Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 75 din 18 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat la Î.S. “Moldsuinhibrid” în perioada anilor 2002-2003 şi I semestru al anului 2004

Numar din data de 2004-11-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl T. Iasinschi, directorului general al Î.S. "Moldsuinhibrid" dl V.Harea şi contabilului-şef dna M. Miron, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat la Î.S. "Moldsuinhibrid" în perioada anilor 2002-2003 şi I semestru al anului 2004 şi

a constatat:

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1095 din 08.09.03 "Cu privire la unele măsuri de regenerare a resurselor genetice suine", Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin ordinul nr. 206 din 25.09.03, a fondat Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "Moldsuinhibrid", prin fuziunea Filialei pentru Creşterea Porcinelor a Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară (INZMV) cu întreprinderea de stat Staţia - Elever Republicană pentru creşterea, încercarea şi testarea porcinelor de rasă "Suintest", şi a aprobat Programul de ameliorare a suinelor în Republica Moldova pentru anii 2003-2010. La 28.10.03, ministerul, prin ordinul nr. 217, a aprobat Statutul şi componenţa Consiliului de administraţie ale întreprinderii nou-formată, aceasta fiind înregistrată abia la 24.02.04 (în baza cererii nr. 610 din 15.02.04), sau cu o întîrziere de 3 luni.

Cu încălcarea prevederilor art. 8 din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr.451-XV din 30.07.01, de la fondare pînă la momentul controlului, Î.S. "Moldsuinhibrid" a desfăşurat activitatea de creştere a animalelor de prăsilă şi, în lipsa licenţei, produce material biologic de porcine.

Programul de ameliorare pentru anii 2003-2010 a fost aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin ordinul nr. 206 din 25.09.03 şi urmează a fi implementat în 3 etape: anii 2003-2004; 2004-2005; 2005-2010.

În I etapă de implementare a programului menţionat se prevedea procurarea a 140 de capete de porcine de rasă. Efectivul de suine urma să atingă cifra de 1500 de capete, cu finanţarea în sumă de 1700 mii lei. De fapt, au fost procurate 140 de capete de porcine de rasă, iar efectivul de suine la 26.07.04 constituia 735 de capete. Finanţarea s-a efectuat în sumă de 2652,8 mii lei, inclusiv 344,0 mii lei - pentru cercetări ştiinţifice şi 2308,8 mii lei - pentru procurarea şi întreţinerea animalelor. Devizul de cheltuieli pentru măsurile de menţinere a fondului genetic de suine al Î.S. "Moldsuinhibrid" pe anul 2004 este aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în sumă de 3706 mii lei, fără a fi specificat programul de producere.

Filiala pentru Creşterea Porcinelor a INZMV a fost finanţată din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (pentru cercetări ştiinţifice - 234,4 mii lei şi pentru procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului genetic de porcine - 1700,0 mii lei).

Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune (01.01.04), transmis Î.S. "Moldsuinhibrid", a constituit: la cercetări ştiinţifice - 6,6 mii lei, la procurarea porcinelor şi întreţinerea lor - 457,6 mii lei.

În I semestru al anului 2004 Î.S. "Moldsuinhibrid" a fost finanţată cu suma de 718,5 mii lei, inclusiv 110,8 mii lei - pentru cercetări ştiinţifice şi 607,7 mii lei - pentru procurarea suinelor.

Gestionarea ineficientă a patrimoniului Î.S. "Moldsuinhibrid" a determinat faptul că la finele anului 2003 s-au înregistrat pierderi în sumă de 59,3 mii lei, iar în I semestru al anului curent - de 152,6 mii lei. În consecinţă, capitalul propriu al întreprinderii s-a diminuat cu 1,4 la sută. Concomitent, datoriile debitoare ale Î.S. "Moldsuinhibrid" la 01.01.04 constituiau 160,3 mii lei şi la 01.07.04 - 209,2 mii lei, iar datoriile creditoare - respectiv, 0,2 mii lei şi 70,9 mii lei.

Analiza eficienţei utilizării mijloacelor bugetare finanţate pentru procurarea şi întreţinerea porcinelor de rasă denotă că din suma finanţată de 1700,0 mii lei au fost utilizate contrar destinaţiei 72,6 mii lei (34,2 mii lei - amenda la Vama Chişinău, 38,4 mii lei - suma dispusă spre încasare de la întreprinderea "Suintest", prin hotărîrea instanţei de judecată).

