Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 79 din 1 decembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor efectuate la întreţinerea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003

Numar din data de 2004-12-01 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare dl Ion Robu, vicepreşedintelui dl Ion Balaur, membrilor Comisiei dnii Gh.Bacaliuc, Gh.Ciobanu şi contabilului-şef dna Cl.Olaru, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor efectuate la întreţinerea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 şi

a constatat:

Conform Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (în continuare C.N.V.M. sau Comisia), aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr.3/5 din 22.07.99 (cu modificările operate prin Hotărîrile nr. 2/1 din 16 ianuarie 2002 şi nr.41/1 din 21 octombrie 2002), statele Direcţiei executive a Comisiei constituiau 72 de unităţi şi ale Agenţiilor teritoriale - 26 de unităţi. Actualmente statele executivului Comisiei constituie 72 de unităţi şi ale Agenţiilor - 7 unităţi. În anii 2002-2003 s-a menţinut o fluctuaţie mare a angajaţilor executivului C.N.V.M., fiind eliberate 67 şi angajate 51 de persoane.

În Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 s-a constatat că, conform Hotărîrii Guvernului nr.904 din 01.10.99, în termen de 3 luni, Întreprinderea de Stat pentru exploatarea şi întreţinerea localului a Ministerului Industriei şi Comerţului urma să transmită clădirea de pe bd. Ştefan cel Mare 77, mun. Chişinău, cu toate acareturile din curte şi terenul aferent (proprietate de stat), de la balanţa sa la balanţa C.N.V.M. La acel moment terenul din curte deja fusese distribuit altor persoane, din care motiv pînă în prezent cerinţa respectivă nu este executată integral.

În perioada supusă controlului, activitatea economico-financiară a C.N.V.M. n-a fost controlată de către alte organe abilitate.

În anii 2002-2003, o parte din suprafaţa sediului Comisiei (1903,9 m2) a fost transmisă în arendă unor persoane juridice şi fizice la preţuri mai mici decît cele prevăzute în legile bugetare anuale. Suprafeţele arendate au constituit în a.2002 - 709,3 m2 (37,2%) şi în a.2003 - 789,3 m2 (41,4%), inclusiv de către Comitetul Naţional Olimpic (CNO) - 256,5 m2.

În toate contractele, contrar prevederilor art.7/1, 10 şi 12 din Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14.02.92, nu este stabilită starea reală a bunurilor transmise în arendă şi necesitatea executării reparaţiilor urgente. Contractele nu sînt înregistrate în registrul cadastral.

Clauzele contractului încheiat cu CNO, structură nebugetară, stipulează plata numai pentru serviciile comunale. Pînă la 01.06.04, CNO a utilizat suprafaţa arendată gratis. Datoriile neachitate pentru serviciile comunale constituie 14807,56 lei, iar veniturile minime ratate de C.N.V.M. de la darea în arendă CNO a birourilor, pentru ultimii 2 ani, alcătuiesc 134,1 mii lei.

Au fost depistate abateri de la cheltuielile planificate pe unele categorii ale clasificaţiei bugetare, deşi în total nu s-au admis supracheltuieli. Pentru a.2002, la "Retribuirea muncii" s-au aprobat alocaţii în sumă de 1473,9 mii lei, fiind finanţate 1356,6 mii lei, cu aceleaşi cheltuieli de casă. Cheltuielile efective au constituit 1351,6 mii lei. Pentru a. 2003, respectiv, a fost aprobată suma de 1218,6 mii lei. S-au finanţat 1204,9 mii lei, cu aceleaşi cheltuieli de casă. Încălcînd Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 969-XIII din 24.07.96, la "Retribuirea muncii" neîntemeiat au fost atribuite cheltuielile de transport ale angajaţilor Comisiei, care au constituit 4,8 mii lei - în a.2002 şi 0,7 mii lei - în a. 2003. În anul 2003 au fost admise cheltuieli majorate faţă de devizul de cheltuieli: la "Serviciile de telecomunicaţie şi de poştă" - de 9,0 mii lei; la "Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii" - de 15,1 mii lei; la "Paza extradepartamentală" - de 5,8 mii lei; la "Procurarea de utilaj" - de 4,5 mii lei.

