Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 26 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor financiare transferate de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat în anii 2001-2003 şi 5 luni ale a.2004 de către Î.S. „Poşta Moldovei” şi instituţiile subordonate

Numar din data de 2004-07-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa reprezentantului Cancelariei de Stat dl V.Muradu, viceministrului muncii şi protecţiei sociale dl V.Mostovoi, viceministrului transporturilor şi comunicaţiilor dl A.Cuculescu, vicepreşedinţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale dnii M.Nişcii şi A.Sîci, vicedirectorului general al Î.S. "Poşta Moldovei" dna N.Ţurcanu, directorului Centrului de poştă Sîngerei dna N.Tataru, a examinat rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor financiare transferate de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor în anii 2001-2003 şi 5 luni ale a.2004 de către Î.S. "Poşta Moldovei" şi instituţiile subordonate şi

a constatat:

În perioada anilor 2001-2003, Î.S. "Poşta Moldovei" şi instituţiile subordonate, în temeiul contractelor încheiate cu întîrzieri cu Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), a distribuit pensii, indemnizaţii şi alocaţii din bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 3671825,0 mii lei. Pentru prestarea serviciilor de distribuire a plăţilor nominalizate, Î.S. "Poşta Moldovei" a încasat venit, calculat în conformitate cu tariful aprobat prin Legile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2001-2003, în sumă totală de 20321,9 mii lei, inclusiv în a.2001 - 9236,5 mii lei, în a.2002 - 9874,3 mii lei şi în a.2003 - 12111,1 mii lei.

Conform art.17 (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr.1519-XV din 06.12.02, cota în mărime de 0,2% din tariful de 1% pentru serviciile de distribuire a pensiilor a fost prevăzută pentru crearea sistemului informaţional al Î.S. "Poşta Moldovei". Ulterior, prin Legea nr. 528-XV/03 (în vigoare de la 06.02.04), articolul respectiv a fost modificat, fiind precizat faptul că cota de 0,2% din tariful de 1% pentru serviciile de distribuire a pensiilor este destinată pentru crearea sistemului informaţional privind evidenţa serviciilor de distribuire a pensiilor de către Î.S. "Poşta Moldovei".

Contractul între Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS cu privire la utilizarea mijloacelor financiare în mărime de 0,2% din suma pensiilor distribuite din fondul bugetului asigurărilor sociale de stat la crearea sistemului informaţional al Î.S. "Poşta Moldovei" a fost încheiat abia la 15.07.03. Costul lucrărilor prevăzute în planul calendaristic, care urmau a fi executate în perioada iulie-decembrie 2003, a alcătuit 2782,0 mii lei. Potrivit contractului sus-menţionat, CNAS a prezentat cerinţele tehnice faţă de noul sistem informaţional al Î.S. "Poşta Moldovei" şi faţă de schimbul de informaţie cu CNAS. Conform acestora, noul sistem urmează să asigure eliberarea către beneficiarii de pensii şi indemnizaţii a documentului ce confirmă locul, data achitării şi suma mijloacelor primite.

Întru atingerea scopului propus, Î.S. "Poşta Moldovei", în urma organizării licitaţiilor cu participarea reprezentanţilor CNAS, a încheiat contracte cu 3 agenţi economici în sumă totală de 2123,2 mii lei: cu S.R.L. "QSystems" - privind crearea sistemului informaţional "Automatizarea locurilor de muncă în oficiile poştale" - pentru 490,0 mii lei; cu S.R.L. "ONIX-JCV" - privind asigurarea schimbului de informaţii în formă electronică între Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS - pentru 180,0 mii lei; cu "Daac-System" S.R.L. - privind procurarea computerelor şi ambalajului tehnic - pentru 1453,2 mii lei. În afară de aceasta, fără participarea colaboratorilor CNAS la selectarea agenţilor economici, Î.S. "Poşta Moldovei" a mai încheiat contracte în sumă totală de 791,0 mii lei privind procurarea utilajului tehnic din contul aceleiaşi surse de venit (0,2%).