În luna mai 2003 Filiala pentru Creşterea Porcinelor a INZMV (director dl Gh. Roşcovan) a procurat, în lipsa procedurii de achiziţii, de la Societatea pe Acţiuni de Tip Închis "Veistarna" din Lituania (contractul nr.02/11-01 din 15.11.02) 80 de suine de rasele "Landras" şi "Yorkshir" cu masa de 8396 kg (carne vie: vieri la preţul de 2,7 EURO pentru 1 kg şi scrofiţe - respectiv, 2,4 EURO) în sumă de 309,2 mii lei. De la SC "AGROFLIP BONTIDA" S.A., Punct Lucru Gorneşti, judeţul Mureş, România, la 20.11.03, au fost procurate 41 capete de porcine de rasele "Duroc" şi "Hampshire" cu masa de 3346 kg (la preţul de 3,0 dolari SUA pentru 1 kg) în sumă de 10038 dolari SUA.

În urma activităţii fără licenţă, neasigurării de către stat a controlului asupra respectării cerinţelor şi condiţiilor de desfăşurare a genului respectiv de activitate, precum şi în urma examinării situaţiei epizootice create, la Î.S. "Moldsuinhibrid" a fost constatată infectarea porcinelor de boala Teschen. Pentru lichidarea maladiei şi neadmiterea răspîndirii ei, prin dispoziţia preşedintelui raionului Orhei nr. 093-d din 16.04.04, întreprinderea a fost supusă restricţiei pe boala respectivă. Conform planului complex de măsuri pentru combaterea şi profilaxia bolii, aprobat prin dispoziţia menţionată, suinele bolnave sau suspecte de boală urmau a fi sacrificate, iar carnea - folosită după prelucrare termică. În perioada decembrie 2003 - iunie 2004 au fost sacrificate 209 capete de suine de rasă cu masa vie de 5335 kg, dar la evidenţa contabilă a fost luată cantitatea de 3247 kg de carne, ce constituie 61 la sută. Ignorîndu-se planul de măsuri şi prevederile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.98, în lipsa maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, carnea în cantitate de 2253 kg, fără a fi prelucrată, a fost realizată persoanelor fizice contra numerar, la preţul de 10 - 11 lei pentru 1 kg (preţul de cost fiind de 93,5 lei pentru 1 kg). Cantitatea de 994 kg de carne a fost transmisă S.A. "Carmez", prin factura de expediţie, fără indicarea în aceasta a costului ei şi fără a fi reflectată în evidenţa contabilă datoria debitoare faţă de întreprindere, ceea ce contravine art. 15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95. La rîndul său, S.A. "Carmez" a transferat pentru carnea primită 8320 lei (8,37 lei pentru 1 kg) Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară. Contractul din 02.02.04, încheiat cu S.A. "Carmez", este semnat de actualul director al Î.S. "Moldsuinhibrid", iar facturile de expediţie sînt emise de Filiala pentru Creşterea Porcinelor a INZMV, care este lichidată din 25.09.2003. În rezultatul acestor acţiuni întreprinderea a suportat pierderi în sumă totală de 277,3 mii lei

Contrar art. 4 (2) şi art.25 din Legea privind achiziţiile publice nr.1166-XIII din 30.04.97, atît actuala conducere (V.Harea), cît şi cea precedentă (Gh. Roşcovan) au procurat produse agricole în sumă de 606,9 mii lei şi bunuri materiale în sumă de 403,3 mii lei, fără respectarea procedurii de achiziţie.

