Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 27 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Educaţiei în anul 2003

Numar din data de 2004-07-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dnei S.Bogatu, şeful Direcţiei generale economico-financiare a Ministrului Educaţiei, dnei L.Cojocari, şeful Direcţiei contabile a Ministrului Educaţiei, dlui Gh.Rusnac, rectorul Universităţii de Stat din Moldova, dlui M.Cioban, rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol, dnei F.Furculiţă, viceministru al finanţelor, şi altor persoane cu funcţii de răspundere, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Educaţiei în anul 2003 şi

a constatat:

În anul 2003, pentru întreţinerea Ministerului Educaţiei (ME) şi a instituţiilor subordonate, au fost alocate mijloacele bugetare în sumă de 284552,5 mii lei, sau 97,6 la sută din mijloacele aprobate conform Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV/02, inclusiv pentru aparatul central - 2440,8 mii lei (99,6 la sută). Cheltuielile efective au constituit 281531,0 mii lei, sau 96,7 la sută faţă de suma precizată, inclusiv ale aparatului central -2420,8 mii lei (98,8 la sută). La 01.01.04, în total pe ME şi instituţiile subordonate au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 32076,7 mii lei, din care pentru retribuirea muncii - 11087,7 mii lei, contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - 3773,7 mii lei, plata mărfurilor şi serviciilor - 17215,3 mii lei.

Deşi în ansamblu pe devizele de cheltuieli a fost înregistrată economie, la art.241 "Investiţii capitale în construcţie" cheltuielile efective au depăşit alocaţiile precizate cu 1990,4 mii lei. Au fost admise supracheltuieli la diverse articole şi alineate de către unele instituţii subordonate. Astfel, Universitatea de stat din Tiraspol (UST) a admis supracheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 56,5 mii lei, contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - de 16,3 mii lei. De către 5 instituţii (şcolile-internat: Bălţi, Sărata Galbenă, Grinăuţi-Moldova; şcoala specială de tip internat Hîrbovăţ; şcoala profesională Căuşeni) au fost efectuate cheltuieli nejustificative pentru salarizarea şi premierea personalului în sumă de 31,5 mii lei.

În perioada supusă controlului, grupurile de lucru pentru achiziţii ale unor instituţii subordonate ministerului nu şi-au îndeplinit întocmai funcţiile ce le sînt atribuite prin L.nr.1166-XIII/97, iar Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), ca organ care efectuează reglementarea de stat în domeniul achiziţiilor pentru necesităţile statului, a aprobat contractele încheiate cu încălcarea legislaţiei.

Universitatea de Stat din Moldova (USM), nerespectînd Legea sus-indicată, a contractat şi achiziţionat mărfuri dintr-o singură sursă şi prin cererea-ofertelor de preţuri în sumă totală de 3311,4 mii lei, iar ANAP a înregistrat aceste contracte. Contrar art.24 din L.nr.1463-XV/02, contractarea mărfurilor şi serviciilor la aceasta s-a efectuat fără a fi redusă cu suma datoriilor creditoare existente la 01.01.03 în volum de 3819,6 mii lei.

Achiziţionarea mărfurilor de către conducerea şcolii auxiliare-internat Grinăuţi-Moldova s-a efectuat cu încălcarea prevederilor L.nr.1166-XIII/97, contractele de achiziţii fiind încheiate prin divizarea sumelor atribuite achiziţiei unui anumit fel de mărfuri şi nefiind înregistrate la ANAP. În asemenea condiţii cu personalul şcolii au fost încheiate contractele nr.15 şi 16 din 17.03.03; nr.115 şi 116 din 17.10.03 de procurare a conservelor în borcane (în lipsa certificatului de calitate) în sumă de 27,0 mii lei, 500 de borcane nefiind luate la intrări în evidenţa contabilă. În rezultatul verificării procurării acestor mărfuri s-a stabilit că suma respectivă a fost transferată la "Banca Socială" la conturile personale ale dnelor E.Cvasniuc (d/p nr.254 din 12.11.03) şi S.Cernei (d/p nr.252 din 12.11.03). Conform explicaţiilor acestor persoane, producţia în cauză n-a fost livrată şcolii de către ele, iar banii primiţi din bancă în sumă de 25,7 mii lei au fost transmişi personal directorului dlui B.Coşuleanu. Asemenea fapte au fost indicate şi în alte explicaţii ale personalului.

