Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 72 din 15 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii Departamentului Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor în perioada aa.2002-2003

Numar din data de 2004-11-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dna Z.Grecianîi, directorului general al Departamentului Control Financiar şi Revizie dl S.Burduja, vicedirectorilor dnii I.Bortă, V.Babără, contabilului-şef dna A.Mocanu, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii Departamentului Control Financiar şi Revizie în perioada aa.2002-2003 şi

a constatat:

Departamentului Control Financiar şi Revizie, care la începutul a.2002 activa pe lîngă Ministerul Finanţelor cu un efectiv de 425 de persoane, prin Legea bugetului de stat pe a.2002 nr.681-XV din 27.11.01, i-au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă totală de 7974,9 mii lei, inclusiv pentru aparatul central - 2256,3 mii lei. Departamentul căruia i-au fost prevăzute aceste mijloace a activat în a.2002 numai 4 luni. La crearea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) n-a fost respectat pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.158 din 11.02.02, care prevedea că CCCEC se creează cu punerea în resubordinea acestuia, prin detaşare de la Ministerul Finanţelor, a Departamentului Control Financiar şi Revizie. Conform Hotărîrii Guvernului nr.335 din 18.03.02, Departamentul urma ca în termen de o lună să transmită CCCEC tot patrimoniul (acesta fiind transmis peste 6 luni). Pînă la finele lunii iulie 2002 CCCEC i s-au transferat 270 de persoane cu finanţarea de 1431,7 mii lei. În baza personalului şi finanţării rămase, prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.02, a fost aprobată structura, Regulamentul şi efectivul limită de 155 de unităţi ale unui nou Departament.

Ministerul Finanţelor n-a închis conturile trezoreriale ale fostului Departament. Operaţiunile bancare au fost efectuate şi în continuare pe conturile bancare de către personalul nedisponibilizat şi netransferat la CCCEC, căruia i-au fost achitate cheltuielile de întreţinere (1160,0 mii lei - salariul). Fără o descifrare concretă şi indicarea persoanei responsabile de primire, CCCEC i-au fost transmise materialele controalelor efectuate anterior de aparatul central.

Noului Departament i-au rămas la dispoziţie alocaţii prevăzute pentru fostul Departament în sumă de 6543,2 mii lei, mijloace care iniţial erau preconizate pentru a fi transmise CCCEC.

La adresările conducerii Departamentului nou-format şi la propunerea Ministerului Finanţelor, prin L.nr.1487-XV din 28.11.02, alocaţiile prevăzute iniţial în buget s-au majorat cu 1780,0 mii lei (pentru procurarea patrimoniului) şi au alcătuit în final 8323,2 mii lei. Cheltuielile efective şi cele de casă pe acest an au constituit în total 8270,6 mii lei şi, respectiv, 8167,1 mii lei.     

Conform Legii bugetului de stat, finanţarea Departamentului pentru a.2003 a fost prevăzută la nivelul de 5538,5 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit 5389,9 mii lei, iar cele efective - 5387,2 mii lei.

La utilizarea mijloacelor alocate pentru întreţinerea aparatului central, în unele cazuri, au fost comise încălcări ale actelor normative în vigoare. Astfel, contrar ordinului Departamentului, n-au fost respectate limitele de parcurs al automobilelor, acestea fiind depăşite cu 6453 km, inclusiv Direcţia teritorială mun. Chişinău - cu 2137 km, Direcţia Orhei şi UTA "Găgăuzia" - respectiv, cu 551 şi 428 km. Au fost stabilite cazuri de exagerare de către unele persoane a kilometrajului parcurs, astfel cheltuindu-se în plus 315,5 litri de benzină în sumă totală de 1866 lei.

Contrar art.25 (5) din Legea bugetului de stat pe a.2003, în circuitul S.R.L. "Procada-Prim" au fost dezafectate peste termenele legale mijloace bugetare în sumă de 82,5 mii lei, prevăzute la achitarea proiectului de reconstrucţie a clădirii administrative.

La transmiterea patrimoniului în posesia CCCEC n-au fost transmise şi unele datorii care figurau în evidenţa fostului Departament, formate în anii 1995 - 2000 în urma unor furturi, pe materialele cărora se face ancheta preliminară.

