Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 23 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Sănătăţii şi realizării Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală în perioada anilor 2002-2004 (trimestrul I)

Numar din data de 2004-07-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlui Gh. Ţurcan, prim-viceministru al sănătăţii, dlui I.Băhnărel, viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar de stat, dlui V.Stasiuc, şeful Direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă, dnei N.Cojocari, şeful Direcţiei generale finanţele în ocrotirea sănătăţii şi asistenţa socială a Ministerului Finanţelor, şi altor persoane cu funcţii de răspundere, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Sănătăţii şi realizării Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală în perioada anilor 2002-2004 (trimestrul I) şi

a constatat:

În perioada anilor 2002 - 2003, pentru întreţinerea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a instituţiilor subordonate au fost alocate mijloace bugetare în sumă de 632616,6 mii lei, sau 99 la sută din mijloacele precizate conform Legilor bugetului de stat pe anii 2002-2003, inclusiv pentru aparatul central - 3882,7 mii lei (100%). Cheltuielile efective au constituit 593294,4 mii lei, sau 92,9 la sută faţă de suma precizată, inclusiv ale aparatului central - 3904,1 mii lei. La 01.01.04, pe MS şi subdiviziunile acestuia au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 16533,9 mii lei, din care pentru retribuirea muncii - 9084,1 mii lei, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 3673,0 mii lei, plata mărfurilor şi serviciilor - 2934,2 mii lei.

Deşi în ansamblu pe devizele de cheltuieli a fost înregistrată economie, unele instituţii subordonate MS au admis supracheltuieli la diverse articole şi alineate, cele mai frecvente fiind la art.113 "Plata mărfurilor şi serviciilor".

În contradicţie cu prevederile L.nr.847-XIII/96, o parte din cheltuielile efectuate pentru întreţinerea aparatului central al ministerului au fost suportate de către instituţiile subordonate. În anul 2003, MS, din contul mijloacelor aprobate pentru întreţinerea a 13 instituţii, a recepţionat diferite bunuri materiale în sumă totală de 697,5 mii lei şi a beneficiat de servicii de 40 mii lei. În afară de aceasta, cu permisiunea Guvernului (H.G. nr.993/02), au fost utilizate mijloace speciale ale Institutului Naţional de Farmacie în sumă de 890,4 mii lei pentru reparaţia capitală a edificiului ministerului, care, contrar prevederilor legale, au fost folosite în lipsa devizului de cheltuieli. Acestea neîntemeiat au fost reflectate la cheltuielile efective ale instituţiilor subordonate, contribuind şi la denaturarea celor reale.

În anul 2002, MS i-au fost precizate alocaţii centralizate pentru achiziţionarea medicamentelor, articolelor de uz medical, utilajului şi transportului medical pentru instituţiile medico-sanitare publice din republică în valoare totală de 49648,5 mii lei. O parte din aceste mijloace, nerespectîndu-se prevederile legale, au fost utilizate contrar destinaţiei. Astfel, la 04.03.02, ministerul a recepţionat de la Î.M. "Moldavian Auto Center" S.R.L. (în baza contractului nr.30-01-10 din 30.10.01) un automobil "Mercedes-Bens Sprinter" 316 C DI Kombi la preţul de 36,1 mii EURO (408,6 mii lei), care ulterior a fost transmis altei instituţii publice. În perioada respectivă, MS a achiziţionat pentru instituţiile medico-sanitare 6 unităţi de transport în mărime de 368,6 mii lei (61,4 mii lei - pentru o unitate), sau cu 40,0 mii lei mai puţin decît suma achitată pentru un singur automobil.

Pentru tratamentul a 18 bolnavi peste hotarele republicii, în anul 2002, din fondul centralizat au fost utilizaţi 414,0 mii lei, din care 209,5 mii lei (50,6%) au fost achitaţi pentru protezarea auditivă în Germania a unei singure persoane, deşi această procedură nu este prevăzută în minimul gratuit garantat de stat. În afară de aceasta, au fost achiziţionate 475 de aparate pentru protezarea auditivă (în valoare de 352,8 mii lei), din care 320 cu o amplificare mică, nesolicitate de pacienţi. La 01.01.04, numai la 2 instituţii supuse controlului se aflau în stoc 67 de aparate achiziţionate în anul 2002. MS a folosit din fondul centralizat 121,1 mii lei pentru edificarea unui bust neinstalat pînă la momentul controlului.

