Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 2 iulue 2004 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003

Numar din data de 2004-07-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dna F.Furculiţă, preşedinţilor unor raioane, primarului mun.Bălţi dl V.Panciuc şi a şefilor Direcţiilor generale finanţe ale acestora, a examinat rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003 şi

a constatat:

Bugetele raioanelor şi bugetul municipiului Bălţi pe anul 2003, unele din care, contrar prevederilor art.22 din Legea privind finanţele publice locale nr.491-XIV din 09.07.99, n-au fost date publicităţii, s-au aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 1455,4 mil.lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost preconizate în sumă de 1668,3 mil.lei, iar cheltuielile - de 1667,5 mil.lei.

Executarea de casă a acestor bugete la partea de venituri constituie 1730,3 mil.lei, sau 103,7 la sută, iar la partea de cheltuieli - 1696,4 mil.lei, sau 101,7 la sută faţă de prevederile anuale. Cheltuielile efective ale bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003 au fost efectuate în sumă de 1635,9 mil.lei, constituind 98,1 la sută, sau cu 60,5 mil.lei mai puţin decît cheltuielile de casă.

Partea de venituri a bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi s-a preconizat a fi formată din: venituri proprii - 483,3 mil.lei; mijloace speciale - 94,2 mil.lei; defalcări, conform normativelor procentuale stabilite prin legea bugetară anuală, din veniturile generale de stat - 366,4 mil.lei; transferuri de la bugetul de stat - 724,2 mil.lei; granturi - 0,2 mil.lei. Real, în anul 2003, din sursele planificate au fost încasate venituri proprii - 498,1 mil.lei, mijloace speciale - 73,0 mil.lei, defalcări din veniturile generale de stat - 436,2 mil.lei, transferuri de la bugetul de stat - 722,9 mil.lei, granturi - 0,1 mil.lei.

Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul al doilea şi cele de nivelul întîi, în procesul elaborării bugetelor, au admis încălcări ale prevederilor L.nr.491-XIV din 09.07.99, fiind stabilite multiple cazuri de prognozare incorectă a bazei fiscale, inclusiv în mun.Bălţi - cu 1,2 mil.lei, r-nele Briceni - cu 1,4 mil.lei, Făleşti - cu 1,0 mil.lei etc.

Concomitent, unii factori de decizie ai autorităţilor administraţiei publice locale, ignorînd prevederile alin.(1), (2) art.19 din L. nr.491-XIV din 09.07.99, la elaborarea bugetelor, au majorat calculele necesarului de mijloace bugetare la partea de cheltuieli cu circa 18,1 mil.lei: inclusiv r-nele Ungheni - cu 4,0 mil.lei, Sîngerei şi Ialoveni - a cîte 3,9 mil.lei etc.

Prognozarea incorectă a bazei fiscale şi majorarea necesarului de cheltuieli au determinat majorarea nejustificată a transferurilor din bugetul de stat cu circa 12,5 mil.lei (r-nele Ungheni - cu 3,0 mil.lei, Ialoveni - cu 2,4 mil.lei, Briceni - cu 2,1 mil.lei, Teleneşti - cu 1,7 mil.lei, mun. Bălţi - cu 1,2 mil.lei etc.).

Încălcînd prevederile Codului fiscal, unele primării au acordat scutiri la impozitele locale în lipsa actelor de estimare a pierderilor respective, neefectuînd modificările în bugetele aprobate cu sumele facilităţilor acordate (Leova - cu 337,7 mii lei, Anenii Noi - cu 66,9 mii lei etc.).

În anul 2003, bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi le-a fost achitată integral datoria bugetului de stat la transferurile preconizate pe anul 2002 în sumă totală de 69,9 mil.lei, inclusiv transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor - 64,1 mil.lei şi transferuri cu destinaţie specială, prevăzute pentru investiţii capitale - 5,8 mil.lei. Aceste transferuri nu s-au inclus în planul precizat al părţilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor respective pe anul 2003, iar reflectarea lor numai la executarea de casă a majorat artificial executarea părţilor de venituri şi cheltuieli. Astfel, în anul 2003, executarea părţii de venituri a bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi s-a majorat de la 99,5% pînă la 103,7% (+4,2%), iar a părţii de cheltuieli - de la 97,6% pînă la 101,7% (+4,1%).