În temeiul contractului încheiat, S.R.L. "QSystems" urma să livreze şi să implementeze sistemul informaţional sus-numit, format din 7 subsisteme, unul din acestea fiind "Achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor". Conform actelor de executare a lucrărilor, contractul se consideră integral executat. În perioada septembrie 2003 - iunie 2004, Î.S."Poşta Moldovei" a achitat, conform facturilor prezentate, costul lucrărilor executate. S.R.L. "QSystems" a creat şi implementat sistemul informaţional respectiv pentru evidenţa serviciilor poştale şi serviciilor comunale, acesta fiind deja implementat în 21 de oficii poştale din mun. Chişinău şi 32 de oficii poştale raionale. În ce priveşte subsistemul informaţional pentru achitarea şi evidenţa pensiilor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor, e necesar de remarcat că programul este creat pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor în baza listelor de plată şi nu conform dispoziţiilor pe termen lung, după cum prevede Instrucţiunea privind plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor de către întreprinderile comunicaţiilor poştale ale Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii al Republicii Moldova, aprobată prin ordinul Ministerului Muncii nr.92 din 04.05.96 şi ordinul Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii nr.31 din 07.06.96 (în continuare Instrucţiunea nr.92/31). Acest program nu poate fi utilizat atîta timp cît nu sînt asigurate schimbul de informaţii între CNAS şi serverul central al Î.S. "Poşta Moldovei" în formă electronică şi întocmirea dărilor de seamă totalizatoare privind plata pensiilor şi indemnizaţiilor. La momentul actual, lucrările executate în baza contractului încheiat cu S.R.L. "ONIX-JCV" privind asigurarea schimbului de informaţii totalizatoare în formă electronică între Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS n-au fost recepţionate şi se află în proces de testare. Tehnica de calcul în sumă de 2230,2 mii lei, procurată de către Î.S. "Poşta Moldovei" din sursa de venit aprobată, este utilizată pentru dezvoltarea sistemului informaţional al Î.S. "Poşta Moldovei", inclusiv la informatizarea serviciilor prestate de oficiile poştale.

Potrivit art.16 din L.nr.519-XV/03, tarifele pentru serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, compensaţiilor şi ajutoarelor de şomaj se stabilesc de CNAS, la încheierea contractului, în mărime de 0,8% din suma distribuită de la bugetul de stat şi de 1,2% - din suma distribuită de la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv pentru dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă a plăţii pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor al Î.S. "Poşta Moldovei"). Pînă la finalizarea controlului (21.06.04), între Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS nu fusese încheiat contractul pentru anul 2004 privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru crearea sistemului informaţional, în care să fie prevăzute lucrările care urmează a fi executate, precum şi costul lor.

CNAS şi Î.S. "Poşta Moldovei" n-au elaborat conceptul de dezvoltare şi implementare pe etape a sistemului informaţional, care ar asigura o transparenţă şi o claritate în ce priveşte utilizarea mijloacelor destinate şi ar permite controlul asupra respectării termenelor de implementare a sistemului respectiv.

Verificarea aspectelor ce ţin de corectitudinea efectuării transferurilor de mijloace destinate la plata pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor a stabilit că, pe parcursul anilor 2001-2003, de către conducerea CNAS au fost încălcate clauzele contractelor încheiate cu Î.S. "Poşta Moldovei". Contrar prevederilor pct.2.1 al contractului nr.5 din 17.01.03, pînă la data de 10 a lunii de gestiune, CNAS vira la contul curent al Centrului de poştă Chişinău mijloace în mărime de 90 la sută din necesarul lunar pentru achitarea pensiilor.

Totodată, pentru achitarea pensiilor în termen, CNAS transferă la finele lunii de gestiune sume de mijloace din bugetul asigurărilor sociale de stat, care se acumulează la conturile subdiviziunilor Î.S. "Poşta Moldovei" deschise în filialele B.C. "Banca de Economii" S.A. La 01.01.04, la oficiile poştale se înregistrau solduri de mijloace băneşti transferate de CNAS în mărime de 81,5 mil.lei. De menţionat că pentru soldurile neutilizate, formate din mijloacele transferate de CNAS şi rămase la conturile curente ale filialelor Î.S. "Poşta Moldovei" deschise în B.C."Banca de Economii" S.A., în perioada anilor 2001-2003, banca n-a achitat nici o dobîndă.

Plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor se efectuează de către oficiile poştale în temeiul Instrucţiunii nr.92/31, care n-a fost publicată în modul stabilit. Mai mult decît atît, în ultimii 8 ani, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale n-a întreprins măsuri de a aduce instrucţiunea sus-numită în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Controlul a stabilit un şir de încălcări la respectarea prevederilor contractuale şi a Instrucţiunii nr.92/31 referitor la organizarea achitării cetăţenilor cu pensii, indemnizaţii şi compensaţii.

