Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 74 din 18 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a Departamentului Tehnologii Informaţionale şi a unor structuri subordonate în perioada anului 2003

Numar din data de 2004-11-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Departamentului Tehnologii Informaţionale (DTI) dl V.Molojen, directorului Î.S. "Registru" dl A.Gumeniuc, preşedintelui Camerei Înregistrării de Stat (CÎS) dl A.Ghiduleanov, şefului Direcţiei economie şi finanţe a DTI dl Iu.Bauşer, contabilului-şef al Î.S. "Registru" dna V.Plahotniuk, şefului secţiei economie şi finanţe a CÎS dna V.Bulat, şefului de direcţie la Ministerul Finanţelor dna L.Dimitrişin şi şefului adjunct de direcţie dna N.Cernăuţean, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a DTI şi a unor structuri subordonate în perioada anului 2003 şi

a constatat:

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02, cu modificările ulterioare, pentru DTI (aparatul central) au fost preconizate mijloace financiare în sumă de 1028,7 mii lei. Cheltuielile de casă în anul 2003 au constituit 791,8 mii lei, iar cheltuielile efective - 850,5 mii lei. Pentru serviciile teritoriale evidenţă şi documentare a populaţiei au fost precizate mijloace bugetare în sumă de 2795,0 mii lei, cheltuielile de casă constituind aceeaşi sumă, iar cheltuielile efective - 2891,2 mii lei. Depăşiri ale cheltuielilor efective faţă de planul precizat în sumă de 96,2 mii lei au fost admise la art.111 "Retribuirea muncii" şi art.112 "Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat". Pentru întreţinerea serviciilor teritoriale de stare civilă au fost precizate mijloace bugetare în sumă de 1799,0 mii lei, cheltuielile de casă alcătuind suma de 1501,0 mii lei, iar cele efective - 1548,8 mii lei.

În anul 2003, pentru DTI şi subdiviziunile sale au fost aprobate devizele de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor speciale în sumă totală de 76984,8 mii lei (fără veniturile Î.S. "Registru"). În urma acordării de servicii cu plată, au fost acumulate venituri în sumă totală de 68542,9 mii lei, sau 89,0 la sută faţă de planul aprobat. Cheltuielile de casă au fost executate în sumă totală de 55908,5 mii lei, iar cele efective - de 62039,0 mii lei, ceea ce constituie, respectiv, 72,6 şi 80,6 la sută faţă de plan. DTI, avînd aprobat devizul de venituri şi cheltuieli la tipul "Veniturile de la serviciile de documentare a populaţiei, înregistrare a mijloacelor de transport, instruire a şoferilor şi de la serviciile informaţionale conexe" în sumă de 44648,7 mii lei, real a acumulat venituri în sumă de 41604,8 mii lei (93,2 la sută faţă de plan) şi a executat cheltuieli de casă în sumă de 34059,4 mii lei, cheltuielile efective constituind 38600,3 mii lei. Direcţia principală stare civilă, căreia i s-au aprobat mijloace financiare în sumă de 7251,4 mii lei, a acumulat venituri în sumă de 5415,2 mii lei (74,7 la sută), executînd cheltuieli de casă şi efective în sumă de 1972,2 mii lei şi, respectiv, 3303,5 mii lei. Pentru serviciile teritoriale de stare civilă fiind precizate mijloace în sumă totală de 13233,4 mii lei, au fost acumulate venituri în sumă de 12014,2 mii lei (91,0 la sută) şi executate cheltuieli de casă şi efective în sumă de, respectiv, 11081,7 mii lei şi 11215,2 mii lei. Camera Înregistrării de Stat, căreia i-a fost precizat planul de venituri şi cheltuieli în sumă de 11851,6 mii lei, a acumulat venituri în sumă de 9508,7 mii lei (80,2 la sută) şi a executat cheltuieli de casă şi efective în sumă de 8795,2 mii lei şi, respectiv, 8920,0 mii lei.

Decalajul esenţial la executarea devizelor pentru mijloacele speciale este determinat de planificarea ineficientă a veniturilor şi a destinaţiei lor (inclusiv pentru virarea în bugetul de stat, în conformitate cu pct.13 şi 14 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001).