Concomitent, Ministerul Finanţelor n-a transferat integral în bugetele raioanelor mijloacele prevăzute de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe a.2003 nr.1463-XV din 15.11.02, admiţînd la finele anului formarea datoriilor bugetului de stat faţă de bugetele UAT la transferurile prevăzute din fondul de susţinere financiară a teritoriilor pentru nivelarea posibilităţilor financiare - în sumă de 70,9 mil.lei şi la transferurile cu destinaţie specială, prevăzute pentru finanţarea investiţiilor capitale - de 0,25 mil.lei. Transferurile de la bugetul de stat în bugetele UAT au fost efectuate neproporţional. Totodată, majoritatea UAT, la rîndul lor, n-au repartizat în mod echitabil transferurile preconizate bugetelor locale de la bugetul raional (Nisporeni - de la 58% pînă la 100%, Călăraşi - de la 36% pînă la 100% etc.).

Unele autorităţi executive ale raioanelor, încălcînd L.nr.491-XIV din 09.07.99, n-au asigurat acumularea deplină în bugete a veniturilor proprii preconizate pentru a.2003, neîncasările acestora constituind circa 7,7 mil.lei, din care în bugetele raioanelor: Căuşeni - 3,0 mil.lei, Cimişlia - 0,9 mil.lei etc.

Neasigurarea încasării depline a plăţilor de bază, calculate de către agenţii economici, a determinat formarea restanţelor faţă de bugetele raioanelor şi bugetul mun. Bălţi, care la 01.01.04 constituiau 210,7 mil.lei. Cele mai mari restanţe ale plăţilor de bază s-au format la impozitul funciar - 113,7 mil.lei; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 47,2 mil.lei; impozitul pe venitul din salariu - 19,3 mil.lei; taxa pentru amenajarea teritoriului - 9,9 mil.lei, impozitul pe bunurile imobile - 7,8 mil.lei etc. În aspect teritorial, restanţe la bugetele UAT au înregistrat mun. Bălţi - 7,8 mil.lei şi raioanele: Cahul - 12,9 mil.lei, Căuşeni - 11,8 mil.lei, Anenii Noi - 10,0 mil.lei, Ialoveni - 9,7 mil.lei, Hînceşti - 9,6 mil.lei, Ungheni - 9,0 mil.lei etc.

Contrar prevederilor legale, 13 primării din r-nul Hînceşti au stins restanţele persoanelor fizice la impozitul funciar (păşuni) din contul mijloacelor bugetelor respective, dezafectîndu-se în acest scop mijloace din soldurile disponibile în sumă de 548,0 mii lei.

În urma controlului insuficient asupra plenitudinii şi corectitudinii calculării taxei pentru parcarea transportului, în bugetul mun. Bălţi pe a.2003 nu s-au încasat venituri în sumă de 133,4 mii lei

Suma neîncasărilor de mijloace speciale de la executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetele raioanelor constituie circa 21,2 mil.lei, din care n-au fost încasate în bugetele raioanelor: Briceni - 2,1 mil.lei, Cahul - 2,1 mil.lei, Edineţ - 1,6 mil.lei etc.

Au fost stabilite divergenţe între datele privind veniturile încasate în bugetele UAT şi datele IFS teritoriale, şi anume: în r-nele Ialoveni - 1103,4 mii lei, Călăraşi - 865,7 mii lei, Rîşcani - 789,3 mii lei, Căuşeni - 772,4 mii lei etc.

La 01.01.04, bugetele raioanelor şi bugetul mun. Bălţi înregistrau datorii debitoare în sumă de 28,0 mil.lei, din care datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat, stabilite de control, în sumă de 3,2 mil.lei, inclusiv 1,0 mil.lei - înregistrate la primăria Zguriţa, r-nul Drochia, în urma realizării secţiei de sucuri din or. Drochia firmei "Vudpecher" S.R.L. (în mai 2001) şi neachitării de către cumpărător a costului acesteia pînă la finele controlului.

