Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 18 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat, analizei datoriei publice şi realităţii dării de seamă pe anul 2003 la Ministerul Finanţelor

Numar din data de 2004-06-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa ministrului finanţelor dna Z.Grecianii, viceminiştrilor dna M.Durleşteanu şi dl Gh.Cojocari, a examinat rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat, analizei datoriei publice şi realităţii dării de seamă pe anul 2003 la Ministerul Finanţelor şi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15 noiembrie 2002, a fost aprobată partea de venituri a bugetului de stat în sumă de 3999,6 mil.lei şi partea de cheltuieli - de 4200,6 mil.lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor (deficit) în sumă de 201,0 mil.lei. Pe parcursul anului bugetar, legea bugetului a suportat şapte rectificări, în urma cărora indicatorii aprobaţi s-au majorat la partea de venituri cu 701,2 mil.lei, iar la partea de cheltuieli - cu 202,0 mil.lei. Ca rezultat, acestea au constituit 4700,8 mil.lei şi, respectiv, 4402,6 mil.lei, cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 298,2 mil.lei.

Potrivit Raportului Ministerului Finanţelor, executarea bugetului de stat pe anul 2003 la venituri a constituit 4573,4 mil.lei, iar la cheltuieli - 4255,1 mil.lei, cu depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor (excedent) de 318,3 mil.lei. Astfel, executarea părţii de venituri a alcătuit 97,3 la sută, sau cu 127,4 mil.lei mai puţin faţă de prevederile anuale (cu rectificări), iar executarea părţii de cheltuieli s-a efectuat la nivel 96,6 la sută, sau cu 147,5 mil.lei mai puţin faţă de prevederile anuale precizate. Raportul ministerului privind executarea bugetului de stat pe anul 2003 în ansamblu corespunde realităţii, cu toate că au fost admise unele abateri de la actele legislative şi normative în vigoare, care au influenţat negativ asupra executării părţilor de venituri şi cheltuieli.

Deşi raportul procentual al executării părţii de venituri globale a bugetului de stat în comparaţie cu prevederile precizate ale planului a constituit 97,3 la sută, în interior, încasările reale pe tipuri de venituri variază.

Controlul asupra încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi în buget a stabilit că în componenţa veniturilor globale ale bugetului de stat (4573,4 mil.lei) veniturilor fiscale le revin 88,6 la sută, ceea ce constituie 4052,3 mil.lei; încasărilor nefiscale - 9,4 la sută, sau 432,3 mil.lei; veniturilor din operaţiunile cu capital - 1,1 la sută, sau 51,3 mil.lei şi transferurilor - 0,9 la sută, sau 37,5 mil.lei.

La 8 tipuri de impozite şi taxe fiscale n-au fost încasate mijloace în sumă totală de 95,9 mil.lei, inclusiv la cap.115 par."Accize la benzină şi motorină" s-au încasat cu 47,5 mil.lei mai puţin (89,0 la sută faţă de prevederi); la cap.115 par."Accizele la vinurile din struguri, divinuri (coniacuri) şi vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon" - cu 23,9 mil.lei mai puţin (37,2 la sută) etc.

Nerespectînd art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, ministerul, pe parcursul anului bugetar, a efectuat restituiri ale taxei pe valoarea adăugată la cota "zero" în sumă totală de 758,0 mil.lei, sau cu 158,0 mil.lei mai mult faţă de sumele precizate.

În anul 2003, încasările nefiscale la bugetul de stat au constituit 108,1 la sută faţă de prevederi. În acelaşi timp n-au fost executate 13 tipuri de încasări nefiscale în sumă totală de 66,3 mil.lei. Din încasările nefiscale, 51,1 la sută revin venitului net al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), acesta constituind 221,0 mil.lei, sau cu 57,0 mil.lei mai mult faţă de prevederi. Sursa principală de formare a venitului net al BNM o constituie dobînzile plătite de minister pentru împrumuturile acordate de către aceasta, care în anul 2003 au alcătuit 204,7 mil.lei.

