Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 30 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2003

Numar din data de 2004-07-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei Investiţii Capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzari, şefului de secţie al CCCEC dl Iu.Ciorbă, şefului Direcţiei generale economico-financiare a Ministerului Educaţiei dna S.Bogatu, şefului Departamentului Tineret şi Sport dl S.Corneţchi, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl M.Ceban, preşedintelui r-nului Călăraşi dl F.Gadîmba, şefului adjunct al Direcţiei Construcţii Capitale (DCC) a Primăriei mun. Chişinău dl A.Caftanat, a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2003 şi

a constatat:

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe a.2003 nr.1463-XV/02, cu modificările ulterioare, pentru investiţii capitale au fost prevăzute alocaţii din bugetul de stat în mărime de 130,3 mil. lei, s-au finanţat 128,4 mil. lei, din care pentru construcţia locuinţelor - 8,1 mil.lei; construcţia obiectelor de producţie - 1,7 mil.lei; construcţia obiectelor social-culturale - 18,6 mil.lei; construcţia clădirilor administrative - 41,6 mil.lei; construcţia obiectelor comunale - 6,7 mil.lei; construcţia conductelor de gaze - 42,4 mil.lei; construcţia altor obiecte - 9,3 mil.lei. În baza art.38(a) din L.nr.1463-XV/02, au mai fost achitate 12,3 mil.lei, datorii formate la 01.01.03 pe investiţii capitale.

La valorificarea investiţiilor capitale în anul 2003 unii beneficiari au admis depăşirea limitei de alocaţii, aprobată de către Parlament, şi anume: Ministerul Agriculturii - cu 958,2 mii lei, Ministerul Energeticii - cu 5565,9 mii lei, Ministerul Educaţiei - cu 1993,9 mii lei, Ministerul Apărării - cu 85,1 mii lei, raionul Dubăsari - cu 138,8 mii lei, raionul Hînceşti - cu 361,6 mii lei, raionul Nisporeni - cu 119,6 mii lei, raionul Taraclia - cu 1475,7 mii lei, fapt care a dus la majorarea datoriilor creditoare.

La reconstrucţia căminului din s. Varniţa în bloc de locuit (beneficiar - Ministerul Afacerilor Interne), s-au efectuat lucrări mai mult cu 57,1 mii lei faţă de suma contractată. Totodată, în actele de recepţie din lunile august - noiembrie 2003 s-a majorat costul lucrărilor la acest obiect cu 31,0 mii lei. Contabilitatea Ministerului Afacerilor Interne a reflectat în evidenţa contabilă lucrări executate cu 26,3 mii lei mai mult, ceea ce a dus la majorarea neîntemeiată a datoriilor creditoare faţă de antreprenorul S.A. "Imenserviabil", astfel încălcîndu-se art. 15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII/95.

În contradicţie cu art.25(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166 - XIII/97, în unele cazuri, DCC a Primăriei mun. Chişinău a admis majorarea valorii lucrărilor contractate în baza cererii ofertei de preţuri în sumă de 287,4 mii lei, din care: gazificarea caselor de locuit din s. Făureşti şi s. Goian, com. Ciorescu - 120,0 mii lei, construcţia gazoductului din str. Nuferilor, mun.Chişinău - 60,0 mii lei, construcţia gazoductului din străzile Tăbăcăria Veche, Bazinului, mun.Chişinău - 67,4 mii lei.

Contractele de achiziţie a lucrărilor de construcţie în anul 2003 au fost încheiate de către DCC a mun. Chişinău contrar Regulamentului cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat, fără a se indica metoda de achiziţie - licitaţie publică, cererea ofertelor de preţuri, achiziţie dintr-o singură sursă etc.