Pe parcursul anului 2003, directorul şcolii B.Coşuleanu a mai încheiat un şir de contracte cu profesoara şcolii L.Coşuleanu (soţia dumnealui) de achiziţionare a 4 tone de mere la preţuri ce depăşeau preţul mediu pe piaţă.

Fără desfăşurarea licitaţiilor şi în lipsa contractelor, UST a procurat de la diferiţi agenţi economici bunuri materiale în sumă de 93,6 mii lei. În lipsa documentaţiei de proiect, UST a încheiat cu S.R.L. "Inovatec" contractul privind reconstrucţia şi reparaţia acoperişurilor, în sumă totală de 477,0 mii lei. În realitate, conform documentelor, au fost executate lucrări cu 42,0 mii lei mai mult.

Deşi în hotărîrile adoptate pe materialele de control precedente Curtea de Conturi a stabilit încălcări şi neajunsuri la administrarea proprietăţii de stat în sistemul de învăţămînt, precum şi nerespectarea de către instituţiile subordonate a actelor normative ce reglementează ţinerea evidenţei contabile, actualul control a depistat un şir de încălcări similare la aceste poziţii.

Ministerul n-a respectat întocmai art.35 din L.nr.459-XII/91 şi Regulamentul de activitate, aprobat prin H.G. nr.1272/02, vizînd controlul adecvat asupra administrării eficiente a bunurilor statului, acestea fiind utilizate iraţional de către unele instituţii din subordine.

Astfel, în ultimii ani, instituţiile din învăţămîntul de stat practică transmiterea în arendă a încăperilor din blocurile de studii şi a căminelor studenţeşti diferitor instituţii de învăţămînt privat, cu stabilirea plăţii pentru arendă şi a serviciilor comunale reieşind din numărul de ore de utilizare a acestor localuri. Luînd în consideraţie mărimea diminuată a plăţii pentru arendă şi a serviciilor comunale, prin aplicarea variată a coeficienţilor de utilizare a încăperilor Colegiului tehnologic din Chişinău de către S.A. "Colegiul Internaţional de Modă şi Design", venitul ratat pe perioada 01.08.02-01.06.04 a însumat 126,2 mii lei.

Asupra faptului de transmitere în arendă şi chirie de către Colegiul industrial şi de construcţii din Chişinău S.R.L. "Vitruviu" a suprafeţelor din căminul nr.2, situat pe str.Gh.Asachi 71/2, pentru organizarea procesului educaţional, la 27.11.03, Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău a adoptat hotărîrea privind încasarea datoriei debitoare în sumă de 262,6 mii lei, rezilierea contractului de arendă şi de chirie, cu evacuarea forţată din încăperile arendate. La 01.01.04, datoria debitoare constituia 345,5 mii lei, firma utilizînd gratuit patrimoniul statului. Pînă la momentul finalizării controlului, S.R.L. "Vitruviu" n-a executat hotărîrea judecătoriei.

Deşi contractul de arendă, încheiat cu Academia de Teologie, a expirat în iunie 2003, această instituţie are sediu pînă în prezent în blocul nr.II al USM. Mitropolia Moldovei n-a ţinut cont de recomandările H.G. nr.734/96 privind amplasarea Academiei de Teologie.

Cu toate că UST n-a prelungit acţiunea contractului încheiat cu S.R.L. "Viughis-Glinin" privind transmiterea în arendă a terenului aferent blocului de studii cu suprafaţa de 1547 m2, aceasta utilizează terenul şi în anul 2004, fără a achita plata pentru arendă.

