Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 23 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor şi asupra formării şi utilizării fondului rutier în a.2003

Numar din data de 2004-07-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului transporturilor şi comunicaţiilor dl A.Cuculescu, directorului Departamentului economico-financiar al ministerului dna V.Veveriţa, şefilor de direcţie de la Ministerul Finanţelor dna S.Groza şi dl V.Benzari, managerului-şef adjunct al Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor" (Î.S. "ASD") dl S.Guţu, contabilului-şef al Î.S. "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" (Î.S. "AMTAI") dl N.Corovai, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor şi asupra formării şi utilizării fondului rutier în a.2003 şi

a constatat:

Prin Legea bugetului de stat pe a.2003 nr.1463-XV din 15.11.02, Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor (MTC) i-au fost prevăzute alocaţii bugetare în sumă de 1934,5 mii lei - pentru întreţinerea aparatului central, 694,6 mii lei - pentru transportul naval, 93700,0 mii lei - pentru gospodăria drumurilor (fondul rutier) şi 4800,0 mii lei - pentru serviciile acordate în domeniul transporturilor (întreţinerea Î.S. "AMTAI").

La minister continuă practica de finanţare cu mijloace băneşti şi de asigurare cu mijloace materiale a aparatului central din contul întreprinderilor subordonate. Astfel, din contul întreprinderilor subordonate au fost exploatate 3 autoturisme, cheltuielile curente constituind 163,76 mii lei, inclusiv ale Î.S. "Amtai" - 59,6 mii lei, S.A. "Moldtelecom" - 30,26 mii lei, Î.S. "ASD" - 73,9 mii lei. Din contul Î.S. "Pentru exploatarea clădirii" s-au efectuat cheltuieli pentru energia termică, apă şi canalizare, deservirea blocului administrativ şi procurarea diferitor materiale în sumă totală de 38,3 mii lei. Cheltuielile pentru deplasările în interes de serviciu ale colaboratorilor aparatului central au fost suportate de către Î.S. "AMTAI" şi Î.S. "ASD", corespunzător, în sumă de 145,9 mii lei şi 45,3 mii lei. S-au transmis cu titlu gratuit de la subdiviziuni computere, imprimante în valoare totală de 256,3 mii lei.

La minister au fost folosite şi luate la evidenţă temporară materiale ale întreprinderilor subordonate în sumă de 232,8 mii lei. Aparatul ministerului foloseşte covoare, un bloc de alimentare modulată, televizoare, frigidere, climatizoare etc. în sumă totală de 546,5 mii lei, care sînt luate la evidenţă temporară de către Î.S. "Pentru exploatarea clădirii".

Conform L.nr.1463-XV din 15.11.02, ministerului i-au fost alocate mijloace pentru reparaţii capitale în sumă de 270,9 mii lei. În acest scop au fost acumulate mijloace băneşti şi în baza ordinelor ministerului nr.60 din 16.03.03 şi nr.147 din 01.08.03, conform cărora întreprinderile subordonate erau obligate să transfere ministerului 1829,0 mii lei, din care 1005,4 mii lei s-au utilizat la reparaţia capitală a blocului administrativ şi 770,9 mii lei - la construcţia vilei din apropierea s.Holercani.

Contrar clauzelor contractelor încheiate cu S.R.L. "Palimetanix" (privind reparaţia blocului administrativ) şi S.R.L. "Moldconstal" (construcţia vilei), au fost transferate în avans sumele de 330,0 mii lei şi, respectiv, 320,0 mii lei.

Încălcîndu-se pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.620 din 16.05.02, n-au fost transmise cu titlu gratuit acţiunile statului la 6 societăţi pe acţiuni, în care cota statului constituia 0,17 - 3 la sută din mărimea capitalului social, iar valoarea totală de bilanţ a activelor nu este mai mare decît echivalentul sumei de 50,0 mii dolari SUA. În contradicţie cu art.39 (5) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97, la unele societăţi pe acţiuni cu cota statului de peste 70 la sută s-a micşorat valoarea activelor nete faţă de mărimea capitalului social, în rezultatul activităţii insuficiente a conducerii acestora, inclusiv a reprezentanţilor statului. Numai la S.A. "Drumuri Călăraşi", în a.2003, valoarea activelor s-a micşorat cu 620,7 mii lei.