Datoriile creditoare la aceeaşi situaţie au constituit 158,2 mil.lei, din care cu termenul de prescripţie expirat, stabilite de control, - 2,3 mil.lei, inclusiv în r-nele: Ocniţa - 1,5 mil.lei, Străşeni - 410,2 mii lei, Nisporeni - 154,5 mii lei, Edineţ - 114,9 mii lei etc.

Contrar L.nr.491-XIV din 09.07.99 executorii de buget ai autorităţilor executive ale unor raioane, precum şi ai unor primării din cadrul acestor raioane, în anul 2003, au admis depăşiri ale limitelor de cheltuieli aprobate, şi anume: în r-nele Ungheni - 5,40 mil. lei, Călăraşi - 3,5 mil.lei, Nisporeni - 2,8 mil.lei, Hînceşti - 2,5 mil.lei etc.

În contradicţie cu alin.(5) art.25 din L. nr.1463-XV din 15.11.02, unii ordonatori de credite au admis dezafectarea mijloacelor bugetare sub formă de plată prealabilă, cu depăşirea termenului de 30 de zile. Controlul selectiv a stabilit astfel de cazuri în sumă de circa 828,8 mii lei.

Consiliul raional Orhei, în lipsa studiului necesarului de cheltuieli şi a devizului aprobat, a dezafectat din bugetul raional mijloace în sumă de 560,0 mii lei pentru susţinere financiară a Clubului de fotbal "Orhei".

Conform rezultatelor executării de casă a bugetelor, 14 raioane au încheiat anul bugetar cu un deficit de 19,9 mil.lei, iar 17 raioane şi mun. Bălţi au încheiat anul bugetar cu un excedent în sumă de 53,8 mil.lei.

La finele anului 2003 la conturile bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi s-au format solduri de mijloace băneşti disponibile în sumă de 161,3 mil.lei, sau cu 20,0 mil.lei mai mult decît în anul precedent.

Controlul selectiv a stabilit că, contrar prevederilor L.nr.491-XIV din 09.07.99, unele autorităţi executive ale administraţiei publice locale, fără aprobarea de către consiliile respective a rectificărilor la bugetele aprobate, au admis utilizarea mijloacelor soldurilor disponibile în sumă de circa 36,1 mil.lei, precum şi a mijloacelor încasate din bugetul de stat sub formă de transfer cu destinaţie specială în sumă de 2,6 mil.lei.

Ignorîndu-se prevederile H.G. nr.688 din 10.06.03 şi H.G. nr.689 din 10.06.03, au fost admise cazuri de majorare a cheltuielilor pentru întreţinerea unităţilor neprevăzute în statele de personal cu circa 207,5 mii.lei, inclusiv în r-nele: Căuşeni - cu 93,4 mii lei, Basarabeasca - cu 79,9 mii lei, Cimişlia - cu 34,2 mii lei etc. Din bugetul raional Basarabeasca au fost efectuate cheltuieli în sumă de 769,4 mii lei pentru întreţinerea a 85 unităţi de personal, fără a fi aprobate de Consiliul raional Basarabeasca. Primăria mun. Bălţi, pentru întreţinerea personalului supranormativ al Secţiei Gospodăriei Municipale, a utilizat neîntemeiat mijloace extrabugetare în sumă de 69,9 mii lei.

Unele autorităţi executive (r-nele Cahul, Ocniţa, Drochia, Rîşcani) ale administraţiei publice locale, încălcînd actele legislative şi normative în vigoare, au stabilit adaosuri şi suplimente majorate la salariu şi, totodată, au atribuit incorect grade de calificare funcţionarilor publici.

