Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 12 din 5 aprilie 2012 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi la unele instituţii subordonate

Numar din data de 2012-04-05 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 31

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor dl P.Filip, consultantului principal al Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului dl A.Conişescu, şefului Direcţiei politici în domeniul tehnologiilor informaţionale a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor dl P.Şincariuc, directorului general al Biroului Naţional de Statistică dna L.Spoială, directorului adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice dl Gh.Grib, directorului general al Întreprinderii de Stat ,,Centrul Resurselor Informaţionale de Stat ,,Registru"" (în continuare - Î.S. "CRIS "Registru"") dl S.Railean, directorului general al Î.S. ,,Centrul de telecomunicaţii speciale" dl S.Popovici, directorului executiv al Centrului de Guvernare Electronică dna S.Mocanu, şefului Direcţiei finanţe publice a Ministerului Finanţelor dl A.Prisacari, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi la unele instituţii subordonate.

Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011 şi 2012, avînd ca scop obţinerea dovezilor de audit competente, relevante şi rezonabile, întru susţinerea raţionamentelor, constatărilor şi concluziilor formulate în Raportul de audit, pentru înaintare de recomandări constructive, fiabile şi utile.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, Manualele de audit al performanţei şi de audit al tehnologiilor informaţionale, elaborate de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarele întrebări:

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în calitate de autoritate publică centrală de specialitate responsabilă de implementarea Strategiei "Moldova electronică", a contribuit la realizarea obiectivelor acesteia şi activităţilor aferente, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate şi ce beneficii a adus aceasta statului şi societăţii? 

Asigură oare controalele generale în cadrul Î.S. "CRIS "Registru"" şi controalele aplicaţiei Sistemului Informaţional Automatizat ,,Registrul de stat al populaţiei" integritatea, exactitatea, securitatea, veridicitatea şi disponibilitatea datelor? 

La efectuarea auditului, domeniul de aplicare a cuprins instituţiile publice de specialitate implicate în gestionarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (în continuare - TIC) şi activităţile specifice aferente domeniului vizat.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare - MTIC), fiind organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul societăţii informaţionale cu atribuţii ce ţin de monitorizarea şi evaluarea implementării şi impactului politicilor sectoriale, a fost responsabil de monitorizarea procesului de realizare a Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei ,,Moldova electronică", în perioada anilor 2005-2010.

Rezultatele şi efectul Strategiei urmau să se materializeze în edificarea societăţii informaţionale, care a avut drept scop asigurarea unei dezvoltări umane durabile, bazate pe dreptate socială şi egalitate a şanselor, libertate, diversitate culturală, participare civică şi progres ştiinţific prin implementarea tehnologiilor informaţionale în toate domeniile vieţii sociale.

Pentru realizarea Strategiei "Moldova electronică" au fost executate mijloace financiare (din mai multe surse) în sumă totală de 43,9 mil. lei, inclusiv 39,8 mil. lei din Fondul pentru implementarea Strategiei "Moldova electronică", alocate de la bugetul de stat. Se remarcă că, din aceste mijloace, 18,9 mil. lei au fost utilizaţi pentru crearea a 13 sisteme informaţionale, care nu sînt puse în exploatare industrială, ceea ce demonstrează gestionarea ineficientă a mijloacelor respective.

Misiunea de audit a constatat că, din 279 de acţiuni aprobate în cadrul Strategiei, au fost: realizate integral - 123 (44,1% din numărul total), realizate parţial - 30 de acţiuni (10,7%) şi nerealizate - 119 acţiuni (42,7%). Ca rezultat, din 67 de obiective aprobate, au fost realizate doar 12 (17,9%). În consecinţă, în prezent se oferă doar 5 din cele 12 servicii on-line publice de bază pentru cetăţeni, precum şi 6 din 8 - pentru agenţi economici. Totodată, n-a fost asigurată trecerea administraţiei publice şi a societăţii spre infrastructura de e-Guvernare, cu utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale în diferite domenii, iar integrarea sectorului TIC în Societatea informaţională europeană durează în timp. 