Clubul republican sportiv "Olimpia", fără permisiunea ministerului, a transmis în arendă S.R.L. "Sebega-Prim" spaţiile cu suprafaţă totală de 1254 m2 pe un termen de 20 de ani. Controlul a stabilit lipsa de evidenţă a situaţiei decontărilor reciproce dintre locatar şi arendaş. Fără permisiunea ministerului, cu Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova a fost încheiat contractul privind transmiterea în folosinţă temporară a suprafeţei de 390 m2, cu toate că Hotărîrea Guvernului privind fondarea instituţiei de învăţămînt nominalizate nu prevede amplasarea acestuia în sediul USM.

În unele cazuri spaţiile instituţiilor de învăţămînt sînt arendate de către persoane cu funcţii de răspundere din cadrul acestora. Astfel, Î.I. "Gajiu Ion" (fondatorul căreia este dl I.Gajiu - vicedirectorul acestei instituţii de învăţămînt) a arendat pînă la 01.04.04 în căminul nr.4 al Colegiului industrial şi de construcţii din Chişinău suprafaţă de 48,6 m2 pentru bufet, cu dreptul de a comercializa băuturi alcoolice.

La momentul controlului, la balanţa UST era înregistrată casa de locuit din str.Mesager 5/1, încăperile nelocuibile ale căreia, cu suprafaţa de 74 m2, transmise în arendă S.R.L. "Azora-Prim", au fost privatizate contrar pct.1 din Regulamentul cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri, construcţii, instalaţii, încăperi, inclusiv anexele nelocuibile de la casele de locuit) arendate, aprobat prin H.G. nr.349/96, în lipsa consimţămîntului Ministerului Învăţămîntului. Cazul respectiv se află în litigiu de judecată.

Conducerea şcolii profesionale polivalente Cuhureştii de Sus n-a întreprins măsuri eficiente în vederea recuperării a două tractoare T-150K, cu valoarea de bilanţ de 119,2 mii lei, arendate de către o persoană fizică, termenul contractului expirînd în august 1999. În evidenţa contabilă nu este reflectată datoria debitoare pentru arenda acestora în sumă de 16,0 mii lei.

Deşi în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.12/03 s-a menţionat că instituţiile subordonate ministerului încalcă în mod flagrant termenele de încasare a plăţilor pentru arendă, a serviciilor comunale de la arendaşi, precum şi a plăţilor pentru chirie de la locatarii căminelor studenţeşti, ministerul şi conducerea instituţiilor din subordine şi în anul 2003 n-au asigurat încasarea deplină de la aceştia atît a datoriilor debitoare, cît şi a plăţilor curente. La 01.01.04, pe instituţiile de învăţămînt superior şi colegii datoriile debitoare ale arendaşilor pentru taxele de arendă, serviciile comunale şi chirie au însumat 5843,0 mii lei, inclusiv USM - 1305,0 mii lei, Universitatea Tehnică din Moldova - 993,0 mii lei, UST - 509,2 mii lei etc.

Conform H.G nr.528/93, de la balanţa Asociaţiei Republicane de Stat de Producţie "Metalferos" la balanţa UST au fost transmise teritoriul cu suprafaţă de 0,33 ha şi amenajările aferente, inclusiv blocul "B", cu valoarea iniţială de 63,3 mii lei. Aceste bunuri materiale au fost transmise UST formal, care le-a înregistrat în evidenţa contabilă la intrări, în realitate fiind utilizate de către S.A. "Metalferos" gratuit. Bunurile sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile după S.A. "Metalferos".

Deşi proprietar al terenului şi imobilului din str. Iablocikin 2/1 este S.R.L. "Academia de Drept", USM, fără a deţine titlul de proprietate, a finanţat (în baza contractului de antrepriză nr.01/854-1 din 20.11.2000, încheiat între USM, S.R.L. "Academia de Drept" şi antreprenorul general S.A. "Comcon Victoria") lucrările de reconstrucţie a blocului de producţie în bloc de studii în sumă de 13130,2 mii lei, nerespectînd pct.9 din Acordul de activitate comună, încheiat cu S.R.L. "Academia de Drept" la 21.11.97, care prevedea că după întocmirea documentelor de proprietate asupra blocului părţile se obligă să finalizeze lucrările de reconstrucţie a obiectului procurat. S.R.L. "Academia de Drept" a finanţat aceste lucrări în mărime de 1631,1 mii lei, cu toate că condiţiile contractului iniţial prevedeau finanţarea acestor lucrări în proporţie a cîte 50 la sută fiecare, care la 01.09.03 au fost modificate, fiind stabilită proporţia de 90 la sută pentru USM şi de 10 la sută - pentru S.R.L. "Academia de Drept".