Controlul efectuat la Centrul de hemotransfuzii Bălţi a stabilit că Programul naţional de dezvoltare a serviciului de sînge nu se implementează la nivelul cuvenit. Astfel, numărul efectiv al donatorilor este mai mic faţă de cel aprobat: în a.2002 - cu 6139 persoane, sau cu 33,2 la sută, în a.2003 - cu 13141 persoane, sau cu 52,3 la sută. Nivelul asigurării Centrului cu utilaj tehnic constituie 16,8 la sută. Centrul, nerespectînd Ordinul MS "Privind măsurile urgente de asigurare a instituţiilor sanitare cu componenţi şi preparate din sînge" nr.87 din 24.03.99, a eliberat fără plată componente şi preparate din sînge la 8 instituţii medico-sanitare raionale care, la rîndul său, le-au eliberat pacienţilor contra plată în sumă de 73,9 mii lei. Totodată, acest ordin n-a trecut expertiza juridică la Ministerul Justiţiei şi n-a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, după cum este prevăzut în pct.3 din Regulamentul privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, aprobat prin H.G. nr.1104/97. Tarifele de realizare a preparatelor din sînge n-au fost modificate din a.1999. Ca rezultat, preţul de cost al acestor preparate este cu mult mai mare decît cel de realizare. Astfel, preţul de realizare a unui litru de soluţie de albumină este de 702 lei, în timp ce preţul de cost constituie 4256 lei. O situaţie similară persistă şi la alte preparate din sînge.

De către conducerea MS şi a instituţiilor subordonate n-au fost întreprinse măsurile necesare în vederea acumulării veniturilor de mijloace speciale aprobate în devizele de cheltuieli. În a.2002, neîncasările faţă de plan au constituit 27760,5 mii lei, iar în a.2003 - 56751,0 mii lei, nefiind operate modificările respective în devizele de venituri şi cheltuieli. La finele anului 2003, în instituţiile MS a fost înregistrat un sold de mijloace speciale disponibile în mărime de 22372,2 mii lei.

În perioada supusă controlului, în cadrul Programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii, grupul de lucru pentru achiziţii al MS (preşedinte dl A.Gherman) nu şi-a onorat întocmai funcţiile ce-i sînt atribuite prin art.5 (6), art.6 (4), (5), art.7 etc. din L.nr.1166-XIII/97, la capitolul cerinţele principale faţă de procedura de achiziţie a medicamentelor, consumabilelor, utilajului achiziţionat din contul alocaţiilor centralizate, fiind admise cazuri de evaluare a ofertelor de produse cu aceleaşi caracteristici calitative, încălcînd principiul "cel mai mic preţ". La rîndul său, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ca organ care efectuează reglementarea de stat în domeniul achiziţiilor pentru necesităţile statului, după restituirea repetată a materialelor, în cele din urmă a aprobat rezultatele preselecţiei de calificare realizate de grupul de lucru şi a aprobat contractele de achiziţii prezentate de acest grup, prin ce n-a asigurat eficienţa cheltuielilor la achiziţii pentru necesităţile MS - una din sarcinile principale ale Agenţiei reglementate prin H.G. nr.1217/97.

În anul 2002, pentru achiziţionarea produselor necesare Serviciului de transfuzie a sîngelui una din condiţiile principale înaintate la concurs a fost ca acestea să fie înregistrate în Republica Moldova, cerinţă prevăzută şi de L. nr.1456-XII/93, însă la licitaţiile organizate în anii 2003-2004, contrar legislaţiei, au fost solicitate produse neînregistrate în Republica Moldova. Această situaţie s-a creat în urma acţiunilor de manipulare din partea grupului de lucru al MS, care, în perioada anilor 2003-2004 (trimestrul I), a încheiat contracte de achiziţionare a produselor necesare Serviciului respectiv cu Compania "Stabilo-International" România în sumă de peste 6,0 mil.lei.

Astfel, la achiziţia testelor anti-HCV, în cadrul licitaţiei nr.202/03 din 08.05.2003, S.R.L. "Imunotehnomed" din Republica Moldova a propus testul "Ortho Clinical Diagnostics" SUA, cu preţul de 32,30 lei pentru o unitate, proprietăţile calitative ale căruia corespundeau cerinţelor licitaţiei. SC "Stabilo International" România a propus produsul "Murex anti-HCV", fabricat în Africa de Sud, neînregistrat în republică, cu preţul de 48,53 lei pentru o unitate şi cu specificitatea care nu corespundea cerinţelor licitaţiei. Grupul de lucru al MS, la evaluarea documentelor, a indicat incorect specificitatea produsului "Murex anti-HCV", ceea ce a dus la adjudecarea licitaţiei în folosul SC "Stabilo International" România. Diferenţa de preţ, achitată din contul bugetului de stat, pentru lotul nominalizat a constituit 768,4 mii lei. În cadrul licitaţiei desfăşurate la 01.01.03 de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei din România acest preparat a fost procurat cu preţul de 1,85 euro, sau cu 1,1 euro mai puţin decît preţul propus de către firma "Stabilo International" România la licitaţia din Republica Moldova.