Factorii determinanţi care au influenţat direct mersul realizării acţiunilor din cadrul Strategiei şi, drept urmare, au constituit impedimente majore pentru succesul final al acesteia sînt următorii:

 • Nerealizarea uneia din condiţiile-cheie la etapa de elaborare a Strategiei - inventarierea resurselor şi sistemelor informaţionale existente în cadrul autorităţilor publice, pentru identificarea necesităţilor reale ale acestora, cu privire la elaborarea sau modernizarea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale existente şi evaluarea capacităţilor şi posibilităţilor de automatizare.
 • Neevaluarea de către MTIC şi Comisia Naţională e-Transformare a punctelor slabe şi a riscurilor aferente realizării Strategiei "Moldova electronică", în funcţie de circumstanţele schimbătoare.
 • Aprobarea unui şir de acţiuni cu finalitate neclară, neunivoce, precum şi a unora ce nu ţineau de edificarea societăţii informaţionale (dovadă şi urmare a lipsei fundamentării Strategiei). În condiţiile implicării insuficiente a MTIC şi a altor factori de decizie în procesul de implementare a Strategiei, acţiunile nu au fost revizuite şi au rămas nerealizate.
 • Neelaborarea sau neaprobarea unor acte normative importante, ce trebuiau să reglementeze domeniul şi să servească în calitate de instrumente pentru implementarea acţiunilor Strategiei.
 • Monitorizarea ineficientă de către MTIC şi neimplicarea factorilor de decizie ai administraţiei publice în mersul realizării acţiunilor trasate.
 • Efectuarea cheltuielilor în sumă de 9,5 mil. lei din Fondul pentru realizarea Strategiei, pentru unele acţiuni care n-au fost prevăzute în Strategie.
 • Achiziţionarea unor sisteme informaţionale în lipsa analizelor de rigoare şi evaluării costurilor acestora.
 • Nerespectarea principiilor transparenţei, economicităţii şi eficienţei la valorificarea banilor publici din Fondul pentru realizarea Strategiei "Moldova electronică".
 • Neredistribuirea alocaţiilor nevalorificate de către unii beneficiari în sumă de 2,6 mil. lei, destinate implementării unor acţiuni ale Strategiei, către alte autorităţi ale administraţiei centrale, în vederea continuităţii finanţării proiectelor deja lansate şi nefinalizate.

Se remarcă că Strategia "Moldova electronică" putea fi realizată prin implementarea unor acţiuni şi activităţi interdependente, care trebuiau să se complementeze şi care erau dependente de 4 factori primordiali:

1.Planificarea corectă a activităţilor şi capacitatea decizională: selectarea direcţiilor mai importante, planificarea realizării în consecutivitate corectă şi revizuirea periodică a activităţilor şi obiectivelor în dependenţă de priorităţi şi rezultate.

2.Resurse: utilizarea în regim de economicitate şi eficacitate maximă a resurselor disponibile prin folosirea procedurilor transparente de achiziţii, direcţionarea şi redistribuirea mijloacelor în dependenţă de priorităţi.

3.Capacitatea instituţională: monitorizarea şi intervenţia promptă a MTIC, inclusiv prin intermediul Comisiei Naţionale, Guvernului, precum şi cu implicarea activă a tuturor autorităţilor publice interesate.

4.Baza normativă şi interoperabilitatea: interconectarea resurselor informaţionale ale autorităţilor publice şi integrarea cu resursele informaţionale de bază. Aceasta implică reglementarea domeniului şi implementarea prevederilor respective.

De asemenea, s-a constatat că MTIC exercită, în numele Guvernului, funcţiile de posesor al patru Registre de stat, iar funcţia de ţinere a acestora îi este delegată Î.S. "CRIS "Registru"". Acestea trebuie să constituie surse primare de informaţie pentru alte sisteme informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice. În gestionarea acestora au fost relevate unele probleme şi deficienţe, care reprezintă riscuri în asigurarea unui nivel tolerant al integrităţii, exactităţii, securităţii, veridicităţii şi disponibilităţii datelor, după cum urmează:

 • Neonorarea în modul stabilit de către MTIC a funcţiilor de posesor al resurselor informaţionale şi registrelor menţionate, inclusiv:

- nedocumentarea transmiterii funcţiilor de deţinător către Î.S. "CRIS "Registru"";

- nestipularea cerinţelor privind gestionarea resurselor informaţionale de bază;

- neposedarea de instrumente normative, de reglementare şi administrative suficiente pentru exercitarea controlului intern şi evaluarea gestiunii TIC în cadrul întreprinderii.

