,0 mii lei.

Contrar prevederilor art. 2 (2) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 981-XIV din 11.05.2000 şi pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 14.08.01 "Despre unele măsuri privind delimitarea terenurilor proprietate publică", primăria or. Durleşti nu a identificat terenurile proprietate publică a statului. Ca rezultat, în bilanţurile funciare ale primăriei pe anii 2001- 2003 terenurile aferente clădirilor întreprinderilor Î.S. "Promin" şi Î.S. "Agroorgservis" sînt reflectate la rubrica "Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale", şi nu la "Terenurile proprietate publică a statului", ceea ce contravine art. 5 din legea menţionată.

Î.S. "Promin" a vîndut S.R.L. "Ovtebliz" încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 343,6 m2, iar S.R.L. "Astoria Plus" - de 12,3 m2 şi un pavilion metalic cu suprafaţa de 161,1 m2. Contrar prevederilor art. 10(1) din L. nr.1308-XIII din 25.07.97, primăria or. Durleşti (dl Gh. Barbăneagră) n-a încasat plata pentru folosirea terenurilor în sumă de 6,0 mii lei (3,6 mii lei - S.R.L. "Ovtebliz", 2,4 mii lei - S.R.L. "Astoria Plus").

Cu încălcarea art. 4 (9) şi pct. 4 din anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.97, fără desfăşurarea licitaţiei, în baza deciziei consiliului local Durleşti nr. 9/6 din 27.09.2000, a fost încheiat contractul f/n din 23.02.01, prin care lotul de pămînt cu suprafaţa de 0,1204 ha din str. T. Vladimirescu 70 "b", prevăzut pentru construcţia pieţei agricole, neîntemeiat a fost vîndut ca teren aferent la preţul de 21,8 mii lei, diminuîndu-se preţul normativ cu 50,8 mii lei.

Prin decizia consiliului local Durleşti nr. 7.4 din 26.03.03, contrar art. 10 (6) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, cet. Nicolae Atanasov i s-a permis cumpărarea terenului cu suprafaţa de 0,70 ha din str. Atelierului 1, aferent "Staţiei PECO-Depozit Petrolier", ca teren cu destinaţie agricolă la preţul de 3,6 mii lei, preţul normativ fiind diminuat cu suma de 139,4 mii lei.

Conform scrisorii Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (nr. 07-05-4590 din 19.10.2000), privatizarea terenului de către S.R.L. "Ramirdo" urma a fi efectuată conform pct. 6 din Nota la L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, cu modificările introduse prin L. nr. 1566-XIII din 26.02.98. Încălcîndu-se prevederile actelor legislative nominalizate, lotul cu suprafaţa de 0,94 ha a fost privatizat nu ca teren aferent, ci ca teren agricol. Ca urmare, preţul de vînzare a pămîntului a fost diminuat cu 165,5 mii lei.

În baza contractului de arendă f/n din 16.04.01, încheiat între cet. M. Botnarenco, proprietar, şi dl Caramalău Vasile, cetăţean al României, terenul cu destinaţie agricolă, liber de orice construcţie, cu suprafaţa de 0,90 ha, a fost transmis în folosinţă gratuită pe un termen de 99 de ani. Cu încălcarea art. 8 din Codul funciar şi art. 12, 14 din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, în lipsa Hotărîrii Guvernului privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cu destinaţie agricolă, fără compensarea pierderilor de la excluderea terenurilor din circuitul agricol în sumă de 568,5 mii lei, pe terenul menţionat (0,944 ha), precum şi pe un alt lot cu suprafaţa de 1,0 ha, care aparţine cet. M. Botnarenco, au demarat lucrări de construcţie a două obiecte.

Contrar art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, consiliul local Durleşti, prin decizia nr. 5.7 din 20.12.2000, fără desfăşurarea licitaţiei, din fondul de rezervă al primăriei, a dat în arendă S.R.L. "Agroviacomp" terenul cu suprafaţa de 26,0 ha pentru construcţia unei baze piscicole. Încălcînd această decizie, primarul dl V. Roşca, prin contractul f/n din 27.02.01, a vîndut firmei nominalizate terenul menţionat la preţul de 120,9 mii lei. Suprafaţa de 21ha din acest teren este ocupată de un obiectiv acvatic, care, conform art. 1 din Codul apelor nr. 1532-XII din 22.06.93, art. 9 din Legea privind resursele naturale nr. 1102-XIII din 06.02.97, precum şi art. 9 (6) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, nu poate fi vîndut.