Pînă la licitaţia nr.168/04 din 18.03.04, MS a utilizat în practica medicală containerele achiziţionate de la S.R.L. "Imunotehnomed". La această licitaţie pentru poziţia "Containere de plastic pentru colectarea sîngelui" 450/300 şi 350/300 a fost declarată cîştigătoare firma "Zyrcon Medical" România, care a prezentat produsele Companiei "Maco Pharma" cu sistemul de eşanţionare predonare, la preţul de 66,91 lei pentru o unitate, sau mai mare cu 39,35 lei decît preţul propus de către S.R.L. "Imunotehnomed" (27,56 lei) la aceste containere, care erau fără sistemul de eşanţionare predonare. Diferenţa de preţ achitată firmei "Zyrcon Medical" România a constituit 693,5 mii lei.

În urma anulării neîntemeiate a rezultatelor licitaţiei nr.40/04 din 26.01.04, prin care s-a refuzat procurarea produselor propuse de către ofertantul S.R.L. "Imunotehnomed" şi procurarea produselor de la acest ofertant la licitaţia repetată (nr.168 din 18.03.04), dar la un preţ mai mare decît cel propus la prima licitaţie, diferenţa de preţ achitată a constituit 60,7 mii lei.

MS n-a asigurat utilizarea eficientă a finanţelor publice, achiziţionînd utilaj costisitor şi diferite aparate, medicamente, vaccine, care nu erau de o necesitate stringentă. Mai mult decît atît, la majoritatea firmelor cu care au fost încheiate contracte de achiziţionare a mărfurilor, le-au fost transferate în prealabil sumele contractate, cu încălcarea legislaţiei. Astfel, la 01.01.04, au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 14,3 mil.lei, inclusiv cu termene ce depăşesc 30 de zile, la 7 firme, în sumă de 5,2 mil.lei.

Dispunînd de un aparat pentru plasmofereză, achiziţionat în decembrie 1997, în sumă de 142,0 mii lei, care a staţionat din august 2001 pînă în septembrie 2003, din lipsa seturilor consumabile necesare pentru efectuarea procedurii, MS a mai procurat de la S.A. "Tehoptimed" un aparat pentru producerea plasmoferezei şi 500 de seturi pentru acesta în sumă de 541,4 mii lei, transferîndu-i în prealabil, la 31.10.03, toată suma contractului. Pînă la 05.04.04, la acest aparat nu s-a efectuat nici o procedură, decît cea de încercare. Din cele 500 de seturi achiziţionate în sumă de 201 mii lei, la această dată în stoc se aflau 499 de seturi. Prin metoda de plasmofereză au fost obţinuţi numai 49,8 litri, sau 0,6 la sută din toată cantitatea de plasmă produsă.

Deşi Î.M. "MolDan" n-a propus termen de garanţie pentru centrifugele de mare capacitate solicitate (condiţie prevăzută la licitaţie), grupul de lucru a desemnat-o învingătoare la această poziţie, transferîndu-i la 20.11.03 integral suma contractului de 552,1 mii lei pentru 2 centrifuge, care au fost achiziţionate la 31.12.03. Utilajul a fost montat şi pus în funcţiune la 13.01.04, iar la 26.04.04 una din centrifuge a explodat, care a fost restituită Î.M. "MolDan". Cu toate că în pct.1.4 din contract se prevedea că termenul de garanţie a utilajului este de 12 luni de la data livrării, iar conform pct.8.4 furnizorul urma să substituie necondiţionat marfa în decurs de 5 zile, centrifuga a fost înlocuită, după finalizarea controlului, la 11 iulie 2004.

Una din condiţiile respingerii ofertei propuse de către S.R.L. "Autotransmedcomplect" privind procurarea a 9 autovehicule tip UAZ cu preţul de 78,0 mii lei pentru o unitate a fost achitarea mărfii în avans în mărime de 100%. MS a declarat cîştigătoare S.R.L. "Moldgazautoservice", cu care a încheiat contractul de achiziţionare a acestor autovehicule, care a propus preţul de 78,5 mii lei pentru o unitate şi plata prealabilă în mărime de 50 la sută. Încălcînd condiţiile contractului, la 24.12.03, MS a transferat acesteia în prealabil toată suma prevăzută în contract de 706,5 mii lei, iar S.R.L. "Moldgazautoservice" nu şi-a onorat obligaţiunile de livrare a autovehiculelor în termenul stabilit. La 12.01.04, MS a semnat cu S.R.L. "Moldgazautoservice" un acord, modificînd condiţiile contractului aprobat de către ANAP prin majorarea valorii contractului de la 706,5 mii lei pînă la 753,6 mii lei şi micşorarea numărului de autovehicule de la 9 la 8.

În perioada supusă controlului, MS, fără desfăşurarea licitaţiei, nerespectînd prevederile art.18 din Legea nr.1166-XIII/97, a procurat utilaj şi consumabile de la firma "Frizenius Medical Carl" Germania în mărime de peste 20 mil.lei.