Contrar prevederilor pct.3 lit.c) din Regulamentul sus-menţionat, mijloacele băneşti încasate de DTI în urma prestării de servicii populaţiei sînt acumulate la conturile bancare ale Î.S. "Registru", dar nu la conturile trezoreriale respective ale DTI. Majoritatea sumelor acumulate la conturile Î.S. "Registru" se transmit DTI prin achitări reciproce pentru diferite bunuri materiale (fonduri fixe, benzină etc.), astfel evitîndu-se procedura de control trezorerial al modului de achiziţionare a bunurilor materiale. Conform datelor Î.S. "Registru", la situaţia din 01.01.04, suma achitărilor reciproce constituia 8398,8 mii lei, iar potrivit datelor DTI - 5715,6 mii lei, diferenţa de 2678,2 mii lei (plata pentru arendă) rămasă pentru a fi reflectată în evidenţa contabilă a DTI în anul 2004.

Neţinînd cont de preţurile stabilite de către Comisia guvernamentală pentru elaborarea şi introducerea sistemului naţional de paşapoarte, Registrului de stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală (pct.1 din Procesul-verbal din 15.12.98), DTI a majorat cu 18 lei preţul la adeverinţele eliberate pe blanchete cu protejare (documentate din baza de date) şi la certificatele privind apartenenţa sau neapartenenţa la cetăţenia RM, apartenenţa etnică, astfel încasînd neîntemeiat suma de 16,4 mii lei.

Dat fiind că în darea de seamă se indică numărul total al persoanelor care au susţinut examenul doar la categoriile A şi B, cu indicarea sumei totale de bani încasată, fără divizarea pe categoriile existente, la DTI nu se pot verifica mijloacele băneşti acumulate la contul bancar cu dările de seamă privind serviciile de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, ceea ce face imposibilă verificarea încasărilor conform tarifelor aprobate. Totodată, lipsesc calculele respective la tarifele aprobate.

La DTI şi unele structuri subordonate nu se respectă prevederile Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.02. Astfel, contrar pct.16 din Regulamentul menţionat, neîntemeiat au fost achitate cheltuielile pentru călătoriile cu taximetrele în sumă de 5,8 mii lei (365 EURO). În baza unei foi (dar nu a contului respectiv de plată), în care este notată suma, fără indicarea denumirii hotelului, numelui şi prenumelui persoanei detaşate, au fost achitate cheltuieli pentru cazare în sumă de 360 EURO (deplasarea în Republica Federală Germania, or. Hanovra şi or. Munchen). Cu încălcarea prevederilor Regulamentului nominalizat, s-au admis cazuri de detaşare în străinătate a personalului DTI fără emiterea ordinelor respective. Nu se respectă termenul de prezentare a dărilor de seamă după sosirea din deplasare. Astfel, numai vicedirectorul general al DTI dl C. Jaloba, în rezultatul nerespectării pct.39 din Regulament, neprezentării dărilor de seamă şi neachitării în termen a soldului avansului eliberat, din octombrie 2003 pînă la momentul controlului, a format o datorie debitoare în sumă de 12,0 mii lei. La Î.S. "Registru", la 01.01.04, datoria debitoare la decontările cu titularii de avans a constituit suma de 74,2 mii lei din care 52,9 mii lei (4,0 mii USD) constituie datoria cu termenul de prescripţie expirat (formată în august 2000). La DTI nu se ţine evidenţa strictă a deplasărilor peste hotare. Astfel, reieşind din informaţia Direcţiei analitico-organizatorice a DTI, pe parcursul a.2003 au fost efectuate 77 de deplasări peste hotare, pe cînd controlul a stabilit (conform documentelor) 142 de deplasări.

În anul 2003, venitul total al Î.S. "Registru" a constituit 138208,2 mii lei, inclusiv de la prestarea serviciilor cu plată - 132854,2 mii lei şi alte venituri - 5354,0 mii lei (1382,9 mii lei - din activitatea de investiţii; 3558,3 mii lei - de la activitatea operaţională; 412,8 mii lei - de la activitatea financiară). Cheltuielile au constituit suma totală de 133458,6 mii lei, care la calcularea rezultatelor financiare au fost reflectate în sumă de 131338,6 mii lei. În anul 2003, profitul net al Î.S. "Registru" a constituit 2967,6 mii lei.

