Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 2 iulie 2004 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2003

Numar din data de 2004-07-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului municipiului Chişinău dl M. Furtună, şefului Direcţiei generale finanţe a Primăriei mun. Chişinău dl V. Ghilescu, contabilului-şef al Primăriei mun. Chişinău dna E.Ciumac, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, a examinat rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Chişinău în anul 2003 şi

a constatat:

În anul 2003 partea de venituri a bugetului municipiului Chişinău a fost executată în sumă de 1056139 mii lei, sau la nivelul de 111,5 la sută faţă de plan, care, prin deciziile Consiliului municipal, a fost precizat în sumă de 946948,4 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit suma de 970744,8 mii lei, sau 103,8 la sută faţă de cele precizate (935071,3 mii lei).

La aprobarea bugetului pe anul 2003 Consiliul municipal a încălcat Legea privind finanţele publice locale nr. 491-XIV din 09.07.99, depăşind cu 27 de zile termenele prevăzute. Bugetele oraşelor, comunelor şi satelor, cu excepţia or. Sîngera, de asemenea, au fost aprobate de către consiliile locale respective cu încălcarea termenului prevăzut în legea menţionată, unele bugete locale (or. Durleşti, com. Cruzeşti, Băcioi) fiind aprobate într-o singură lectură.

Bugetul municipal Chişinău a fost aprobat cu admiterea unor divergenţe între sumele indicate în decizia Consiliului municipal şi cele din baza de date privind aprobarea şi executarea bugetului, şi anume: la grupele principale "învăţămîntul"- de 197,7 mii lei, "gospodăria comunală" - de 300,0 mii lei, "investiţii capitale " - de 4702,5 mii lei. Corelarea indicatorilor bugetului municipal, stabiliţi incorect la aprobarea bugetului, a fost efectuată ulterior.

La executarea de casă a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (bugetului municipiului Chişinău) se întocmesc două dări de seamă: una - de către Trezoreria teritorială, în care planul precizat include modificările din toate sursele de finanţare, şi alta - de către Direcţia generală finanţe a Primăriei mun. Chişinău, în care nu sînt incluse rectificările din mijloacele soldului disponibil la începutul anului şi mijloacele primite în anul de gestiune din bugetul de stat pe decontările din anul precedent. Diferenţa dintre aceste dări de seamă pe anul 2003 a alcătuit la venituri suma de 3188,8 mii lei, iar la cheltuieli - 58552,4 mii lei.

Consiliul municipal, prin deciziile sale, a precizat planul la transferuri în sumă de 46240,0 mii lei, sau cu 1880,0 mii lei mai mult decît prevede Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463 - XV din 15.11.02, fără a fi alocate de către Direcţia generală finanţe a Primăriei municipiului Chişinău pînă la finele anului pentru bugetul municipal, bugetele oraşelor, comunelor (satelor). Contrar L. nr. 491-XIV din 09.07.99, în anul 2003, Direcţia generală finanţe a Primăriei mun. Chişinău a transferat primăriei Cruzeşti cu 27,5 mii lei mai mult faţă de planul precizat. Transferurile efectuate primăriilor Bubuieci şi Tohatin contravin clasificaţiei bugetare. Ca rezultat, la unele articole transferurile au fost suprafinanţate, iar la altele - finanţate incomplet. Totodată, Direcţia generală finanţe a Primăriei municipiului Chişinău, nerespectînd cerinţele H.G. nr. 1312 din 31.10.03 "Privind repartizarea alocaţiilor pentru majorarea salariilor în sfera bugetară", a transferat suma de 7620,1 mii lei (transferuri cu destinaţie specială pentru majorarea salariilor bugetelor de alt nivel) în lipsa deciziei Consiliului municipal Chişinău.

Contrar Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96, Consiliul municipal, pentru cheltuielile deja efectuate în anul 2003, a adoptat decizia "Cu privire la aprobarea rectificării bugetului municipal Chişinău şi bugetelor locale pe anul 2003" nr. 6/6 din 17.02.2004, modificînd planul pe anul 2003 cu suma de 57527,2 mii lei, inclusiv din mijloacele disponibile la situaţia din 01.01.04.