Încălcînd prevederile acestei legi şi ale H.G. nr.67/95, în a.1997, MS a încheiat cu firma "Gaucheret NV" Belgia contractul nr.137/1 MD privind achiziţionarea utilajului, medicamentelor şi vaccinelor în valoare de 1698,0 mii dolari SUA, la preţuri exagerate şi care nu erau de o necesitate stringentă. În martie 1999, condiţiile contractului au fost modificate prin micşorarea preţurilor la vaccine cu 135,8 mii dolari SUA (33,6%), a medicamentelor - cu 194,9 mii dolari SUA (58,6%). În lipsa documentelor de confirmare a împuternicirilor legale, firma "Pharmacie Gaucheret Pherm Laurent Claude, Bruxelles", din numele firmei "Gaucheret N.V., Demerstraat 4-3590 Diepenbeek", Belgia, a semnat modificările la contractul nominalizat, prin care datoriile neachitate pe acest contract pentru vaccine în sumă de 195,1 mii dol. SUA au fost transmise firmei "Smith Kline Beecham Trading" S.R.L., România. Deşi marfa a fost procurată fără desfăşurarea licitaţiei şi contractul de bază n-a fost înregistrat la ANAP, modificarea a fost aprobată de aceasta la 23.03.99. La 3 decembrie 2001, Compania "Smith Kline Beecham Trading" S.R.L., România a semnat contractul nr.143, prin care datoriile MS faţă de aceasta în sumă de 131,9 mii dol. SUA (1730,0 mii lei) au fost cesionate S.A. "Interagroinvest" din Republica Moldova în contul a 830 tone de porumb şi 400 tone de mazăre. Dacă pe parcursul a 4 ani de la achiziţionarea vaccinelor MS n-a întreprins măsurile de rigoare privind achitarea datoriilor pentru acestea, după cesionarea datoriilor, în perioada decembrie 2001 - iulie 2002, din contul mijloacelor destinate achiziţionării curente a medicamentelor a achitat integral suma de 1730,0 mii lei. Unele medicamente achiziţionate de la firma "Gaucheret N.V.", nefiind solicitate, s-au aflat în stoc timp îndelungat (4-5 ani). La 01.06.04, MS pe acest contract a mai înregistrat datorii creditoare faţă de firma "Fink Trade" B.V., Roterdam, în sumă de 486,6 mii lei, care în lipsa documentelor de confirmare a împuternicirilor, acţionează din numele firmei "Gaucheret N.V." din Belgia, semnînd acte de verificare a datoriilor privind executarea condiţiilor contractului nr.137/1 MD din 17.10.97. Ultimul act de verificare a datoriilor, semnat de către firma "Fink Trade B.V.", a fost întocmit la 01.01.02.

Contrar clauzelor contractelor încheiate, MS n-a cerut şi n-a încasat de la agenţii economici, care n-au livrat marfa în termenele stabilite, achitarea sancţiunilor în mărime de 0,1 la sută din suma mărfii nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere. Suma neîncasată de la 7 agenţi economici a constituit 130,9 mii lei.

Statutul juridic al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, după criteriile de formare, finanţare şi de utilizare a veniturilor obţinute de la prestarea serviciilor, nu determină clar forma organizatorico-juridică a acestuia (instituţie publică ori agent economic). Cu toate că, conform Legii nr.552-XV/01 şi H.G. nr.526/02, Consiliul funcţionează pe principii de autogestiune, acestuia în anul 2002 i-au fost alocate mijloace de la bugetul de stat în sumă de 80,2 mii lei. Consiliul, neavînd precizate cheltuieli bugetare la art.242 "Procurarea de utilaj şi de obiecte de folosinţă îndelungată atribuite la categoria de fonduri fixe" şi art.113 (alin.18) "Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului", a efectuat cheltuieli în aceste scopuri în sumă de 12,0 mii lei, atribuindu-le neîntemeiat la art.113 alin.17 "Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor".

În anul 2002, Consiliul paralel cu mijloacele bugetare a utilizat şi mijloace financiare acumulate de la prestarea serviciilor de evaluare şi acreditare în sumă de 127,0 mii lei, soldul cărora la 01.01.03 constituia 48,3 mii lei.

Începînd cu anul 2003, venitul din prestarea serviciilor de către Consiliu se acumulează la contul comercial al acestuia şi se utilizează la discreţia directorului executiv, deşi pct.19 din Regulamentul acestuia, aprobat prin H.G. nr.526/02, prevede aprobarea devizului de cheltuieli al secretariatului Consiliului de către Prezidiul Consiliului.

În perioada octombrie 2002 - mai 2004, Consiliul a acumulat venituri de la prestarea serviciilor de evaluare şi acreditare în sumă de 1413,9 mii lei, din care 733,7 mii lei, sau 51,9% au fost încasaţi de la instituţiile medico-sanitare bugetare acreditate.