Pe parcursul anului 2003, la Î.S. "Registru" au fost efectuate cheltuieli în legătură cu procurarea diferitor cadouri, flori, apă, deservirea delegaţiilor etc., în sumă de peste 1907,0 mii lei. Mai mult de 2893,4 mii lei au fost utilizaţi pentru diferite sponsorizări (1752,5 mii lei - Cancelariei de Stat a RM; 547,5 mii lei - Direcţiei medico-militare a MAI etc.). Au fost imobilizate mijloace financiare în sumă totală de 1948,3 mii lei, din care: 689,9 mii lei - Î.M. "Metrompaş" S.R.L. (pentru hîrtie); 675,9 mii lei - pentru procurarea fişelor de însoţire la buletinul de identitate în număr ce depăşeşte necesitatea pe 3 ani; 354,8 mii lei - pentru elaborarea şi implementarea, împreună cu Departamentul Trupelor de Grăniceri, a sistemului de control automatizat de frontieră "Coridorul verde"; 227,7 mii lei - pentru elaborarea sistemului de evidenţă şi control al tranzitului, cu aplicarea plombelor "Smart", proiectul fiind pus în aplicare de Departamentul Vamal. Aceste fapte, în consecinţă, se răsfrîng asupra preţului de cost al documentelor pentru populaţie.

Ca fondator al Î.M. "Metrompaş" S.R.L., în lunile octombrie şi decembrie ale anului 2000, Î.S. "Registru" a transferat în fondul statutar al acesteia 286,2 mii lei (sau 11,3%, ca cotă parte). Cu toate că în anul 2002 au fost calculate dividende în sumă de 107,1 mii lei, iar în anul 2003 - de 25,7 mii lei, pînă la efectuarea controlului Î.S. "Registru" n-a primit nimic de la Î.M. "Metrompaş" S.R.L. De asemenea, în octombrie 2000, Î.S. "Registru" a transferat, pentru crearea Centrului tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi ecologiei transporturilor (ca societate pe acţiuni de tip închis), 60,0 mii lei, însă pînă la momentul controlului n-a primit nici o acţiune.

Deşi în cadrul DTI activează Direcţia tehnică cu un personal de 53 de unităţi şi salariul anual de 1943,0 mii lei, în atribuţiile căreia intră deservirea tehnică şi de program a tuturor subdiviziunilor DTI sub toate aspectele, pe parcursul anului 2003, Î.S. "Registru" a încheiat cu S.R.L. "S & T Mold" 9 contracte privind deservirea tehnică, fiind achitată suma de 208,7 mii lei.

La Î.S. "Registru" evidenţa bunurilor materiale se ţine la un nivel scăzut. În timpul controlului la depozit au fost stabilite diferite bunuri materiale aflate la păstrare, dar neluate la evidenţă (47 de diplomate, 5 climatizoare, 1 frigider, 60 seturi de utilaj sanitar). În depozitele Î.S. "Registru" se află stocuri mari de materiale şi diferite mijloace fixe neutile, care timp îndelungat nu sînt în mişcare. Astfel, numai la 2 depozite stocul materialelor care nu se utilizează din anii 1997-2002 constituie 1026,0 mii lei. La depozitele Î.S. "Registru" se păstrează utilaj în valoare de 6666,7 mii lei, din care utilaj cu termenul de exploatare expirat încă în anul 2000 în valoare de 4846,9 mii lei. Este nesatisfăcător controlul asupra folosirii mijloacelor de transport şi trecerii combustibilului la cheltuieli. Contabilitatea Î.S. "Registru" nu controlează evidenţa foilor de parcurs. În rezultatul nerespectării limitelor de parcurs stabilite, au fost admise cheltuieli suplimentare în sumă de 23,3 mii lei. Faptul că toate cheltuielile ce ţin de carburanţi, piese de schimb, reparaţie etc. sînt suportate de Î.S. "Registru" şi pentru DTI, care apoi se transmit acestuia prin acte de achitări reciproce, diminuează rolul contabilităţii DTI în efectuarea controlului asupra folosirii mijloacelor de transport.

Contrar prevederilor Titlului II "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, la calcularea salariilor angajaţilor Î.S. "Registru", în afară de impozitul pe venit, lunar se reţine şi un impozit pe viitor, care nu se transferă în bugetul de stat, rămînînd în sold ca salariu neachitat. Astfel, în anul 2003, de la colaboratorii întreprinderii a fost reţinut impozit adăugător în sumă totală de 2951,3 mii lei.

La 01.01.04, datoriile debitoare ale DTI au constituit suma totală de 8923,7 mii lei. Datoriile debitoare ale Î.S. "Registru", la aceeaşi dată, au alcătuit 2058,4 mii lei, din care datorii cu termenul de prescripţie expirat - de 320,5 mii lei.