Conform deciziei consiliului local Durleşti nr. 2/8 din 27.03.2000, cu încălcarea art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, s-a permis vînzarea, Gospodăriei Ţărăneşti "Ion Răilean", din fondul de rezervă al primăriei, a terenului agricol cu suprafaţa de 23,54 ha, fără ca acesta să fie expus la licitaţie. Tranzacţia de vînzare-cumpărare a acestui teren pînă în prezent nu este finalizată. O parte din teren neîntemeiat, în lipsa autorizaţiei de construire şi fără schimbarea destinaţiei, este utilizată pentru construcţii capitale. Din costul total al acestui lot au fost achitate 10,6 mii lei.

Prin dispoziţia primarului or. Durleşti dl V. Roşca nr. 89 din 02.04.03, emisă în baza deciziei consiliului local Durleşti nr. 1.5.15 din 24.03.03, firmei "Vavor" S.R.L. i-a fost atribuit un lot de pămînt cu suprafaţa de 0,005 ha pentru construcţia staţiei terminus a autobuzului cu ruta nr. 11 şi a unui mini-magazin. Contrar art. 18 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98 şi art. 4 (9) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, acest teren a fost atribuit fără desfăşurarea licitaţiei. Anterior, primăria or.Durleşti (V. Roşca) a vîndut firmei nominalizate, ca teren aferent obiectului privatizat, încă un lot de pămînt cu suprafaţa totală de 0,53 ha, inclusiv 0,17 ha - cu încălcarea art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, art. 4 (9) şi pct. 4 din anexa la L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, astfel preţul de vînzare fiind diminuat cu 71,7 mii lei.

În anul 1999, ÎI "Voitic-Cuplu" i s-a dat în arendă un teren cu suprafaţă de 0,1 ha, lîngă str. T. Vladimirescu, pentru construcţia unei staţii de autodeservire şi parcare. În urma rezilierii contractului de arendă cu ÎI "Voitic-Cuplu", prin decizia consiliului local Durleşti nr. 6.4 din 26.03.03, o parte din terenul menţionat (0,06 ha) a fost dat în arendă cet. Frunză Feofan pentru construcţia parcajului auto şi folosit în lipsa contractului de arendă. Pierderile bugetului local în anul 2003 au constituit 0,9 mii lei. Datoria neachitată de către ÎI "Voitic-Cuplu" pînă la finalizarea controlului constituie 6,3 mii lei.

Contrar art. 10(1) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, n-a fost calculată şi încasată de la cet. I. Cotorobai plata pentru folosirea terenului aferent imobilului din or. Durleşti, str. Ştefan Vodă 2 (care, de fapt, nu a fost cumpărat sau arendat), pierderile bugetului local pentru perioada supusă controlului (2,5 ani) constituind suma de 6,4 mii lei.

În baza deciziei nr. 1-18 din 26.03.03, primăria or. Durleşti urma să repartizeze 190 de loturi pentru construcţia caselor de locuit în sectorul Buiucanii Vechi, iar în contractul fără număr din 01 iulie 2000 între primărie şi S.R.L. "Admit" a fost prevăzută repartizarea a numai 120 de loturi. În realitate, au fost proiectate 223 de loturi, dar repartizate - 220 de loturi, din care: 28 de loturi au fost vîndute, 192 de loturi - distribuite familiilor nou - formate. Cu încălcarea art. 11 din Codul funciar, două loturi au fost repartizate în lipsa documentelor justificative şi a deciziei respective (dnelor Ana Roşca şi L. Ermicioi). Preţul normativ al 30 (28+2) de loturi cu suprafaţa de 1,8 ha, înstrăinate cu încălcarea legislaţiei în vigoare, a fost diminuat cu 1079,3 mii lei. Mijloacele financiare acumulate de la o parte din deţinătorii de loturi pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a loturilor n-au fost introduse în casa sau pe conturile primăriei, dar direct în casa S.R.L. "Admit", prin ce au fost încălcate prevederile Regulamentului aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din 11.04.01.

În baza deciziilor primăriei or. Durleşti nr. 5.17 din 26.03.03 şi nr. 6 din 06.11.03, cet. Enache Ina i s-a transmis în proprietate privată lotul de pămînt cu suprafaţa de 0,06 ha, din contul retragerii unei părţi din terenul de pe str. T. Vladimirescu 51, atribuit cet. Mucan Iacov, prin decizia Comitetului executiv Durleşti nr. 1/2 din 24.01.84, pentru folosinţă provizorie pe un termen de 5 ani. Documentele care ar putea justifica atribuirea terenului pentru construcţia casei individuale (conform art.11 din Codul funciar) cet. Enache Ina n-au fost prezentate la control sub pretextul nimicirii lor. Actul de nimicire a documentelor n-a fost prezentat, iar adeverinţa din 06.10.04, eliberată în acest sens, conform informaţiei primarului Gh. Barbăneagră, n-a fost semnată de dumnealui, ci de secretarul-interimar al primăriei or. Durleşti dl T. Moldovan.

