Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 71 din 10 noiembrie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii financiare a Departamentului Migraţiune şi a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi în perioada anului 2003

Numar din data de 2004-11-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Departamentului Migraţiune dna O.Poalelungi, directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi dna E.Silvestru, şefului Direcţiei administrativ-financiare a Departamentului Migraţiune dl T.Ciobanaş, consultantului-contabil al Direcţiei Principale pentru Refugiaţi dna Ia.Rusu, şefului de direcţie la Ministerul Finanţelor dna S.Groza şi şefului adjunct de direcţie dna M.Semeniuc, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii financiare a Departamentului Migraţiune şi a Direcţiei Principale pentru Refugiaţi în perioada anului 2003 şi

a constatat:

Pentru activitatea financiară a Departamentului Migraţiune în anul 2003 au fost preconizate mijloace bugetare în sumă de 595,3 mii lei. Finanţarea şi cheltuielile de casă au constituit sume egale de 594,6 mii lei, sau 99,9 la sută faţă de planul aprobat, iar cheltuielile efective - 593,6 mii lei. Cu toate că, în general, devizul de cheltuieli a fost respectat, la executarea unor articole au fost admise depăşiri. Astfel, la art.111 "Retribuirea muncii" a fost înregistrată o depăşire de 1,4 mii lei, la art.112 "Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat" - 0,4 mii lei şi la art.113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" - 1,1 mii lei.

În anul 2003, devizul de venituri şi cheltuieli pentru mijloacele extrabugetare a fost întocmit de către Departamentul Migraţiune şi aprobat de Ministerul Finanţelor în sumă totală de 362,5 mii lei, apoi precizat pînă la suma de 606,1 mii lei, inclusiv: soldul mijloacelor băneşti la începutul anului - 79,5 mii lei; veniturile în anul curent - 526,6 mii lei. De fapt, veniturile au fost acumulate în sumă totală de 397,1 mii lei (la nivelul de 65,5 la sută), sau cu 129,5 mii lei mai puţin faţă de veniturile planificate în anul curent, iar cheltuielile au fost executate în sumă de 452,9 mii lei (la nivelul de 74,7 la sută), sau cu 153,2 mii lei mai puţin faţă de plan. Devierile la executarea devizului pentru mijloacele extrabugetare sînt o consecinţă a planificării incorecte a veniturilor şi cheltuielilor, care pe parcursul anului n-au fost modificate.

Departamentul Migraţiune a admis imobilizarea mijloacelor extrabugetare în sumă de 4,1 mii lei. Nerespectînd Clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.96, contabilitatea Departamentului a trecut suma de 0,5 mii lei la cheltuielile pe art.113.03, în loc de art. 113.18.

Pentru întreţinerea Direcţiei Principale pentru Refugiaţi în anul 2003 au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă de 646,8 mii lei. Finanţarea şi cheltuielile de casă au constituit sume egale de 563,8 mii lei, sau 87,2 la sută faţă de planul precizat, iar cheltuielile efective - suma totală de 559,3 mii lei.

La executarea cheltuielilor, Direcţia Principală pentru Refugiaţi (dna E.Silvestru) a comis unele încălcări şi abateri. Astfel, contrar prevederilor art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, S.R.L. "Maxada-Com" i-a fost transferată suma de 10,9 mii lei, care în lipsa documentelor justificative a fost trecută la cheltuieli. În contradicţie cu art.25 (4) din Legea achiziţiei de mărfuri şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.97, contractul în sumă de 21,1 mii lei, încheiat cu S.R.L. "Maxada-Com", n-a fost aprobat de Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.

La Direcţia Principală pentru Refugiaţi nu se respectă prevederile Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.02. În anul 2003, neîntemeiat au fost achitate diurnele în sumă de 2,1 mii lei. Contrar pct.9 din Regulamentul menţionat, în multe cazuri lipsesc informaţiile respective privind deplasările.

În anul 2003, devizul de venituri şi cheltuieli pentru mijloacele extrabugetare a fost executat de către Direcţia Principală pentru Refugiaţi cu unele abateri de la legislaţia în vigoare. La Direcţie (consultant-contabil dna Ia.Rusu) nu se respectă prevederile L. nr.426/95 şi alte acte normative ce reglementează ţinerea contabilităţii. Astfel, Direcţia Principală pentru Refugiaţi a primit de la Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ÎCNUR) 5660 litri de benzină în sumă de 34,2 mii lei, care n-a fost reflectată în registrele contabile şi în darea de seamă anuală la venituri şi cheltuieli. Lipsesc listele cu semnăturile de confirmare a primirii benzinei de către consumatori. Persoana responsabilă din cadrul Direcţiei n-a efectuat verificarea cheltuielilor de carburanţi. În contradicţie cu art.39, 40 din L. nr.426/95, nu se efectuează periodic inventarierea patrimoniului, decontărilor şi altor operaţiuni. Documentele contabile nu sînt cusute şi numerotate. Nu se respectă principiile continuităţii înregistrării în registrele contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate în perioada de gestiune. În timpul efectuării controlului, la centrul de cazare s-au depistat diferite mijloace fixe şi alte bunuri materiale în sumă totală de 396,2 mii lei, care nu erau luate la evidenţă de contabilitatea Direcţiei Principale pentru Refugiaţi. La Direcţie n-au fost executate cerinţele Hotărîrii Guvernului nr.835 din 20.12.95 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu la organele administraţiei publice".

Încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Departamentului Migraţiune (dl V.Munteanu - fost director general) şi Direcţiei Principale pentru Refugiaţi (dna E.Silvestru, dna Ia.Rusu) a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate de control şi în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Departamentului Migraţiune:

- să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare;

- să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul Departamentului şi Direcţiei Principale pentru Refugiaţi, care au comis încălcări;

- să asigure utilizarea şi evidenţa mijloacelor extrabugetare atît în cadrul Departamentului, cît şi la Direcţia Principală pentru Refugiaţi, în conformitate cu Regulamentul Ministerului Finanţelor nr. 43/2001;

- să excludă pe viitor practica imobilizării mijloacelor publice şi să asigure respectarea strictă a Clasificaţiei bugetare.

2. Se menţionează existenţa unor încălcări ale legislaţiei şi actelor normative în vigoare, în special în domeniul contabilităţii, comise de conducerea Direcţiei Principale pentru Refugiaţi (dna E.Silvestru) la gestionarea mijloacelor financiare publice, de la care se cere:

- să asigure utilizarea mijloacelor financiare publice conform devizului de cheltuieli şi efectuarea unui control eficient asupra respectării legislaţiei în vigoare, garantînd respectarea strictă a disciplinei financiare şi utilizarea raţională a valorilor materiale şi băneşti;

- să efectueze achiziţionarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi normele corespunzătoare;

- să asigure ţinerea evidenţei contabile în strictă conformitate cu Legea contabilităţii şi actele normative în vigoare, aplicînd sancţiuni disciplinare faţă de persoanele responsabile de încălcările depistate de control în contabilitatea Direcţiei;

- să respecte prevederile Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.02.

3. Se ia act că pe parcursul controlului Direcţia Principală pentru Refugiaţi a întreprins măsuri de restabilire a unor documente justificative şi a restituit suma de 2,1 mii lei, achitată neîntemeiat ca diurne.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova.

5. Despre executarea pct.1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)