Conform art.5 din L.nr.1265-XIV din 05.10.2000, Camera Înregistrării de Stat este o instituţie publică care funcţionează în condiţii de autogestiune, asigurîndu-şi activitatea din veniturile obţinute de la încasarea taxei de înregistrare, furnizarea informaţiei şi prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor. În conformitate cu pct.2 din Nota la Anexa nr.1 la H.G. nr.926 din 12.07.02 "Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale", plăţile pentru prestarea serviciilor necesită a fi virate la contul bancar al CÎS, iar mijloacele acumulate să fie folosite conform devizului de cheltuieli, aprobat de directorul general al DTI şi coordonat cu Ministerul Finanţelor. Totodată, veniturile obţinute de la încasarea taxei de înregistrare, furnizarea informaţiei şi prestarea altor servicii în domeniul înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, prevăzute în art.5, pct.4 din legea nominalizată pentru întreţinerea CÎS, conform Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01, sînt incluse în lista mijloacelor extrabugetare, codul 64 "Veniturile de la înregistrarea agenţilor economici şi organizaţiilor obşteşti".

Conducerea CÎS, cu acordul DTI, neîntemeiat a prevăzut în Regulamentul propriu condiţii care nu corespund statutului juridic al unei instituţii publice. Astfel, pct.5 din Regulamentul CÎS, aprobat de DTI la 20.11.03, prevede că "salarizarea personalului Camerei şi al oficiilor teritoriale se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei privind salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară". Regulamentul stabileşte că CÎS gestionează mijloacele financiare prin conturi bancare, dar nu prin conturile trezoreriale. Pct.4 din Regulament prevede că sursele obţinute sînt folosite conform devizului de venituri şi cheltuieli, aprobat de către directorul general al Departamentului Tehnologii Informaţionale, dar nu şi coordonarea acestuia cu Ministerul Finanţelor, ceea ce contravine pct.2 din Nota la Anexa nr.1 la H.G. nr.926 din 12.07.02. Mai mult decît atît, începînd cu anul 2003, conducerea CÎS, cu consimţămîntul DTI, întreprinde un şir de acţiuni privind scoaterea activităţii financiare a instituţiei de sub controlul Ministerului Finanţelor şi Trezoreriei de Stat.

Ministerul Finanţelor n-a luat o atitudine corespunzătoare faţă de statutul juridic, modalitatea de finanţare şi dirijare a mijloacelor financiare ale CÎS, ceea ce a dus la apariţia multiplelor neclarităţi. Ministerul a aprobat modificările la devizul de venituri şi cheltuieli reieşind din prevederile Regulamentului CÎS, aprobat de către DTI, concomitent nesoluţionînd următoarele probleme: conform cărui plan de conturi se va efectua evidenţa contabilă la CÎS; ce taxe şi impozite urmează să achite CÎS (TVA de la serviciile prestate, impozitul pe imobil, 5% de la sursa de plată, alte impozite).

Cu toate că dispunea de 2 conturi trezoreriale, CÎS a acumulat veniturile de la prestarea serviciilor de înregistrare a întreprinderilor la contul bancar deschis în BCA "Eximbank", care apoi se transferau la conturile trezoreriale. În a.2003 CÎS a calculat venituri în mărime de 9611,0 mii lei, sau cu 2260,6 mii lei mai puţin decît cele planificate. Veniturile acumulate la conturile trezoreriale au constituit 9478,6 mii lei, sau cu 132,4 mii lei mai puţin decît veniturile efective acumulate la contul bancar, această diminuare fiind cauzată de neincluderea în executarea de casă a veniturilor utilizate pentru plata comisionului (2%), plătit prin decontări reciproce BCA "Eximbank".

În devizul de venituri şi cheltuieli, pentru retribuirea muncii (salariile) angajaţilor CÎS a fost aprobată suma de 2008,9 mii lei, sau 11,9 la sută din suma totală a cheltuielilor preconizate iniţial. La 12.12.03, Ministerul Finanţelor a acceptat modificările în devizul de cheltuieli, majorînd cheltuielile pentru retribuirea muncii pînă la suma de 2521,2 mii lei. Cheltuielile de casă au alcătuit 2446,4 mii lei, sau 27,6 la sută din cheltuielile efective totale.

În perioada ianuarie-octombrie a.2003, ca şi în anii precedenţi, retribuirea muncii personalului CÎS a fost stabilită în conformitate cu H.G. nr.139 din 09.02.98, ca pentru funcţionarii publici. Începînd cu luna noiembrie 2003, CÎS a stabilit salariile angajaţilor instituţiei publice ca pentru angajaţii din unităţile cu autonomie financiară. Astfel, salariul lunar a fost majorat de 3,4 ori. Stabilind salariile tarifare pentru angajaţii CÎS la nivelul angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, conducerea CÎS n-a respectat art.7 (1) din L.nr.1265-XIV din 05.10.2000, care prevede că registratorul de stat este un funcţionar public. Mai mult decît atît, nu s-au respectat prevederile H.G. nr.151 din 23.02.01, conform căreia CÎS este inclusă în clasificatorul unic al funcţionarilor publici.