Consiliul municipal în anul 2003 a repartizat din fondul de rezervă municipal suma de 4652,5 mii lei sau cu 221,5 mii lei mai mult decît suma aprobată. În darea de seamă anuală au fost reflectate cu 2397,2 mii lei mai puţin decît suma repartizată. Astfel, în decizia Consiliului municipal din 25.03.03 a fost stipulat: "alocarea sumei de 2854,4 mii lei, restabilind în urma executării părţii de venituri a bugetului pe 9 luni ale anului 2003 mijloace financiare în sumă de 2262,9 mii lei". Consiliul municipal, prin decizia sus-menţionată, a repartizat Departamentului transport public şi căi de comunicaţie mijloace bugetare în sumă de 2000,0 mii lei pentru construcţia liniei de troleibuze "Centru- Petricani", fapt ce contravine Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Primăriei municipiului Chişinău, care nu prevede cheltuieli pentru investiţii capitale.

În anul 2003, din mijloacele bugetare şi extrabugetare aprobate pentru întreţinerea a 7 instituţii mass-media ale Departamentului relaţii cu publicul au fost utilizate direct din bugetul municipal 5995,9 mii lei şi indirect, prin intermediul Departamentului cultură - suma de 1137,4 mii lei. Consiliul municipal a aprobat documente de constituire numai pentru două întreprinderi municipale: Postul de televiziune "Euro TV-Chişinău" şi Postul municipal de radio "Antena C". "Statele de personal ale subdiviziunilor Departamentului relaţii cu publicul" pentru anul 2003, în număr de 180 de unităţi, cu fondul lunar de salarizare în sumă de 36,8 mii lei, au fost aprobate de către Primăria municipiului Chişinău în lipsa deciziilor respective ale Consiliului municipal, astfel încălcînd alin. (2), lit.g) art.18 din L. nr. 186-XIV din 06.11.98.

Departamentul cultură, în anul 2003, la alin. 113.06 "Cărţi şi ediţii periodice" din Clasificaţia bugetară, a admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de planul precizat cu 251,1 mii lei, formînd datorii creditoare la sfîrşitul anului în sumă de 138,6 mii lei, inclusiv 7,5 mii lei - datoria faţă de S.R.L. "Pro-Noi", formată în urma procurării cărţilor în sumă de 35,4 mii lei în lipsa contractelor.

În municipiul Chişinău nu s-a respectat modul legal de aprobare a efectivului finanţat din mijloace extrabugetare. Contrar L. nr. 491-XIV din 09.07.99, Consiliul municipal Chişinău n-a examinat şi n-a aprobat pentru anul 2003 statele întreţinute din contul mijloacelor speciale, şi anume: pe aparatul Primăriei mun. Chişinău - 37 de unităţi, Departamentul arhitectură şi urbanism - 96,5 unităţi.

Disponibilul de facto al statelor de personal pe municipiul Chişinău, întreţinute de la buget, la sfîrşitul anului 2003 constituia cu 178,5 unităţi mai mult decît se prevede în H.G. nr.688 din 10.06.03 "Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)", cu modificările ulterioare (H.G. nr. 1286/2003), în vigoare de la 31.10.03. În afară de aceasta, la 24.02.04, Consiliul municipal a adoptat o decizie, prin care a aprobat statele de personal ale aparatului Primăriei municipiului Chişinău, preturilor de sector, direcţiilor generale şi direcţiilor Consiliului municipal Chişinău cu 33 de unităţi mai mult decît prevede Hotărîrea Guvernului menţionată.

Totodată, Primăria municipiului Chişinău, neexecutînd cerinţele H.G. nr. 998 din 20.08.03 "Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei", n-a elaborat Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul autorităţii executive a municipiului.

La executarea bugetului municipiului Chişinău pe anul 2003 n-au fost folosite toate posibilităţile de acumulare a veniturilor. Primăria municipiului Chişinău a reflectat în evidenţa contabilă plata pentru arendă calculată cu 6,2 mii lei mai puţin decît prevede contractul de arendă, încheiat cu Întreprinderea mixtă moldo-belgiană "Belisa" S.R.L., fapt ce contravine Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.95.

Primăria Codru, încălcînd Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.97, în anul 2003, a ratat venituri în sumă de 7,6 mii lei de la darea în arendă şi vînzarea loturilor de pămînt. Nerespectîndu-se prevederile Regulamentului cu privire la vînzarea -cumpărarea terenurilor aferente, toate contractele de vînzare-cumpărare au fost întocmite cu achitarea plăţii în rate, nefiind stipulată achitarea ratei inflaţiei.