La USM, 5 titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nu sînt înregistrate la Oficiul cadastral teritorial.

De către conducerea ME şi a instituţiilor subordonate n-au fost întreprinse măsurile necesare în vederea acumulării veniturilor de mijloace speciale aprobate în devizele de cheltuieli. Neîncasările faţă de plan au constituit 27,9 mil. lei, nefiind operate nici modificările respective în devizele de venituri şi cheltuieli. În anul 2003, au fost obţinute venituri în sumă de 249,9 mil. lei, din care 75 la sută (187,3 mil. lei) constituie veniturile de la pregătirea cadrelor în bază de contract. La finele anului 2003, în total pe instituţiile ME, a fost înregistrat un sold de mijloace speciale disponibile în mărime de 78,7 mil. lei, inclusiv 42,7 mil. lei - la conturile depozitare în băncile comerciale (ASEM - 20,0 mil. lei, UTM - 9,0 mil. lei, USM - 7,0 mil. lei şi Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi - 6,0 mil. lei).

Păstrarea în solduri mari a mijloacelor speciale contribuie la utilizarea iraţională atît a mijloacelor speciale, cît şi a celor bugetare destinate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt, care pot fi reduse din contul folosirii mijloacelor speciale disponibile.

Ministerul Educaţiei, la adoptarea Regulamentului privind veniturile pentru studiile pe bază de contract din 04.04.02, n-a luat în consideraţie cerinţele pct.2 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.27/01 referitor la includerea unor indici economici concreţi, care ar limita nivelul cheltuielilor efectuate de către instituţiile de învăţămînt. Mecanismul actual de stabilire a taxelor de studii nu este argumentat suficient, iar suportul juridic reglementează acumularea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare în ansamblu şi nu determină modul de calculare a taxelor. Regulamentul conţine neclarităţi ce influenţează la stabilirea taxelor majorate pentru studii, suportate de către studenţii înmatriculaţi în bază de contract. Actualmente lipseşte reglementarea juridică la determinarea mecanismului privind volumul de cheltuieli pentru desfăşurarea procesului de studii, a mecanismului de control asupra respectării de către instituţiile de învăţămînt a modului de determinare a cheltuielilor, incluse în calculele taxelor de studii, precum şi corectitudinea stabilirii acestora. Nu este prevăzută coordonarea taxelor de studii cu Ministerul Educaţiei, acestea nefiind incluse în Nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează de ministere, executivele raionale şi primăriile municipiilor, aprobat prin H.G. nr.547/95.

ME n-a folosit toate pîrgiile ce ţin de acumularea mijloacelor financiare în Fondul extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului, sursele de formare ale căruia le constituie defalcările în mărime de 1 la sută din mijloacele obţinute de la darea în arendă a spaţiilor şi din alte venituri extrabugetare obţinute de la prestarea serviciilor cu plată de către toate instituţiile de învăţămînt superior, precum şi de către colegii, cu excepţia taxelor pentru pregătirea cadrelor pe bază de contract. Aceste mijloace sînt destinate realizării măsurilor centralizate în domeniul învăţămîntului.

La etapa elaborării planurilor de finanţare pentru anul 2003 la venituri în acest Fond nu s-a ţinut cont de volumele veniturilor extrabugetare obţinute de la prestarea acestor servicii cu plată atît de instituţiile subordonate (24 unităţi), cît şi de cele nesubordonate (82 unităţi), ministerul aprobînd venituri în sumă de 105 mii lei. În realitate au fost încasate venituri doar de la 6 instituţii de învăţămînt subordonate în sumă de 47,8 mii lei. Lipseşte cadrul juridic care ar reglementa modul de coordonare a unei astfel de activităţi cu alte ministere şi departamente, în subordinea cărora se află instituţiile de învăţămînt.