 • Neorganizarea corespunzătoare a gestiunii TIC de către Î.S. "CRIS "Registru"":

- neaprobarea Regulamentelor privind gestionarea şi evaluarea riscurilor;

- neelaborarea politicilor şi procedurilor de gestionare a activelor;

- neaprobarea unui Plan de dezvoltare strategică;

- nereglementarea domeniului ce ţine de protecţia împotriva viruşilor şi altor pericole;

- inexistenţa Regulamentului de acces la datele cu caracter personal;

- lipsa politicilor şi procedurilor de management al incidentelor;

- lipsa Regulamentelor privind modul de ţinere şi analiză a jurnalelor de activitate;

- neelaborarea unui Plan de continuitate în afaceri şi a unui Plan de recuperare în caz de dezastru;

- neintegrarea şi lipsa de schimb de date cu principalele surse de informaţie.

În contextul celor expuse, se concluzionează că Strategia "Moldova electronică" a avut obiective importante în dezvoltarea societăţii informaţionale, care, datorită unui şir de factori obiectivi şi subiectivi, practic nu au fost atinse, iar evoluţia domeniului în ţară rămîne a fi în curs de dezvoltare şi majoritatea resurselor informaţionale ale organelor administraţiei publice nu sînt interconectate şi integrate într-un spaţiu unic de interoperabilitate, ceea ce stagnează reformarea şi dezvoltarea socială în ansamblu.

Întru ameliorarea situaţiei şi pentru excluderea riscurilor majore în funcţionarea resurselor informaţionale de bază, este necesară implicarea promptă a MTIC, în vederea stabilirii distincte şi exhaustive a cerinţelor privind ţinerea acestora, şi suportul Guvernului în consolidarea capacităţilor ministerului în scopul creării şi dezvoltării instrumentelor de exercitare a controlului intern asupra registrelor ale căror posesor este, precum şi al formării unui cadru de reglementare necesar monitorizării gestionării acestora de către deţinători şi registratori.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi la unele instituţii subordonate, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.5. din prezenta Hotărîre şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Î.S. ,,CRIS ,,Registru"", pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi a implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre;

2.2. Agenţiei Achiziţii Publice, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării concurenţei libere la desfăşurarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de elaborare a sistemelor informaţionale, în scopul sporirii potenţialului de a obţine cel mai bun raport cost-eficienţă;

2.3. Cancelariei de Stat şi Ministerului Economiei, pentru investigarea cazurilor de netransmitere a sistemelor informaţionale de către autorităţile lichidate (Ministerul Administraţiei Publice Locale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii), cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în vederea înregistrării acestora în evidenţa contabilă;

2.4. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:

2.4.1. atragerea unei atenţii primordiale dezvoltării ramurii, reieşind din importanţa strategică a acesteia, precum şi din situaţia nefavorabilă din domeniu, creată în republică;

2.4.2. evaluarea punctelor slabe şi problemelor care au stat la baza nerealizării obiectivelor Strategiei "Moldova electronică", în vederea excluderii din programele sale de edificare a societăţii informaţionale şi de "e-Transformare" şi asigurării continuităţii şi consecutivităţii acţiunilor şi a obiectivelor similare din Strategia "Moldova electronică" şi celor din Programul ,,e-Transformare", inclusiv prin instituţionalizarea monitorizării şi evaluării permanente a progresului;

2.4.3. consolidarea cadrului instituţional în domeniul TIC, definind clar atribuţiile fiecărei instituţii implicate în dezvoltarea societăţii informaţionale, aşigurînd o finanţare adecvată a proiectelor pentru maximizarea efectului în timp rezonabil şi micşorarea cheltuielilor pe termen mediu şi termen lung;

2.4.4. examinarea posibilităţii de instituire a unui organ abilitat cu expertizarea şi certificarea sistemelor informaţionale privind corespunderea acestora prevederilor legale şi altor acte normative în domeniu, în vederea asigurării interoperabilităţii resurselor informaţionale ale organelor autorităţilor publice;