Grupul de lucru al primăriei Holercani neîntemeiat a semnat procesul-verbal nr.5 din 12.08.03 de majorare a valorii contractului anterior (4907 mii lei), potrivit căruia primăria a încheiat cu ÎM "Rocaro" S.R.L. un contract adiţional, majorînd valoarea acestuia pînă la 6728,1 mii lei. Procesul-verbal menţionat contravine raportului de verificare nr.1293-03 la proiectul de execuţie al Direcţiei verificare şi expertiză a proiectelor în construcţii a Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului din 22.07.03, în care s-a menţionat că costul lucrărilor de construcţie-montaj este majorat şi s-au propus modificări la acest proiect. Grupul de lucru şi primarul s. Holercani (dnii I.Sandu, G.Sandu, G.Racu), în loc să micşoreze valoarea contractului încheiat anterior, la 15.08.03, au contractat majorarea acestuia cu 1820,2 mii lei (37,1%), astfel încălcînd art.25.3 din L.nr.1166-XIII/97. Totodată, grupul de lucru a semnat procesul-verbal în mod formal, deoarece, motivînd cu majorarea de cheltuieli din partea antreprenorului, nici n-a indicat suma acestora, lăsînd-o neînscrisă. De menţionat că, în pofida tuturor încălcărilor şi formalităţilor admise, contractul adiţional de majorare a costului lucrărilor a fost înregistrat la 28.08.03 la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), iar la 19.09.03 - la Trezoreria Cocieri.

Proiectul de construcţie a gazoductului spre s. Holercani a fost supus expertizei de către Inspectoratul de Supraveghere Tehnică Gaz la 03.10.03, după finalizarea lucrărilor, deşi expertiza trebuia să se efectueze înainte de începerea lucrărilor, după cum prevede art.13 din Legea calităţii în construcţii nr.721-XIII/96. Analogic a fost majorată cu 845,7 mii lei şi valoarea contractului încheiat anterior la construcţia gazoductului în s.Pîrîta, înregistrat la ANAP la 14.03.03.

Încălcînd prevederile art.4 din L.nr.1166-XIII/97, în lipsa procedurii de achiziţie, factorii de decizie ai primăriilor Ciocîlteni, Rezina, Pîrîta au contractat şi au achitat servicii privind investiţiile capitale, respectiv, în sumă de 95,2 mii lei, 212,2 mii lei şi 69,2 mii lei.

Contrar pct.7m din Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii, aprobat de ANAP prin ordinul nr.78 din 05.03.03, în anul 2003, la primăriile Vorniceni, Holercani şi Hînceşti grupurile de lucru n-au păstrat şi n-au ţinut evidenţa tuturor documentelor în cadrul procedurilor de achiziţie şi, respectiv, de încheiere a contractelor la procurarea serviciilor de construcţie a gazoductului-branşament Străşeni-Vorniceni, Hînceşti şi a gazoductului spre s. Holercani. În afară de aceasta, în a.2003, din partea primăriei Hînceşti n-a fost numit responsabilul tehnic licenţiat, prin ce s-au încălcat prevederile art.13 (4) din L.nr.721-XIII/96.

La primăria Borogani (dl V.Gavril), lucrările de construcţie a gazoductului Congazcic-Borogani au fost începute cu 1,5 mai ani înainte de încheierea contractului cu S.R.L.. "Spivan". Astfel, tenderul din a.2003 s-a desfăşurat formal, numai în scopul de a legaliza executarea lucrărilor de către antreprenorul nominalizat.

Contrar Regulamentului provizoriu privind modul de stabilire a costului construcţiei şi de efectuare a calculelor pentru executarea lucrărilor de antrepriză între beneficiari şi antreprenori în condiţiile liberalizării preţurilor, aprobat de către Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor prin ordinul nr.10 (a) din 03.06.94, la construcţia gazoductului Călăraşi - Ungheni, S.A. "Comgaz - Plus", în lipsa devizului de cheltuieli şi a actelor de recepţie şi de executare a lucrărilor de către ÎM "Rocaro" S.R.L., a majorat neîntemeiat costul lucrărilor cu 205,4 mii lei.