Contrar prevederilor Legii contabilităţii şi altor acte normative, în lipsa responsabilităţii, persoanele cu funcţii de răspundere ale unor instituţii n-au asigurat ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor stabilite, întocmirea corectă şi deplină a documentelor justificative de trecere a valorilor materiale şi financiare la cheltuieli.

Persoanele responsabile de păstrarea bunurilor materiale de la şcoala auxiliară-internat Grinăuţi-Moldova (şeful gospodăriei dna E.Cvasniuc, director- adjunct pe gospodărie dl B.Batîr) şi de gestionarea mijloacelor financiare (A.Morari - contabil-şef), în lipsa supravegherii şi controlului din partea conducătorului instituţiei, nu şi-au îndeplinit funcţiile delegate şi au ignorat obligaţiunile prevăzute. Ca rezultat, controlul a stabilit ţinerea şi reflectarea incorectă a operaţiunilor economico-financiare, trecerea nejustificată la cheltuieli, denaturarea calculelor la stabilirea necesarului de mijloace bugetare, eliberarea de surse băneşti fără documente justificative, lipsuri etc. Directorul şcolii dl B.Coşuleanu, profitînd de atribuţiile de conducător şi ordonator de credite, prin diverse operaţiuni economico-financiare, a comis un şir de încălcări grave la utilizarea mijloacelor bugetare.

Controlul a stabilit de asemenea încălcări şi majorări la consumul de produse alimentare şi ale normelor de repartiţie a produselor pentru alimentaţia copiilor. Astfel, numai în noiembrie 2003, în baza meniurilor-cerere pentru pregătirea terciurilor de orez (1617 porţii), potrivit normelor de repartiţie, urma să se consume 53,25 kg de orez, însă în realitate, conform meniurilor, au fost trecute la cheltuieli 61,00 kg. Pentru diverse feluri de bucate cu cartofi (3263 de porţii), erau necesare 449 kg, iar conform meniurilor la cheltuieli au fost trecute 1080 kg de cartofi. Această stare de lucruri se repetă în toate cazurile de pregătire a hranei pentru copii (la consumul verzei, mazării, hriştii etc.).

La art. 113.10 "Medicamente şi materiale pentru pansamente" cheltuielile efective constituie 3,7 mii lei, ceea ce e cu 1,9 mii lei mai puţin decît în darea de seamă. Trecerea la cheltuieli a medicamentelor şi materialelor pentru pansamente în sumă de 3,7 mii lei, utilizate pentru tratarea copiilor în anii 2001-2002, a fost efectuată abia în anul 2003.

În martie 2003, contabilitatea UST a înregistrat nejustificat în evidenţa contabilă cheltuieli pentru energia electrică în sumă de 29,3 mii lei, transferată fără temei S.A. "Union Fenosa".

Cu încălcarea L.nr.847-XIII/96, H.G.nr.764/92, Instrucţiunii nr.85/96 şi a Regulamentului nr.43/01 ale Ministerului Finanţelor, de către USM mijloacele extrabugetare nu se depun zilnic la contul trezorerial, în casa instituţiei fiind înregistrate solduri considerabile. Au fost admise cazuri de utilizare a mijloacelor băneşti direct din casa instituţiei pentru achitarea salariilor, plăţilor în avans persoanelor gestionare etc. Astfel, în perioada 3-7 martie 2003, au fost încasate venituri de mijloace extrabugetare în sumă de 542,4 mii lei, din care la 7 martie în bancă a fost depusă doar suma de 140,2 mii lei. La contul 160 "Decontări cu titularii de avans" sînt înregistrate solduri de mijloace eliberate în gestiune şi nerestituite în termenele stabilite. Se admit cazuri de eliberare a unui avans repetat, fără achitarea celui precedent. Gestionarul M.Postolachi (prorector pentru probleme de gospodărie şi administrare) din anul 2001 n-a restituit în casa instituţiei avansul în sumă de 41,9 mii lei, eliberat în baza ordinului USM nr.85 din 14.04.01, în vederea întocmirii actelor pentru repartizarea loturilor de pămînt colaboratorilor USM. La 01.01.04, soldul debitor la acest cont a însumat 215,2 mii lei.