Consiliul, fără a avea prevăzute în contractul de arendă a încăperilor încheiat cu Centrul de Management Sanitar al Ministerului Sănătăţii lucrări pentru reparaţii capitale ale încăperilor arendate, în perioada 2003 - mai 2004, a utilizat în aceste scopuri 105,0 mii lei.

Taxele pentru evaluarea şi acreditarea unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice au fost aprobate prin H.G. nr.108/02 şi variază de la 2037 lei pînă la 25464 lei, în dependenţă de categoria unităţilor medico-sanitare.

Controlul a stabilit că taxele aprobate sînt mărite din contul includerii cheltuielilor exagerate pentru arenda încăperilor, energia termică, remunerarea experţilor, cheltuielilor de transport şi telecomunicaţie. În anul 2003, cheltuielile au fost majorate cu 349,6 mii lei, fiind evaluate doar 269 de instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, sau 54,7 la sută din cele preconizate.

Modificarea frecventă a tarifelor la serviciile medico-sanitare demonstrează lipsa unei metodologii stricte de stabilire a acestora. Încălcîndu-se (alin.1; 4) art.1 din L. nr.173-XIII/94 şi H.G. nr.1104/97, actul normativ care ar reglementa tarifele puse în aplicare de la 01.01.03 n-a fost publicat în Monitorul Oficial, neavînd putere juridică. De către Centrele de medicină preventivă (CMP) Hînceşti, Leova, Cimişlia, Orhei, Teleneşti Ungheni şi Căuşeni n-au fost publicate în presa locală catalogurile de tarife la serviciile medico-sanitare.

În urma controlului ineficient din partea Ministerului Sănătăţii, la etapa elaborării tarifelor la serviciile medico-sanitare de către instituţiile sanitaro-epidemiologice, au fost comise un şir de încălcări la stabilirea preţului de cost al acestor servicii, ce a generat devieri considerabile la stabilirea tarifelor pentru unele şi aceleaşi servicii în diferite centre de medicină preventivă. Astfel, tariful la determinarea zahărului în vinuri constituia: la CMP Orhei - 36,54 lei, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP) - 97,90 lei, CMP Cantemir - 414,95 lei. Pentru un minut de aceeaşi investigaţie a laboratorului sanitaro-igienic costul varia de la 0,12 lei la CMP Orhei pînă la 0,48 lei - la CMP Cantemir.

Din cauza repartizării incorecte a cheltuielilor de regie şi uzurii mijloacelor fixe, costul unui minut de lucru al angajaţilor laboratorului CMP Glodeni a fost majorat neîntemeiat cu 38 la sută. În urma nerespectării normativelor de consum la reactive chimice şi a normativului de timp, tarifele la unele investigaţii la CMP Cantemir au fost majorate neîntemeiat de la 30 pînă la 100 de ori.

Controlul efectuat la CMP Ungheni a stabilit un şir de încălcări ale Metodologiei stabilirii preţurilor şi tarifelor pentru prestarea serviciilor medicale contra plată, ceea ce a dus la majorarea cheltuielilor incluse în calculul tarifelor. Costul unui minut de investigaţii în medie a fost majorat cu 15 la sută.

La 16.01.04, S.A. "Ungheni-Vin" s-a adresat CMP Ungheni cu un demers în vederea prelungirii autorizaţiei sanitare de funcţionare a întreprinderii în perioada anilor 2004-2005. Ultimul, fără a ieşi la întreprindere pentru a examina starea sanitară a acesteia, a întocmit din oficiu un cont pentru suma de 15,7 mii lei. Contul expediat prin fax în adresa S.A. "Ungheni-Vin", semnat de medicul-şef dl V.Bradu şi contabilul-şef dna T.Mariniceva, cu aplicarea ştampilei CMP, n-a fost înregistrat în registrul de eliberare a conturilor, prin ce a fost încălcată Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.85/96.

Asupra preţului de cost al serviciilor a influenţat negativ şi utilizarea neeficientă a fondului de salarizare, precum şi majorarea neîntemeiată a acestuia.

La CMP Hînceşti, pentru remunerarea a 4 persoane (medic-şef, contabil-şef, economist, contabil-casier), s-au utilizat din contul mijloacelor speciale 127,0 mii lei (8,8 la sută), sau cu 55,0 mii lei mai mult decît prevedea ordinul CMP Lăpuşna nr.2 din 02.01.02; la CMP Cimişlia - cu 6,1 mii lei mai mult şi la CMP Leova - cu 10,3 mii lei mai mult.

Persoanelor cu funcţii de răspundere ale CMP Hînceşti neîntemeiat le-au fost achitate adaosuri pentru cumularea profesiilor în sumă de 11,7 mii lei. În contradicţie cu pct.7 din Anexa nr.1 la H.G. nr.287/93, staţia zonală AMU "Nord" (L.Bogdan) a calculat şi achitat nejustificat, în octombrie 2003, salarii foştilor angajaţi în sumă de 16,6 mii lei.