DCC a Primăriei mun. Chişinău a admis cazuri de utilizare iraţională a mijloacelor bugetare prin avansarea antreprenorilor, care mai apoi nu şi-au onorat în termenele stabilite obligaţiunile contractuale. Astfel, S.R.L. "Rucasenerg" n-a valorificat avansul primit în sumă de 100,0 mii lei timp de circa 5 luni de zile, iar Expediţia hidro-geologică "EHGEOM" - avansul primit în sumă de 292,0 mii lei timp de circa 5 luni de zile, din care 84,0 mii lei au rămas nevalorificate pînă la momentul controlului. Suma avansului de 147,0 mii lei, acordat S.A. "Gradient-CO", n-a fost valorificată timp de 12 luni (mai 2003 - mai 2004).

Nerespectîndu-se prevederile art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.38-XV/03 şi art.15 din L.nr.426-XIII/95, ferestrele în sumă de 476,6 mii lei, procurate de către Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport pentru construcţia unui bloc de studii, precum şi utilajul în sumă de 290,0 mii lei, procurat de către Departamentul Tineret şi Sport pentru reutilarea cazangeriei manejului de atletism din mun. Chişinău, s-au reflectat la cheltuieli, fără a fi montate şi confirmate prin acte de executare a lucrărilor.

Contrar prevederilor art.15 din L.nr.426-XIII/95, în a.2003, unii beneficiari de investiţii capitale n-au reflectat în evidenţa contabilă servicii în sumă de 4715,6 mii lei, din care primăria Vorniceni (gazoductul nefinalizat) - 2015,1 mii lei; primăria Geamăna, gazoductul Ţînţăreni - Geamăna - 1013,7 mii lei; primăria Cobusca Veche, cazangeria şcolii medii - 130,0 mii lei; primăria Baccealia, r-nul Căuşeni (gazoductul de presiune înaltă) - 907,7 mii lei.

Încălcînd art.16 din L.nr.426-XIII/95, contabilitatea primăriei Orhei (dna M. Sava) şi a primăriei Rezina (dna A. Maznic), în lipsa documentelor justificative, au atribuit la cheltuieli sumele de, respectiv, 200,0 mii lei şi 12,2 mii lei.

 La 01.01.04, în evidenţa contabilă a primăriei Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia era înregistrată datoria creditoare faţă de AGŢ "Izvoarele Lunguţei" în sumă de 69,8 mii lei, formată în anii 1994-1998, care la ultima nu este înregistrată ca datorie, dar luată neîntemeiat la balanţa primăriei, în baza actului de verificare din 28.12.2000.

Cheltuielile efective ale primăriei Hînceşti pe a.2003 (la art.241) au alcătuit 1986,2 mii lei, însă în darea de seamă acestea au fost reflectate în limita cheltuielilor de casă (1689,0 mii lei), astfel denaturîndu-se darea de seamă cu 297,2 mii lei. Au mai fost stabilite cazuri de admitere a cheltuielilor supralimita precizată în sumă de 1454,6 mii lei (primăria Călăraşi - 434,7 mii lei, primăria Holercani - 314,7 mii lei ş.a.).

În baza contractului nr.41 din 08.04.03, încheiat de către DCC a Primăriei mun. Chişinău cu S.R.L. "Moveland Comax" ICS, prima a procurat 1111 m de gazoduct în sumă de 162,2 mii lei, cu toate că, potrivit pct.3.1 şi pct.6,3 ale contractului, cumpărătorul este nominalizat ca asociat cu cotă-parte a gazoductului, construit de către firmă în a.2001, în sumă de 196,9 mii lei, din care face parte şi cazangeria firmei nominalizate, cazanul, contorul etc. De fapt, DCC a Primăriei mun.Chişinău a achitat 82,4% din costul gazoductului (care practic nu-i aparţine, n-a fost transmis cumpărătorului şi nu este reflectat la intrări), în lipsa dreptului de a conecta alte persoane juridice şi fizice.