Întru exercitarea controlului asupra activităţii financiare a instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile, pentru a.2003 conducerea Departamentului a prognozat 808 revizii, în total fiind efectuate 1077 revizii şi controale. Din reviziile prevăzute în program s-au efectuat 584, din care 30,2 la sută îi revin aparatului central. La solicitarea diferitor organe legislative, de drept, autorităţi publice şi pentru examinarea diferitor petiţii au fost efectuate 493 de controale şi revizii neprevăzute în program. Din prejudiciile cauzate statului, depistate în sumă de 24,3 mil.lei, inclusiv 5,2 mil.lei - în a.2002 şi 19,1 mil.lei - în a.2003, au fost restituite 3,5 mil.lei.

În perioada supusă controlului au fost transmise organelor de drept 224 de materiale în sumă totală de 17,7 mil.lei. Pe 43 materiale de control au fost deschise 74 de dosare, 10 fiind examinate în instanţa de judecată. Pe 64 de dosare s-a refuzat intentarea proceselor. Departamentul nu în toate cazurile a fost informat de către organele de drept despre deciziile adoptate pe marginea materialelor de control transmise. Nu întotdeauna s-au soldat cu rezultate pozitive acţiunile întreprinse de Departament privind sesizarea organelor de drept pentru recuperarea pe cale civilă a prejudiciului cauzat statului din contul persoanelor vinovate (drept cu care nu este împuternicit Departamentul). Astfel, numai prin controlul efectuat în a.2003 la instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, s-a stabilit că, încălcîndu-se Hotărîrea Guvernului nr.298-8 din 26.05.93 "Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii militarilor Forţelor Armate, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului Situaţii Excepţionale, efectivului de trupă şi corpului de comandă ale organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, efectivului de curieri speciali", nelegitim au fost achitate indemnizaţii în sumă de 424,7 mii lei, care nici pînă în prezent nu sînt recuperate.

Din sancţiunile financiare aplicate şi plăţile calculate adăugător la buget în sumă totală de 6744,9 mii lei, au fost achitate 2813,8 mii lei (41,7%).

Modul actual de evidenţă a părţii de venituri a bugetului nu prevede evidenţa separată a plăţilor adăugător calculate de organele de control, ceea ce nu dă posibilitate de a aprecia plenitudinea achitării acestor sume. În lipsa unui mecanism reglementat juridic privind modul de recuperare a prejudiciului, materialele de control sînt înaintate instanţei de judecată, în unele cazuri - în termen de peste 1,5 ani (sancţiunile în sumă de 273,8 mii lei, aplicate la 18.11.02 faţă de Arhiva Republicană din cadrul Ministerului Justiţiei).

Departamentul nu în toate cazurile a executat ordinul Ministerului Finanţelor (nr.65 din 22.06.2000) privind informarea Inspectoratelor fiscale despre încălcările legislaţiei fiscale. Astfel, n-a fost informat organul fiscal respectiv despre rezultatele controlului efectuat la S.A. "Vichi", unde s-a stabilit nedeclararea impozitului pe venit în sumă de 172,2 mii lei şi diminuarea plăţii TVA cu 17,2 mii lei, fiind informat doar Ministerul Apărării.

Din 606 procese-verbale de comitere a contravenţiilor administrative au fost adoptate decizii la 551 de procese-verbale, suma sancţiunilor constituind 168,7 mii lei, din care s-au încasat 132,1 mii lei (78,3 la sută).

Subdiviziunile Departamentului asigură neuniform încasarea în buget a plăţilor calculate şi pagubelor depistate. Astfel, dacă nivelul mediu de încasare de către structurile teritoriale alcătuieşte 48 la sută, atunci pe Direcţiile Ungheni şi Orhei acesta a constituit în a.2003 numai 8 şi, respectiv, 16 la sută.

Darea de seamă a Departamentului pe anii 2002-2003 nu conţine date despre venitul ratat al unor instituţii.

Unele Direcţii teritoriale nu respectă prevederile Regulamentului Departamentului Control Financiar şi Revizie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.02. Astfel, Direcţia Ungheni, stabilind utilizarea contrar Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01, a mijloacelor extrabugetare în sumă de 69,0 mii lei, nu le-a încasat în buget. Tot la această Direcţie n-au fost reflectate în actul de control veniturile ratate de către primăria Negurenii Vechi de la arenda pămîntului în aa.2001-2002 în sumă de 19,3 mii lei. Controlul efectuat de Direcţia Orhei la Centrul de medicină preventivă (28.03.03), stabilind acumularea şi utilizarea, în lipsa devizului de cheltuieli, a mijloacelor extrabugetare în sumă de 78,6 mii lei, acestea nefiind trecute la conturile trezoreriale, n-a constatat încălcarea art.50 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, cu încasarea acestor mijloace în buget, limitîndu-se doar la reflectarea lor în dările de seamă ca pagube.