Veniturile din operaţiunile cu capital au fost încasate în sumă de 51,3 mil.lei, sau la nivel de 57,4 la sută. La paragraful "Veniturile din vînzarea acţiunilor statului" s-au acumulat cu 73,6 mil.lei mai puţine mijloace, ceea ce constituie 5,3 la sută faţă de prevederile anuale, în timp ce la paragraful "Încasările de la vînzarea patrimoniului de stat" s-au încasat de 10 ori mai multe mijloace faţă de prevederi. La paragraful "Veniturile din privatizarea şi din vînzarea întreprinderilor de stat" şi paragraful "Veniturile din vînzarea terenurilor proprietate publică " s-au încasat mijloace la nivel de 187,1 la sută şi, respectiv, 380,6 la sută faţă de prevederile anuale.

Ministerul Finanţelor continuă practica includerii unor venituri şi cheltuieli doar în executarea de casă a bugetului de stat, ceea ce duce la majorarea indicilor privind executarea bugetului. De menţionat că, pe parcursul anului bugetar, partea de venituri a fost precizată de 3 ori (ultima rectificare - la 12.12.03), însă ministerul n-a găsit de cuviinţă de a preciza şi sursa de formare a 12 tipuri de venituri în sumă de 11,6 mil.lei, pe care le-a reflectat doar în executarea de casă a bugetului de stat, astfel majorînd executarea părţii de venituri cu 0,3 la sută.

În urma dezafectării neîntemeiate de către Ministerul Finanţelor în anul 1998 a mijloacelor extrabugetare ale instituţiilor bugetare în sumă de 21,8 mil.lei, pe parcursul anului 2003 au fost ratate acumulări de venituri în mărime de 3,5 mil.lei.

Conform Raportului ministerului, nivelul de finanţare a cheltuielilor a constituit 96,6 la sută, sau cu 147,5 mil.lei mai puţin faţă de planul precizat. Asupra executării sporite a părţii de cheltuieli a influenţat reflectarea numai în executarea de casă a cheltuielilor în mărime de 95,5 mil.lei, suprafinanţările de 15,4 mil.lei, precum şi unele modificări neîntemeiate, aşa ca precizarea incorectă a planului (diminuat cu 75,0 mil.lei) la cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat externe. Ca rezultat, nivelul de executare a părţii de cheltuieli a bugetului de stat a fost mărit artificial cu 4,0 la sută. Astfel, partea de cheltuieli a fost executată la nivel de numai 92,6 la sută, rămînînd nefinanţate cheltuielile prevăzute de lege în mărime de 258,4 mil.lei şi nu de 147,5 mil.lei, după cum se reflectă în raport. De menţionat că numai în ultima zi a anului bugetar instituţiilor le-au fost restituite dispoziţii de plată trezoreriale neexecutate în sumă de 6,1 mil.lei. Acest fapt a condiţionat neachitarea şi majorarea datoriilor creditoare ale instituţiilor bugetare cu deservire de la bugetul de stat.

Pînă în prezent, la minister nu există o modalitate unică de reflectare a datoriilor creditoare în dările de seamă. Astfel, potrivit datelor Raportului anual al Ministerului Finanţelor, la 01.01.04, datoriile creditoare constituiau 322,0 mil.lei. De remarcat că în această sumă au fost incluse datoriile creditoare ale instituţiilor bugetare şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat. În realitate datoriile creditoare constituiau circa 810,7 mil.lei, fiind diminuate cu 488,7 mil.lei, inclusiv 77 mil.lei - datoria faţă de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) şi circa 411,7 mil.lei - datoriile cotelor de membru ale Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale.    