Ca urmare a încălcării Legii contabilităţii, controlul a stabilit la un şir de instituţii neconfirmarea documentară a cheltuielilor, lipsa plenitudinii şi continuităţii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice. Astfel, contabilitatea Colegiului pedagogic "Vasile Lupu" Orhei, cu întîrziere de doi ani, a înregistrat în evidenţa contabilă şi a achitat cheltuieli pentru deplasările din anii 2001-2002 în suma de 7,6 mii lei; în lipsa actelor de casare de forma stabilită şi autorizaţiei Ministerului Educaţiei, a casat bunuri materiale uzate raportate la mijloace fixe în mărime de 14,6 mii lei. La gimnaziul-internat pentru copii orfani Căzăneşti n-au fost decontate din evidenţa contabilă 4,3 tone de benzină folosite pe parcursul anului. La şcoala-internat auxiliară Sărata Galbenă, Hînceşti au fost trecute la cheltuieli, fără documente justificative, cărbune în sumă de 27,8 mii lei, motorină - de 2,2 mii lei şi benzină - de 6,6 mii lei, în total - de 36,5 mii lei. Nu s-au înregistrat în evidenţa contabilă bunuri materiale primite cu titlu de ajutor umanitar în sumă de 19,1 mii lei. La casa de copii din s.Cernoleuca, Edineţ pe unele conturi contabile datele din registrele de evidenţă analitică nu corespund cu datele din bilanţul contabil. Numărul de copii inclus în meniu este mai mare decît numărul efectiv al copiilor, conform registrului de evidenţă. Ca rezultat, au fost trecute neîntemeiat la cheltuieli produse alimentare în sumă de 14,2 mii lei.

La instituţiile subordonate s-au admis lipsuri şi delapidări în sumă totală de 513,9 mii lei, din care de la persoanele culpabile atribuite în baza hotărîrilor judecătoreşti a fost încasată doar suma de 55,0 mii lei (10,7%); anulată pe contul instituţiilor de învăţămînt suma de 305,8 mii lei (59,5%). Materialele privind lipsurile şi delapidările în mărime de 153,1 mii lei sînt transmise organelor de anchetă.

Inventarierile selective efectuate în perioada controlului au mai depistat lipsuri de mijloace băneşti şi bunuri materiale la majoritatea instituţiilor supuse controlului, inclusiv la: ŞPP s.Cuhureştii de Sus - de 69,0 mii lei (cultivatoare, cazane, cîntare, casă-vagon), şcoala auxiliară-internat Grinăuţi-Moldova - de 31,7 mii lei (combustibil, cărbune, produse de panificaţie, crupe, fasole, peşte etc.). În afară de aceasta, au fost depistate surplusuri de bunuri materiale în sumă de 25,0 mii lei, din care la şcoala auxiliară-internat Grinăuţi-Moldova - de 9,8 mii lei; şcoala auxiliară- internat Sărata Galbenă - de 13,2 mii lei.

Încălcînd pct.11, 12 şi 21 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin H.G. nr.764/92, administraţia şcolii auxiliare-internat Grinăuţi-Moldova (contabil-şef dna A.Morari, concomitent executînd şi funcţiile de casier) n-a luat la evidenţă în registrul de casă mijloacele băneşti în sumă de 7,9 mii lei, primite în urma realizării bunurilor materiale şi ajutorului umanitar, cheltuind o parte din acestea direct din casa instituţiei, nereflectînd în evidenţa contabilă suma de 6,1 mii lei. Astfel, surplusurile în casă la momentul inventarierii au constituit 1,8 mii lei.