Conform documentelor prezentate de primăria or. Durleşti, familiei Vitiuc, în baza unei singure decizii, i-au fost repartizate două loturi de pămînt cu destinaţie agricolă, conform art. 82 din Codul funciar din a. 1970, în redacţia L. nr. 514-XII din 20.02.91. În titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren (în continuare - titlu), eliberat pe unul din aceste loturi cu suprafaţa de 0,0757 ha (nr. cadastral 0121000107), a fost indicată destinaţia "pentru construcţia casei de locuit", fapt ce nu corespunde înscrierilor din Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri al primăriei or. Durleşti (în continuare - Registru). Ulterior acest lot, conform contractului de vînzare-cumpărare din 24.07.03, autentificat de notarul Şian Olga, cu sediul în or. Durleşti, str. Ştefan Vodă 3, a fost vîndut de către cet. L. Vitiuc (contabil-şef al primăriei or. Durleşti) cetăţeanului V. Ungureanu, tranzacţie înregistrată la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău (OCTC). Conform informaţiei dnei L. Vitiuc, ea şi membrii familiei sale n-au semnat nici un document privind primirea şi înstrăinarea proprietăţii asupra acestui lot. Venitul ratat de buget prin schimbarea destinaţiei acestui teren, în lipsa Hotărîrii de Guvern, constituie 45,6 mii lei.

În mod analogic, au fost denaturate datele din Registru şi în cazul eliberării cet. A. Gheorghiţa şi L. Şova a titlurilor pentru terenurile cu suprafeţele de 0,0756 ha şi, respectiv, 0,0755 ha. Astfel, în Registru aceste loturi figurează ca terenuri agricole, iar în titluri sînt indicate ca fiind destinate pentru construcţii locative. Ulterior aceste terenuri au fost vîndute cet. V. Ungureanu, prin intermediul primarului V. Roşca (care a acţionat în baza procurii). Şi în acest caz, loturile cu datele denaturate privind destinaţia lor, au fost atribuite cu referinţă la decizia consiliului local Durleşti nr. 9/1 din 08.12.93. Prin schimbarea de facto a destinaţiei terenurilor de către primarul V. Roşca, bugetul a ratat venituri în sumă de 91,0 mii lei, cauzate de necompensarea pierderilor de la excluderea acestor terenuri din circuitul agricol.

Au fost denaturate şi datele din Registru referitor la titlurile pentru terenurile cu suprafaţa totală de 0,2847 ha, eliberate cet. V. Roşca, V. Şova, A. Roşca şi Gh. Roşca, care au fost înregistrate la OCTC la 03.01.02 (nr. cadastrale: 01213000101, 01213000102, 01213000103, 01213000104). Ulterior aceste terenuri au fost vîndute Cooperativei de producţie "Granit Prim", dintre care 3 loturi (inclusiv lotul propriu şi două loturi în bază de procură) - de către primarul V. Roşca. CP "Granit Prim" s-a reorganizat prin asociere cu S.R.L. "Gaz-Grup-Propan", conducătorul căreia dl A. Roşca, precum şi trei (din 4) fondatori sînt membri ai familiei primarului V. Roşca. Prin schimbarea neîntemeiată a destinaţiei terenurilor, în lipsa Hotărîrii de Guvern, bugetul a ratat venituri în sumă de 171,5 mii lei. Contrar art. 11 din Codul funciar, cet. A. Roşca i-a mai fost atribuit un lot de pămînt pentru construcţia casei de locuit cu suprafaţa de 0,0597 ha pe str. Balcani 9, stradela 4, care mai apoi a fost vîndut, astfel bugetul suportînd pierderi de 36,0 mii lei.

Conform informaţiei OCTC, cet. A. Roşca a mai primit pentru construcţie locativă un lot de pămînt cu suprafaţa de 0,0901 ha, din str. Gribov 32, în baza deciziei consiliului local Durleşti nr. 4.9.1 din 25.04.99. De fapt, prin decizia menţionată, pe terenul ocupat anterior de clădirea Regiei locativ-comunale s-a permis construcţia unei clădiri pentru necesităţi de producţie şi oficiu. După demolarea clădirii Regiei locativ-comunale, primăriei i s-a permis să vîndă acest teren, pentru care primarul V. Roşca a eliberat titlu, cu indicarea destinaţiei "construcţie locativă". La efectuarea acestei tranzacţii, în buget nu s-a încasat suma de 54,3 mii lei. Ulterior acest teren a fost vîndut de către A. Roşca primarului V. Roşca.