Conducerea ministerului, pentru ameliorarea situaţiei în societăţile pe acţiuni "Drumuri", a transmis gratuit la 15 societăţi pe acţiuni (din 38) utilaj şi mijloace de transport în sumă totală de 6352,0 mii lei, procurate din mijloacele fondului rutier.

În contradicţie cu art.31 (10 a), 41 (2, 10) din legea nominalizată şi indicaţiile ministerului, la şase societăţi pe acţiuni "Drumuri" n-a fost modificat capitalul social cu valoarea utilajului transmis. Nu s-au efectuat nici modificările respective ale costului tehnicii rutiere în mărime de 1254,0 mii lei, transmisă gratuit societăţilor pe acţiuni în a.2002.

În minister n-au fost întreprinse măsuri legale faţă de S.A. "BTA-27", care, cu permisiunea conducerii ministerului, a arendat la 01.02.02 pe un termen de 3 ani, cu răscumpărarea ulterioară, cariera de piatră "Bolotino" a S.A. "Maconrut" şi n-a achitat plata pentru arendă, care la 01.05.04 constituia 266,75 mii lei.

N-a fost respectat Regulamentul cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.985 din 27.09.2000. Astfel, cu unii conducători ai întreprinderilor subordonate nu s-au încheiat contracte, iar cu alţii n-au fost prelungite contractele anterior încheiate.

Contrar prevederilor art.7.1 din Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14.01.92, n-au fost înregistrate la Oficiul cadastral teritorial drepturile de arendă asupra bunurilor imobile arendate pe un termen de 25 ani (cu S.R.L. "Fotorapid", S.R.L. "Sun-TV") şi de peste 3 ani (cu Î.S. "Radiocomunicaţii").

În contractele de arendă încheiate n-a fost prevăzută plata minimă, ceea ce a determinat, în unele cazuri, concomitent cu deprecierea valutei străine faţă de leul moldovenesc, calcularea plăţii pentru arendă la un nivel mai jos decît prevederile Legii bugetului de stat pe a.2003.

N-au fost executate cerinţele din hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi în ce priveşte modificarea contractului de salarizare a managerului-şef al Î.S. "ÎSEC", precum şi reflectarea în evidenţa contabilă a mărimii patrimoniului arendat de ÎA "Gara Auto din Chişinău".

Conform L. nr.1463-XV din 15.11.02, fondul rutier a fost constituit în mărime de 93,7 mil.lei. Analiza acumulării veniturilor în acest fond denotă că prognoza a fost îndeplinită datorită colectărilor de la aplicarea taxelor de eliberare a autorizaţiilor pentru activităţi în transportul auto şi taxelor de folosire a drumurilor, percepute de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova. Prognoza acumulărilor de la comercializarea gazului lichefiat şi gazelor naturale destinate utilizării în calitate de combustibil pentru unităţile de transport auto n-a fost îndeplinită cu 5,9 mil.lei.

Nerespectîndu-se art.14 (3) din L. nr.1463-XV din 15.11.02, mijloacele obţinute din eliberarea autorizaţiilor pentru transporturile rutiere internaţionale n-au fost vărsate zilnic, integral şi direct la bugetul de stat. Astfel, în a.2003, Î.S. "AMTAI" a încasat la contul de decontare 8780,7 mii lei de la eliberarea autorizaţiilor, din care 7330,7 mii lei au fost transferate în buget, iar 1450,0 mii lei - Î.S. "ASD" pe perioada de la 30.12.03 pînă în aprilie 2004. În a.2004, acestei întreprinderi i s-a transferat suma de 1,85 mil.lei pînă la 30.04.04.