Luînd în consideraţie faptul ca instituţiile bugetare nu sînt finanţate integral în mărimea sumelor preconizate în planurile de finanţare, Ministerul Finanţelor nu efectuează o analiza şi un control mai riguros atît al necesarului de materiale şi alte bunuri pentru instituţiile bugetare, cît şi al situaţiei privind datoriile debitoare. În urma controlului şi analizei dărilor de seama despre materialele şi produsele alimentare ale instituţiilor bugetare, s-a stabilit că la sfîrşitul anului stocul acestor bunuri, format din contul mijloacelor bugetului de stat, a constituit 461,4 mil.lei, în timp ce cheltuielile efectuate în aceste scopuri pe parcursul a.2003 pentru necesităţile instituţiilor au alcătuit 249,8 mil.lei. Totodată, instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat au admis şi formarea datoriilor debitoare în mărime de 53,6 mil.lei.

Controlul asupra distribuirii surselor financiare ale bugetului de stat a stabilit că mijloacele se repartizează neproporţional faţă de veniturile acumulate şi de planurile de finanţare aprobate. Astfel, în ianuarie, au fost acumulate venituri de 125,3 la sută faţă de nivelul aprobat, cheltuielile fiind executate la nivel de numai 52,0 la sută, cu un sold nedistribuit de 140,0 mil.lei; în februarie au fost acumulate venituri de 118,7 la sută faţă de nivelul aprobat, în timp ce cheltuielile au fost executate la nivel de numai 66,2 la sută, cu un sold nedistribuit de 65,9 mil.lei etc.

De asemenea neproporţional au fost finanţate şi cheltuielile bugetului de stat pe ramuri şi tipuri. În aspect funcţional, mai jos de nivelul mediu au fost finanţate cheltuielile pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe - 87,0 la sută; complexul pentru combustibil şi energie - 89,9 la sută; agricultură, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor - 92,2 la sută. Totodată, cheltuielile la grupa principala 1 (2)"Autorităţile executive" au fost executate cu 18,5 la sută peste prevederile anuale (Cancelaria de Stat - 7,5 mil.lei, sau 128,1 la sută); la grupa principala 20 (5) "Ministerul Finanţelor - acţiuni generale" - cu 115 la sută peste prevederile anuale, din contul achitării datoriilor la transferurile bugetelor UAT şi investiţiilor capitale pentru anul 2002.

Au fost finanţate neproporţional şi cheltuielile pe unele articole şi alineate, executările variind de la 23,9 pînă la 215,0 la sută. Astfel, cheltuielile la art.190 "Contribuţia Guvernului la implementarea unor programe" au fost finanţate la nivel de numai 65,2 la sută; la art.138 al.15 "Indemnizaţii în schimbul pensiilor alimentare pentru copii" - de 75,0 la sută; la art.135 al.20 "Ajutoare unice populaţiei conform dispoziţiilor Guvernului" - de 81,9 la sută; la art.271 al.14 "Transferurile capitale pentru lucrările reformei funciare" - de 87,5 la sută. Ţinînd cont de prevederile art.38 din L.nr.1463-XV din 15.11.02, cheltuielile la art.133 (2) "Transferuri cu destinaţie specială către bugete de alt nivel" au fost finanţate la nivel de 215,0 la sută.

Din suma totală a cheltuielilor prevăzute pentru asistenţa şi susţinerea socială, transferurile la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost preconizate în sumă de 397,3 mil.lei şi finanţate în volum de 387,3 mil.lei. În Raportul ministerului, la compartimentul respectiv au fost reflectate datorii debitoare în sumă de 10,4 mil.lei şi datorii creditoare de 128,4 mil.lei. De menţionat că ministerul nu dispune de un mecanism aprobat referitor la raportul dintre bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.