În a.2001, Direcţia de poştă Tighina si CNAS n-au respectat prevederile pct.5.4 al contractului nr.04/17 din 01.06.2000 referitor la organizarea controalelor la oficiile poştale privind plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor. În a.2002, Direcţia de poştă a jud. Tighina, iar în a.2003 Centrele de poştă Căuşeni, Anenii Noi, Ştefan Vodă, nerespectînd pct.2.1 al contractului nr.7-2/2002 din 18.02.02 şi nr.5 din 17.01.03, n-au prezentat CNAS informaţia despre soldul de

mijloace baneşti neutilizat la sfirşitul lunii, iar încălcînd pct.3.1 din contractul nr.5 pensiile au fost achitate destinatarilor şi după data de 26 a fiecărei luni.

În anii 2002-2003, pentru unele categorii de beneficiari au fost stabilite pensii majorate. Reieşind din acest fapt, de către specialiştii Casei teritoriale de asigurări sociale Teleneşti în dispoziţiile de plată au fost efectuate modificări manuale, prin corectare la momentul iniţial. Pentru perioada pînă la următoarea majorare corectările au fost efectuate de către lucrătorii oficiilor poştale la momentul achitării. În unele cazuri în dispoziţia de plată nu este corectată suma majorată, beneficiarul semnează pentru suma înregistrată pînă la majorare. Oficiul poştal Teleneşti n-a respectat cerinţele de completare a formularului dispoziţiei de plată la momentul achitării. În unele dispoziţii de plată pentru luna noiembrie 2002 lipsesc data primirii, datele din documentul de identitate şi semnătura persoanei responsabile de achitare. În unele dispoziţii de plată a pensiilor, mostra semnăturii nu coincide cu semnătura persoanei care a primit pensia. Plata în aceste cazuri este efectuată în lipsa procurii, ce contravine pct.3.6 al contractului nr.5 din 17.01.03 şi pct.3.2.7 din Instrucţiunea nr.92/31. Analogic, în lipsa procurii, de către oficiul poştal nr.55 din raionul Orhei au fost achitate 7 dispoziţii de plată. Cazuri similare au fost stabilite şi în Centrul de poştă Taraclia.

Cu încălcarea pct.3.2. al Instrucţiunii nr.92/31, în urma depunerii cu întîrziere a cererii-comenzi de către Centrul de poştă Edineţ la CNAS, în octombrie 2003, circa 400 de pensionari ai raionului au primit pensie în sumă de 99,2 mii lei cu întîrziere de la 8 pînă la 10 zile în comparaţie cu termenul indicat în fişele de plată. Cazuri analogice de întîrziere a achitărilor cu pensii de la o zi pînă la 15 zile au fost constatate la 4 oficii poştale din subordinea Centrelor de poştă Sîngerei; la 5 oficii din cadrul Centrului de poştă Făleşti şi în 20 din cele 53 de oficii poştale din subordinea Centrului de poştă Soroca.

În a.2003 şi 5 luni ale a.2004, Centrul de poştă Soroca n-a efectuat achitarea pensiilor la datele de 1 şi 2 ale fiecărei luni, cu toate că mijloacele băneşti se aflau la contul de decontare la Banca de Economii, ceea ce a generat reţinerea lunară de la 2 pînă la 4 zile a achitărilor pensiilor la 241 de beneficiari în sumă de 46,9 mii lei.

Centrul de poştă Sîngerei n-a elaborat graficul de distribuire a mijloacelor băneşti oficiilor poştale săteşti pentru anii 2001-2004, ceea ce a creat dezordine şi neclaritate la întocmirea cererilor-comenzi pentru bancă şi a dus la încălcarea termenelor de achitare a pensiilor. Controlul selectiv a stabilit că, pe perioada 01.06.04 - 04.06.04, conform termenelor indicate în fişele de pensionare, pentru beneficiarii raionului Sîngerei trebuia de întocmit cererea la bancă în sumă de 1383,0 mii lei, pe cînd cererea-comandă a fost întocmită în sumă de 730,0 mii lei, sau cu 653,0 mii lei mai puţin decît necesarul. Efectiv, pe această perioadă, au fost acordate pensii în sumă de 511,5 mii lei, sau cu 871,5 mii lei mai puţin. Ca rezultat, pe perioada respectivă, circa 3630 de pensionari ai raionului Sîngerei n-au primit pensia în termenul stabilit, deşi la 01.06.04 pe contul Centrului de poştă Sîngerei se aflau mijloace băneşti în sumă de 2277,8 mii lei.