Filiala pentru Creşterea Porcinelor a INZMV (dl Gh. Roşcovan), evitînd procedura de achiziţie, a încheiat cu S.R.L. "Molcorn" contractul de vînzare - cumpărare a 68 tone de grîu şi cu S.A. "Agroindproiect" - un contract pentru lucrări de proiectare, transferînd sumele de 217,6 mii lei şi, respectiv, 15,3 mii lei, sub formă de plată prealabilă, depăşindu-se perioada de responsabilitate financiară (prevăzută în art. 25 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02) cu 11 şi, respectiv, 12 luni, pentru ce urmează a fi aplicate sancţiuni financiare în sumă de 17,6 mii lei şi, respectiv, 2,3 mii lei (echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni REPO de cumpărare în termen de 2 luni a hîrtiilor de valoare de stat, pentru toată perioada de utilizare a mijloacelor bugetare). În contul datoriei de 113,9 mii lei, în luna septembrie 2004, Î.S. "Moldsuinhibrid" a primit de la S.R.L. "Molcorn" cantitatea de 71,2 tone de orz la preţuri exagerate, care nu este luată la evidenţă.

În perioada anului 2003 directorul Filialei pentru Creşterea Porcinelor a INZMV dl Gh. Roşcovan a utilizat iraţional mijloacele bugetare în sumă de 101,0 mii lei, procurînd 140 de boxe în sumă de 57,4 mii lei de la S.R.L. "Bronic", or. Edineţ (f/f nr. 0355568 din 08.08.03) şi 160 bucăţi de plasă metalică în sumă de 36,1 mii lei de la S.R.L. "Curicheru Oleg" (factura de expediţie nr. 014203 din 12.12.03), care, de fapt, reprezenta metal uzat. Totodată, potrivit informaţiei prezentate de Camera Înregistrării de Stat a DTI al RM, S.R.L. "Curicheru Oleg" nu este înregistrată, aceasta avînd statut de întreprindere individuală, iar în locul codului fiscal indicat în factură figurează codul individual al persoanei fizice Curicheru Oleg (0963004043627). Mijloacele bugetare în sumă de 36080 lei au fost transferate la contul personal al cet. Curicheru Oleg în BC "Moldova-Agroindbank" S.A., fil. Bălţi, conform dispoziţiei de plată nr.81 din 30.07.03.

În urma controlului asupra corectitudinii şi eficienţei gestionării patrimoniului de stat au fost depistate un şir de încălcări ale legislaţiei în vigoare. Astfel, contrar pct. 6, 9 şi 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 29.11.96 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", Filiala pentru Creşterea Porcinelor a INZMV (ex-director dl Gh. Roşcovan) a realizat mijloace fixe neutilizate în procesul tehnologic cu valoarea iniţială de 44,2 mii lei (utilaj-7,2 mii lei, automobil IJ 2715 n/î OR AE - 927 - 37,0 mii lei), fără organizarea Comisiei pentru comercializarea activelor, în lipsa deciziei Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind modalitatea comercializării şi fără desfăşurarea licitaţiei. De asemenea, n-au fost întreprinse măsuri de scoatere de la evidenţă (ca proprietar) la Direcţia Principală Înregistrare a Transportului şi Calificare a Conducătorilor auto a DTI al RM a 6 automobile casate şi realizate în anii 2000-2002.

Contrar pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.30 din 16.01.96 " Cu privire la evaluarea mijloacelor fixe", Î.S. SER "Suintest" (dl N. Ceban) n-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe, şi anume a Complexului pentru creşterea porcinelor, care a fost transmis întreprinderii nou-formate Î.S. "Moldsuinhibrid" cu valoarea de numai 64,1 mii lei.

Întru executarea silită a titlurilor executorii emise de către Judecătoria Orhei, la 25.08.03, Oficiul Orhei al Departamentului de executare a deciziilor judiciare a sechestrat 9 obiecte (mijloace fixe) ale Î.S. "Moldsuinhibrid". Fără a întreprinde măsuri prevăzute de legislaţie pentru determinarea valorii reale (de piaţă) a acestor bunuri, conducerea întreprinderii (dl N. Ceban) a admis comercializarea patrimoniului întreprinderii (2 imobile, 1 tractor, 1 autocamion şi alt utilaj tehnic) cu suma de numai 40,9 mii lei.

Încălcînd art.3 din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.94, Î.S. SER "Suintest" a încheiat cu S.A. "Orhei-Vin" contractele (nr.28 din 16.04.02 şi nr. 36 din 26.08.02) privind arenda încăperilor pentru creşterea porcinelor şi păsărilor pe un termen de 5 ani, în lipsa autorizaţiei Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Contrar anexei nr.12 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27.11.01, contractele au fost încheiate fără a se indica suprafaţa arendată, iar la stabilirea plăţii pentru arendă n-a fost aplicată formula de determinare a cuantumului minim al arendei anuale a bunurilor instituţiilor finanţate de la buget.