Din anul 1990 în evidenţa contabilă a Ministerului Educaţiei se află două lifturi de pasageri în valoare de 77,1 mii lei, care de fapt n-au fost transmise Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi la depozitul S.A. "Liftmontaj" lipsesc.

În contradicţie cu prevederile art.4 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr.1519-XV/02, administraţia ŞPP din Cuhureştii de Sus n-a transferat la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţii de 5,7 mii lei, calculate din suma lucrărilor executate pe contract.

Controlul a stabilit şi alte încălcări şi neajunsuri reflectate în actele de control, care sînt o consecinţă a neglijării de către persoanele cu funcţii de răspundere atît din aparatul central al ministerului (fosta conducere - dl Gh.Sima şi actuala - dl V.Beniuc), cît şi din instituţiile subordonate acestuia a funcţiilor atribuite, controlului ineficient din partea ministerului asupra utilizării mijloacelor financiare publice, precum şi administrării neadecvate a proprietăţii de stat şi integrităţii bunurilor materiale şi financiare în instituţiile subordonate, nivelului redus de ţinere a evidenţei contabile la unele din ele.

Astfel, contabilul-şef dna A.Morari şi directorul-adjunct pe gospodărie dl B.Batîr (şcoala auxiliară-internat Grinăuţi-Moldova) au încălcat prevederile Legii contabilităţii, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85/96, Regulamentul privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice nr.7/99, ceea ce a dus la ţinerea la un nivel scăzut a evidenţei contabile, denaturarea dărilor de seamă, formarea lipsurilor şi surplusurilor, consumul ilicit de valori materiale şi financiare şi prezintă temei legal de a cere destituirea dnei A.Morari şi a dlui B.Batîr din funcţiile deţinute - de contabil-şef şi, respectiv, de director-adjunct pe gospodărie.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.8, 25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

 1. Se menţionează prezenţa multiplelor încălcări şi neajunsuri în activitatea Ministerului Educaţiei şi a instituţiilor subordonate privind utilizarea finanţelor publice şi gestionarea patrimoniului de stat şi se cere:

- să examineze rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi, să elaboreze şi să asigure realizarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate şi să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcările stabilite;

- să formeze o comisie pentru studierea stării de lucruri şi acordarea ajutorului necesar actualei conduceri a şcolii auxiliare-internat Grinăuţi-Moldova în vederea îmbunătăţirii situaţiei economico-financiare;

- să ridice responsabilitatea conducătorilor instituţiilor subordonate şi ai serviciilor contabile ale acestora;

- să intensifice controlul asupra planificării şi utilizării conform destinaţiei de către instituţiile subordonate a alocaţiilor aprobate şi respectării de către acestea a normativelor de cheltuieli stabilite;

- să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea lichidării datoriilor debitoare, inclusiv a plăţilor pentru arendă şi chirie, pentru serviciile comunale, a sumelor eliberate persoanelor gestionate spre decontare, precum şi a taxelor de la studiile pe bază de contract;

- să asigure ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să estimeze şi să înregistreze în evidenţa contabilă toate bunurile materiale neluate la intrări, inclusiv surplusurile de bunuri materiale depistate în rezultatul inventarierilor efectuate, concomitent să întreprindă măsuri, potrivit legislaţiei în vigoare, în vederea recuperării din contul persoanelor vinovate a lipsurilor depistate;

- să intensifice controlul asupra formării şi utilizării legale a mijloacelor speciale de către instituţiile subordonate;

- să asigure administrarea eficientă a proprietăţii de stat, precum şi coordonarea raţională a activităţii economico-financiare a instituţiilor subordonate;

- să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare, recuperarea sumelor plătite ilicit de către persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor din subordine, inclusiv a plăţilor achitate neîntemeiat la retribuirea muncii;

- să întreprindă măsurile de rigoare privind executarea Hotărîrii Judecătoriei Economice de circumscripţie Chişinău din 27.11.03 în vederea încasării datoriei debitoare formate, rezilierii contractelor de arendă şi de chirie cu S.R.L. "Vitruviu";