Încălcînd alin.(1) art.19, alin.(1) art.21, alin.(1) art.20 din Legile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2001-2004, lucrătorii Centrului de poştă Sîngerei propuneau şi, respectiv, realizau pensionarilor, în contul pensiei, mărfuri de uz casnic. Controlul selectiv a stabilit cazuri de eliberare a mărfurilor (săpun, detergent, chibrituri, şampon ş.a.) în contul pensiei din diferite motive (lipsa monedelor, necesitatea executării planului de realizare a mărfurilor de către oficiile poştale) în sumă de la 2 pînă la 10 lei pentru fiecare pensionar, inclusiv: o/p Coşcodeni (P.Trocin), o/p Mîndreştii Noi (P.Macarii), o/p Sîngereii Noi (E.Sîngereanu), o/p Heciul Nou (L.Mateescu), o/p Rădoaia (V.Crîşmari), o/p Copăceni (V.Tîrşina), o/p Bilicenii Vechi (T.Rusu), o/p Chişcăreni (N.Rebaia).

BCA "Banca de Economii" (r-nul Făleşti), încălcînd art.18(2) şi art.17(2) din Legile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 şi anul 2004 şi pct.4.2.3 al contractului de deservire nr.44 din 03.03.03, încheiat între Î.S. "Poşta Moldovei" şi BCA "Banca de Economii", în a.2003 şi ianuarie-februarie 2004, a încasat comisionul bancar la momentul efectuării operaţiunii de eliberare a banilor în numerar şi nu la finele lunii, după prezentarea certificatului corespunzător, ceea ce a dus la dezafectarea temporară a mijloacelor băneşti circulante, prevăzute pentru achitarea pensiilor, în folosul băncii în sumă de 256,0 mii lei.

În pofida faptului că atît Instrucţiunea nr.92/31, cît şi cadrul legal nu prevede plată suplimentară pentru distribuirea pensiilor la domiciliu, CNAS a acceptat pct.3.2 al contractului nr.7-02/2002 din 18.02.02, potrivit căruia Î.S. "Poşta Moldovei" a emis dispoziţia nr.66-D din 09.07.02, în al cărui temei, de la 12.07.02, pentru pensia achitată la domiciliu, de la pensionari se încasa o plată suplimentară în mărime de 0,75 lei. Controlul selectiv a stabilit că numai pe perioada iulie 2002-2003 de către Centrele de poştă Cahul, Cantemir, Taraclia, din contul pensionarilor, au fost încasate astfel de plăţi în sumă totală de 210,3 mii lei. Cazuri similare s-au stabilit la Centrele de poştă Ialoveni, Chişinău - de 3,0 mii lei şi, respectiv, de 34,7 mii lei.

În subdiviziunile Î.S. "Poşta Moldovei" au fost stabilite şi un şir de încălcări ale Legii contabilităţii nr.426-XIII/95. Astfel, Centrul de poştă Călăraşi, încălcînd prevederile art.16 din legea menţionată şi pct.3.5 al contractului nr.5 din 17.01.03, a diminuat cu 338,5 mii lei sumele de pensii achitate, reflectate în actele de verificare cu CNAS pentru lunile iulie-decembrie 2003. Totodată, suma serviciilor de distribuire a pensiilor este micşorată cu 3,3 mii lei faţă de suma reflectată în registrul "Cartea mare".

Nerespectînd art.15 din L.nr.426-XIII/95, Centrul de postă Anenii Noi n-a reflectat în evidenţa sintetică la plata pensiilor sumele de 77,7 mii lei si de 0,6 mii lei - taxa de distribuire (care n-a fost oglindită nici în actul de verificare cu CNAS), primite de la Centrul de posta Căuseni în octombrie 2003. La momentul controlului, la Centrul de poştă Căuşeni lipsea registrul "Cartea mare".

Controlul selectiv efectuat la unele Centre de poştă (raioanele Ştefan Vodă, Leova etc.) a stabilit că, în contradicţie cu prevederile Legii contabilităţii, nu se asigură controlul dărilor de seamă privind mijloacele financiare primite şi achitate de către oficiile poştale, nu se ţine evidenţa contabilă separată pe tipuri de plăţi, nu se determină restanţele la plăţi şi sumele neachitate pe fiecare lună, cu descifrarea pe dispoziţii de plată. Ca rezultat, nu se determină nici cauza acestor neachitări. Astfel, numai la Centrul de poştă Leova suma neachitată de mijloace băneşti primite de la CNAS în a.2003 a constituit 482,9 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile comise la prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS a actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi a lipsei de control asupra procedurii de achitare a pensiilor de către instituţiile subordonate Î.S. "Poşta Moldovei".