În a.2003, Ministerul Finanţelor a finanţat preponderent investiţiile capitale, în baza actelor de recepţie a lucrărilor executate, verificate în oficiu de colaboratorii Direcţiei Investiţii Capitale din cadrul ministerului, fiind emise avizuri privind corectitudinea întocmirii acestor acte. Însă, din lipsa unui mecanism de colaborare cu beneficiarii de investiţii capitale, în cazurile de depistare a unor devieri, aceste avize nu şi-au găsit reflectare în evidenţa contabilă a beneficiarilor şi nici în informaţia Ministerului Finanţelor privind valorificarea investiţiilor capitale.     

Pînă la finalizarea controlului (30.06.03), IFPS doar parţial a executat pct.5 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.54 din 11.07.03. S.R.L. "Moldovatransgaz" n-a declarat TVA în mărime de 52,5 mii lei nici după efectuarea controlului de către Inspectorat.

Ministerul Finanţelor, DCC a Primăriei mun. Chişinău, UAT, grupurile de lucru ale beneficiarilor de investiţii capitale, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice au verificat insuficient documentele privind valoarea ofertei, pentru a evita majorarea neîntemeiată a costului lucrărilor şi a corecta erorile aritmetice. Deseori la întocmirea acestor documente nu se verifică coeficienţii respectivi de calculare a normelor de regie, a nivelului rentabilităţii, a costului materialelor utilizate la valorificarea investiţiilor capitale şi a cheltuielilor de transportare a acestora. Totodată, nu se fac corectări pînă la achitarea banilor, care uneori sînt achitaţi în avans. Astfel, o parte din S.R.L.-uri sînt avansate din buget pe perioade îndelungate de timp.

Contrar pct.6 şi pct.7 din Regulamentul cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat, aprobat la 17.11.99 de către ANAP, grupurile de lucru ale beneficiarilor de investiţii capitale, de regulă, n-au stipulat în contractele încheiate garanţia de bună execuţie pînă la 15% din valoarea contractului.

Încălcările depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către unele persoane cu funcţii de răspundere de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Departamentul Tineret şi Sport, Ministerul Afacerilor Interne, DCC a Primăriei mun. Chişinău, UAT, precum şi de alţi beneficiari de investiţii capitale a actelor normative şi legislative în vigoare privind valorificarea investiţiilor capitale, achiziţionarea serviciilor de construcţii, calcularea şi colectarea impozitelor, ţinerea evidenţei contabile, fapt care a determinat efectuarea neîntemeiată a cheltuielilor din contul bugetelor de stat şi locale, majorarea nejustificată a costului lucrărilor, nereflectarea în evidenţa contabilă la intrări a bunurilor materiale, necalcularea şi neachitarea impozitelor etc. În timpul de faţă nu sunt definitiv determinate funcţiile beneficiarului şi a antreprenorului general.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea UAT, supuse controlului, DGF, a primăriilor, grupurile de lucru ale beneficiarilor de investiţii capitale asupra încălcărilor depistate de control la valorificarea investiţiilor capitale în a.2003 şi se menţionează lipsa controlului din partea persoanelor cu funcţii de răspundere asupra utilizării acestor investiţii, intransparenţa la efectuarea procedurii de achiziţie la contractarea lucrărilor menţionate, lipsa documentelor respective, majorarea neîntemeiată în unele cazuri a costului lucrărilor contractate şi se cere:

- asigurarea controlului strict asupra utilizării investiţiilor capitale şi neadmiterea supracheltuielilor la alocaţiile prevăzute de la buget;

- efectuarea inventarierii în toate UAT a obiectelor construite şi a serviciilor prestate, pentru reflectarea lor în evidenţa contabilă;

- reflectarea în evidenţa contabilă a serviciilor prestate şi a bunurilor materiale (indicate în actele de control) de către primăria Vorniceni (gazoductul nefinalizat) - 2015,1 mii lei; primăria Chiperceni - 66,6 mii lei; primăria Geamăna - 1013,7 mii lei; primăria Bulboaca - 43,8 mii lei, primăria Baccealia - 907,7 mii lei; primăria Chetrosu - 94,1 mii lei, primăria Taraclia - 152,9 mii lei; primăria Cioburciu - 38,2 mii lei; Şcoala auxiliară Popeasca - 14,9 mii lei; primăria Cobusca Veche - 130,0 mii lei; primăria Cauşeni - 81,0 mii lei; primăria Ungheni (micşorarea datoriei creditoare faţă de S.A. "Comgaz-Plus") - 205,4 mii lei; primăria Hînceşti (restabilirea documentaţiei de proiect şi de deviz).