Contrar art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98 şi art. 4 (9) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, în baza dispoziţiei primarului V. Roşca, în lipsa proiectului de organizare a sectorului din stradela T. Alimoş, aprobat în modul stabilit, au fost atribuite în proprietate 13 loturi şi un lot dat în arendă cu suprafaţa totală de 1,2363 ha. Cinci loturi au fost repartizate pentru construcţii locative, conform deciziei primăriei nr. 5.10 din 19.05.99. Drepturile asupra acestor loturi au fost înregistrate la OCTC la 16.09.03. Nu s-au prezentat controlului documentele justificative de repartizare a acestor loturi conform art. 11 din Codul funciar. În evidenţa plătitorilor impozitului funciar la Serviciul de colectare a impozitelor al Primăriei or. Durleşti nu sînt incluşi deţinătorii acestor loturi. Două loturi (din 5) a cîte 0,0576 ha, atribuite fără plată cet. T. Puiu şi E. Rotari, domiciliaţi în or. Chşinău, n-au fost utilizate pentru construcţia de locuinţe, ci vîndute. Ca rezultat, prin atribuirea gratuită a acestor loturi, bugetul a ratat venituri în sumă de 69,4 mii lei. Alte opt loturi cu suprafaţa totală de 0,6 ha neîntemeiat au fost repartizate fără plată pentru amplasarea obiectivelor comerciale, cu indicarea destinaţiei neconcrete - "pentru construcţii". La cerinţa OCTC privind concretizarea destinaţiei acestor terenuri, în titluri s-au introdus precizări neconfirmate în modul stabilit, fiind agăugat cuvîntul "comerciale", după ce neîntemeiat au fost înregistrate. Ulterior, cinci loturi din acestea au fost vîndute cet. M. Roman ca terenuri destinate construcţiilor comerciale. În patru cazuri terenurile au fost vîndute prin intermediul dlui V. Vasilache, în baza procurilor autentificate de notarul V. Roman. Atribuirea celor opt loturi s-a efectuat în baza deciziei consiliului local Durleşti nr. 9/1 din 08.12.93, care n-a fost prezentată controlului. În rezultatul atribuirii gratuite a acestor terenuri bugetul a ratat venituri în sumă de 361,3 mii lei.

Intermediarul dl V. Vasilache (consilier al consiliului orăşenesc Durleşti) a primit în sectorul de pe stradela T. Alimoş, prin decizia consiliului local Durleşti nr. 2.16.1 din 25.06.02, fără indicarea destinaţiei ("în arendă"), pe un termen de 25 de ani, cu dreptul de procurare ulterioară, un lot de pămînt cu suprafaţă de 0,3339 ha. În contractul de arendă încheiat la 01.04.03, cuantumul arendei a fost micşorat faţă de cel stabilit în art. 10(7) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97. Ca rezultat, primăria n-a încasat mijloace în sumă totală de 8,0 mii lei.

Din fondul de rezervă al primăriei, pe str. T. Vladimirescu s-au repartizat în proprietate privată 6 loturi cu suprafaţa totală de 0,498 ha pentru construcţii locative. Titlurile au fost eliberate la 05.03.02, cu referinţă la decizia consiliului local Durleşti nr. 9/1 din 08.12.93. Atribuirea acestor loturi fără plată este neîntemeiată, deoarece beneficiarii, către această perioadă, obţinuse dreptul de a primi teren fără plată în baza art. 11 şi 82 din Codul funciar, fapt confirmat de Registrul şi titlurile respective. Mai mult decît atît, la două persoane (din şase) le-au mai fost atribuite alte terenuri pentru construcţia de locuinţe. Astfel, cet. D. Genunchi, pe lîngă lotul din str. T. Vladimirescu, i-a fost atribuit încă un lot cu suprafaţa de 0,075 ha pe stradela 2 Balcani 17, iar cet. R. Roşca - un lot cu suprafaţa de 0,06 ha pe strada Podgorenilor 38. Titlurile conţin completări neconfirmate în modul stabilit. În urma acestor acţiuni, bugetul a ratat venituri în sumă de 381,2 mii lei.

În anul 1998, cet. V. Bacevici a procurat de la persoane fizice trei loturi de pămînt, care anterior au fost primite în proprietate de locuitorii or. Durleşti în baza art. 82 din Codul funciar. Primăria or. Durleşti neîntemeiat a eliberat pentru aceste loturi titluri pe numele noului deţinător de terenuri. Cu încălcarea art. 4 (9) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97 şi art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, în anul 1999, primăria (V. Roşca), în lipsa deciziei consiliului local şi fără desfăşurarea licitaţiei, a mai vîndut un lot de pămînt cet. V. Bacevici. Preţul de vînzare a acestui lot a fost diminuat cu suma de 14,6 mii lei. Toate patru titluri au fost înregistrate la OCTC la 17.05.04, iar la 24.06.04 cet. V. Bacevici a înstrăinat aceste loturi. În două titluri eliberate cet. V. Bacevici, destinaţia terenului a fost modificată din "lot pe lîngă casă" în "teren pentru construcţii locative".