Deşi H.G. nr.749/99 prevede ca mijloacele băneşti provenite din prestarea serviciilor medicale să fie folosite în special pentru procurarea medicamentelor, materialelor, obiectelor de inventar, întreţinerea şi reparaţia utilajelor medicale, în realitate veniturile prioritar au fost utilizate la remunerarea muncii personalului. Astfel, dacă salariul mediu lunar al unei persoane la CNŞPMP, în anul 2003, a constituit 957 lei, atunci salariul mediu al persoanelor cu funcţii de răspundere (contabil-şef, vicedirectori, director) a alcătuit 3250 lei - 5357 lei, iar la CMP Hînceşti - 974 lei şi, respectiv, 1876 - 5232 lei.

Contrar prevederilor Legii contabilităţii, persoanele cu funcţii de răspundere ale unor instituţii de medicină preventivă n-au asigurat ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor stabilite, întocmirea corectă şi completă a documentelor justificative de trecere a bunurilor materiale şi financiare la cheltuieli, contribuind la majorarea neîntemeiată a cheltuielilor şi, concomitent, a preţurilor la serviciile medicale prestate.

Astfel, contabilul-şef al CMP Hînceşti (dna L.Creţu) a eliberat neîntemeiat mijloace băneşti în sumă de 18,2 mii lei (fiind trecute la cheltuieli 9,0 mii lei, în lipsa semnăturii de primire), a casat bunuri materiale, fără documente justificative, în mărime de 223,3 mii lei, a denaturat darea de seamă privind utilizarea valorilor materiale cu titlu de ajutor umanitar la venituri cu 313,2 mii lei şi la cheltuieli - cu 289,8 mii lei. N-a fost asigurată plenitudinea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice, lipseşte evidenţa decontărilor cu agenţii economici privind prestarea serviciilor cu plată, formularelor tipizate cu regim special (certificate igienice, autorizaţii sanitare), care sînt eliberate agenţilor economici fără control, ignorîndu-se Instrucţiunea privind evidenţa, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente cu regim special, aprobată prin H.G. nr.294/98. Contabilităţile CMP Orhei (M.Gojineţchi), Teleneşti (T.Cazac), Leova (L.Cîrjoleanu), Cimişlia (N.Ciobanu) nu ţin evidenţa strictă a formularelor tipizate cu regim special, precum şi a veniturilor obţinute la momentul prestării serviciilor agenţilor economici, în evidenţa contabilă la venituri fiind reflectate numai sumele încasate.

În anul 2002, CMP Căuşeni (contabil-sef dna G.Mărgineanu) a înregistrat în evidenţa contabilă suma uzurii mijloacelor fixe cu 239,4 mii lei mai mult decît a fost calculată, a efectuat operaţiuni de achitări reciproce în mărime de 50,3 mii lei din contul veniturilor acumulate de la prestarea serviciilor medicale, evitînd conturile trezoreriale.

CMP Orhei a trecut direct la cheltuieli bunurile materiale procurate în sumă de 172,3 mii lei, evitînd subconturile respective. Nejustificat de către acesta au fost trecute la cheltuieli 4,3 tone de combustibil, iar de către staţia zonală AMU "Nord" - 2,8 mii litri. În lipsa evidenţei analitice a mijloacelor fixe şi a fişelor de inventar, în anul 2002, CMP Orhei a micşorat valoarea mijloacelor fixe cu 80,6 mii lei, n-a asigurat depunerea zilnică la conturile bancare deschise în trezorerie a mijloacelor extrabugetare încasate în numerar în sumă de 49,8 mii lei, utilizîndu-le direct din casieria instituţiei.

Situaţii similare controlul a stabilit şi în alte instituţii subordonate ministerului. Centrul fiziopneumologic de reabilitare Tîrnova a reflectat neîntemeiat în evidenţa contabilă cheltuielile pentru energia termică în sumă de 13,4 mii lei pentru încălzirea unei case de locuit amplasată pe teritoriul acestuia.

Institutul Oncologic n-a înregistrat la Oficiul cadastral teritorial Chişinău bunurile imobile în sumă de 84,4 mil.lei, precum şi terenul aferent cu suprafaţa de 13,2 ha.

Persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu păstrarea bunurilor materiale şi mijloacelor financiare n-au asigurat supravegherea şi integritatea acestora, prin ce a fost încălcată Instrucţiunea nr.85/96. Ca rezultat, în perioada de control, au fost admise lipsuri şi delapidări în sumă totală de 673,3 mii lei. La finele anului 2003, soldul de datorii pe lipsurile constatate a constituit 1647,1 mii lei, din care persoanelor culpabile, în baza hotărîrilor judecătoreşti, le-a fost atribuită suma de 194,2 mii lei. Materialele privind lipsurile şi delapidările în sumă de 912,2 mii lei sînt transmise organelor de anchetă. Pe lipsurile în sumă de 540,7 mii lei nu sînt întreprinse măsuri de încasare de la persoanele culpabile. În anii 2002-2003, de la acestea a fost încasată doar suma de 71,2 mii lei (4,3%).

