Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 76 din 23 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii gospodăreşti-financiare a Î.M. „Gospodăria Comunală Locativă Cahul” în perioada a. 2002 - I semestru al a.2004

Numar din data de 2004-11-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" dna N. Petcov, contabilului-şef dna E. Iurchevici, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii gospodăreşti-financiare a Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" în perioada a. 2002 - I semestru al a.2004 şi

a constatat:

Conform H.G. nr.439 din 10.05.2000, patrimoniul Asociaţiei multiramurale teritoriale de producere a gospodăriei de locuinţe şi deservire comunală din Cahul urma să fie transmis în proprietatea municipiului Cahul pînă la 01.07.2000, dar termenul a fost încălcat. În baza deciziilor Consiliului municipal Cahul nr.4/6 (8/6)-XXI din 25.09.2000 şi nr.7/4 (11/4)-XXI din 21.12.2000, au fost primite în proprietatea municipiului Cahul mijloace fixe în sumă totală de 401251,2 mii lei, inclusiv case de locuit - 348791,9 mii lei. În actul de primire-predare este indicată doar suma totală a mijloacelor fixe, fără a fi anexate listele de inventar şi efectuată inventarierea mijloacelor fixe transmise. Astfel, comisia de primire-predare a încălcat pct.24 din H.G. nr.688 din 09.10.95.

Dat fiind că la momentul constituirii Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" nu a fost efectuată inventarierea totală a mijloacelor fixe, în urma controlului s-a constatat că la bilanţul întreprinderii se aflau case de locuit privatizate în sumă totală de 280262,4 mii lei, ce constituie 80,4 la sută din valoarea de bilanţ a caselor de locuit. Fondul locativ privatizat nu a fost exclus din bilanţul întreprinderii nici pînă în prezent, prin ce conducerea Departamentului Privatizării şi a Ministerului de ramură a încălcat prevederile art.14 (2) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93.

În rezultatul controlului asupra integrităţii mijloacelor fixe s-a stabilit că la Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" nu sînt deschise fişele de inventar pe mijloacele fixe aflate la bilanţ, astfel fiind încălcate de către conducere prevederile Standardului Naţional de Contabilitate nr.16, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.97.

Inventarierea mijloacelor fixe, efectuată în timpul controlului, a constatat că în bilanţul întreprinderii este înregistrat un autobuz de tipul PAZ-672 M (anul de punere în funcţiune - 1989), cu valoarea de bilanţ de 70,0 mii lei, care este total descompletat.

În sediul Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" se află un computer de tipul Proview, care nu figurează în bilanţul întreprinderii, dar este în uz. La întreprindere nu există documente care ar confirma valoarea şi apartenenţa acestui mijloc fix, prin ce persoanele responsabile n-au respectat prevederile art.8 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95.

Casarea mijloacelor fixe în sumă de 101,1 mii lei la moment s-a efectuat în lipsa deciziei Consiliului municipal Cahul (care, de fapt, a fost perfectată peste 9 luni de la momentul casării), ordinului conducerii privind organizarea comisiei de casare şi fără a fi examinată starea reală a acestora, neindicîndu-se materialele obţinute în urma casării, astfel fiind încălcate pct.5, 6, 7 din Regulamentul, aprobat de H.G. nr.500 din 21.05.98.

În baza deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul nr.2/5 (7/5)-XXII din 02.02.04 şi nr.3/16 (8/16)-XXII din 06.04.04, urma să se transmită "la balanţa Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" clădirea avariată de pe bulevardul Republicii 15 "B", pentru demolare cu drept de vînzare a materialelor de construcţie".

Conform contractului f/n din 29.04.04, încheiat de către Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" cu S.R.L. "Prut-Comagro", întreprinderea municipală "a schimbat clădirea avariată cu condiţia demolării pe două mijloace de transport de modelul GAZ-53 cu destinaţie de evacuare a gunoiului". Însă, prin actul de predare-primire din 23.03.04, a fost transmis contra plată, din proprietatea Primăriei or. Cahul în proprietatea S.R.L. "Prut-Comagro", căminul amplasat pe adresa indicată în valoare de 196,0 mii lei şi "terenul cu drept de folosinţă, cu drept de procurare", ceea ce contravine deciziilor Consiliului orăşenesc Cahul. Actul de predare-primire contravine contractului şi deciziei Consiliului orăşenesc Cahul, iar contractul - deciziei Consiliului.