În lipsa controlului din partea Direcţiilor generale finanţe ale raioanelor Cahul şi Cantemir, precum şi din partea Trezoreriilor teritoriale respective, executorii de buget, încălcînd art.5 din L. nr.491-XIV din 09.07.99 şi ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", au admis încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale fără întocmirea şi aprobarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale. La unele instituţii finanţate din bugetul raionului Făleşti devizele de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale s-au precizat cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 348,6 mii lei.

Bugetele r-nelor Briceni şi Ocniţa au fost rectificate din contul sursei de venit "Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare", cu încălcarea prevederilor art.27 din L. nr.491-XIV din 09.07.99, neavînd încasate la momentul rectificărilor sume ce depăşesc prognoza anuală. La elaborarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloacele extrabugetare ale instituţiilor finanţate de la bugetul raional Basarabeasca, în acestea n-au fost incluse soldurile mijloacelor la începutul anului în mărime de 152,6 mii lei şi datoria debitoare pe anii precedenţi în sumă de 37,0 mii lei, iar la aprobarea bugetelor Cimişlia, Basarabeasca etc. n-au fost prezentate anexele cu tarifele la serviciile cu plată, prestate de instituţiile finanţate de la bugetul respectiv.

Unele autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi au angajat împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar cu depăşirea nivelului de 5% din totalul veniturilor proprii, respectiv de la bugetele UAT de nivelul al doilea: Ungheni - cu 3420,1 mii lei, Edineţ - cu 501,5 mii lei, Glodeni - cu 340,0 mii lei etc. Atît autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, cît şi cele de nivelul al doilea n-au întreprins măsurile necesare de rambursare a acestor împrumuturi. Astfel, r-nul Ungheni, la 01.01.04, înregistra soldul nerambursat (inclusiv datorii pe anii precedenţi) al acestor împrumuturi în mărime de 6748,8 mii lei, r-nul Sîngerei - de 329,6 mii lei, r-nul Călăraşi - de 248,6 mii lei etc.

Contrar prevederilor art.12 din L. nr.491-XIV din 09.07.99, Consiliul raional Ocniţa, pentru recuperarea cheltuielilor efectuate suplimentar de către unele bugete locale, a alocat acestora mijloace sub formă de transferuri în sumă de 1,2 mil.lei.

În contradicţie cu prevederile art.4 din Legea fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000, n-au fost transferate alocaţiile în cuantumul prevăzut de către autorităţile locale ale raionului Ocniţa în sumă de 84,3 mii lei, iar contrar art.41 din Legea privind protecţia socială a invalizilor nr.821-XII din 24.12.91 - alocaţiile în scopurile prevăzute de la bugetele raionale Ocniţa - în sumă de 214,8 mii lei şi Donduşeni - de 158,0 mii lei.

Ordonatorii principali ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale Basarabeasca şi Hînceşti n-au aprobat devizele de cheltuieli din bugetele raionale în sumă de, respectiv, 15,3 mil.lei şi 2,1 mil.lei.

Contrar art.4 din L. nr.1166-XIII din 30.04.97, factorii de decizie ai unor autorităţi ale administraţiei publice locale au achiziţionat mărfuri şi servicii fără organizarea procedurii de achiziţii publice. Astfel de cazuri s-au stabilit în raioanele: Basarabeasca - de 570,0 mii lei; Glodeni - de 200,3 mii lei etc. Încălcînd art.25 din legea menţionată şi pct.4 din Regulamentul cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin H.G. nr.832 din 13.08.01, unii executori de buget ai primăriei mun. Bălţi neîntemeiat au divizat suma mijloacelor bugetare pentru procurarea computerelor, cărbunelui, reparaţia curentă şi întreţinerea drumurilor în sumă totală de 2,2 mil.lei. Încălcări analogice au fost stabilite şi în raioanele Sîngerei, Ungheni etc.

Încălcînd art.18 din L. nr.491-XIV din 09.07.99, în lipsa Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, aprobat în modul stabilit, Consiliul raional Ialoveni a emis decizia privind utilizarea mijloacelor acestui fond în sumă de 251,9 mii lei, depăşind limita aprobată cu 21,6 mii lei. Consiliul raional Nisporeni a aprobat fondul de rezervă, depăşind limita prevăzută (2%) cu 132,7 mii lei.