2.4.5. examinarea oportunităţii aprobării Regulamentului cu privire la modalitatea de ţinere a Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, precum şi a punerii în exploatare industrială a sistemului informaţional automatizat "Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat", reieşind din direcţiile de dezvoltare strategică a domeniului în prezent;

2.4.6. aducerea actelor sale normative în concordanţă cu Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, prin determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule;

2.4.7. atenţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale referitor la nerespectarea de către acestea a cerinţelor de coordonare cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat;

2.4.8. examinarea posibilităţilor de creare în regim de urgenţă a Centrelor de Certificare a produselor şi serviciilor TIC, încît autorităţile administraţiei publice să coordoneze sarcinile tehnice şi documentele de licitaţie pentru certificarea ulterioară a produselor finale.

2.5. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine.

3. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului, Comisiei Naţionale pentru e-Transformare şi Centrului de Guvernare Electronică, pentru o posibilă luare de atitudine.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1-2.4 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandari (31)

1. În comun cu autorităţile administraţiei publice, să efectueze o inventariere a sistemelor informaţionale, care au fost finanţate, dar n-au fost date în exploatare, în vederea determinării necesităţii definitivării lucrărilor respective, cu evaluarea investiţiilor ulterioare pentru finalizarea acestora şi transmiterea în exploatare industrială, şi să prezinte Guvernului informaţia respectivă, pentru luarea unor decizii fiabile şi argumentate.

2. Să elaboreze documentul de politici, ce ar viza continuitatea dezvoltării sectorului TIC în republică, bazat pe procesele iniţiate în cadrul Strategiei „Moldova electronică", cu prezentarea ulterioară a acestuia Guvernului, pentru examinare şi aprobare.

3. Să revizuiască proiectele Regulamentelor tehnice: „Cu privire la integrarea resurselor informaţionale de stat"; „Pentru infrastructura informaţională internă (locală) a autorităţii publice" şi să examineze oportunitatea aprobării acestora, ţinîndu-se cont de situaţia actuală în domeniul societăţii informaţionale şi de tendinţele de dezvoltare a ramurii.

4. Să asigure gestionarea conformă şi continuitatea investiţiilor în proiectele din domeniul TIC, prin exercitarea unui control riguros şi a unei monitorizări permanente a sectorului, cu intervenţii prompte, prin informarea Guvernului şi altor factori de decizie.

5. MTIC să consolideze cadrul de reglementare şi cel administrativ din instituţie, pentru a exclude cazurile de efectuare a achiziţiilor prin metode ce ar putea diminua economicitatea şi transparenţa acestora şi să asigure utilizarea mijloacelor bugetare în condiţii legale, respectînd principiile concurenţei libere.

6. MTIC să elaboreze, să aprobe şi să aplice procedurile de efectuare a controlului intern privind ţinerea registrelor.

7. MTIC să asigure transmiterea atribuţiilor de ţinere a registrelor registratorului acestora în conformitate cu prevederile legale, incluzînd în acordurile respective toate cerinţele şi condiţiile privind exercitarea atribuţiilor de deţinător, posesor şi registrator, după caz.

8. Î.S.„CRIS „Registru"" să realizeze integral acţiunile prevăzute în Planul de acţiuni privind implementarea SMC/SMSI, precum şi oricare alte activităţi complementare sau aferente, necesare certificării, conform ISO 27001:2005, ISO 9001:2008, a activităţilor aferente îndeplinirii atribuţiilor faţă de resursele informaţionale de bază şi infrastructura tehnologică respectivă.

9. Î.S. „CRIS „Registru"" să asigure dezvoltarea întreprinderii în bază de planuri multianuale de dezvoltare, care să fie corelate şi conformate cu Strategiile naţionale în domeniul TIC şi coordonate cu MTIC.

10. Î.S. „CRIS „Registru"" să identifice, să clasifice şi să evalueze riscurile. Să definitiveze lucrările de elaborare, să aprobe, să implementeze şi să revizuiască în mod periodic politica şi procedurile de analiză şi gestiune a riscurilor.