Comisia, care este o autoritate a administraţiei publice, n-a înregistrat la Ministerul Finanţelor schemele de încadrare pe anii 2002-2003 în modul stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 139 din 09.02.98 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice".

Personalului tehnic al Comisiei i s-au acordat categoriile de salarizare 15-16 - în anul 2002 şi 15-17 - în anul 2003, care nu sînt în conformitate cu Hotărîrile Guvernului nr.151 din 23.02.01 "Despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice" şi nr.139 din 09.02.98.

Conform Regulamentului Direcţiei executive a C.N.V.M., în atribuţii este prevăzută prestarea serviciilor contra plată. În anul 2002, asemenea servicii a prestat doar Departamentul afaceri publice, iar începînd cu anul 2003 şi în atribuţiile celorlalte departamente a fost inclusă prestarea unor astfel de servicii. Plăţile şi taxele pentru servicii sînt calculate de către departamente în baza Legii nr. 192-XIV din 12.11.98. Contrar art. 16 şi 23 din Legea nr.426-XIII din 04.04.95, acestea nu prezintă în contabilitate informaţia respectivă pentru a fi contabilizată. Contabilitatea nu dispune de un sistem de evidenţă a informaţiei privind calculele şi achitările pentru serviciile prestate de Comisie, fapt ce nu asigură veridicitatea informaţiei despre volumul serviciilor prestate. Potrivit informaţiilor prezentate de departamentele Comisiei, încasările pe toate tipurile de plăţi şi taxe de la serviciile prestate constituie: 2327,0 mii lei - în a. 2002 şi 3654,2 mii lei - în a. 2003, însă conform evidenţei contabile acestea au alcătuit: 2752,8 mii lei - în a.2002 şi 3339,9 mii lei - în a.2003.

Lipsa unui regulament ori a unui alt act normativ cu privire la modul de reflectare şi utilizare a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare, acumulate de Comisie de la prestarea serviciilor cu plată, atît la C.N.V.M., cît şi la Trezoreria de Stat, a dus la denaturarea datelor din dările de seamă privind cheltuielile de întreţinere a Comisiei. Astfel, în anul 2003, ca urmare a acestui fapt, cheltuielile de casă pentru întreţinerea Comisiei au fost majorate neargumentat cu 803,7 mii lei.

Operaţiunile de casă la C.N.V.M. s-au efectuat cu încălcarea alin.(3) art.12 din Legea nr.847-XIII din 24.05.96, pct.5, 7, 8, 19, 26 şi 37 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.92. În urma controlului asupra utilizării numerarului din casă s-a depistat că mijloacele acumulate de la prestarea serviciilor nu se depuneau zilnic la conturile bancare, dar se foloseau direct din casă, ceea ce contravine pct.32 din Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin ordinul nr.43 din 11.04.01, fapt care a generat micşorarea executării veniturilor de casă. În lunile februarie, aprilie, iunie, iulie a.2002 s-au stabilit cazuri de reţinere în casă mai mult de 7 zile a surplusului de numerar (suma deviind între 1,6 mii lei - 6,5 mii lei). La C.N.V.M. nu se efectuează revizii inopinate ale casei, nu se exercită în mod sistematic controlul asupra ţinerii corecte a registrului de casă. Soldurile finale nu corespund cu suma mijloacelor de la intrări şi ieşiri ale numerarului din casă. Astfel, conform registrului de casă din 28.12.01, care este ultimul în anul 2001, soldul numerarului la sfîrşitul zilei a constituit 557 lei, pe cînd în primul registru de casă al anului 2002 soldul de intrare a fost indicat în mărime de 477 lei. Evidenţa în registrul de casă se ţine pe 3-4 zile. Data de pe dispoziţiile de încasare diferă de data înregistrării în registrul de casă (în unele cazuri pînă la o lună), ce contravine art.3 şi 16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95. La întocmirea dispoziţiei de plată nu este indicată denumirea serviciului prestat, pentru care se recepţionează numerarul, nu se enumeră documentele anexate, încălcînd în aşa mod art.21 din Legea nr.426/95. S-a depistat lipsa exemplarelor doi ale bonurilor de plată de strictă evidenţă.