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25 şi 26 din Legea 312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea Î.S. "Poşta Moldovei" (dl V.Pavlov) şi a CNAS (dna T.Şumscaia) asupra multiplelor încălcări stabilite la utilizarea de către Î.S. "Poşta Moldovei" a mijloacelor financiare transferate de CNAS pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor în anii 2001-2003 şi 5 luni ale a.2004, precum şi la organizarea şi respectarea termenelor de achitare a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat şi se cere:

1.1. de la conducerea Î.S. "Poşta Moldovei" (dl V. Pavlov):

- asigurarea lichidării neajunsurilor stabilite de control, cu aplicarea, conform legislaţiei în vigoare, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care au comis încălcări;

- încheierea contractului cu CNAS privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru crearea sistemului informaţional, în care să fie prevăzute lucrările care urmează a fi efectuate în anul 2004, precum şi costul lor;

- asigurarea restabilirii în actele de verificare cu CNAS a pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor achitate în raionul Călăraşi în anul 2003 în sumă de 338,5 mii lei şi a serviciilor de distribuire a acestora în sumă de 3,3 mii lei;

- elaborarea, de comun acord cu CNAS, a conceptului de dezvoltare şi implementare a sistemului informaţional şi executarea controlului asupra executării în termen a lucrărilor respective;

1.2. de la conducerea CNAS (dna T.Şumscaia):

- asigurarea lichidării neajunsurilor stabilite de control;

- examinarea mecanismului de încheiere a contractului de depozitare cu instituţiile financiare privind achitarea dobînzilor la soldurile de mijloace destinate achitării pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor;

- neadmiterea corectărilor manuale în dispoziţiile de plată în cazul majorării mărimii pensiilor;

- transferarea mijloacelor destinate pentru achitarea pensiilor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor în strictă conformitate cu graficul zilnic de distribuire a acestor mijloace, coordonat cu subdiviziunile Î.S. "Poşta Moldovei";

- elaborarea, de comun acord cu Î.S "Poşta Moldovei", a conceptului de dezvoltare şi implementare a sistemului informaţional şi exercitarea controlului asupra executării în termen a lucrărilor respective;

- urgentarea procedurilor de testare a schimbului de informaţii totalizatoare în formă electronică între Î.S. "Poşta Moldovei" şi CNAS.

2. Se cere:

2.1. de la Centrul de poştă Anenii Noi (dna M.Colosova) - restabilirea în evidenţa contabilă a sumei de 77,6 mii lei primită de la Centrul de poştă Căuşeni în octombrie 2003;

2.2. de la Centrul de poştă Edineţ (G.Mosonic) - respectarea termenului de prezentare CNAS a cererilor-comenzi privind sumele necesare pentru achitarea pensiilor;

2.3. de la Centrul de poştă Sîngerei (N.Tataru) - elaborarea graficului de distribuire a mijloacelor băneşti oficiilor poştale săteşti.

3. Se ia act că, în temeiul ordinului nr.159 din 24.05.04 emis de Î.S. "Poşta Moldovei", de la 25.05.04 s-a sistat comercializarea mărfurilor în oficiile poştale.

4. Se informează Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (dl V.Revenco) despre încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului efectuat la Î.S. "Poşta Moldovei", Centrele de poştă şi oficiile poştale din cadrul acesteia şi se propune perfecţionarea şi aducerea în concordanţă cu legislaţia în vigoare, de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, a Instrucţiunii privind plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor de către întreprinderile comunicaţiilor poştale, precum şi publicarea ei conform modului stabilit.

5. Se informează Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (dl V.Zgardan) despre încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului efectuat la Î.S. "Poşta Moldovei", Centrele de poştă şi oficiile poştale din cadrul acesteia, pentru luare de atitudine.

6. Se informează Guvernul despre încălcările şi neajunsurile depistate la utilizarea de către Î.S. "Poşta Moldovei" a mijloacelor financiare transferate de CNAS pentru prestarea serviciilor de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat în perioada anilor 2001-2003 şi 5 luni ale a.2004, precum şi la organizarea şi respectarea termenelor de achitare a plăţilor, pentru o posibilă luare de atitudine.

7. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)