Contrar art. 11 din Codul funciar, cu depăşirea normativelor stabilite (0,06 ha), cet. S. Macagon şi cet.I. Paladi (care nu este locuitor al or. Durleşti) le-au fost repartizate terenuri cu suprafeţele de 0,12 ha şi, respectiv, 0,1138 ha pe str. Ruhuleanca 3 şi, respectiv, 5. Titlurile au fost eliberate la 14.01.02, cu referinţă la decizia consiliului local Durleşti nr. 9/1 din 08.12.93. Ulterior, la 03.02.03 şi 21.02.03, aceste terenuri au fost vîndute cet. Vladimir Roşca. Ultimul a procurat de la G. Bucşan încă un lot cu suprafaţa de 0,0738 ha, în titlu indicîndu-se destinaţia - "pentru construcţii locative", pe cînd în Registru terenul respectiv figura ca agricol. Titlul a fost eliberat, conform datelor primăriei, la 25.01.98, cu referinţă la decizia consiliului local Durleşti nr. 3/4-9 din 14.09.92, şi înregistrat la OCTC la 24.12.02, iar peste 3 luni lotul a fost vîndut. Concomitent, cetăţeanului Vladimir Roşca, care nu dispunea de dreptul de a primi loturi de pămînt fără plată, cu încălcarea art. 11 din Codul funciar şi art. 4 (9) din L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, din fondul de rezervă al primăriei, i-au fost repartizate pentru construcţia caselor de locuit trei loturi cu suprafaţa totală de 0,2362 ha. În total, suprafaţa acestor 6 loturi pentru construcţii locative constituie 0,5438 ha. Venitul ratat al bugetului de la atribuirea acestor terenuri constituie 291,4 mii lei.

Conform datelor OCTC, cet. V. Roşca mai dispune de un lot de pămînt destinat pentru construcţii locative cu suprafaţa de 1,5001 ha (conform normativelor de distribuire - 25 de loturi pentru construcţii locative), amplasat în or. Durleşti, şos. Hînceşti 262. Proprietar al acestui teren dumnealui a devenit în baza procesului-verbal al consiliului local Durleşti nr. 13.2 din 29.03.02, prin care i s-a dat în arendă o clădire a fostei tabere militare nr. 140 şi terenul aferent cu suprafaţa de 1,5001 ha. După reconstrucţia clădirii, primarul V. Roşca, fiind împuternicit de către consiliul local, a vîndut acest lot la preţul de 3,4 mii lei. În decizia consiliului n-a fost indicată destinaţia concretă a acestui teren. În acest context, la eliberarea titlului, primarul V. Roşca a indicat destinaţia acestui teren - "pentru construcţii locative". Astfel, prin încălcarea art. 4 (9), 9 (1) şi pct. 4 din anexa la L. nr. 1308-XIII din 25.07.97, bugetul a ratat venituri în sumă de 900,0 mii lei.

În mod analogic şi în baza aceluiaşi proces-verbal, cet. Gr. Danu i-a fost atribuit, pentru construcţie locativă, un teren cu suprafaţa de 0,2001 ha. Venitul ratat în urma acestei acţiuni constituie 120,5 mii lei.

În baza documentului nominalizat, cetăţenii P. Chintea şi Gr. Danu au procurat, respectiv, 1,4986 ha şi 1,3037 ha - terenuri aferente clădirilor primite în arendă. Încălcînd prevederile legislaţiei în vigoare, costul acestor terenuri a fost calculat ca pentru terenuri agricole. Ca rezultat, bugetul nu a încasat suma de 499,5 mii lei, inclusiv P. Chintea - 267,4 mii lei şi Gr. Danu - 232,1 mii lei.

O parte însemnată din loturile destinate construcţiei de locuinţe au fost atribuite de către primăria Durleşti în anii 2000-2003, cu referinţă la deciziile consiliului local din anii 1992 şi 1993, care n-au fost prezentate controlului şi nu sînt aduse dovezi ale existenţei lor. Astfel, în această perioadă au fost încheiate contracte de vînzare-cumpărare şi eliberate titluri, cu referinţă la decizia consiliului local Durleşti nr. 9/1 din 08.12.93, în următoarele cazuri: atribuirea a 8 loturi (suprafaţa totală de 0,6 ha) pentru construcţii comerciale pe stradela T. Alimoş; atribuirea a 2 loturi (0,3338 ha) pentru construcţii locative pe str. Ruhuleanca 3; atribuirea a 6 loturi (0,498 ha) pe str. T. Vladimirescu; atribuirea unui lot de pămînt (0,0757 ha) familiei Vitiuc; atribuirea a 2 loturi cetăţenilor A. Gheorghiţă (0,0756 ha) şi L. Şova (0,0755 ha) şi a loturilor de pămînt cu suprafaţa totală de 0,2847 ha cet. V. Roşca, V. Şova, A. Roşca şi Gh. Roşca.