La 01.04.04 datoriile Î.S. "ASD" faţă de S.A. "Drumuri" constituiau 24,6 mil.lei. Unele societăţi pe acţiuni (S.A. "Drumuri Leova", S.A. "Drumuri Ştefan-Vodă", S.A. "Drumuri Taraclia", S.A. "Drumuri Călăraşi", S.A. "Drumuri Criuleni"), neavînd astfel de datorii, au fost finanţate în prealabil pe un termen de 3-4 luni.

Contrar prevederilor art.37 al Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893 din 26.06.96, mijloacele fondului rutier în sumă de 510,9 mii lei au fost utilizate pentru reparaţia îmbrăcămintei rutiere a drumului local din or. Sîngerei. N-a fost executat programul lucrărilor privind reconstrucţia capitală a drumurilor - cu 9,29 mil.lei, reparaţia îmbrăcămintei rutiere a drumurilor naţionale - cu 1364,5 mii lei şi a drumurilor publice locale - cu 300,0 mii lei, reparaţia drumurilor publice - cu 820,0 mii lei, construcţia drumurilor locale - cu 1055,8 mii lei.

Nerespectîndu-se condiţiile contractelor încheiate de livrare centralizată a unor materiale, n-au fost aplicate faţă de furnizor sancţiunile prevăzute în mărime de 0,1% din suma mărfurilor nelivrate, care urmau să constituie circa 10,5 mii lei.

Încălcînd Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.97 şi Hotărîrea Guvernului nr.714 din 19.12.96, Î.S. "ASD" a încheiat cu S.A. "Intexnauca" 12 contracte în sumă de 504,2 mii lei pentru elaborarea documentelor normative şi lucrări de proiectare, fără a iniţia procedura de achiziţii publice. Mai mult decît atît, mijloacele transferate acestei societăţi în sumă de 170,0 mii lei au fost utilizate la elaborarea actelor normative de către unii colaboratori ai Î.S. "ASD", Î.S. "Druminvest" şi MTC. Astfel, în perioada supusă controlului, din această sumă au fost salarizaţi, conform contractelor încheiate, colaboratorii Î.S. "ASD" - cu suma de 26,6 mii lei, ai ministerului - cu suma de 6,8 mii lei şi ai Î.S. "Druminvest" - cu 2,8 mii lei. Suma de 10,9 mii lei a fost achitată în fondul asigurărilor sociale de stat, restul mijloacelor rămînînd la dispoziţia S.A. "Intexnauca". Majoritatea materialelor elaborate nu sînt implementate în activitatea de întreţinere şi reparaţie a drumurilor.

Fără procedura de achiziţii, a fost încheiat şi contractul adiţional cu S.R.L. "Palimetanix" la efectuarea lucrărilor de reparaţie a blocului administrativ al Î.S. "ASD" în sumă de 500,0 mii lei.

Contrar Hotărîrii Guvernului nr.274 din 11.03.98, în a.2003, prin ordinul ministerului, la Î.S. "ASD" a fost constituit fondul centralizator, fiind obţinute de la societăţile pe acţiuni "Drumuri" 50 la sută din mijloacele prevăzute în devizele acestora pentru construcţia clădirilor provizorii. Acumulările de 1153,3 mii lei urmau a fi repartizate pentru dezvoltarea bazelor de producţie ale întreprinderilor rutiere. În realitate, 530,0 mii lei din această sumă au fost utilizate de către Î.S. "ASD" la reparaţia blocului administrativ, iar 137,8 mii lei - la reparaţia oficiilor întreprinderilor rutiere.