În anul 2003, Departamentului cultură i-au fost prestate de către Departamentul relaţii cu publicul servicii specializate (vizînd informarea populaţiei şi reflectarea problemelor ce ţin de cultură în municipiu) în sumă ce depăşeşte cu 147,5 mii lei prevederile contractului. Ca rezultat, s-au format datorii creditoare faţă de Departamentul relaţii cu publicul în sumă de 295,4 mii lei, ceea ce contravine prevederilor L. nr. 1463-XV din 15.11.02.

Mijloacele prevăzute pentru investiţii capitale în municipiu nu s-au utilizat în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Contrar deciziei Consiliului municipal, Primăria mun. Chişinău a adoptat decizia "Cu privire la reînceperea construirii bulevardului Mircea cel Bătrîn", prin care Departamentul transport public şi căi de comunicaţie a fost învestit cu dreptul de beneficiar al lucrărilor. Contractul de bază şi acordurile adiţionale privind reconstrucţia bulevardului Mircea cel Bătrîn au fost încheiate cu S.A."Edilitate" dintr-o singură sursă şi înregistrate de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice contrar prevederilor Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166 - XIII din 30.04.97, în lipsa ofertei şi devizului general de lucrări. Acordurile adiţionale de lucrări au fost încheiate cu încălcarea limitelor prevăzute de lege (cu 5307,0 mii lei mai mult de limita de 30%). Real, în anul 2003, Departamentul transport public şi căi de comunicaţie a acceptat şi a înregistrat acte de îndeplinire a lucrărilor la reconstrucţia bulevardului Mircea cel Bătrîn în sumă de 27562,4 mii lei, sau cu 10066,5 mii lei mai mult decît suma total contractată. În total, la reconstrucţia bulevardului, în baza deciziilor Consiliului municipal, au fost executate lucrări în sumă de 35833,0 mii lei, din care 60,0 mii lei s-au utilizat contrar destinaţiei, astfel încălcîndu-se prevederile L. nr.491-XIV din 09.07.99. În anul 2003, în legătură cu construcţia acestui obiect, la grupa principală de cheltuieli "gospodăria drumurilor" au fost admise depăşiri în sumă de 7480,1 mii lei.

Patrimoniul municipiului Chişinău este gestionat cu abateri de la actele normative în vigoare. Departamentul transport public şi căi de comunicaţie, contrar deciziei Primăriei municipiului Chişinău "Cu privire la transmiterea unor mijloace tehnice şi utilaje la balanţa Primăriei", n-a transmis mijloacele fixe în sumă de 4751,0 mii lei la balanţa Primăriei, ci firmei S.A."Edilitate" pentru păstrare temporară. Departamentul n-a supus inventarierii anuale toate mijloacele fixe, la bunurile în sumă de 119,5 mii lei fiind efectuată pe parcursul controlului, ceea ce contravine Regulamentului privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.99.

În contul datoriilor istorice faţă de bugetul local, Primăria mun. Chişinău a procurat de la S.A. "Alfa" încăperi din str. Alba Iulia, 75, cu suprafaţa de 9690,8 m2, care ulterior au fost transmise întreprinderii "Business Incubator Alfa" S.A. cu valoarea de 3392,0 mii lei, ca cotă - parte în capitalul social, fără a lua la evidenţă valoarea acţiunilor în aceeaşi mărime, prin ce au fost încălcate prevederile L. nr. 426-XIII din 04.04.95.

Pe parcursul anului 2003 datoriile creditoare ale instituţiilor întreţinute de la bugetul municipiului Chişinău au fost micşorate cu 39143,2 mii lei, iar datoriile debitoare au fost majorate cu 7118,2 mii lei, inclusiv în sumă de 4764,5 mii lei - formate de către Direcţia construcţii locuinţe şi amenajare (dna S. Mîsliţchi). Direcţia nominalizată a încheiat cu firma "Tehno Test" două contracte pentru procurarea şi montarea contoarelor de evidenţă termică şi a apei calde, şi, prin dispoziţiile de plată nr. 191 din 23.12.03 şi nr.195 din 30.12.03, a transferat, respectiv, sumele de 2208,3 mii lei şi 2791,7 mii lei, în lipsa analizei oportunităţii contractării în condiţiile de achitare prevăzute în contracte. Suma datoriei debitoare de 2791,7 mii lei a fost achitată în luna martie 2004, depăşindu-se cu 42 de zile perioada de responsabilitate financiară prevăzută în alin. (1) art.24 din L. nr.474-XV din 27.11.03, pentru ce urmează a fi aplicate sancţiuni financiare în sumă de 45,0 mii lei (echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la refinanţarea băncilor comerciale pentru perioada de utilizare mai mare de 30 de zile).

