Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 80 din 2 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului, corectitudinii şi legalităţii formării tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderile municipale (ÎM): „Apă-Canal” Ungheni, Regia “Apă-Canal” Orhei, “Amen-Ver” Hînceşti, „Gospodăria locativ-comunală Căuşeni” şi Î.S. Direcţia de producţie “Apă-Canal” Ştefan Vodă în perioada anilor 2002-2003

Numar din data de 2004-12-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului Orhei dl I. Bujor, managerului-şef al ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei dl M.Chiperi, viceprimarului Ungheni dl I.Ciocanu, inginerului-şef dl N.Borş şi contabilului-şef dna A.Curţeva de la ÎM "Apă-Canal" Ungheni, şefului ÎM "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" dna O.Verbanova şi directorului general al ÎM "Amen-Ver" Hînceşti dl Gh.Lică, a examinat rezultatele controlului asupra gestionării patrimoniului, corectitudinii şi legalităţii formării tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderile municipale: "Apă-Canal" Ungheni, Regia "Apă-Canal" Orhei, "Amen-Ver" Hînceşti, "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" şi Î.S. Direcţia de producţie "Apă-Canal" Ştefan Vodă în perioada anilor 2002-2003 şi

 a constatat:

La fondarea întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare s-au admis abateri de la Hotărîrea Guvernului nr.530 din 06.06.2000 "Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare". Astfel, în baza întreprinderilor transmise din proprietatea statului în proprietatea municipală, Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, în comun cu Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului şi unităţile administrativ-teritoriale, urma să fondeze întreprinderi comunale care prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare cu statut de societăţi pe acţiuni. De fapt, prin reorganizarea Direcţiilor de producţie "Apă-Canal" din Orhei, Ungheni, Hînceşti şi Căuşeni, autorităţile administraţiei publice locale au fondat întreprinderi municipale. Totodată, nerespectîndu-se prevederile hotărîrii menţionate, întreprinderile respective au fost fondate cu întîrziere de: 10 luni - ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei; 4 luni - ÎM "Apă-Canal" Ungheni şi ÎM "Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare" (în continuare - ÎM "GAAC") Hînceşti. Primăria Ştefan Vodă n-a întreprins măsuri pentru executarea hotărîrii nominalizate în ce priveşte schimbarea denumirii şi statutului Direcţiei de producţie "Apă-Canal" Ştefan Vodă, acestea rămînînd pînă în prezent neschimbate.

Contrar pct. 24 şi 28 din Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.95 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", transmiterea patrimoniului întreprinderilor nou-formate "Apă-Canal" Ungheni şi Regia "Apă-Canal" Orhei s-a efectuat în lipsa listelor de inventariere a acestuia, iar la ÎM "Apă-Canal" Ungheni actul de predare-primire, n-a fost aprobat de Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat.

Conducerea întreprinderilor supuse controlului n-a întreprins măsuri eficiente pentru stingerea datoriilor debitoare existente. Astfel, la situaţia din 01.01.04, datoriile debitoare ale ÎM "Apă-Canal" Ungheni constituiau 2802,5 mii lei, inclusiv ale S.A. "Comgaz-Plus" - 256,9 mii lei; primăriei Ungheni - 354,1 mii lei; S.A. "Rozmiar" - 195,7 mii lei; S.A. "Unpodlact" - 63,6 mii lei.

Datoriile debitoare ale ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei au constituit, la situaţia din 01.01.04, suma de 2625,5 mii lei, sau cu 748,4 mii lei mai mult faţă de perioada analogică a anului 2003. Suma de 1124,7 mii lei din datoria debitoare reprezintă datoriile cu termenul de prescripţie expirat. Datoriile faţă de bugetul de stat la 01.01.04 constituiau 691,4 mii lei, iar faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat - 1362,4 mii lei.

La situaţia din 01.01.04, ÎM "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" avea datorii debitoare în sumă de 2667,0 mii lei, iar Î.S. Direcţia de producţie "Apă - Canal" Ştefan Vodă - de 930,8 mii lei.