Inventarierea selectivă a mijloacelor fixe la CMP Orhei a stabilit surplus de 17 frigidere în valoare de 28,7 mii lei, la CMP Teleneşti - de 19,5 litri de spirt şi de 253,6 kg clorură de var, la Centrul de hemotransfuzie a sîngelui Bălţi - de bunuri materiale în sumă de 9,6 mii lei.

Controlul a stabilit şi alte încălcări şi neajunsuri economico-financiare reflectate în actele de control, care sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din aparatul central al MS şi instituţiile subordonate a legislaţiei în vigoare, controlului ineficient din partea ministerului asupra utilizării mijloacelor financiare şi asupra administrării adecvate a proprietăţii de stat în instituţiile subordonate, nivelului redus de ţinere a evidenţei contabile, precum şi de către cele ale Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a funcţiilor atribuite la achiziţionarea bunurilor materiale.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate în activitatea economico-financiară a MS şi instituţiilor subordonate, în conformitate cu art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa multiplelor încălcări şi neajunsuri în activitatea Ministerului Sănătăţii (A.Gherman) şi a instituţiilor subordonate privind utilizarea finanţelor publice, inclusiv la realizarea Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală şi se cere:

- să examineze rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi, să elaboreze şi să asigure realizarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control, să aplice sancţiuni disciplinare faţă de persoanele care au încălcat legislaţia în vigoare;

- să ridice responsabilitatea conducătorilor instituţiilor subordonate şi serviciilor contabile ale acestora;

- să intensifice controlul asupra planificării şi utilizării conform destinaţiei de către instituţiile subordonate a alocaţiilor aprobate şi respectării de către acestea a normativelor de cheltuieli stabilite;

- să excludă practica finanţării în prealabil, cu încălcarea legislaţiei, a agenţilor economici, precum şi utilizarea mijloacelor financiare şi materiale ale instituţiilor subordonate pentru întreţinerea aparatului central;

- să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru lichidarea datoriilor debitoare, inclusiv de la prestarea serviciilor contra plată;

- să elaboreze şi să înainteze spre aprobare metodologia de stabilire a tarifelor la serviciile medicale prestate contra plată de instituţiile medico-sanitare, inclusiv la preparatele şi componentele din sînge eliberate instituţiilor medico-sanitare de către Centrele naţionale de transfuzie a sîngelui, examinînd concomitent legalitatea ordinului nr.87 din 24.03.99;

- să asigure ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să estimeze şi să înregistreze în evidenţa contabilă bunurile materiale neluate la intrări, inclusiv surplusurile de bunuri materiale depistate în rezultatul inventarierilor efectuate, concomitent să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea recuperării din contul persoanelor vinovate a lipsurilor depistate;

- să intensifice controlul asupra formării şi utilizării mijloacelor speciale de către instituţiile subordonate, potrivit actelor normative în vigoare;

- să asigure administrarea eficientă a proprietăţii de stat, precum şi coordonarea raţională a activităţii economico-financiare a instituţiilor subordonate;

- să aprobe statele de personal ale instituţiilor medico-sanitare, ţinînd cont de necesităţile reale ale acestora;

- să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare, recuperarea sumelor plătite ilicit de către persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiilor din subordine, inclusiv a plăţilor achitate neîntemeiat la retribuirea muncii, precum şi a sumelor pentru energia termică consumată de persoane fizice şi achitată din contul mijloacelor bugetare;

- să întreprindă măsurile necesare în vederea acumulării veniturilor extrabugetare, excluzînd practica de efectuare a cheltuielilor în lipsa devizului de cheltuieli aprobat pentru instituţie;

- să respecte întocmai cerinţele evidenţei contabile de înregistrare a formularelor de strictă evidenţă, de trecere la cheltuieli a bunurilor materiale (în special a benzinei) şi a mijloacelor băneşti;

- să efectueze, în condiţiile legii, achiziţionarea de mărfuri, lucrări, servicii, urgentînd prezentarea spre aprobare a Regulamentului cu privire la achiziţionarea medicamentelor, produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, consumabilelor, articolelor de tehnică şi de uz medical şi ordinea selectării în bază de concurs a furnizorilor pentru necesităţile sistemului de sănătate;

- să întreprindă măsurile prevăzute de legislaţie în vederea înregistrării imobilului şi terenului aferent Institutului Oncologic la Oficiul cadastral teritorial Chişinău, excluzînd din bilanţul contabil apartamentele privatizate amplasate pe str. N.Testemiţanu.