La Î.S. "ASD" n-a fost respectată procedura de achiziţii la procurarea celor 10 distribuitoare de material antiderapant ЭД-405, acestea fiind procurate de la S.A. "Complexnîie dorojnîe maşinî" or. Smolensc (Rusia), prin intermediul S.R.L. "Mercator-Servis" (or.Smolensc) la preţul de 11467,0 mii ruble ruseşti (5181,1 mii lei). Costul automobilelor a fost achitat la începutul lunii noiembrie la nivel de 94 la sută, din contul creditului solicitat de la BCA "Fincombank" în sumă totală de 5,0 mil.lei, achitîndu-se băncii pentru credit 289,9 mii lei.

În timp ce Î.S. "ASD" a procurat utilaj din surse creditare (suportînd cheltuieli suplimentare), din contul fondului rutier au fost efectuate cheltuieli (neprevăzute iniţial în programul de lucrări) pentru procurarea a 10 autoturisme VAZ-Niva în valoare totală de 796,9 mii lei, care au fost repartizate întreprinderilor de reparaţie a drumurilor. Analogic, au fost procurate: un angar în valoare de 65,0 mii lei, calculatoare - de 99,4 mii lei, un compactor - de 15,8 mii lei, sistemul geografic APS - de 213,3 mii lei. Circa 80,0 mii lei din mijloacele prevăzute la capitolul "Elaborarea documentelor normative de proiectare tehnologică" s-au utilizat pentru abonarea la presa periodică, 72,0 mii lei - pentru plata cotizaţiilor de membru al Consiliului Interguvernamental al Drumurilor, iar 44,9 mii lei - la elaborarea calendarelor.

Ministerul, deşi are în subordine întreprinderea S.A. "Maşrut", specializată în producerea indicatoarelor rutiere, a apelat la serviciile S.A. "Artmet", care a stabilit preţuri mai ridicate de 1,7 ori faţă de preţurile S.A. "Maşrut", achitîndu-i, în a.2003, suma de 1,1 mil.lei. Concomitent, a fost ignorat pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 08.09.03, conform căruia ministerul era obligat să examineze posibilitatea relansării activităţii întreprinderii din subordine.

Cheltuieli neeficiente au fost efectuate la achitarea unor sancţiuni aplicate fostei Î.S. "Automagistrala" pentru neonorarea plăţilor faţă de furnizorul S.R.L. "Dekoil", deoarece Î.S. "ASD" n-a fost succesorul în drepturi al acestei întreprinderi. Mai mult decît atît, Î.S. "ASD" n-a preluat datoriile de la întreprinderea menţionată. Astfel, la 09.08.01, Judecătoria Economică de circumscripţie Chişinău a decis încasarea sumelor de 5790,1 mii lei (prejudiciul) şi 173,7 mii lei (cheltuielile de judecată), reieşind din contractele încheiate în februarie 1998 de către Î.S. "Automagistrala" cu S.R.L. "Dekoil" privind livrarea benzinei în cantitate de 1900 t., motorinei - 2000 t şi păcurii - 3000 t, care au fost achitate pînă în ianuarie 2001. Hotărîrea Judecătoriei Economice de circumscripţie Chişinău a fost menţinută şi de instanţele judecătoreşti superioare, prin deciziile adoptate în a.2002. Î.S. "Automagistrala", fiind scoasă din registrul de stat la 23.12.02, la adresările S.R.L. "Dekoil" în instanţa de judecată din 03.04.03, a fost înlocuită cu Î.S. "ASD". Ca urmare, executorul judecătoresc al Direcţiei Buiucani a confiscat 45 de vagoane basculante de tip închis (cîte 20-25 mii lei pentru un vagon), 25 de vagoane - cisternă (53-54 mii lei pentru un vagon), baza de odihnă "Struguraş" din Coblevo (2 blocuri cu 3 etaje cu suprafaţa totală de 1338,6 m2 la suma de 1650,0 mii lei), depozitul şi clădirea administrativă din or. Edineţ (406,5 mii lei). Suma totală a bunurilor confiscate a constituit 4414,7 mii lei, din care au fost realizate bunuri în sumă de 3863,0 mii lei, inclusiv firmei "TemacopImpex" S.R.L. - 45 de vagoane, firmei "Ruschii-Alians" or. Iaroslav, Rusia - 25 de vagoane, iar firmei CPCF "Alex", Ucraina - baza de odihnă. Datoria rămasă după realizarea bunurilor confiscate a constituit 2399,0 mii lei, care în ziua depunerii dispoziţiei de incaso (16.12.03) a fost achitată. Cele menţionate parţial au determinat majorarea datoriilor Î.S. "ASD" faţă de întreprinderile de reparaţie a drumurilor la executarea lucrărilor, care la 01.01.04 au constituit 24,6 mil.lei (faţă de 18,6 mil.lei, existente la 01.01.03).