Instituţiile bugetare din municipiul Chişinău la contul "decontări cu diferiţi debitori şi creditori" aveau înregistrate în evidenţă la 01.01.04 datorii creditoare cu termenul de prescripţie expirat (formate în anii 1996-1999) în sumă de 1033,3 mii lei, care, conform Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.96, urmau a fi trecute la majorarea finanţării. Concomitent, Primăria municipiului Chişinău, avînd datoria debitoare în mărime de 222,3 mii lei pentru încăperile arendate de către Banca Municipală, a decontat neîntemeiat această sumă cu termen neexpirat.

Evidenţa contabilă în unele instituţii ale municipiului Chişinău este ţinută cu abateri de la prevederile L. nr. 426-XIII din 04.04.95. Contabilitatea Departamentului arhitectură şi urbanism (dna T. Iurcu), încălcînd legea nominalizată şi Regulamentul privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice, nu ţine registrele contabile privind operaţiunile financiare (de casă), cu trecerea lor în darea de seamă, astfel neasigurînd plenitudinea tuturor operaţiunilor economice. Pe parcursul controlului Departamentul cultură, suplimentar, a prezentat darea de seamă privind executarea de casă în sumă de 1999,2 mii lei şi cheltuielile efective în sumă de 2000,0 mii lei.

Datele din dările de seamă privind utilizarea mijloacelor extrabugetare (F. nr.4) ale instituţiilor finanţate de la bugetul municipal, precum şi datele din fişele trezoreriale nu corespund datelor evidenţei contabile. Departamentul transport public şi căi de comunicaţie n-a reflectat la părţile de venituri şi cheltuieli ale dării de seamă suma de 236,3 mii lei, transferată în buget la tipul "plata pentru arenda încăperilor". Departamentul arhitectură şi urbanism a reflectat în darea de seamă cheltuielile din mijloacele speciale în sumă de 3721,0 mii lei, iar în fişa trezorerială - de 3949,0 mii lei, sau cu 228,0 mii lei mai mult.

De menţionat că o parte din încălcările şi neajunsurile depistate în urma controalelor anterioare n-au fost lichidate de către conducerea municipiului Chişinău. Astfel, nu s-au executat cerinţele Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 42 din 11.06.03 "Privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Chişinău în a.2002", în ce priveşte: elaborarea proiectului bugetului anual în conformitate cu prevederile L. nr.491-XIV din 09.07.99; excluderea practicii de avansare a agenţilor economici de către ordonatorii de credite. Consiliul municipal Chişinău a ignorat recomandările din această hotărîre privind neadmiterea adoptării post-factum a deciziilor Consiliului municipal pe acţiunile care au avut loc în perioadele precedente, aprobarea şi modificarea bugetului municipal în strictă conformitate cu legea menţionată, utilizarea mijloacelor bugetare din fondul de rezervă. Nu s-a executat pct. 3 alin.8 din hotărîrea nominalizată privind activitatea Departamentului relaţii cu publicul, determinarea structurii optimale şi a ştatelor de personal, alocarea mijloacelor financiare pentru întreţinerea acestuia, reieşind din necesităţile stricte ale municipiului în serviciile mass-media.

Consiliul municipal Chişinău n-a executat nici pct.1 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 53 din 10.07.03, care prevedea adoptarea unei decizii finale (a fost prezentat proiectul deciziei) privind gestionarea patrimoniului municipal - imobilul din str. Columna 55.

Încălcările şi neajunsurile depistate de control sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale şi structurile subordonate a legislaţiei în vigoare, precum şi a admiterii unor neajunsuri ale cadrului juridic, fapt ce a influenţat negativ asupra formării părţii de venituri şi executării bugetului municipiului Chişinău.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în baza art. 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312 - XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare la elaborarea şi executarea bugetului municipiului Chişinău pe anul 2003.