S-au stabilit cazuri cînd ministerul a efectuat cheltuieli neprevăzute în bugetul de stat. Astfel, nerespectîndu-se art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, s-au efectuat cheltuieli neîntemeiate de circa 15,4 mil.lei, inclusiv: 1,5 mil.lei - pentru serviciile de consultanţă la privatizarea companiei vinicole; 7,5 mil.lei - pentru procurarea mijloacelor fixe; 2,6 mil.lei - pentru executarea titlurilor executorii; 3,8 mil.lei - pentru finanţarea altor cheltuieli, care de fapt n-au fost preconizate în bugetul de stat.

Trezoreria Centrală n-a asigurat controlul cuvenit la etapa de efectuare a unor plăţi, ceea ce a cauzat neîncasări la buget. Astfel, din suma de 2465,3 mii lei, transferată Companiei "Raiffeisen Investiment" A.G. pentru serviciile de consultanţă la privatizarea companiei vinicole, Trezoreria Centrală n-a încasat 10% (circa 246,5 mii lei) ca impozit pe venit de la sursa de plată a nerezidentului, încălcînd art.71 şi 91 din Codul fiscal.

Conform art.29 din L.nr.1463-XV din 15.11.02, la aprobarea şi aplicarea tarifului la gazele naturale, în acesta au fost incluse mijloace în valoare de 4 dolari SUA pentru 1000 m3, care urmau a fi utilizate la achitarea datoriei de stat externe, formată prin transmiterea de cambii (90,0 mil.dolari SUA) Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusa de către Guvernul Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2003, la contul curent al ministerului au fost acumulate mijloace în sumă de 35,4 mil.lei. Acestea au fost cheltuite pentru alte plăţi externe, contrar destinaţiei, astfel nerespectîndu-se întocmai prevederile legale.

Prin art. 37 f) din Legea bugetului de stat pe anul 2003, a fost aprobat Fondul extrabugetar pentru realizarea Programului complex de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor la venituri şi cheltuieli în mărime de 9,5 mil.lei, din care veniturile din vînzarea terenurilor proprietate publică constituie 8,0 mil.lei. Potrivit registrului repartizării veniturilor generale de stat pe parcursul anului 2003, veniturile din vînzarea terenurilor proprietate publică au alcătuit 11,4 mil.lei, însă în bilanţul general şi în cartea mare a Trezoreriei de Stat, acestea au fost reflectate în mărime de 14,4 mil. lei, sau cu 3,0 mil.lei mai mult faţă de mijloacele acumulate în realitate. Devierile respective au avut loc în urma transferărilor neîntemeiate de la bugetul de stat la contul special al Guvernului, efectuate de către Trezoreria Centrală.

Pentru realizarea Programului sus-menţionat, Ministerul Finanţelor urma să transfere de la contul special al Guvernului Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru 8,0 mil.lei. Încălcînd L.nr.1463-XV din 15.11.02 şi H.G. nr.728 din 16.06.03, Trezoreria de Stat în realitate a transferat Agenţiei suma de 15,1 mil.lei, sau cu 7,1 mil.lei mai mult faţă de mijloacele aprobate, suprafinanţarea constituind aceeaşi mărime.

Potrivit informaţiei Departamentului datoriei publice al Ministerului Finanţelor, la 01.01.03, datoria Republicii Moldova pentru cotizaţiile de membru al structurilor internaţionale, interparlamentare şi celor în cadrul CSI constituia 401,4 mil.lei. Pe parcursul anului de gestiune, din necesarul de 58,6 mil.lei s-au efectuat transferuri în mărime de 41,9 mil.lei. Au fost stabilite cazuri cînd asemenea cheltuieli au fost efectuate neîntemeiat, din contul alocaţiilor prevăzute la alte grupe principale, din care la grupa principală "Apărare naţională" în sumă de 0,6 mil.lei, pentru întreţinerea reprezentantului militar al Republicii Moldova în NATO, precum şi la grupa principală "Jurisdicţia constituţională" în sumă de 0,1 mil.lei, pentru achitarea datoriei Curţii Constituţionale.