2. Se cere:

De la Ministerul Finanţelor:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţarea investiţiilor capitale întru asigurarea rentabilităţii şi eficienţei achiziţiilor pentru necesităţile beneficiarilor de stat din contul banilor publici;

- la distribuirea investiţiilor capitale prevăzute pentru stingerea datoriilor creditoare concrete, acestea să fie incluse în Hotărîrea Parlamentului;

- reflectarea în documentele respective a cazurilor depistate de majorări ale costului lucrărilor executate;

- curmarea pe viitor a practicii de finanţare îndelungată a întreprinderilor din contul bugetului;

- elaborarea unei strategii de colaborare cu beneficiarii de investiţii capitale întru intensificarea controlului asupra corectitudinii şi eficienţei utilizării mijloacelor bugetare la valorificarea investiţiilor capitale.

De la Ministerul Educaţiei:

- intensificarea controlului asupra valorificării investiţiilor capitale, utilizării conform destinaţiei a acestora şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor depistate de control;

- reflectarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în evidenţa contabilă de către Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport a sumei de 476,6 mii lei şi de către Universitatea Tehnică - a sumei de 10,7 mii lei.

De la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice:

- verificarea cu stricteţe a documentelor privind valoarea ofertei pînă la contractarea investiţiilor capitale;

- interzicerea şi stoparea practicii de majorare a valorii contractate, îndeosebi cînd contractele se încheie prin metoda cererii ofertei de preţuri.

De la Ministerul Afacerilor Interne:

- efectuarea controlului asupra corectitudinii recepţionării lucrărilor executate;

- micşorarea cu 57,3 mii lei a datoriei creditoare faţă de S.A. "Imenserviabil".

De la Departamentul Tineret şi Sport:

- reflectarea corectă în evidenţa contabilă a sumei de 290,0 mii lei.

De la DCC a Primăriei mun. Chişinău:

- excluderea pe viitor a cazurilor de majorare a valorii serviciilor contractate în baza cererii ofertei de preţuri;

- reflectarea în evidenţa contabilă a sumei de 8,1 mii lei ca micşorare a costului lucrărilor executate.

         3. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat efectuarea unui control suplimentar privind declararea şi achitarea de către S.R.L. "Moldovatransgaz" a TVA în sumă de 52,5 mii lei şi de către S.A. "Promtehgaz" - în sumă de 207,8 mii lei.

4. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii verificarea volumelor de lucrări executate la construcţia gazoductului spre s.Pîrîta de către S.A. "CMC de gazificare" şi la construcţia gazoductului spre s.Holercani de către ÎM "Rocaro" S.R.L.

5. Se ia act că:

- contabilitatea primăriei Orhei a prezentat documente justificative în sumă de 200,0 mii lei;

- contabilitatea primăriei Rezina a prezentat documente justificative în sumă de 12,2 mii lei;

- contabilitatea primăriei Sămănanca a înregistrat cheltuielile efectuate pentru construcţia gazoductului la contul 203;

- contabilitatea primăriei Chiperceni a înregistrat în evidenţa contabilă suma de 71, 0 mii lei;

- materialele privind verificarea volumelor de lucrări executate de către Inspecţia de Stat în Construcţii, conform Hotărîrii Curţii de Conturi nr.54 din 11.07.03, s-au remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

- DCC a Primăriei mun. Chişinău a modificat contractul încheiat cu S.R.L. "Moveland" privind procurarea a 1111 m din gazoductul din str. Calea Basarabiei, 6.

6. Materialele controlului privind construcţia gazoductului spre s.Holercani se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru verificare.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui RM, Parlamentului şi Guvernului.

8. Despre măsurile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor depistate (pct.1-4,6) se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)