- să ia măsuri în vederea asigurării executării H.G. nr.528/93 şi înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului şi terenului aferent cu suprafaţa de 0,33 ha, situat în mun. Chişinău, str. Iablocikin 5, şi altor imobile şi terenuri aferente, precum şi încheierii contractului de arendă cu Î.I. "Viughis-Glinin", cu încasarea sumelor respective;

- să efectueze achiziţionarea de mărfuri, lucrări, servicii, în condiţiile legii, cu respectarea selectării în bază de concurs a furnizorilor pentru necesităţile sistemului de învăţămînt;

- să asigure excluderea practicii de transmitere în arendă de către instituţiile subordonate a proprietăţii de stat, reieşind din calculul plăţii de arendă pe oră.

2. Se cere da la conducerea USM (dl Gh.Rusnac) să întreprindă măsuri urgente în vederea obţinerii titlului de proprietate asupra imobilului din str. Iablocikin 2/1, reieşind din valoarea mijloacelor financiare investite în procurarea şi reconstrucţia obiectului.

3. Se cere de la conducerea şcolii auxiliare-internat Grinăuţi-Moldova (dl V.Demciuc):

- destituirea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din funcţia de contabil-şef a dnei A.Morari şi din funcţia de director-adjunct pe gospodărie a dlui B.Batîr.

4. Se cere de la directorul ŞPP Cuhureştii de Sus (dl I.Vdovîi):

- să transfere, conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţii în sumă de 5,7 mii lei; la bugetul de stat - impozitul pe venit de la persoane fizice în sumă de 1,95 mii lei.

5. Se ia act că:

- directorul şcolii auxiliare-internat Grinăuţi-Moldova (dl B.Coşuleanu), directorul casei de copii din s.Cernoleuca (dl L.Cazaciuc), contabilul-şef al casei de copii din s.Cernoleuca (dna C.Codău) au fost eliberaţi din funcţiile deţinute conform rezultatelor controlului;

- în cadrul controlului parţial au fost restituite sumele de lipsuri la şcoala auxiliară-internat Grinăuţi-Moldova în mărime de 20,8 mii lei;

- de către Comisariatul de poliţie Cahul a fost intentat dosar penal pe faptul lipsurilor a 2 tractoare T-150K, cu costul de bilanţ în mărime de 119,2 mii lei, la ŞPP Cuhureştii de Sus;

 - UST a efectuat corectarea sumei de 29,3 mii lei în decontările cu S.A. "Union Fenosa".

6. Se informează Ministerul Economiei despre încălcările şi neajunsurile depistate de control la achiziţionarea bunurilor materiale pentru instituţiile de învăţămînt public din republică în vederea intensificării măsurilor de control conform competenţei atribuite.

7. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controlului în sistemul educaţiei şi se propune, de comun cu ministerul de resort, să elaboreze modul de calculare şi achitare a mijloacelor destinate Fondului extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului pentru toate instituţiile de învăţămînt superior, indiferent de tipul de proprietate.

8. Se informează Guvernul despre încălcările şi neajunsurile comise de către conducerea Ministerului Educaţiei la utilizarea finanţelor publice, pentru luare de atitudine, precum şi despre nesoluţionarea problemei amplasării Academiei de Teologie şi se propune:

- să examineze chestiunea includerii tarifelor pentru studiile pe bază de contract în Nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează de ministere, executivele raionale şi primăriile municipiilor, aprobat prin H.G. nr.547/95, cu stabilirea Metodologiei calculării tarifelor de studii pe bază de contract.

9. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului, pentru cercetare conform art.5 din L.nr.1104-XV/2004 după competenţă.

10. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre încălcările comise la utilizarea finanţelor publice, precum şi la administrarea neeficientă a patrimoniului public în sistemul învăţămîntului public.

11. Se prezintă Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret şi mijloace de informare în masă a Parlamentului Republicii Moldova rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Educaţiei în anul 2003, pentru o posibilă luare de atitudine.

12. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 3, 4, 8, 9 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)