Din contul cheltuielilor bugetare prevăzute la alte grupe principale au fost efectuate cheltuieli în sumă de 25,5 mil.lei pentru investiţii capitale, însă potrivit art.21 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96 aceste cheltuieli urmau a fi reflectate în legea bugetară anuală intr-o poziţie distinctă.

Conform art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, fondul de rezervă al Guvernului a fost aprobat în sumă de 38,0 mil.lei. Pentru hotărîrile Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, luate la evidenţă în perioada gestionară, au fost preconizate cheltuieli în sumă de 36,6 mil.lei, efectuîndu-se finanţări în sumă de 32,7 mil.lei. De cele mai importante sume din fondul de rezervă al Guvernului au beneficiat: Cancelaria de Stat - de 24,6 mil. lei (75,5 la sută din volumul total); Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova - de 1,5 mil.lei; Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor - de 1,0 mil.lei; Ministerul Afacerilor Externe - de 0,9 mil.lei etc. Prin H.G. nr.1579-h din 29.12.03, Cancelariei de Stat i-au fost alocate mijloace bugetare în mărime de 3,1 mil.lei, pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de procurarea terenului de pămînt aferent întreprinderii cu capital străin - sanatoriul "Moldova" din Truscaveţ (Ucraina), care pînă la finele anului de gestiune n-au fost folosite la destinaţie şi, respectiv, conform pct. 18 al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin L.nr.1228-XIII din 27.06.97, urmau a fi restituite în bugetul de stat, ceea ce de fapt nu s-a efectuat. La rîndul său, Cancelaria de Stat a transferat mijlocele în cauză de la contul bugetar la contul extrabugetar al său, astfel acestea rămînînd pînă în prezent neutilizate.

Nerespectînd prevederile art. 37(2) din L.nr.847-XIII din 24.05.96, ministerul practică în continuare contrasemnarea şi executarea hotărîrilor Guvernului în care nu sînt desemnaţi beneficiarii şi sumele concrete (H.G.nr.763-20 din 24.06.03; nr.1491-h din 12.12.03).

În bugetul de stat au fost prevăzute transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale UAT, în sumă de 708,3 mil.lei. Alocaţiile reale s-au efectuat în proporţie de 89,2 la sută, la finele anului înregistrîndi-se un sold nefinanţat în mărime de 76,8 mil.lei. Transferurile au fost repartizate în mod neechitabil. Astfel, mun.Bălţi şi UTA Găgăuzia au primit transferuri de 100 la sută, pe cînd altor unităţi administrativ-teritoriale le-au fost alocate transferuri la nivel de pînă la 78,0 la sută.

Încălcîndu-se art.10 din Legea privind finanţele publice locale nr.491-XIV din 09.07.99 şi Hotărîrea Parlamentului privind clasificaţia bugetară nr.969-XIII din 24.07.96, transferurile cu destinaţie specială în sumă de 67,1 mil.lei, alocate bugetelor UAT, au fost reflectate incorect la grupa 20.5, urmînd a fi reflectate corect la grupa 20.4. Totodată, la finanţarea datoriilor pentru transferuri nu se tine cont de soldurile de mijloace băneşti disponibile la conturile bugetelor UAT care, la 01.01.03, constituiau 209,8 mil.lei, iar la 01.01.04 - 254,8 mil.lei.

Conform rezultatelor anuale, executarea bugetului de stat s-a soldat cu depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 318,3 mil.lei, sau cu 20,1 mil.lei mai mult faţă de suma aprobată. Controlul a stabilit că asupra formării excedentului au influenţat un şir de factori negativi şi pozitivi, şi anume: nefinanţarea cheltuielilor prevăzute de lege în sumă de 258,4 mil.lei, neîncasarea integrală a veniturilor de 170,8 mil.lei, cheltuielile reflectate numai în executarea de casă de 95,5 mil.lei, precum şi suprafinanţările în mărime de 15,4 mil.lei. Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 318,3 mil.lei a fost folosită totalmente la achitarea datoriilor interne şi externe, deşi potrivit art.2 din L.nr.1463-XV din 15.11.02, în acest scop urmau a fi utilizate numai 298,2 mil.lei.