2. Se informează Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului şi se propune:

- examinarea rezultatelor controlului efectuat de către Curtea de Conturi şi întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate;

- aprobarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv a statelor de personal întreţinute din mijloacele extrabugetare, şi reexaminarea organigramelor şi statelor aprobate ale Primăriei mun. Chişinău şi ale subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău, pentru aducerea lor în corespundere cu actele normative în vigoare;

- aprobarea mijloacelor fondului de rezervă în condiţiile prevăzute de legislaţie şi utilizarea lor în limitele aprobate, excluderea practicii de "restabilire" după utilizarea lor;

- excluderea practicii de adoptare a deciziilor Consiliului municipal post-factum pe acţiunile, care au avut loc în anul bugetar precedent;

- executarea necondiţionată a pct. 3 alin. 8 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 42 din 11.06.03 privind serviciile mass-media în activitatea Departamentului relaţii cu publicul.

3. Se cere de la Primăria mun. Chişinău (dl S. Urechean):

- lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate în urma controlului şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- reexaminarea deciziei nr.18/9 din 17.05.03 "Cu privire la transmiterea unor mijloace tehnice şi utilaje la balanţa Primăriei", în ce priveşte patrimoniul Direcţiei transport public şi căi de comunicaţie în valoare de 4751,0 mii lei, transmis pentru păstrare la S.A."Edilitate" contrar prevederilor actelor normative;

- neadmiterea abaterilor de la indicii de buget aprobaţi de către Consiliul municipal Chişinău;

- repartizarea transferurilor primite de la bugetul de stat în limitele prevăzute de legislaţie, precum şi achitarea lor la bugetele de alt nivel conform destinaţiei şi în mărimea prevăzută în buget;

- ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

4. Se cere de la primăria Codru (dl A. Gîrbu) respectarea legislaţiei în vigoare privind darea în arendă şi vînzarea terenurilor aferente construcţiilor, cu stabilirea ratei inflaţiei.

5. Se solicită de la Inspecţia de stat în construcţii a Republicii Moldova (dl M. Ceban) şi de la Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (dl V. Zgardan) să urgenteze efectuarea expertizei volumului şi calităţii lucrărilor executate de către antreprenorul S.A."Edilitate" la construcţia obiectului "Bulevardul Mircea cel Bătrîn cu linia de troleibuze", în rezultatul căreia va fi adoptată o hotărîre suplimentară.

6. Se cere de la Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a RM efectuarea controlului asupra legalităţii deciziilor Consiliului municipal Chişinău şi actelor normative emise de către Primarul General al municipiului Chişinău.

7. Se propune Ministerului Finanţelor (dna Z. Grecianîi) elaborarea unui regulament de precizare a planului de venituri şi cheltuieli, inclusiv din soldurile disponibile ale bugetelor la începutul perioadei de gestiune, şi excluderea dublării dărilor de seamă cu diferite planuri.

8. Se percepe de la firma "Tehno-Test", în conformitate cu alin. (1) art.24 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.03, suma echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei în mărime de 45,0 mii lei.

9. Se ia act că:

- la 17.02.04, Consiliul municipal Chişinău, prin decizia nr.6/6, post-factum, a aprobat cheltuielile pentru majorarea salariilor (începînd cu 01.09.03) în sumă de 7620,0 mii lei; au fost operate modificări privind destinaţia alocaţiilor financiare în sumă de 1940,0 mii lei pentru construirea liniei de troleibuze pe bd. Mircea cel Bătrîn;

- la 06.04.04, Consiliul municipal Chişinău, prin decizia nr.9/14, a aprobat costul final de deviz al lucrărilor la obiectul "Reînceperea construirii liniei de troleibuze pe bd. Mircea cel Bătrîn" în sumă de 35833,0 mii lei;

- s-au luat la evidenţa contabilă a Primăriei municipiului Chişinău acţiunile în S.A. "Busines - Incubator Alfa" în valoare de 3392,0 mii lei; s-a restabilit datoria debitoare a Băncii Municipale în sumă de 222,3 mii lei; s-a reflectat în evidenţa contabilă suma de 6,2 mii lei, cu prezentarea contului de plată Întreprinderii mixte moldo-belgiene "Belisa" S.R.L.;

- în anul 2004, primăria Cruzeşti a restituit în bugetul municipal suma de 27,5 mii lei.

10.  Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

11. Despre executarea cerinţelor pct. 2, 3, 5, 6, 7 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)