În municipiul Hînceşti, întreprinderile de stat Direcţia de producţie "Apă-Canal" Hînceşti şi Direcţia de producţie "Gospodăria locativ-comunală" Hînceşti au fost reorganizate în întreprinderi municipale: "Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare" (ÎM "GAAC") pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi "Regia Autosalubritate, Reparaţii şi Amenajare (ÎM "Regia-ARA") pentru gestionarea lucrărilor de asanare, salubrizare, amenajare a teritoriului municipiului şi crearea spaţiilor verzi etc. Ulterior, în anul 2002, atribuţiile acestor întreprinderi şi majoritatea proprietăţii gestionate de ele, împreună cu personalul respectiv, au fost transmise întreprinderii municipale nou-formate "Amen-Ver". Actualmente ÎM "GAAC" şi ÎM "Regia-ARA" practic nu funcţionează.

De la momentul fondării ÎM "GAAC" şi pînă la transmiterea către ÎM "Amen-Ver" a atribuţiilor şi proprietăţii gestionate, o parte din patrimoniul municipal aflat în gestiunea ÎM "GAAC" a fost transmis, cu încălcarea legislaţiei în vigoare, prin concesiune, firmei "Egida" S.R.L. Astfel, încălcîndu-se decizia Consiliului municipal Hînceşti, ÎM "GAAC" neîntemeiat a transmis prin concesiune firmei "Egida" S.R.L. un şir de clădiri, maşini şi utilaje, mijloace de transport, stocuri de materiale şi mărfuri, care au fost restabilite în gestiunea întreprinderii numai după implicarea Procuraturii teritoriale şi desfacerea contractului de concesiune. Redevenţa în mărime de 8,8 mii lei, care urma a fi achitată de S.R.L. "Egida" în bugetul primăriei, a fost transferată neîntemeiat la ÎM "GAAC". La transmiterea către ÎM "Amen-Ver" a proprietăţii gestionate de ÎM "Regia-ARA" neîntemeiat n-au fost transmise datoriile debitoare în mărime de 118,9 mii lei, încasarea cărora la moment este unica sursă de finanţare a ÎM "Regia-ARA".

Întreprinderile municipale create în baza proprietăţii primăriei Hînceşti n-au întreprins măsurile respective privind încasarea datoriilor debitoare pentru serviciile prestate. Astfel, numai în evidenţa ÎM "Regia-ARA" sînt înregistrate datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat în mărime de 49,1 mii lei.

Din cauza activităţii neeficiente privind încheierea contractelor de prestare a serviciilor de salubrizare, cota-parte a populaţiei municipiului Hînceşti care achită plata pentru aceste servicii alcătuieşte numai 17,1 la sută, iar întreprinderile respective au ratat sume însemnate de venituri. Astfel, ÎM "Regia-ARA", numai în anul 2002, a ratat venituri în sumă de 539,8 mii lei şi a suportat cheltuieli nerecuperabile pentru lichidarea gunoiştelor neautorizate în sumă de 14,4 mii lei.

Un şir de încălcări au fost depistate şi în urma controlului asupra raţionalităţii şi eficienţei tranzacţiilor economice, respectării disciplinei contractuale şi de reclamaţie. Astfel, ÎM "Apă-Canal" Ungheni a încheiat cu S.A. "Comgaz-Plus" contractul nr.2 din 28.06.01, prin care ultima s-a obligat să efectueze lucrări de reparaţie a apeductului de pe str. Decebal, or. Ungheni. Potrivit contractului, costul lucrărilor în mărime de 72,0 mii lei urma să fie achitat pe deplin înainte de începerea lucrărilor. Deşi această sumă a fost transferată în luna iunie 2001, antreprenorul pînă în prezent n-a executat lucrări în sumă de 62,5 mii lei, termenul prevăzut de executare a lucrărilor fiind de 70 de zile. ÎM "Apă-Canal" Ungheni n-a întreprins, conform legislaţiei în vigoare, măsuri de calculare şi încasare a penalităţii stabilite în contract pentru nerespectarea de către antreprenor a termenului de executare a lucrărilor (0,5% din suma contractului pentru fiecare zi de întîrziere) în mărime de 56,5 mii lei.