Datoriile creditoare ale întreprinderii faţă de diferiţi furnizori şi antreprenori au crescut de la 767,7 mii lei (01.01.02) pînă la 910,3 mii lei (01.07.04), adică cu 142,6 mii lei, sau 18,6 la sută.

Unele încălcări au fost depistate şi la efectuarea decontărilor. Astfel, la executarea de către Î.I. "Toma Maximenco" a lucrărilor de reparaţie a faţadei clădirii administrative a Î.M. "G.C.L. Cahul" în sumă de 4,7 mii lei, decontările au fost efectuate în baza actului lucrărilor executate (fără număr din 19.03.03), dar în lipsa facturii fiscale a furnizorului, prin ce persoanele cu funcţii de răspundere au încălcat prevederile art.16 din L. nr.426-XIII din 04.04.95 şi art.93, pct.16 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.97.

Creanţele întreprinderii privind serviciile prestate au crescut în perioada a. 2001 - I semestru al a.2004 de la 1153,3 mii lei (01.01.02) pînă la 1276,4 mii lei (01.07.04). Datoriile la serviciile comunale neachitate de populaţie alcătuiesc 1195,6 mii lei (+294,4 mii lei).

Arendaşii nu şi-au onorat în termenele stabilite obligaţiunile contractuale privind plata chiriei, care la 01.07.04 constituia 75,6 mii lei, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat - 16,5 mii lei (S.R.L. "Catarsis"). Contabilitatea Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul", în unele cazuri, n-a calculat agenţilor economici pe perioada a.2002 - I semestru al a.2004 penalitatea (conform prevederilor contractuale) pentru neachitarea la timp a chiriei, care la moment constituie 70,3 mii lei.

Contrar legislaţiei în vigoare şi prevederilor contractelor, fără temei (confirmări de reziliere a contractelor), contabilitatea întreprinderii (dnele M. Bînzari - ex-contabil-şef şi E. Iurchevici) nemotivat a suspendat calcularea arendei pentru unii chiriaşi (de la 01.02.02 - S.A. "Montajcom", persoana fizică Adrian Bîzgan, Î.I. "Autoservice Delibazoglo"; de la 01.05.02 - persoana fizică Ana Mocanu; de la 01.01.03 - S.R.L. "Alga", Î.I. "Pretula Vega"; de la 01.05.03 - Oficiul stării civile Cahul).

Nu s-au întreprins la timp măsuri privind încasarea de la 36 de agenţi economici a datoriilor la evacuarea deşeurilor în sumă totală de 8,1 mii lei (datorie cu termenul de prescripţie expirat).

Contabilul-casier (dna V. Rîşcovaia) şi contabilul-şef (dna E. Iurchevici), fără consimţămîntul conducătorului, au eliberat din casa întreprinderii mijloace băneşti în lipsa semnăturii conducătorului întreprinderii pe 46 documente de casă în sumă totală de 26,6 mii lei, astfel încălcînd prevederile art.18 şi art.36 din L. nr.426-XIII din 04.04.95 şi pct.13 din H.G. nr.764 din 25.11.92.

În perioada supusă controlului contabilul-casier dna V.Rîscovaia a încasat mijloace băneşti de la prestarea serviciilor (fără a elibera clienţilor bonuri de plată) în sumă totală de 54,5 mii lei, prin ce persoanele responsabile (dna V.Rîşcovaia, dna E.Iurchevici) au încălcat prevederile pct.4 şi 8 (f) din Anexa nr.5 la H.G. nr.474 din 28.04.98 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar".

