Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 18 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

Numar din data de 2004-06-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale dna T.Şumscaia, viceministrului finanţelor dna F.Furculiţă, şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Trocin, viceministrului muncii şi protecţiei sociale dna A.Apostol, a examinat rezultatele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, efectuat la Casa Naţională de Asigurări Sociale, şi

a constatat:

Bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare BASS) pe anul 2003, aprobat prin Legea nr.1519-XV din 06.12.02, cu rectificări, a fost precizat la venituri în sumă de 2561,6 mil.lei, iar la cheltuieli - de 2327,7 mil.lei, sau cu 332,5 mil.lei şi, respectiv, 98,6 mil.lei mai mult decît s-a prevăzut iniţial.

Conform raportului Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), executarea veniturilor BASS în anul 2003 a constituit 2734,4 mil.lei, sau 106,7 la sută, iar a cheltuielilor - 2173,9 mil.lei, sau 93 la sută faţă de sumele precizate, înregistrîndu-se un excedent în mărime de 418,6 mil.lei.

Mijloacele BASS, acumulate în anul 2003 pe conturile de venituri ale CNAS, au alcătuit 1836,4 mil.lei, sau 102,7 la sută.

N-au fost acceptate şi precizate modificările la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe a.2003, propuse de CNAS la unele poziţii ale drepturilor plătite de la bugetul de stat, deoarece acestea au fost prezentate Ministerului Finanţelor după aprobarea de către Guvern şi înaintarea în Parlament, spre examinare, a modificărilor la Legea bugetului de stat pe a.2003. Ca rezultat, la aceste poziţii executarea de casă a fost efectuată cu depăşirea limitelor aprobate.

Partea de cheltuieli a fost precizată şi redusă cu 14,1 mil.lei la cap. "Fondul de şomaj", din care 8,9 mil.lei - la alineatul "Ajutor de şomaj", fapt menţionat şi în materialele controlului precedent al Curţii de Conturi întru precizarea acestor cheltuieli. Mijloacele respective au rămas în buget. După efectuarea acestor rectificări, cheltuielile efective calculate la acest alineat au constituit numai 80 la sută.

Atît partea de venituri, cît şi partea de cheltuieli a BASS au fost executate cu abateri şi încălcări ale actelor legislative şi normative în vigoare, cauzate de neexecutarea unor cerinţe ale Hotărîrii Curţii de Conturi nr.40 din 06.06.03 "Privind rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada anului 2002".

Proiectul BASS a fost elaborat de către CNAS în lipsa Normelor metodologice, deşi în art.46 (2) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96 este prevăzut că BASS se elaborează de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor.

Cu încălcarea statutului CNAS, aprobat prin H.G. nr.739 din 25.07.2000, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) ale raioanelor de nord şi centru, care au fost supuse controlului, practic n-au contribuit la elaborarea proiectului de buget al asigurărilor sociale de stat pe a.2003. Ca rezultat, partea de venituri a raioanelor respective nu reflectă procentul real de executare faţă de sumele prognozate, care, în unele cazuri, sînt destul de reduse.

Din lipsa clasificaţiei bugetare, nu este ţinută evidenţa încasărilor conform prognozei veniturilor pe tipuri de tarife, a cheltuielilor şi transferurilor din CNAS, delimitate pe sectoarele Unităţilor administrativ-teritoriale (UAT), care sînt acoperite cu transferuri de la BASS în proporţie de peste 25 la sută. Respectiv, n-au fost analizate posibilele încasări, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, care ar completa veniturile UAT.

Din cauza iresponsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere ale unor CTAS şi Inspectoratelor fiscale de stat teritoriale din zonele de nord şi centru ale republicii, pe parcursul anului 2003 n-a fost elaborat sistemul de interacţiune între două structuri de stat în domeniul calculării şi administrării contribuţiilor la BASS pentru fondatorii întreprinderilor individuale şi posesorii patentelor de întreprinzător. Ca rezultat, în anul 2003, nu s-au calculat şi încasat contribuţii la BASS în sumă totală de 5,3 mil.lei.