În urma întocmirii actelor privind achitarea datoriilor reciproce între DP "Apă-Canal" Ungheni, S.R.L. "Traian" Corneşti, DP "Reţelele termice Ungheni" şi primăria Ungheni, s-a format o datorie debitoare a S.R.L. "Traian" faţă de ÎM "Apă-Canal" Ungheni în sumă de 17,5 mii lei, pe care conducerea ÎM "Apă-Canal" Ungheni, în luna decembrie 2003, prin ordin, a trecut-o la pierderi.

La ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei, în perioada supusă controlului, s-a constatat efectuarea achitărilor prin mărfuri pentru serviciile de canalizare acordate altor unităţi economice şi persoanelor fizice, în lipsa contractelor întocmite în formă scrisă (în a.2002 - de 316,0 mii lei, în a.2003 - de 264,8 mii lei).

Conform contractului nr.01 din 02.01.02, încheiat cu primăria Hînceşti, ÎM "Regia-ARA" Hînceşti urma să execute lucrări de amenajare şi salubrizare a teritoriului municipiului Hînceşti în sumă de 210,0 mii lei. Volumul lucrărilor indicat în contract nu este determinat în baza tarifelor calculate în modul stabilit, dar în mărimea cheltuielilor preconizate spre efectuare. Primăria Hînceşti a finanţat lucrările fără aprecierea şi confirmarea volumelor acestora, prin întocmirea actelor de transmitere-recepţie a lucrărilor executate şi facturilor respective. Finanţarea în sumă de 249,2 mii lei a fost efectuată în mărimea cheltuielilor real suportate de către ÎM "Regia-ARA".

Întreprinderile municipale supuse controlului n-au asigurat la nivelul cuvenit integritatea şi eficienţa administrării patrimoniului de stat transmis în gestiune.

La ÎM "Amen-Ver" Hînceşti, inventarierea selectivă a fondurilor fixe a constatat surplusuri de clădiri, sonde, rezervoare în valoare totală de 29,8 mii lei, din care 25,0 mii lei - valoarea clădirii staţiei de pompare.

Inventarierea la sectorul "Apeduct" Hînceşti a stabilit că 2 obiecte de fonduri fixe - rezervorul cu valoarea de bilanţ (la 01.04.03) în mărime de 2,3 mii lei şi staţia de pompare cu valoarea de bilanţ (la aceeaşi dată) de 3,9 mii lei, se află în folosinţa Întreprinderii mixte "Fabrica de Produse Lactate Hînceşti" S.A. din anul 1997, fără a fi încheiat contractul de arendă şi fără achitarea plăţii pentru folosirea obiectelor nominalizate.

La transmiterea patrimoniului din gestiunea ÎM "Regia-ARA", cu încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare, în lipsa actelor de casare şi numai în baza deciziei primăriei Hînceşti, din evidenţa contabilă au fost scoase, sub pretextul uzurii complete, bunuri materiale în valoare de 1471,4 mii lei. În rezultatul scoaterii din evidenţă a mijloacelor fixe, n-au fost luate la intrări bunurile materiale obţinute de la demontarea lor.

ÎM "Regia-ARA" n-a asigurat integritatea bunurilor materiale finanţate din contul bugetului de stat. Astfel, în evidenţa extrabilanţieră a întreprinderii figurează lucrări nefinisate pentru construcţia unui bloc cu 60 de apartamente în sumă de 646,9 mii lei (inclusiv lucrări de proiectare - 66,9 mii lei şi lucrări de montaj şi construcţie - 583,0 mii lei). Terenul aferent acestei construcţii a fost transformat de către locuitorii municipiului într-o gunoişte neautorizată, groapa de fundaţie a blocului la moment este astupată, iar construcţia nu mai există. La bilanţul ÎM "GAAC" Hînceşti este înregistrat obiectul nefinisat cu valoarea de 2744,6 mii lei, care în prezent este deteriorat.

La ÎM "Amen-Ver" Hînceşti, cu încălcarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18.04.97, pe teritoriul staţiilor de pompare a apei au fost construite de către persoane fizice 45 de garaje cu suprafaţa totală de 1344 m².

În rezultatul inventarierii fîntînilor arteziene destinate pentru pomparea apei, s-a stabilit că două din ele, amplasate pe teritoriul S.A. "Nori" şi S.A. "Orlact" Orhei şi valorificate de către acestea, fiind înregistrate la balanţa ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei, nu sînt administrate de ultima şi lipseşte informaţia despre folosirea lor.