La finele anului 2002, în bugetul de stat n-au fost vărsaţi 8,7 mii lei, percepuţi în casă de la achitarea taxelor, licenţelor, dispenselor, emisiilor, iar la contul mijloacelor extrabugetare ale instituţiei - suma de 1,2 mii lei de la prestarea serviciilor, aceasta fiind depusă la bancă ulterior, la 14.01.03, şi reflectată ca venituri ale a.2003.

În februarie 2002, Comisia a realizat autoturismul "Opel Vectra 1,6" ca activ neutilizat în procesul tehnologic în conformitate cu prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.665 din 29.11.96. Potrivit actului de estimare, preţul iniţial de vînzare a fost stabilit de 4400 lei, în realitate fiind realizat cu 4560 lei. Contrar art.20 (1) din Legea nr.681-XV din 27.11.01, mijloacele respective n-au fost transferate la buget, fiind incluse incorect în veniturile bugetare ale C.N.V.M. Din evidenţa contabilă automobilul realizat a fost exclus abia în octombrie 2002, însă uzura de 2980 lei a fost calculată pe anul 2002 în întregime, denaturîndu-se astfel datele evidenţei contabile.

Comisia de inventariere a C.N.V.M. n-a efectuat inventarierea integrală a formularelor cu regim special. Astfel, ultimul bon de plată pentru serviciile prestate la 30.12.03 este cu nr. 550095 seria CO, iar în evidenţa analitică a contului "Documente băneşti" bonurile CO nr. 550001-551000, luate la intrări în august 2003, sînt înregistrate fără mişcări.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile şi încălcările depistate în activitatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se atrage atenţia conducerii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (I.Robu, Cl.Olaru) la neajunsurile şi încălcările comise în activitatea Comisiei şi a Direcţiei executive a ei şi se cere:

- să soluţioneze chestiunea privind preluarea la balanţa sa a imobilului cu teritoriul aferent, nominalizate în Hotărîrea Guvernului nr.904 din 01.10.99;

- să revadă clauzele contractelor de arendă şi înregistrarea sau recunoaşterea nulităţii lor în modul stabilit de legislaţie;

- să recalculeze şi să asigure încasarea plăţilor pentru arendă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să fie trase la răspundere, în modul prevăzut de legislaţie, persoanele responsabile pentru neachitarea plăţii de la arenda imobilului şi serviciile comunale;

- să asigure executarea operaţiunilor de casă în conformitate cu prevederile legislaţiei şi cu Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin H.G. nr.764 din 25.11.92;

- să respecte modul de clasificare a cheltuielilor bugetare şi de salarizare a personalului tehnic;

- să introducă, în comun cu Trezoreria teritorială Chişinău, modificările respective în dările de seamă pe a.2003, privind cheltuielile de întreţinere a C.N.V.M., cu suma de 803,7 mii lei.

2. Să ia act că:

- începînd cu anul 2005, condiţiile de salarizare a membrilor şi angajaţilor C.N.V.M. sînt aprobate de Parlament;

- mijloacele achitate de la realizarea autoturismului "Opel Vectra 1,6" ulterior au fost transferate în bugetul de stat.

3. Se informează repetat Guvernul despre neexecutarea pînă în prezent a Hotărîrii Guvernului nr.904 din 01.10.99.

4. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)