2. Se obligă spitalele raionale să transfere la bugetul de stat veniturile obţinute neîntemeiat de la realizarea contra plată a componentelor şi preparatelor din sînge în sumă de 73,9 mii lei, primite fără plată de la Centrul naţional de transfuzie a sîngelui Bălţi, inclusiv: Sîngerei (c/f 1003602150443) - 11,9 mii lei; Ocniţa (c/f 91897) - 2,1 mii lei; Teleneşti (c/f 1003606150040) - 10,9 mii lei, Şoldăneşti (c/f 67093) - 2,05 mii lei; Donduşeni (c/f 1003604150574) - 20,55 mii lei; Drochia (c/f 32578524) - 5,4 mii lei; Edineţ (c/f 150817) - 9,0 mii lei; Soroca (c/f 134752) - 12,0 mii lei.

3. Se ia act că:

- MS a aplicat sancţiuni disciplinare faţă de 4 persoane cu funcţii de răspundere (ordinul nr.208 din 08.07.04), CMP Hînceşti - 3 persoane (ordinul nr.37 din 04.06.04), CMP Orhei - 3 persoane (ordinul nr.38 din 21.06.04), CMP Căuşeni - o persoană (ordinul nr.64 din 08.07.04);

- pînă la adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi, MS a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la achiziţionarea medicamentelor, produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, consumabilelor, articolelor de tehnică şi de uz medical şi ordinea selectării în bază de concurs a furnizorilor pentru necesităţile sistemului de sănătate, care a fost remis ministerelor cointeresate pentru avizare;

- pe parcursul controlului, 6 agenţi economici au transferat la bugetul de stat sancţiuni financiare în sumă de 45,6 mii lei;

- contabilul-şef al CMP Hînceşti a restituit în casa instituţiei suma de 9,0 mii lei, neîntemeiat trecută la cheltuieli;

- S.A. "Plai-Dad" a transferat la bugetul de stat costul majorat al lucrărilor efectuate în sumă de 14,5 mii lei.

4. Se aduce la cunoştinţă Ministerului Finanţelor despre încălcările comise la gestionarea şi utilizarea finanţelor publice de către MS şi instituţiile subordonate, folosirea mijloacelor ce aparţin instituţiilor subordonate la întreţinerea aparatului central, precum şi contrar destinaţiei a celor din Fondul centralizat, în vederea intensificării controlului la aprobarea şi utilizarea acestor mijloace, inclusiv pentru realizarea Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală.

5. Se informează Ministerul Economiei despre încălcările şi neajunsurile depistate de control la achiziţionarea bunurilor materiale pentru instituţiile medico-sanitare publice din republică în vederea intensificării măsurilor de control conform competenţei atribuite.

6. Se informează Guvernul despre încălcările şi neajunsurile comise de către conducerea Ministerului Sănătăţii la utilizarea finanţelor publice, inclusiv în cadrul realizării Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală şi se propune:

- să examineze rezultatele controlului şi să întreprindă acţiuni concrete în vederea asigurării utilizării eficiente şi la destinaţie a alocaţiilor bugetare centralizate pentru achiziţionarea bunurilor materiale prevăzute pentru instituţiile medico-sanitare publice din republică în cadrul Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală, precum şi responsabilitatea factorilor de decizie abilitaţi cu gestionarea finanţelor publice, pentru încălcările comise;

- să revizuiască cadrul juridic existent în domeniul de asistenţă medicală, pentru excluderea neconcordanţelor, divergenţelor şi a golurilor în actele legislative şi normative;

- să determine statutul juridic al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate;

- să reexamineze taxele pentru evaluarea şi acreditarea instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice;

- să examineze posibilitatea creării în structura Ministerului Sănătăţii a unui serviciu de revizie financiară, pentru intensificarea controlului financiar de stat intern asupra administrării şi utilizării finanţelor publice;

- să înainteze în Parlament, în ordinea stabilită, propunerea privind interzicerea prin lege a dezafectării mijloacelor băneşti bugetare şi extrabugetare de toate nivelurile sub formă de plată prealabilă pentru achiziţionarea de mărfuri şi servicii.

7. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului, pentru examinare după competenţă, în conformitate cu art.5 din L.nr.1104-XV/02.

8. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre încălcările comise la utilizarea finanţelor publice, în special la efectuarea cheltuielilor nejustificate şi contrar destinaţiei, la achiziţionarea bunurilor materiale pentru instituţiile medico-sanitare publice din republică, precum şi la administrarea neeficientă a patrimoniului public.

9. Se prezintă Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului Republicii Moldova rezultatele controlului asupra eficienţei administrării cheltuielilor la Ministerul Sănătăţii şi realizării Programelor naţionale în domeniul de asistenţă medicală în perioada anilor 2002 - 2004 (trimestrul I), pentru o posibilă luare de atitudine.

10. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 6, 7 din hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)