Conform statutului de funcţii, salariul de funcţie al contabilului-şef constituia 800 lei, dar i-a fost calculat în mărime de 850 lei. Astfel, dna E. Iurchevici, în perioada 10.02.03-01.02.04, a primit cu 0,6 mii lei mai mult decît prevedea statutul de funcţii.

La 01.07.04 întreprinderea avea datorii considerabile faţă de bugetul consolidat (119,3 mii lei) şi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (284,6 mii lei). Pe parcursul semestrului I al a. 2004 datoriile la asigurările sociale de stat şi asigurarea obligatorie de asistenţă medicală au crescut cu 120,5 mii lei, în timp ce datoriile la retribuirea muncii s-au micşorat cu 71,7 mii lei. Conducerea întreprinderii (N. Petcov, E. Iurchevici) a plătit salarii, fără să achite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încălcînd prevederile art.7 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

Încălcările grave ale legislaţiei, comise la calcularea şi încasarea plăţii pentru arendă; efectuarea operaţiunilor de casă; calcularea şi plata salariilor; achitările cu bugetul de stat şi fondul social; inventarierea, evidenţa şi casarea fondurilor fixe, servesc drept temei pentru destituirea din funcţie a contabilului-şef dna E. Iurchevici.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în baza art.18, 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor legislaţiei în activitatea conducerii Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul", de la care se cere:

1.1. întreprinderea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor depistate şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele responsabile;

1.2. efectuarea inventarierii totale a imobilului aflat la balanţa întreprinderii şi deschiderea fişelor de inventar pe toate mijloacele fixe din bilanţ;

1.3. includerea în bilanţ a computerului de tipul Proview, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95;

1.4. calcularea şi încasarea penalităţii de la întreprinderile care n-au achitat la timp chiria, precum şi a datoriilor neachitate conform prevederilor contractuale;

1.5. întreprinderea măsurilor privind stingerea datoriilor faţă de bugetul consolidat în sumă de 119,3 mii lei şi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi asigurarea obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 284,6 mii lei;

1.6. întreprinderea, conform legislaţiei, a măsurilor de încasare de la 36 de agenţi economici a datoriilor la evacuarea deşeurilor în sumă totală de 8,1 mii lei.

2. Se propune Consiliului orăşenesc Cahul:

2.1. examinarea rezultatelor controlului efectuat de către Curtea de Conturi, cu stabilirea gradului de responsabilitate a conducerii Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" pentru încălcările comise în activitatea întreprinderii;

2.2. adoptarea deciziei de transmitere în gestiune economică Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" a patrimoniului primit în proprietate municipală conform H.G. nr.439 din 10.05.2000, cu excluderea valorii fondului locativ privatizat;

2.3. examinarea posibilităţii includerii în nomenclatorul de cadre al Primăriei Cahul a persoanelor cu dreptul de semnare a documentelor financiare ale întreprinderilor subordonate (conducătorii şi contabilii-şefi), inclusiv Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul";

2.4. aducerea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu deciziile Consiliului nr.2/5 (7/5)-XXII din 02.02.04 şi nr.3/16 (8/16)-XXII din 06.04.04 a contractului fără număr din 29.04.04, încheiat de către Î.M. "Gospodăria Comunală Locativă Cahul" cu S.R.L. "Prut-Comagro", şi a actului de predare-primire din 23.03.04 privind transmiterea în gestiune ultimei a căminului amplasat pe bulevardul Republicii 15 "B" şi a terenului aferent.

3. Se ia act că:

- au fost demise din funcţia de contabil-şef dna E. Iurchevici şi din funcţia de contabil-casier dna V. Rîşcovaia;

- în luna octombrie 2004, din salariul contabilului-şef dna E. Iurchevici a fost reţinută suma de 630 lei, iar din salariul contabilului-casier dna V. Rîşcovaia - 90 lei.

4. Se transmit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele privind eliberarea mijloacelor băneşti din casa întreprinderii în lipsa semnăturii conducătorului pe 46 documente de casă în sumă totală de 26,6 mii lei.

5. Despre executarea pct.1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)