În a.2003 (noiembrie-decembrie) majorarea salariului tarifar a constituit 133,8 mii lei, iar la art.111 - 501,3 mii lei. În acest an efectivul mediu la CÎS a constituit 83 de unităţi (planificate fiind 149). Astfel, din economia mare a fondului de salarizare, CÎS a efectuat plăţi sub formă de premii unice (neprevăzute de H.G. nr.139 din 09.02.98) în sumă totală de 827,2 mii lei, ceea ce constituie 22,5 la sută din suma totală a cheltuielilor efective la art. "Retribuirea muncii".

În devizul de venituri şi cheltuieli ale mijloacelor extrabugetare pe a.2004, la art. "Retribuirea muncii" au fost prevăzute cheltuieli în mărime de 4922,5 mii lei, sau de 2 ori mai mult decît cheltuielile efective la acest articol în anul precedent. Cu toate că în deviz tariful de funcţie la art.111.01 este stabilit în baza normelor prevăzute pentru salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, acesta este acceptat de Ministerul Finanţelor.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul DTI, Î.S. "Registru" şi CÎS a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare, precum şi a lipsei unui control competent din partea Ministerului Finanţelor asupra planificării utilizării mijloacelor extrabugetare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate de control şi în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează existenţa încălcărilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare, comise de conducerea Departamentului Tehnologii Informaţionale, Î.S. "Registru" şi a Camerei Înregistrării Stat la gestionarea mijloacelor financiare publice şi se cere de la conducerea DTI:

- să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, depistate de control atît în cadrul Departamentului, cît şi la instituţiile şi organizaţiile subordonate;

- să asigure utilizarea mijloacelor financiare publice conform devizului de cheltuieli şi un control eficient asupra respectării legislaţiei în vigoare, garantînd disciplina financiară şi utilizarea raţională a valorilor materiale şi băneşti;

- să intensifice controlul asupra asigurării activităţii tuturor subdiviziunilor în strictă conformitate cu legislaţia;

- să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, care au comis încălcările;

- să asigure în toate subdiviziunile Departamentului achiziţionarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi respectarea normelor corespunzătoare;

- să întreprindă măsuri concrete privind ţinerea evidenţei contabile în cadrul tuturor subdiviziunilor Departamentului în strictă conformitate cu Legea contabilităţii şi actele normative în vigoare;

- să asigure în tot sistemul Departamentului acumularea, utilizarea şi evidenţa mijloacelor extrabugetare în conformitate cu Regulamentul Ministerului Finanţelor nr. 43/2001;

- să ia măsuri concrete în vederea reducerii datoriilor debitoare, formate atît în cadrul Departamentului, cît şi în subdiviziuni, şi să excludă practica formarii datoriilor cu termenul de prescripţie expirat;

- de comun acord cu Ministerul Finanţelor, să determine forma organizatorico-juridică şi modul de finanţare a Camerei Înregistrării de Stat;

- să restabilească mijloacele financiare imobilizate (Departamentul Vamal, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Î.M. "Metrompaş" S.R.L. etc.).

2. Se ia act că la momentul examinării rezultatelor controlului:

- au fost restabilite datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 183,5 mii lei, iar pentru sumă de 122,9 mii lei este prezentat angajamentul de restituire. De la titularii de avans a fost încasată suma de 12,0 mii lei (dl C.Jaloba);

- au fost luate la evidenţă bunurile materiale neînregistrate în evidenţa contabilă.

3. Se menţionează controlul insuficient din partea Ministerului Finanţelor asupra modului de acumulare şi utilizare a mijloacelor financiare în subdiviziunile Departamentului Tehnologii Informaţionale şi i se propune să ia sub un control riguros modul de acumulare, gestionare şi utilizare a acestor mijloace de către DTI şi subdiviziunile sale şi să asigure executarea întocmai a prevederilor Regulamentului propriu nr.43/2001.

4. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să efectueze la Î.S. "Registru" un control asupra corectitudinii impozitării venitului angajaţilor acestei întreprinderi.

5. Despre rezultatele controlului se informează Guvernul Republicii Moldova şi se propune să examineze statutul Camerei Înregistrării de Stat şi să aducă în concordanţă actele ce reglementează activitatea ei.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului.

7. Despre executarea pct.1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)