Controlul a stabilit încălcări la gestionarea şi asigurarea integrităţii patrimoniului. Contrar art.7 din L. nr.861-XII din 14.01.92, au fost date în arendă suprafeţe de către Consiliul raional Teleneşti (în lipsa contractului), 5 primării din r-ul Hînceşti (arenda fără plată), iar Consiliul municipal Bălţi a scutit unii agenţi economici de plata pentru arendă, micşorînd-o, totodată, cu costul lucrărilor de reparaţie ce nu ţin de spaţiul arendat.

Contrar Regulamentului aprobat prin H.G. nr.688 din 09.10.95, Consiliul raional Hînceşti a transmis gratuit la balanţa S.A. "Moldtelecom" încăperea cu suprafaţa de 125,2 m2, în valoare de 79,6 mii lei. Cu încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul local Pîrîta, r-nul Dubăsari, a transmis gratuit Asociaţiei obşteşti "Orăşelul copilăriei" tabăra de odihnă a copiilor cu costul de bilanţ în mărime de 766,2 mii lei. N-a fost înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Orhei dreptul de proprietate asupra edificiului "Stadionul orăşenesc" în valoare de 164,0 mii lei şi la OCT Ialoveni - dreptul de arendă a Casei de cultură, la reparaţia căreia s-au utilizat 100,0 mii lei din fondul de rezervă al raionului.

Consiliul judeţean Chişinău, timp de 2 ani, n-a luat la evidenţă patrimoniul Întreprinderii de stat "Casa de odihnă Fluxul Nistrului", transmisă judeţului prin H.G.nr.1330 din 29.12.2000. Patrimoniul menţionat a fost luat la evidenţă cu încălcarea pct.21, 28 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.688 din 09.10.95 şi nerespectarea indicaţiei Guvernului nr.1311-27 din 20.01.03, adică abia la 20.03.03, şi transmis ulterior primăriei Molovata Nouă, în baza deciziei Consiliului judeţan Chişinău din 22.04.03. La rîndul său, Consiliul local Molovata Nouă a decis să reorganizeze întreprinderea menţionată în întreprindere de deservire comunală. Cu toate că Casa de odihnă se afla în gestiunea Ministerului Agriculturii (fondatorul principal), acesta a fost înlăturat de la procedura reorganizării. Primăria Molovata Nouă, bazîndu-se pe decizia Consiliului local nr.19 din 13.12.01, care nu avea putere juridică, deoarice la acel moment mijloacele fixe respective nu-i aparţineau, a dat în arendă firmei "Ecanur Lux" S.R.L. patrimoniul menţionat pe un termen de 10 ani. Ulterior, prin decizia Consiliului local Molovata Nouă nr.6/17 din 25.03.04 (fără tender şi expertiza valorii obiectului la momentul vînzării), a fost permisă vînzarea Casei de odihnă (construcţii capitale), prin negocieri directe, firmei "Ecanur Lux" S.R.L., la preţul de 128,0 mii lei, care a fost diminuat faţă de costul de bilanţ (155,6 mii lei) cu 27,6 mii lei.

Au fost stabilite încălcări ale modului de organizare şi ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare. Astfel, primăria Sturzovca, r-nul Glodeni neîntemeiat a majorat cu 398,7 mii lei datoria creditoare la 01.01.03 şi a micşorat cu 239,7 mii lei cheltuielile efective la 01.01.04. De asemenea, neîntemeiat a fost micşorată datoria debitoare în sumă de 2,8 mil. lei a S.R.L. "Bălţi-Gaz" faţă de bugetul raional Sîngerei pentru construcţia gazoductului Alexăndreni-Sîngerei. În darea de seamă a bugetului raionului Călăraşi nejustificat s-au majorat cu 27,5 mii lei datoriile creditoare ale primăriei Sipoteni la capitolul "Investiţii capitale". A fost stabilită diferenţa de 309,8 mii lei dintre datele reflectate în darea de seamă anuală privind executarea bugetului raionului Basarabeasca şi datele din evidenţa contabilă.