În baza deciziei consiliului local Durleşti nr. 3/4-9 din 14.09.92, ceteanului G. Bucşan i-a fost eliberat titlu pentru un lot de pămînt cu suprafaţa de 0,0738 ha, care la 24.12.02 a fost înregistrat la OCTC şi ulterior vîndut cet. Vladimir Roşca.

Atribuirea terenurilor pentru construcţii locative conform art. 11 din Codul funciar, în multe cazuri, s-a efectuat fără examinarea necesităţilor reale de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale cetăţenilor. Ca urmare, o bună parte din deţinătorii primari nu utilizează loturile obţinute gratuit pentru construcţia caselor de locuit, ci le comercializează contra bani diferitor persoane fizice şi juridice. Astfel, conform datelor OCTC, numai în perioada ultimilor ani au fost efectuate peste 540 de tranzacţii de vînzare-cumpărare a terenurilor destinate construcţiilor locative. Costul minimal al acestor terenuri (care ulterior au fost vîndute) reieşind din preţul normativ al pămîntului constituie peste 20,0 mln.lei.

Fără examinarea respectivă a posibilităţilor financiare ale solicitanţilor sînt distribuite şi terenurile pentru construcţii comerciale. Contrar art. 82 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, fără desfăşurarea licitaţiei, în or. Durleşti aceste terenuri frecvent sînt vîndute solicitanţilor la preţuri minimale (preţul normativ), ulterior fiind înstrăinate la preţul de piaţă.

Contrar art. 28 (2) şi art. 51 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98, art. 26 (4) şi art. 44 r) din L. nr. 123-XV din 18.03.03, la procesele-verbale ale şedinţelor consiliului local Durleşti nu sînt anexate documentele examinate. De asemenea, contrar H.G. nr. 115 din 28.02.96 şi H.G. nr. 618 din 05.10.93, nu se ţine registrul dispoziţiilor primarului.

Încălcările şi neajunsurile constatate sînt o consecinţă a comiterii de către consiliul local şi primăria or. Durleşti (primarii V. Roşca, Gh. Barbăneagră) a încălcărilor actelor legislative şi normative în vigoare la executarea bugetului şi gestionarea fondului funciar în perioada a. 2002 - 01.07.2004.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în baza art. 25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa multiplelor încălcări şi abateri de la legislaţia în vigoare la gestionarea fondului funciar, formarea şi executarea bugetului or. Durleşti în perioada a. 2002-01.07.2004.

2. Se informează consiliul local Durleşti despre rezultatele controlului şi se propune:

2.1. reexaminarea şi aducerea în corespundere cu legislaţia în vigoare a deciziilor consiliului local:

- nr. 9/6 din 27.09.2000 privind vînzarea pentru construcţia pieţei agricole a lotului de 0,1204 ha, situat pe str. T. Vladimirescu 70 "b", cu diminuarea preţului în sumă de 50,8 mii lei;

- nr. 7/4 din 26.03.03 privind vînzarea neîntemeiată ca teren agricol a lotului cu suprafaţa de 0,7 ha din str. Atelierului 1, cu diminuarea preţului normativ în sumă de 139,4 mii lei;

- nr. 3.6.1 din 14.06.2000 privind darea în arendă şi vînzarea S.R.L "Ramirdo" a terenului agricol cu suprafaţa de 0,92 ha, utilizat în alte scopuri decît cele agricole, şi diminuarea preţului minimal cu 165,5 mii lei;

- nr. 5/7 din 20.12.2000 privind darea în arendă şi vînzarea S.R.L "Agroviacomp" a terenului cu suprafaţa de 26 ha, pe care este amplasat un obiectiv acvatic (21 ha);

- nr. 2/8 din 27.03.2000 privind vînzarea fără licitaţie Gospodăriei Ţărăneşti "Ion Răilean" a terenului agricol cu suprafaţa de 23,54 ha;

- nr. 4.15.1 din 25.04.99 şi nr. 1.5.15 din 24.03.03 privind vînzarea S.R.L. "Vavor" a două terenuri cu suprafaţa totală de 0,58 ha, cu diminuarea preţului normativ în sumă de 71,7 mii lei;

- nr. 4.9.1 din 25.04.99 privind darea în arendă şi vînzarea terenului cu suprafaţa de 0,0901 ha din str. Gribov 32, unde era amplasată clădirea Regiei locativ-comunale, cu diminuarea preţului în sumă de 54,3 mii lei;

- nr. 2.16.1 din 25.06.02 privind darea în arendă dlui V. Vasilache a unui teren cu suprafaţa de 0,3339 ha, cu diminuarea plăţii de 8,0 mii lei;

- nr. 13.2 din 29.03.02 privind darea în arendă şi vînzarea cet. Vladimir Roşca, P. Chintea şi Gr. Danu a terenurilor aferente fostei tabere militare nr. 140 cu suprafaţa totală de 4,5 ha, cu diminuarea preţului de vînzare în sumă de 1520,0 mii lei;

2.2. efectuarea controlului asupra legalităţii atribuirii terenurilor în baza deciziilor consiliului local nr. 9/1 din 08.12.93 şi nr. 3/4-9 din 14.09.92.