S-au stabilit şi unele încălcări ale Regulamentului propriu privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor multilaterale CEMT. Astfel, unor operatori de transport le-au fost repartizate mai multe autorizaţii decît necesarul (ÎM "Balcantor" - cu 8, S.R.L. "Duchis Trans" - cu 5, S.R.L. "Bertontrans" - cu 3, S.R.L. "Trans Vit" - cu 4 etc.), iar S.R.L. "Sovtransavto" şi S.R.L. "Interforum-M" li s-au repartizat din rezervă pînă la 71% din numărul autorizaţiilor distribuite (faţă de limita prevăzută de 30%).

Controlul a depistat şi alte încălcări şi neajunsuri, reflectate în actele de control, care, împreună cu cele menţionate, sînt o consecinţă a nerespectării de către conducerea ministerului, Î.S. "ASD", Î.S. "AMTAI" a legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor la utilizarea mijloacelor publice pentru întreţinerea Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, precum şi la formarea şi utilizarea fondului rutier.

2. Se atenţionează conducerea Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor asupra neexecutării Hotărîrilor Curţii de Conturi în ce priveşte utilizarea mijloacelor financiare şi materiale ale întreprinderilor subordonate, salarizarea conducătorilor acestora, reflectarea în evidenţa contabilă a produsului de arendă al Î.A. "Gara Auto Chişinău" şi se cere:

2.1. să aplice sancţiunile disciplinare prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi lacunelor depistate pe parcursul controlului;

2.2. să elaboreze şi să asigure realizarea unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

2.3. să respecte actele normative şi legislative în vigoare la utilizarea mijloacelor bugetare şi extrabugetare şi să efectueze un control eficient asupra activităţii întreprinderilor subordonate;

2.4. să execute Hotărîrea Guvernului nr.620 din 16.05.02 privind transmiterea gratuită a acţiunilor statului societăţilor pe acţiuni cu cota statului în mărime neînsemnată;

2.5. să modifice capitalul social al societăţilor pe acţiuni în valoarea utilajului transmis gratis, procurat din mijloacele fondului rutier;

2.6. să elaboreze şi să realizeze un program concret şi stabil al lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor, ţinînd cont de faptul că în a.2003 s-au efectuat un şir de modificări, care, de asemenea, n-au fost respectate;

2.7. să asigure proporţionalitatea finanţării societăţilor pe acţiuni "Drumuri", reieşind din volumul lucrărilor executate.

3. Se cere conducerii Ministerului Finanţelor:

3.1. să întreprindă măsuri prevăzute de actele normative în vigoare privind controlul asupra utilizării mijloacelor fondului rutier (pct.45 din Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26.06.96);

3.2. să reexamineze necesitatea alocaţiilor pentru elaborarea actelor normative, ţinînd cont de faptul că o parte din aceste mijloace sînt utilizate la salarizarea colaboratorilor Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor, Î.S. "ASD", Î.S. "Druminvest" şi S.A. "Intexnauca".

4. Se cere Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să efectueze la S.A. "Intexnauca" un control total asupra declarării veniturilor obţinute de la încheierea cu diferite persoane a contractelor de elaborare a actelor normative.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

6. Despre executarea cerinţelor pct.2, 3, 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)