La finanţarea datoriilor externe, ministerul, nerespectînd art.40 din L.nr.847-XIII din 24.05.96, a atras nelegitim şi soldul disponibil de mijloace din bugetul de stat, la 01.01.03, în mărime de circa 62,4 mil.lei.

Prin art.28 din L.nr.1463-XV din 15.11.02, au fost stabilite limitele datoriei de stat interne şi externe, care la 31.12.03 trebuiau să nu depăşească sumele de 3515,4 mil.lei şi, respectiv, de 743,3 mil.dolari SUA. Potrivit Raportului Ministerului Finanţelor, valoarea efectivă a datoriei de stat administrată de Guvern, la finele anului 2003, a însumat 12855 mil.lei, inclusiv datoria de stat internă - 2920,4 mil.lei, din care împrumuturile acordate de Banca Naţională - 1744,0 mil.lei şi hîrtiile de valoare de stat (HVS) în circulaţie - 1176,4 mil.lei şi datoria de stat externă - 751,4 mil.dolari SUA (echivalentul a circa 9934,6 mil.lei). În comparaţie cu 1 ianuarie 2003, datoria de stat internă a înregistrat o creştere de 99,1 mil.lei, sau de 3,5 la sută, iar cea externă - de 27,1 mil.dolari SUA, sau de 3,7 la sută.

Controlul a stabilit că în realitate obligaţiunile de plată la datoria de stat externă însumează circa 775,5 mil.dolari SUA, sau cu circa 24,1 mil.dolari SUA mai mult decît suma indicată în raport. De menţionat că suma de 24,1 mil.dolari SUA o constituie arieratele pe dobîndă, care n-au fost capitalizate şi, respectiv, nu s-au reflectat la datoria de stat externă, inclusiv 12,9 mil.dolari SUA - datorii formate pînă la 01.01.03 şi 11,2 mil.dolari SUA - datorii ale anului 2003. Astfel, modalitatea existentă de reflectare a datoriei de stat externe, voalează sumele arieratelor pe dobînda necapitalizată şi nu redă tabloul real al datoriei de stat.

Prin art.37 din L.nr.1463-XV din 15.11.02, au fost aprobate 11 fonduri extrabugetare cu un volum de venituri în sumă de 127,2 mil.lei, inclusiv soldul la începutul anului - de 41,7 mil.lei. În realitate, însă veniturile acestor fonduri urmau a fi aprobate în sumă totală de 130,0 mil.lei, fiind diminuate cu 2,8 mil.lei. Controlul dărilor de seamă prezentate de către instituţiile bugetare deţinătoare de aceste fonduri a stabilit că veniturile şi cheltuielile de casă au constituit 122,7 mil.lei şi, respectiv, 50,5 mil.lei, iar soldul de mijloace înregistrat la 31.12.03 a alcătuit 72,2 mil.lei, însă în bilanţul contabil închis de Trezoreria Centrală la 31.12.03 veniturile au fost reflectate în mărime de numai 109,8 mil.lei, sau cu 12,9 mil.lei mai puţin, iar suma cheltuielilor şi soldul de mijloace au fost diminuate cu 0,3 mil.lei şi, respectiv, 3,7 mil.lei. De asemenea au fost diminuate veniturile, cheltuielile şi soldurile de mijloacelor speciale şi extrabugetare respectiv cu 49,2 mil.lei, 48,9 mil.lei şi 1,9 mil.lei. Aceste devieri s-au produs în urma deservirii unor conturi prin diferite bănci comerciale, ocolind sistemul trezorerial, prin ce s-a încălcat art.12 din L.nr.847-XIII din 24.05.96 şi art.15 din L.nr.426-XIII din 04.04.95, iar Trezoreria de Stat n-a reflectat în evidenţa contabilă rulajele executate prin băncile comerciale.