În contradicţie cu art.16 din L. nr. 426-XIII din 04.04.95 şi în lipsa documentelor justificative (foile de parcurs), în perioada anilor 2002-2003 directorul Filialei INZMV dl Gh. Roşcovan a trecut la cheltuieli 1,9 tone de combustibil în sumă de 8,9 mii lei, fiind întocmite doar acte în formă liberă, care nu confirmă distanţa parcursă şi locul deplasării. Analogic, în şase luni ale anului 2004 directorul Î.S. "Moldsuinhibrid" dl V.Harea a trecut la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, 1,2 tone de combustibil în sumă de 5,8 mii lei.

Calcularea şi achitarea cheltuielilor de deplasare se efectuează cu încălcarea legislaţiei în vigoare. Astfel, încălcînd prevederile pct. 25 din Hotarîrea Guvernului nr.836 din 24.06.02 "Cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor si organizaţiilor din Republica Moldova", contabilitatea Filialei INZMV şi a Î.S. ,,Moldsuinhibrid" au achitat pentru zilele de deplasare diurne majorate, astfel achitîndu-se plăţi nejustificate în sumă de 3,7 mii lei.

Contrar prevederilor art. 90 (3) din Codul fiscal, contabilitatea Filialei INZMV (contabil-şef dna M. Miron) n-a reţinut impozitul pe venit în sumă de 1,0 mii lei din plata efectuată persoanei fizice Balan Tudor.

Încălcările şi neajunsurile comise de către ordonatorii de credite sînt o consecinţă a nerespectării legislaţiei şi actelor normative în vigoare în procesul gestionării patrimoniului de stat.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în conformitate cu art. 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se menţionează existenţa multiplelor încălcări la gestionarea patrimoniului statului de către Î.S. "Moldsuinhibrid".

2. Se cere de la a Î.S. "Moldsuinhibrid" (dl V. Harea):

- elaborarea planului de lichidare a încălcărilor depistate pe parcursul controlului;

- ţinerea evidenţei contabile şi administrarea mijloacelor financiare şi a patrimoniului statului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- efectuarea procurărilor de produse agricole şi bunuri materiale în conformitate cu legislaţia în vigoare (respectarea procedurii de achiziţie);

- reevaluarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a Complexului pentru creşterea porcinelor, care în prezent figurează cu valoarea de 64,1 mii lei;

- asigurarea restituirii plăţilor achitate nejustificat pentru deplasări în sumă de 3,7 mii lei şi a costului combustibilului trecut la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, în mărime de 18,3 mii lei;

- întreprinderea măsurilor de restituire a plăţii pentru marfa livrată Societăţii pe Acţiuni "Carmez" în sumă de 8320 lei, achitată nejustificat Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară.

3. Se informează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre rezultatele controlului şi se cere examinarea lor pentru determinarea gradului de responsabilitate a directorului general al Î.S. "Moldsuinhibrid", dl V. Harea şi întreprinderea acţiunilor corespunzătoare.

4. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat întreprinderea măsurilor privind urmărirea impozitului pe venitul obţinut de la realizarea producţiei agricole în sumă de 20 311 lei de către cet. Balan Tudor (s.Chetrosu, r-nul Drochia, buletin de identitate seria AA nr.151700 din 22.06.2003, cod personal 0981508123227).

5. Se percepe de la S.R.L. "Molcorn", în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02, suma echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei în mărime de 17,6 mii lei.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu art. 5 din L. nr. 1104-XV din 06.06.02, materialele controlului pentru examinare după competenţă.

7. Se ia act că:

- ex-directorul Filialei INZMV dl Gh. Roşcovan este eliberat din funcţie;

- S.A. "Agroindproiect" a achitat la bugetul de stat sancţiunea financiară în sumă de 2,3 mii lei;

- contabilul - casier Cebotari Viorica a restituit în casa Î.S. "Moldsuinhibrid" lipsurile stabilite în sumă de 314,23 lei.

8. Despre executarea pct. 2, 3, 4, 5 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)