11. Î.S. „CRIS „Registru"" să aprobe şi să implementeze politica şi procedurile de management al activelor, iar instrumentele deja existente în acest domeniu să fie adaptate şi integrate pentru asigurarea unui proces de continuitate. Să asigure centralizarea controlului procedurilor respective şi integrarea lor cu celelalte domenii de activitate.

12. Î.S. „CRIS „Registru"", în conformitate cu prevederile de management al activelor şi cu cerinţele faţă de asigurarea continuităţii funcţionării (aspectul ce ţine de asigurarea unui plafon minim al capacităţii activelor şi de timpul minim de reacţionare în cazurile critice), să aprobe şi să implementeze politica privind achiziţionarea şi renovarea echipamentului.

13. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze politica şi procedurile de încetare (inclusiv temporară) a colaborării cu angajatul, precum şi în caz de modificare a drepturilor şi atribuţiilor acestuia.

14. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze politica şi procedurile pentru segregarea sarcinilor.

15. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze proceduri operaţionale şi/sau proceduri tehnologice pentru toate procesele importante (în baza managementului de riscuri).

16. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze politica şi procedurile de management al schimbărilor.

17. Î.S. „CRIS „Registru"" să asigure divizarea mediilor de elaborare, testare, instruire şi producţie, cu documentarea detaliată a acestora pentru toate SIA ale resurselor informaţionale de bază.

18. Î.S. „CRIS „Registru"" să definitiveze elaborarea, să aprobe şi să implementeze politica de protecţie împotriva viruşilor, codurilor maliţioase, atacurilor şi altor pericole interne şi externe, cu documentarea procedurilor aferente. Să fie efectuate analize periodice ale soluţiilor de protecţie disponibile, în baza cărora să fie selectate cele utilizate.

19. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze proceduri de gestiune a capacităţilor, fundamentate pe analize detaliate ale funcţionării echipamentului pe perioade diferite de referinţă, combinate cu analizele bazate pe planificări medii şi lungi conform creşterii de necesităţi în spaţii de stocare, canale de comunicare şi capacităţi de calcul.

20. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze Regulamentul de acces la datele cu caracter personal. Să excludă cazurile de oferire a accesului la datele cu caracter personal prin intermediul conturilor generice, fără a putea asigura asocierea accesărilor cu persoane concrete.

21. Î.S. „CRIS „Registru"" să implementeze toate cerinţele faţă de gestionarea parolelor în cadrul tuturor aplicaţiilor şi interfeţelor aferente gestionării resurselor informaţionale de bază.

22. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze Regulamentul privind modul de acordare a accesului în încăperile-ţintă.

23. Î.S. „CRIS „Registru"" să definitiveze elaborarea, să aprobe şi să implementeze politica şi procedurile de management al incidentelor.

24. Î.S. „CRIS „Registru"" să elaboreze, să aprobe şi să implementeze proceduri de analiză a logurilor, pentru depistarea şi înlăturarea problemelor şi erorilor, asigurarea securităţii, monitorizarea performanţelor şi prevenirea incidentelor.

25. Î.S. „CRIS „Registru"", în termene cît mai restrînse, să elaboreze, să aprobe şi să implementeze BCP şi DRP cu procedurile şi documentaţia aferente. Să efectueze simularea periodică a situaţiilor de calamităţi şi testarea documentelor respective.

26. MTIC să implementeze proceduri de monitorizare a modului de gestiune a resurselor informaţionale de bază în cadrul Î.S. „CRIS „Registru""; să efectueze analize periodice ale modului de gestiune a resurselor informaţionale de bază şi să raporteze rezultatele către Guvern.

27. Î.S. „CRIS „Registru"" să finalizeze activităţile necesare formării capacităţilor interne de efectuare a auditelor TI cu o periodicitate de minim o dată în an pentru sistemele aferente resurselor informaţionale de bază.

28. Î.S. „CRIS „Registru"" să asigure efectuarea periodică a testelor de vulnerabilitate ale reţelei şi sistemelor informaţionale, iar rezultatele să fie utilizate pentru înlăturarea neajunsurilor depistate.