Nu în toate cazurile au fost aplicate sancţiuni faţă de ordonatorii de credite care au admis supracheltuieli faţă de devizul aprobat (Universitatea de Stat din Moldova - 1543,2 mii lei, Colegiul de Telecomunicaţii - 23,9 mii lei). În cadrul controlului efectuat la Agenţia Teritorială Ecologică Chişinău incorect au fost stabilite supracheltuieli în sumă de 52,6 mii lei.

Lipsa unei baze normative bine determinată nu dă posibilitate Departamentului, în unele cazuri, să stabilească corect suma plăţilor necalculate şi nevăsrate în buget. Astfel, pînă în prezent nu există baza normativă privind modul de calculare a plăţii pentru folosinţa iazurilor.

Fiind împuternicită prin lege (art.221/1 CCA) să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, conducerea Direcţiei Orhei (N.Furculiţă - şef-adjunct) uneori a aplicat sancţiuni administrative nu persoanelor responsabile, ci celor a căror funcţie nu ţine de respectarea actului normativ indicat în procesele-verbale, fapt ce contravine prevederilor art.14 din Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova, aprobat la 29.03.85, cu modificările ulterioare. Astfel, controlul efectuat la primăria Teleneşti a stabilit executarea lucrărilor de reparaţie la gimnaziile din Teleneşti, Mihălaşa şi la grădiniţa din Teleneşti în lipsa devizului de cheltuieli, fiind amendaţi directorii instituţiilor în cauză, dar nu persoanele responsabile de la primărie.

Controlul asupra formării părţii de venituri a bugetelor locale nu este prevăzut în Regulamentul Departamentului.

Unele acte de control întocmite de Departament nu reflectă realitatea. Astfel, controlul efectuat la Grădina Botanică a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pe perioada a.2000 n-a stabilit încălcări, deşi acestea au fost constatate prin alte controale (Hotărîrea Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.02).

Nu în toate cazurile au fost efectuate contracontroale la agenţii economici care au beneficiat de plăţi în prealabil. În urma controlului efectuat la 15.10.02 la Colegiul de Telecomunicaţii, care a stabilit dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă de 253,5 mii lei, n-au fost aplicate sancţiuni prevăzute de art.25 (6, 7) din Legea bugetului de stat pe a.2002.

Au fost depistate şi alte încălcări şi neajunsuri, reflectate în actele de control ale Departamentului şi subdiviziunilor acestuia, care sînt rezultatul neexercitării întocmai a funcţiilor prevăzute în Regulamentul Departamentului Control Financiar şi Revizie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.2002.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor încălcări la lichidarea şi transmiterea fostului Departament Control Financiar şi Revizie în subordinea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi la crearea şi administrarea noului Departament.

2. Se propune Ministerului Finanţelor să studieze posibilitatea de ţinere a evidenţei separate a sancţiunilor şi plăţilor adăugătoare transferate în buget de către organele de control, apreciind rolul lor la formarea bugetului de stat.

3. Se cere de la conducerea Departamentului Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor (S.Burduja):

3.1. să examineze materialele tuturor controalelor efectuate de Curtea de Conturi în cadrul Departamentului şi să aplice sancţiuni disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

3.2. să elaboreze şi să asigure realizarea unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control;

3.3.   să ia măsurile efective de recuperare a prejudiciului adus statului, stabilit prin controalele efectuate.

4. Se ia act că:

- faţă de S.R.L. "Procada-prim" au fost aplicate sancţiuni pentru utilizarea mijloacelor bugetare în circuitul propriu peste termenele prevăzute de lege;

- în timpul controlului a fost recuperat prejudiciul cauzat de trecerea neîntemeiată la cheltuieli a combustibilului;

- persoanele vinovate de efectuarea unor controale necalitative, inclusiv la Grădina Botanică, au fost pedepsite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Se propune Guvernului Republicii Moldova:

5.1. să înainteze o iniţiativă legislativă privind completarea art.36 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.03, împuternicind Departamentul cu funcţia de control şi asupra formării părţilor de venituri ale bugetelor locale, reieşind din art.13 (2) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96;

5.2. să determine modalitatea de calculare a plăţii pentru folosinţa iazurilor.

6. Despre executarea pct.3 se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)