La ÎM "Apă-Canal" Ungheni, nerespectîndu-se pct.14 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.98, în urma casării fondurilor fixe în sumă de 76,9 mii lei, n-au fost înregistrate la intrări în evidenţa contabilă bunurile materiale obţinute de la demontarea lor.

În perioada supusă controlului, la ÎM "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" au fost admise cazuri de realizare a mijloacelor fixe la preţuri mai mici decît valoarea reziduală în mărime de 125,4 mii lei.

Controlul asupra corectitudinii determinării veniturilor obţinute de către întreprinderile municipale supuse controlului de la acordarea serviciilor, precum şi asupra veridicităţii cheltuielilor incluse în tarifele pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare a depistat abateri de la legislaţia în vigoare. Astfel, la stabilirea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în a.2002, ÎM "GAAC" Hînceşti a inclus în calcul premii care n-au fost prevăzute în contractele colective de muncă de nivel ramural şi nivel de întreprindere, fapt care a determinat majorarea cheltuielilor incluse în tarif cu 123,0 mii lei, sau majorarea tarifului mediu pentru apă şi canalizare cu 0,34 lei/m³.

Consiliul local municipal Ungheni, nerespectînd pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.398 din 11.07.96 "Cu privire la măsurile suplimentare de ameliorare a situaţiei în instituţiile de tip internat şi întreţinerea copiilor din familiile socialmente vulnerabile", a aprobat, iar administraţia ÎM "Apă-Canal" Ungheni a aplicat în anii 2002-2003 faţă de gimnaziul-internat din Ungheni tarifele prevăzute pentru agenţii economici, astfel obţinînd neîntemeiat venituri şi, respectiv, afectînd bugetul cu suma de 366,5 mii lei.

La ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei, în calculul tarifului pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe anul 2003 au fost incluse pierderile supranormative de 28,3 mii m³, admise în sistem, faţă de volumul calculat în corespundere cu ordinul nr.163 din 27.10.99 al Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale. Aceasta a condiţionat majorarea cu suma de 29,7 mii lei a consumurilor variabile (energie electrică, reagenţi chimici), incluse în calculul tarifelor pe anul 2003.

Au fost depistate unele abateri de la legislaţia în vigoare şi în managementul evidenţei contabile şi al dărilor de seamă, aplicat de întreprinderile municipale supuse controlului.

În rezultatul gestionării ineficiente a patrimoniului ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei (managerul-şef dl P. Panuş), la situaţia din 01.01.04, pierderile neacoperite din anii precedenţi şi anul de gestiune au alcătuit 1908,9 mii lei. La aceeaşi dată, capitalul propriu s-a micşorat cu 2846,9 mii lei, sau cu 14,5 la sută faţă de valoarea totală a activelor şi pasivelor transmise (conform bilanţului de transmitere).

Controlul asupra corectitudinii sumelor eliberate în decont a constatat că în luna septembrie a anului 2002, din casa ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei a fost eliberată în avans dlui M.Suvac suma de 256 lei. Contabilitatea a trecut această sumă la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, prin ce a încălcat prevederile art.16 din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.95.

La aceeaşi întreprindere contabilitatea (dna L.Tricolici), contrar prevederilor Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.02, a achitat în plus dlor P.Panuş şi M.Suvac suma de 973 lei (respectiv, 634 lei şi 339 lei). La această întreprindere nu este asigurată concordanţa indicilor din dările de seamă anuale cu datele evidenţei contabile privind mişcarea mijloacelor fixe. În perioada supusă controlului evidenţa contabilă a fondurilor fixe n-a fost organizată pe grupe în raport cu componenţa lor natural-substanţială, adică pe subconturile respective. Ca rezultat, rulajul fondurilor fixe indicat în dările de seamă ale întreprinderii privind ieşirea şi intrarea lor nu corespunde datelor evidenţei contabile (în a.2002 - cu 1217,1 mii lei şi în a.2003 - cu 77,1 mii lei), prin ce a fost încălcat art.15 din L.nr.426-XIII din 04.04.95.

La ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei, contrar pct.9.1 din contractul de management din 01.10.02, managerul-şef dl P.Panuş a beneficiat, în a.2003, de 2 concedii cu plata repetată a ajutorului material în acelaşi an calendaristic. În total, neîntemeiat au fost incluse la cheltuieli generale şi administrative plăţile achitate salariaţilor în sumă de 12,4 mii lei.

Contrar art. 18 din Codul fiscal, la ÎM "Apă-Canal" Ungheni, soldul datoriei creditoare formate în anii 1996-1998 în sumă de 86,3 mii lei (alocată de Asociaţia "Apă-Canal" Chişinău în scopuri de investiţii) n-a fost atribuit la venituri din activitatea de investiţii şi, respectiv, n-a fost declarat impozitul pe venit în sumă de 19,0 mii lei.

Cu încălcarea prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură (pe anii 2002-2003) şi în lipsa contractelor colective de muncă la nivel de întreprindere, în a. 2003, la ÎM "Amen-Ver" Hînceşti (dl P.Lazăr, dna N.Coroban) au fost achitate angajaţilor premii unice în sumă de 12,9 mii lei, care neargumentat au fost trecute la cheltuieli. Totodată, ÎM "Amen-Ver" şi ÎM "Regia - ARA" au încălcat art.16 din L. nr.426-XIII din 04.04.95 în ce priveşte trecerea la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, a bunurilor materiale în valoare totală de 55,2 mii lei (ÎM "Amen-Ver" - 36,4 mii lei şi ÎM "Regia - ARA" - 18,8 mii lei).

La ÎM "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" au fost trecute la cheltuieli produse petroliere, benzină, motorină, ulei, în baza actelor de formă liberă, fără a se indica denumirea lucrărilor, distanţa parcursă, consumul normat etc. Astfel, cu încălcarea art. 16 din L. nr. 426-XIII din 04.04.95, a fost decontată benzină, motorină în sumă de 38,4 mii lei, inclusiv în anul 2002 - de 17,8 mii lei şi anul 2003 - de 20,6 mii lei. Pe perioada anilor 2002-2003 lipsesc documentele justificative privind trecerea la cheltuieli a 2641 litri de ulei tehnic în sumă de 15,3 mii lei. Contrar aceluiaşi articol din legea nominalizată, pe parcursul anilor 2002-2003 au fost procurate în numerar de la deţinătorii de patentă, fără întocmirea actelor de achiziţie, şi luate la evidenţă obiecte de mică valoare şi scurtă durată, piese de schimb, materiale de construcţie în sumă de 60,8 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile comise de către ordonatorii de credite sînt o consecinţă a nerespectării legislaţiei şi actelor normative în vigoare la gestionarea patrimoniului şi formarea tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderile municipale: "Apă-Canal" Ungheni, Regia "Apă-Canal" Orhei, "Amen-Ver", "Regia-ARA" şi "GAAC" din Hînceşti, "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni" şi Î.S. Direcţia de producţie "Apă-Canal" Ştefan Vodă, precum şi a lipsei controlului efectiv asupra activităţii lor din partea autorităţilor publice locale respective.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în conformitate cu art. 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează gestionarea ineficientă a patrimoniului public al ÎM "Apă-Canal" Ungheni, ÎM "Amen-Ver", ÎM "Regia-ARA" şi ÎM "GAAC" din Hînceşti, ÎM "Gospodăria locativ-comunală Căuşeni", Î.S. Direcţia de producţie "Apă-Canal" Ştefan Vodă, Î.M. Regia "Apă-Canal" Orhei, efectuarea cheltuielilor iraţionale, utilizarea tarifelor neîntemeiate la încasarea plăţilor pentru serviciile prestate unor consumatori, precum şi lipsa controlului şi supravegherii efective din partea organelor administraţiei publice locale.

2. Se informează Consiliile orăşeneşti şi primăriile oraşelor Ungheni, Orhei, Hînceşti, Căuşeni, Ştefan Vodă despre rezultatele controlului, pentru examinare, tragerea la răspundere a persoanelor vinovate şi întreprinderea măsurilor de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor depistate la gestionarea patrimoniului public, reexaminarea tarifelor stabilite la serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare, evitîndu-se pierderile şi scurgerile neîntemeiate, şi încasarea datoriilor debitoare (inclusiv istorice) de către întreprinderile municipale.