29. MTIC, în comun cu Centrul de Guvernare Electronică şi cu Î.S. „CRIS „Registru"", în regim prioritar, să efectueze o analiză complexă pentru identificarea posibilităţilor de realizare a interoperabilităţii cu sursele principale de informaţie, precum este prevăzut în concepţia SIA ,,RSP".

30. După realizarea recomandării precedente, Î.S. „CRIS „Registru"" să întreprindă paşii necesari pentru excluderea datelor de balast (declarative) din SIA ,,RSP", precum şi din alte resurse informaţionale de bază.

31. MTIC, în comun cu organele administraţiei publice, să efectueze inventarierea tuturor sistemelor informaţionale, licenţelor, iar, în caz de necesitate, să participe la estimarea valorii acestora pentru înregistrarea lor în evidenţă contabilă şi pentru utilizarea datelor necesare integrării sistemelor informaţionale ale autorităţilor publice.

Cerinte (13)

2.1. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Î.S. ,,CRIS ,,Registru"", pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi a implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre

2.1. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Î.S. ,,CRIS ,,Registru"", pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi a implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre

2.2. Agenţiei Achiziţii Publice, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării concurenţei libere la desfăşurarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de elaborare a sistemelor informaţionale, în scopul sporirii potenţialului de a obţine cel mai bun raport cost-eficienţă.

2.3. Cancelariei de Stat şi Ministerului Economiei, pentru investigarea cazurilor de netransmitere a sistemelor informaţionale de către autorităţile lichidate (Ministerul Administraţiei Publice Locale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii), cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în vederea înregistrării acestora în evidenţa contabilă.

2.3. Cancelariei de Stat şi Ministerului Economiei, pentru investigarea cazurilor de netransmitere a sistemelor informaţionale de către autorităţile lichidate (Ministerul Administraţiei Publice Locale şi Ministerul Industriei şi Infrastructurii), cu întreprinderea măsurilor de rigoare, în vederea înregistrării acestora în evidenţa contabilă

2.4.1. Pentru atragerea unei atenţii primordiale dezvoltării ramurii, reieşind din importanţa strategică a acesteia, precum şi din situaţia nefavorabilă din domeniu, creată în republică.

2.4.2. Pentru evaluarea punctelor slabe şi problemelor care au stat la baza nerealizării obiectivelor Strategiei „Moldova electronică", în vederea excluderii din programele sale de edificare a societăţii informaţionale şi de „e-Transformare" şi asigurării continuităţii şi consecutivităţii acţiunilor şi a obiectivelor similare din Strategia „Moldova electronică" şi celor din Programul ,,e-Transformare", inclusiv prin instituţionalizarea monitorizării şi evaluării permanente a progresului.

2.4.3. Pentru consolidarea cadrului instituţional în domeniul TIC, definind clar atribuţiile fiecărei instituţii implicate în dezvoltarea societăţii informaţionale, aşigurînd o finanţare adecvată a proiectelor pentru maximizarea efectului în timp rezonabil şi micşorarea cheltuielilor pe termen mediu şi termen lung.

2.4.4. Pentru examinarea posibilităţii de instituire a unui organ abilitat cu expertizarea şi certificarea sistemelor informaţionale privind corespunderea acestora prevederilor legale şi altor acte normative în domeniu, în vederea asigurării interoperabilităţii resurselor informaţionale ale organelor autorităţilor publice.

2.4.5. Pentru examinarea oportunităţii aprobării Regulamentului cu privire la modalitatea de ţinere a Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, precum şi a punerii în exploatare industrială a sistemului informaţional automatizat „Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat", reieşind din direcţiile de dezvoltare strategică a domeniului în prezent.

2.4.6. Pentru aducerea actelor sale normative în concordanţă cu Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, prin determinarea posesorului Registrului de stat al transporturilor şi Registrului de stat al conducătorilor de vehicule.

2.4.7. Pentru atenţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale referitor la nerespectarea de către acestea a cerinţelor de coordonare cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a concepţiilor sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat.

2.4.8. Pentru examinarea posibilităţilor de creare în regim de urgenţă a Centrelor de Certificare a produselor şi serviciilor TIC, încît autorităţile administraţiei publice să coordoneze sarcinile tehnice şi documentele de licitaţie pentru certificarea ulterioară a produselor finale.