3. Se cere de la primăria or. Durleşti:

3.1. întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei în vigoare, pentru încasarea sumelor de:

- 50,8 mii lei de la vînzarea terenului cu suprafaţa de 0,1204 ha din str. T. Vladimirescu 70 "b", neîntemeiat vîndut ca teren aferent;

- 139,4 mii lei de la vînzarea terenului cu suprafaţa de 0,70 ha din str. Atelierului 1, neîntemeiat comercializat ca teren agricol;

- 165,5 mii lei de la diminuarea neîntemeiată a preţului terenului cu suprafaţa de 0,94 ha, vîndut S.R.L. "Ramirdo";

- 71,7 mii lei de la vînzarea unui lot de 0,17 ha firmei "Vavor" S.R.L. ca teren aferent;

- 1079,3 mii lei de la vînzarea a 30 de loturi cu suprafaţa de 1,8 ha pentru construcţii locative la preţuri mai mici decît preţul normativ;

- 36,0 mii lei de la atribuirea neîntemeiat gratuită cet. A. Roşca a unui lot de pămînt cu suprafaţa de 0,0597 ha pe stradela 4 Balcani 9;

- 54,3 mii lei de la privatizarea neîntemeiată a terenului ocupat de fosta clădire a Regiei locativ-comunale;

- 361,3 mii lei de la atribuirea neîntemeiat gratuită a 8 loturi de pămînt cu suprafaţa totală de 0,6 ha, desinate construcţiilor comerciale, pe stradela T. Alimoş;

- 69,4 mii lei de la atribuirea neîntemeiat gratuită a două loturi de pămînt a cîte 0,0576 ha cet. T. Puiu şi         E. Rotari, care nu sînt locuitori ai or. Durleşti;

- 381,2 mii lei de la atribuirea neîntemeiat gratuită pentru construcţii locative a 6 loturi cu suprafaţa totală de 0,498 ha pe str. T. Vladimirescu;

- 14,6 mii lei de la diminuarea preţului normativ la vînzarea de către primărie a unui lot de pămînt cet. V. Bacevici;

- 291,4 mii lei de la privatizarea neîntemeiat gratuită a 6 loturi de pămînt cu suprafaţa totală de 0,4838 ha de către Vladimir Roşca pentru construcţii locative, inclusiv 2 loturi prin intermediul cet. S Macagon şi I. Paladi;

-                900,0 mii lei de la privatizarea neîntemeiată de către Vladimir Roşca a suprafeţei de 1,5001 ha ca teren destinat construcţiilor locative, iniţial înstrăinat de primărie ca teren aferent construcţiilor;

- 120,0 mii lei de la privatizarea de către cet. Gr. Danu pentru construcţie locativă a unui teren cu suprafaţa de 0,2001 ha;

- 499,5 mii lei de la diminuarea preţului de vînzare a 2 loturi de pămînt - 1,4986 ha şi 1, 3037 ha, care au fost vîndute cet. P. Chintea (267,4 mii lei) şi Gr. Danu (232,1 mii lei) ca terenuri agricole, în loc de terenuri aferente clădirilor primite în arendă;

- plăţilor pentru folosirea terenurilor de la: S.R.L. "Ovtebliz" - 3,6 mii lei, S.R.L. "Astoria Plus" - 2,4 mii lei, cet. Cotorobai Igor - 6,4 mii lei, cet. V. Vasilache - 8,0 mii lei, S.R.L. "Voitic-Cuplu" - 6,3 mii lei;

- 4,6 mii lei de la înregistrarea în primărie a contractelor de arendă funciară;

- 14,4 mii lei - pierderi cauzate bugetului or. Durleşti în urma procurării autoturismului "Nissan-Bluebird" la preţ majorat;

- 7,7 mii lei - pierderi cauzate bugetului local în urma achiziţionării la preţuri majorate a imprimantei;

precum şi întreprinderea măsurilor, după competenţă, în vederea asigurării compensării pierderilor în sumă de:

- 568,5 mii lei de la schimbarea neîntemeiată a destinaţiei terenului cu suprafaţa de 0,944 ha şi necompensarea pierderilor de la excluderea acestui teren din circuitul agricol (utilizat la construcţia a două obiecte capitale de către V. Caramalău, cet. Al României);

- 171,5 mii lei de la excluderea neîntemeiată din circuitul agricol a 4 loturi de pămînt cu suprafaţa totală de 0,2847 ha, atribuite pentru construcţii locative, ulterior înstrăinate S.R.L. "Gaz Grup Propan";