Ministerul n-a executat integral cerinţele Hotărîlor Curţii de Conturi nr.45 din 13 iunie 2003 şi nr.58 din 15 iulie 2003, adoptate pe marginea controlului precedent al executării bugetului de stat şi controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor bugetare pentru întreţinerea trezoreriilor. Astfel, pînă în prezent rămîn neexecutate alin.4; 5 şi 7 ale punctului 1 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.45 şi alin.9 al punctului 1 din Hotărîrea nr.58 privind restabilirea în bugetul de stat a veniturilor încasate incorect în bugetul municipiului Chişinău în sumă de 807,2 mii.lei, precum şi prevederile alin.8; 11; 12 ale ultimei hotărîri.

Neajunsurile şi încălcările depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării unor prevederi ale actelor normative şi legislative în vigoare şi neaplicării, în unele cazuri, de către conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale Ministerului Finanţelor a principiilor de eficacitate şi raţionalitate la gestionarea mijloacelor bugetare, fapt care a influenţat negativ asupra executării bugetului de stat pe anul 2003.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de rezultatele controlului, în conformitate cu art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea Ministerului Finanţelor asupra încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare stabilite în activitatea ministerului la executarea bugetului de stat pe anul 2003 şi se cere:

- elaborarea unui program de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor stabilite pe parcursul controlului şi aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţa de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la elaborarea şi executarea bugetului de stat pe anul 2003;

- exercitarea controlului asupra achitării datoriilor creditoare acumulate în limita alocaţiilor aprobate de către instituţiile finanţate de la bugetul de stat şi deservite de către Trezoreria de Stat, precum şi neadmiterea acumulării lor;

- elaborarea şi aprobarea, în comun cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, a unui mecanism unic de reglementare a raportului dintre bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, a modalităţii de reflectare corectă în darea de seamă a cheltuielilor şi datoriilor la plăţile efectuate din mijloacele bugetului de stat prin intermediul CNAS;

- asigurarea controlului din partea direcţiilor de ramură ale Ministerului Finanţelor asupra formarii de către unele instituţii a datoriilor debitoare şi necesităţii creării stocurilor de materiale şi produse alimentare, cu elaborarea şi aprobarea unor reglementări privind stabilirea normativelor pentru aceste stocuri şi neadmiterea formării stocurilor supranormative;

- reflectarea corectă în bilanţul contabil al Trezoreriei de Stat a soldurilor de mijloace băneşti la începutul anului bugetar, aflate la conturile fondurilor extrabugetare şi mijloacelor extrabugetare;

- asigurarea evidenţei stricte şi reflectării corecte a datoriilor Republicii Moldova la cotizaţiile de membru al organizaţiilor internaţionale;

- asigurarea încasării sumei de 246,5 mii lei, ca impozit pe venit de la sursa de plată nerezident, de la Compania "Raiffeisen Investiment" AG;

- asigurarea restabilirii mijloacelor în sumă de 7,5 mil.lei din contul veniturilor bugetelor raionale;

- neadmiterea finanţării cheltuielilor neprevăzute de lege;

- executarea integrală a hotărîrilor precedente ale Curţii de Conturi.

2. Se ia act că, pe parcursul controlului:

- datoriile cotelor de membru ale Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale în sumă de 411,7 mil.lei au fost incluse în clasa 10 "Conturi extrabilanţiere";

- suma veniturilor încasate incorect în bugetul mun.Chişinău în mărime de 807,2 mii lei a fost restabilită în bugetul de stat.

3. Se informează Guvernul despre executarea neadecvată a bugetului de stat pe anul 2003.

4. Despre rezultatele controlului efectuat asupra executării bugetului de stat pe anul 2003 se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)