Încălcînd prevederile art.15 şi 16 din L. nr.426-XIII din 04.04.95, primăria Parcani, r-nul Şoldăneşti n-a reflectat în evidenţa contabilă clădirea nefinisată a şcolii de cultură generală în valoare de 2,4 mil.lei. Din cele 290,0 mii lei, finanţate în conformitate cu H.G. nr.1520 din 18.12.03, primăria Parcani a transferat 241,0 mii lei firmei "Protecţia" S.A., trecîndu-le la cheltuieli în lipsa documentelor justificative. N-au fost luate la evidenţa contabilă şi lucrările de gazificare a localităţii Brezoaia din r-nul Ştefan Vodă în sumă de 322,2 mii lei (construcţie nefinisată).

În temeiul deciziei Consiliului raional Taraclia, Direcţia generală finanţe a raionului Taraclia, în lipsa devizului de cheltuieli, a procurat şi a repartizat gratuit Întreprinderii municipale "Apă-Canal" Taraclia mijloace fixe în sumă de 546,0 mii lei. Contabilitatea Consiliului raional, în lipsa documentelor justificative de procurare, a luat la bilanţ costul spaţiului locativ în mărime de 82,0 mii lei. Totodată, pentru reparaţia acestui spaţiu locativ, din bugetul raional Taraclia au fost dezafectate 25,0 mii lei. De asemenea, au fost scoase din evidenţa contabilă costul "Activelor materiale în curs de execuţie" în mărime de 10223,8 mii lei. Primăria Abaclia, r-nul Basarabeasca neîntemeiat a scos din evidenţa contabilă mijloace fixe în sumă de 3789,1 mii lei (obiecte de menire socială, primite de la CAP "Calea Basarabiei").

În urma inventarierii efectuate în perioada controlului la primăria Zguriţa, r-nul Drochia, s-au constatat lipsuri de bunuri materiale (aflate în gestiunea fostului primar dl V.Guţu), care la situaţia din 16.04.04 constituiau suma de 1,8 mil.lei.

Unii ordonatori de credite ai autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea au casat bunuri contrar pct.7, 9, 10 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin H.G. nr.500 din 12.05.98 (r-nele Leova - de 2,5 mil.lei, Rezina - de 333,6 mii lei). Totodată, în lipsa controlului din partea conducătorilor serviciilor contabile, s-au admis decontări neargumentate, trecerea la cheltuieli a bunurilor materiale, neconfirmate prin documente justificative, în sumă de 1606,9 mii lei, inclusiv în r-nele: Hînceşti - 1342,1 mii lei, Leova - 240,1 mii lei, Basarabeasca - 14,9 mii lei, Cimişlia - 9,8 mii lei etc.

Controlul selectiv al documentaţiei de deviz şi al proceselor-verbale ale lucrărilor de reparaţie şi construcţie a depistat majorări în sumă de 203,6 mii lei. Astfel, contrar H.G. nr.1570 din 09.12.02, la întocmirea de către unii executori de buget din raionul Ocniţa a documentaţiei de deviz şi a proceselor-verbale ale lucrărilor de reparaţie executate au fost majorate normele de calcul prin metoda de resurse cu 145,5 mii lei, iar în rezultatul majorării cheltuielilor de regie şi a nivelului rentabilităţii volumul lucrărilor de reparaţie a străzilor din oraşul Glodeni s-a majorat cu 44,4 mii lei şi din or. Rîşcani - cu 13,7 mii lei.

În urma controlului au fost stabilite şi alte încălcări, expuse în actele de control ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.

Încălcările şi neajunsurile constatate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile executive şi reprezentative ale raioanelor şi mun. Bălţi a legislaţiei în vigoare la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor, precum şi a administrării ineficiente a bunurilor care le aparţin.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre încălcările şi neajunsurile depistate la elaborarea şi executarea bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi, pentru luare de atitudine, prin intermediul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, conform competenţei.