- 91,0 mii lei de la atribuirea cetăţenilor Gheorghiţă şi Şova a terenurilor agricole cu suprafeţele de 0,0756 ha şi 0,0755 ha pentru construcţii locative;

- 45,6 mii lei de la atribuirea neîtemeiată familiei Vitiuc a unui teren agricol cu suprafaţa de 0,0757 ha pentru construcţie locativă;

3.2. identificarea terenurilor proprietate publică a statului, amplasate pe teritoriul or. Durleşti, şi reflectarea lor respectivă în bilanţul funciar, în conformitate cu L. nr. 981-XIV din11.05.2000 şi H.G. nr.837 din 14.08.01;

3.3. asigurarea corectitudinii şi plenitudinii încasării la bugetul local a veniturilor bugetare şi extrabugetare, efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

3.4. încheierea cu cet. F. Frunză a contractului de arendă a terenului cu suprafaţa de 0,06 ha, utilizat pentru construcţia parcajului auto;

3.5. efectuarea cercetărilor din oficiu şi tragerea la răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a persoanelor cu funcţii de răspundere, vinovate de comiterea încălcărilor depistate.

4. Se percepe în bugetul statului, conform prevederilor art. 25(6) din L. nr. 1463-XV din 15.11.02, veniturile obţinute ilicit de ÎM "Exdrupo" în sumă de 11,8 mii lei, în urma majorării costului lucrărilor la obiectul "Amenajarea teritoriului adiacent primăriei or. Durleşti", precum şi amenda în cuantum echivalent acestor venituri.

5. Se informează Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului, pentru o posibilă luare de atitudine.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art. 5 din L. nr.1104-XV din 06.06.02, pentru investigaţii după competenţă, materialele controlului privind repartizarea şi vînzarea-cumpărarea terenurilor de către autorităţile or. Durleşti.

7. Se aduce la cunoştinţă Aparatului Guvernului RM rezultatele controlului asupra unor aspecte ale executării bugetului or. Durleşti şi gestionării fondului funciar de către administraţia publică locală în perioada a. 2002 - 01.07.2004, pentru luare de măsuri după competenţă, inclusiv cazurile privind acordarea în anul 2003 a scutirilor la impozitul funciar pe terenurile agricole aflate în proprietate privată în sumă totală de 30,0 mii lei, precum şi privind repartizarea, vînzarea-cumpărarea terenurilor în perioada august 2003-2004, şi se propune (prin intermediul Oficiului teritorial Chişinău) efectuarea controlului asupra executării de către autorităţile administraţiei publice ale or. Durleşti a pct. 2 şi 3 din prezenta hotărîre.

8. Se informează Procuratura Generală a RM despre rezultatele controlului şi se propune, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. (a) din L. nr. 118-XV din 14.03.03, efectuarea controlului asupra legalităţii atribuirii terenurilor de către autorităţile publice ale or. Durleşti şi a deciziilor consiliului local nr.9/1 din 08.12.93 şi nr.3/4-9 din 14.09.92, precum şi luarea de măsuri după competenţă în cazurile atribuirii loturilor de pămînt cu încălcarea legislaţiei în vigoare, constatate în prezenta hotărîre.

9. Se cere de la Departamentul Privatizării întreprinderea măsurilor pentru verificarea legalităţii contractelor de vînzare a încăperilor nelocuibile din 08.04.02 şi 20.05.03, încheiate de managerul Î.S. "Promin" dl M.Lungu cu S.R.L. "Ovtebliz" şi S.R.L. "Astoria Plus".

10. Se ia act că:

- primarul or. Durleşti dl Gh. Barbăneagră a fost suspendat provizoriu din funcţia deţinută pentru denaturarea datelor din 4 titluri, conform hotărîrii Judecătoriei sect. Buiucani;

- cet. A. Roşca a achitat suma de 4,5 mii lei (diferenţa de preţ a autoturismului);

- conform deciziei nr. 16.9.2 din 24.09.04, a fost anulat contractul de arendă a terenului atribuit cet. V. Vasilache.

11. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre încălcările comise de către administraţia publică locală din or. Durleşti la executarea bugetului şi gestionarea fondului funciar în perioada a. 2002 - 01.07.2004 şi se propune:

- examinarea rezultatelor controlului şi întreprinderea măsurilor după competenţă, conform legislaţiei în vigoare, vizînd schimbarea ilegală a destinaţiei terenurilor agricole cu suprafaţa de 1,4555 ha pentru construcţii;

- elaborarea şi promovarea unui proiect de lege care ar prevedea ca deţinătorii primari, în cazul înstrăinării terenurilor atribuite gratuit pentru construcţii locative, să compenseze valoarea lor reieşind din preţurile de piaţă, dar nu mai puţin decît preţul normativ al pămîntului.

12. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine.

13. Despre executarea pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)