Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 65 din 12 octombrie 2004 privind executarea de către Ministerul Industriei şi Ministerul Finanţelor a Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03

Numar din data de 2004-10-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dnei O. Plătica, juristul Ministerului Industriei, dnei S. Groza, şeful Direcţiei generale finanţele autorităţilor publice şi politica remunerării muncii şi dnei L. Ermurachi, şef-adjunct al Trezoreriei teritoriale Chişinău a Ministerului Finanţelor, a examinat rezultatele controlului privind executarea de către Ministerul Industriei şi Ministerul Finanţelor a Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03 şi

a constatat:

Conform pct.5 şi 6 din Hotărîrea nr.33 din 25.04.02, de la Ministerul Industriei s-a cerut întreprinderea măsurilor pentru încasarea plăţilor de arendă pentru anii 2000 şi 2001 de la Agenţia ARIA şi de la Centrul pentru Productivitate, Competitivitate şi Implementare. Potrivit evidenţei contabile, la momentul controlului datoriile agenţilor economici nominalizaţi constituiau 404,2 mii lei şi, respectiv, 116,0 mii lei.

Procuratura pentru contribuirea exercitării justiţiei în Curtea de Apel, la 20.02.03 a înaintat în interesele statului cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei de la Agenţia ARIA. La 12.03.03, aceeaşi procuratură a înaintat o cerere de încasare a datoriei de la Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate. Pînă în prezent aceste litigii n-au fost soluţionate definitiv.

Acelaşi compartiment include datorii neachitate de către S.R.L. "Fărdi" în sumă de 24,5 mii lei, din care: mijloace speciale - 23,7 mii lei, mijloace bugetare - 0,8 mii lei (datorie nominalizată în pct.2.8 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.2 din 23.01.03). Deşi au fost întreprinse unele măsuri, cum sînt adresările la poliţie, Inspectoratul Fiscal de Stat (Oficiul Centru), Camera Înregistrării de Stat, înaintarea reclamaţiei şi cererii de chemare în judecată, pînă la momentul actual datoriile n-au fost recuperate.

Prin pct.2 din Hotărîre, Ministerul Industriei a fost obligat să întreprindă măsuri pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de cauzarea prejudiciilor statului. În acest sens, Ministerul Industriei a expediat în adresa Procuraturii Generale, organelor de poliţie şi a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei mai multe adresări. Pînă în prezent nici una din ele n-a fost soluţionată pozitiv, cu toate că acestea au fost însoţite de documente justificative. Astfel, au rămas neelucidate condiţiile şi factorii de decizie care au cauzat aceste prejudicii.

Ministerul n-a luat măsurile necesare privind soluţionarea primirii energiei electrice, fără utilizarea mijloacelor bugetare în folosul unor firme particulare (pct. 2.5 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.2 din 23.01.03).

Ministerul Industriei şi Ministerul Finanţelor n-au asigurat nici executarea pct.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.2 din 23.01.03 privind alocarea resurselor financiare pentru stingerea datoriilor creditoare istorice aflate la balanţa Ministerului Industriei, formate în urma asigurării necesităţilor Departamentului Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil (în baza căruia a fost format Ministerul Energeticii). Din sursele alocate, Ministerul Industriei nu poate achita aceste datorii, fapt care duce la creşterea penalităţilor şi sancţiunilor şi, ulterior, la afectarea bugetului de stat. Ministerul Industriei s-a adresat de multiple ori către Ministerul Finanţelor cu rugămintea de a soluţiona problema privind mărirea alocaţiilor financiare cu 119,5 mii lei pentru stingerea datoriei creditoare faţă de Î.S. "Moldtranselectro". Însă problema dată nu este soluţionată pînă în prezent.

Neîntreprinderea posibilelor măsuri de ordin juridic a generat noi datorii creditoare la recalcularea salariilor angajaţilor fostului Minister al Industriei şi Comerţului, cheltuieli neprevăzute de legile bugetare anuale şi devizele de cheltuieli pentru întreţinerea aparatului central al ministerului. În rezultatul controlului s-a stabilit că la calcularea plăţilor pentru gradul de calificare ministerul s-a condus de Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95, însă mijloacele necesare pentru achitarea lor nu i-au fost alocate.

Reieşind din cele expuse, Curtea de Conturi, în temeiul art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează neexecutarea Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03 de către Ministerul Industriei (dl M. Garştea) şi Ministerul Finanţelor (dna Z. Grecianîi) şi se cere repetat:

a) de la conducerea Ministerului Industriei - întreprinderea măsurilor necesare privind executarea cerinţelor expuse în Hotărîrile Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03;

b) de la conducerea Ministerului Finanţelor - întreprinderea măsurilor pentru executarea pct.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.2 din 23.01.03.

2. Se informează Guvernul despre neexecutarea Hotărîrilor Curţii de Conturi nr.33 din 25.04.02 şi nr.2 din 23.01.03 de către Ministerul Industriei şi Ministerul Finanţelor, pentru o posibilă luare de atitudine.

3. Despre rezultatele executării pct.1 din prezenta Hotărîre, Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)