2. Se atenţionează preşedinţii raioanelor şi primarul mun. Bălţi asupra multiplelor încălcări ale legislaţiei în vigoare, stabilite la elaborarea şi executarea bugetelor acestora pe anul 2003, şi se cere, în calitatea lor de ordonatori de credite:

2.1. elaborarea programului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor depistate pe parcursul controlului şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor executive, care au comis încălcări la elaborarea şi executarea bugetelor respective pe anul 2003, precum şi la gestionarea mijloacelor bugetare;

2.2. asigurarea prognozării reale a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a colectării depline şi în termen a veniturilor stabilite;

2.3. asigurarea respectării legislaţiei la:

- angajarea împrumuturilor, cu îndeplinirea angajamentelor contractuale;

- formarea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare;

- contractarea mărfurilor pentru necesităţile publice;

- constituirea şi utilizarea fondurilor de rezervă şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;

- darea în arendă şi transmiterea patrimoniului de la o balanţă la alta;

2.4. neadmiterea rectificării nelegitime a bugetelor şi asigurarea menţinerii echilibrului bugetar;

2.5. asigurarea verificării integrale în cadrul raioanelor şi mun. Bălţi a veridicităţii datoriilor debitoare şi creditoare, inclusiv a celor cu termenul de prescripţie expirat, şi întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.6. neadmiterea dezafectării mijloacelor bugetare contrar prevederilor legale;

2.7. remiterea spre examinare Consiliilor raionale şi Consiliului municipal Bălţi a materialelor controalelor efectuate de Curtea de Conturi;

2.8. întreprinderea măsurilor de lichidare a încălcărilor depistate în evidenţa contabilă a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.

3. Se propune preşedintelui raionului Hînceşti să asigure întreprinderea măsurilor privind ţinerea în primării a evidenţei restanţelor persoanelor fizice la impozitul funciar (păşuni), cu restabilirea în evidenţa contabilă a restanţelor stinse din contul mijloacelor bugetelor locale respective.

4. Se cere preşedinţilor raioanelor Leova, Rezina, Basarabeasca, Cimişlia întreprinderea măsurilor privind restabilirea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale în sumă de, respectiv, 2,74 mil.lei, 333,6 mii lei, 14,9 mii lei şi 9,8 mii lei.

5. Se propune consiliilor raionale şi consiliului mun. Bălţi să examineze rezultatele controalelor efectuate de Curtea de Conturi şi să întreprindă, după competenţă, măsurile de rigoare pentru lichidarea neajunsurilor depistate, asigurînd respectarea legislaţiei la aprobarea bugetelor pe anul bugetar următor. Concomitent, se informează Procuratura municipiului Bălţi despre transmiterea spaţiului locativ din str. Suceava 16 persoanei fizice T.Pascari.

6. Se cere de la preşedinţii raioanelor Ialoveni şi Orhei înregistrarea la Oficiile Cadastrale Teritoriale a drepturilor de arendă şi, respectiv, de proprietate asupra edificiilor nominalizate.

7. Se propune Consiliului raional Taraclia să întreprindă măsuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind restabilirea în bugetul raional a mijloacelor dezafectate în sumă de 25,0 mii lei.

8. Se cere de la Inspecţia de Stat în Construcţii întreprinderea măsurilor privind efectuarea unui control (conform competenţei) asupra întocmirii documentaţiei de deviz şi a proceselor-verbale ale lucrărilor executate în r-nele Ocniţa, Glodeni, Rîşcani la reparaţia străzilor.

9. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului pentru examinare, după competenţă, în conformitate cu art.5 din L.nr.1104-XV din 06.06.02.

10. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la aprobarea şi executarea bugetelor raioanelor şi mun.Bălţi şi se propune reexaminarea modului de reflectare în dările de seamă asupra executării bugetelor UAT a rectificărilor din mijloacele soldului disponibil la începutul anului şi mijloacele primite în anul de gestiune de la bugetul de stat pe decontările din anul precedent.

11. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

12. Despre executarea cerinţelor pct.3-10 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)