3. Se cere de la ÎM "Apă-Canal" Ungheni (dl V.Ceban):

3.1. aprobarea şi aplicarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare unor consumatori, conform legislaţiei în vigoare;

3.2. întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei în vigoare, pentru aplicarea faţă de S.A. "Comgaz-Plus" a penalităţii în sumă de 56,5 mii lei;

3.3. luarea măsurilor pentru restabilirea şi achitarea de către S.R.L. "Traian" a datoriei în sumă de 17,5 mii lei, anulată în anul 2003.

4. Se cere de la Consiliul orăşenesc şi primăria Hînceşti:

4.1. tragerea la răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a persoanelor vinovate de gestionarea nesatisfăcătoare şi neeficientă a patrimoniului aflat în gestiunea economică a întreprinderilor municipale "Regia-ARA", "GAAC" şi "Amen-Ver";

4.2. întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind construcţia neautorizată a 45 de garaje (1344 m3) pe teritoriul aflat în gestiunea întreprinderilor municipale "GAAC" şi "Amen-Ver";

4.3. contractarea volumelor serviciilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului oraşului cu toţi utilizatorii acestor servicii;

4.4. examinarea oportunităţii păstrării întreprinderilor municipale "Regia-ARA" şi "GAAC", care practic şi-au încetat activitatea, n-au surse de finanţare, iar majoritatea atribuţiilor au fost transmise ÎM "Amen-Ver";

4.5. efectuarea unui control efectiv asupra ieşirii bunurilor materiale (inclusiv a fondurilor fixe) aflate în gestiunea economică a întreprinderilor subordonate.

5. Se cere de la ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei:

5.1. efectuarea inventarierii patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderii;

5.2. luarea de măsuri eficiente pentru redresarea stării tehnice în sistemul de aprovizionare cu apă şi canalizare;

5.3. neadmiterea achitărilor prin mărfuri pentru serviciile de alimentare cu apă în lipsa contractelor în formă scrisă;

5.4. lichidarea datoriilor faţă de bugetul de stat în sumă de 691,4 mii lei şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat în sumă de 1362,4 mii lei.

6. Se cere de la primăria Orhei luarea de măsuri privind aprecierea corectitudinii acordării şi achitării facilităţilor prevăzute pentru grupul managerial în sumă de 12,4 mii lei, plătite contrar prevederilor contractelor de angajare în vigoare.

7. Direcţia teritorială control Centru (secţia Orhei) a Curţii de Conturi va efectua un control suplimentar asupra legalităţii utilizării fîntînilor arteziene amplasate pe teritoriul S.A. "Nori" şi S.A. "Orlact", care fac parte din patrimoniul public al primăriei Orhei.

8. Se percep în bugetul de stat, conform prevederilor art. 36 din L.nr.681- XV din 27.11.01 şi art.25 din L. nr. 1463-XV din 15.11.02, veniturile ilicite obţinute de agenţii economici:

- ÎM "Apă-Canal" Ungheni - 366,0 mii lei;

- ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei - 29,7 mii lei;

- ÎM "GAAC" Hînceşti - 123,0 mii lei.

9. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre neexecutarea Hotărîrii Guvernului nr. 530 din 06.06.2000 "Cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare", pentru posibilă luare de atitudine.

10. Se ia act că:

10.1. la ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei au fost incluse în veniturile din anul curent veniturile ratate de la arenda pentru anul 2002 în sumă de 2,1 mii lei;

10.2. dnii P.Panuş şi M.Suvac au restituit în casa ÎM Regia "Apă-Canal" Orhei sumele de 9,7 mii lei şi, respectiv, 0,6 mii lei;

10.3. a fost luat la evidenţă surplusul de fonduri fixe în sumă de 4,8 mii lei şi s-a determinat suprafaţa terenurilor aferente construcţiilor ÎM "Amen-Ver" Hînceşti;

10.4. la ÎM "Amen-Ver" Hînceşti s-au luat la evidenţă în urma casării fondurilor fixe bunuri materiale în sumă de 6,3 mii lei;

10.5. la ÎM "Apă-Canal" Ungheni a fost luată la venituri suma de 86,3 mii lei şi s-au reflectat în evidenţă bunurile materiale obţinute.

11. Despre executarea pct.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)