Astfel, cu încălcarea Anexei nr.4 la L. nr.1519/2002, în r-nele Sîngerei, Făleşti, Soroca, Floreşti, Drochia, Edineţ, Briceni şi mun. Bălţi, 4960 de întreprinderi individuale au transferat contribuţii calculate la tarife diminuate, fapt care a determinat neîncasarea la BASS a veniturilor în sumă totală de 3,1 mil.lei, iar de la 12246 de posesori ai patentei de întreprinzător nu s-au încasat contribuţii în sumă totală de 2,2 mil.lei (inclusiv în r-nele Anenii-Noi şi Nisporeni - de 42,5 mii lei).

În rezultatul diminuării calculului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi neprezentării dărilor de seamă forma 4-BASS, 461 de întreprinderi individuale şi unele societăţi cu răspundere limitată nu au transferat contribuţii la BASS în sumă totală de 384,0 mii lei (r-nele Anenii Noi, Nisporeni, Leova - 293,6 mii lei; r-nele Briceni, Sîngerei - 90,4 mii lei), prin ce s-au încălcat prevederile art.11 (1) şi Anexelor nr.4, 5 la L. nr.1519/2002.

Încălcînd art.25 (2) din aceeaşi lege, organele administraţiei publice locale (r-nele Drochia, Soroca) n-au prezentat CTAS informaţia privind proprietarii de terenuri agricole, ceea ce a determinat neincluderea în calcule a 808,5 ha de terenuri agricole şi, respectiv, neîncasarea contribuţiilor în sumă de 150,4 mii lei. Unele primării ale r-nelor Edineţ şi Briceni au prezentat CTAS informaţii denaturate privind proprietarii de terenuri agricole şi bonitatea solului. Ca rezultat, la BASS nu s-au încasat contribuţii în sumă totală de 42,6 mii lei.

Serviciile fiscale teritoriale Briceni şi Edineţ, nefolosind în deplină măsură drepturile prevăzute în art.163 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, n-au aplicat sancţiuni administrative, astfel nefiind încasate la buget mijloace în sumă totală de 31,7 mii lei.

În rezultatul diminuării de către unii agenţi economici din r-nele Făleşti, Sîngerei şi mun. Bălţi a fondului de remunerare a muncii cu suma de 81,0 mii lei, nu s-au încasat la buget contribuţii în sumă totală de 34,2 mii lei.

Şi în anul 2003, CNAS a încălcat L. nr.1519/2002, dezafectînd mijloacele BASS în scopurile prevăzute de bugetul de stat. Din veniturile BASS se efectuează transferuri pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute cu sursa de finanţare de la bugetul de stat, ceea ce a determinat formarea permanentă a datoriilor debitoare şi creditoare faţă de BASS, care, conform evidenţei contabile a CNAS, constituie, respectiv, 128,5 mil.lei şi 10,2 mil.lei. Mai mult decît atît, factorii de decizie ai CNAS, nerespectînd art.39 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, n-au verificat cu Ministerul Finanţelor datoriile dintre bugete.

Nu se întocmesc dările de seamă privind evidenţa veniturilor, cheltuielilor executate şi transferurilor din CNAS în raza sectoarelor UAT, în conformitate cu Anexa nr.2 la L. nr.1519/2002. Totodată, lipsesc normele metodologice care ar reglementa modul de întocmire a acestora.

Rămîn neexecutate cerinţele Curţii de Conturi privind întocmirea contractelor, cu stabilirea unor cote avantajoase de calculare a dobînzilor la soldurile mijloacelor disponibile în S.A. "Banca de Economii", care pe parcursul anului de gestiune alcătuiau lunar în medie 200,0 mil.lei. Dobînda pentru mijloacele disponibile pe a.2003 a fost calculată reieşind din dobînda anuală de 0,5% şi constituie 876,0 mii lei.

Darea de seamă anuală asupra executării BASS pe a.2003 a fost întocmită cu unele divergenţe şi abateri de la L. nr.426/1995, ceea ce a determinat denaturarea ei. Astfel, suma veniturilor acumulate pe conturile bancare în anul 2003 a fost majorată cu soldul de 3,2 mil.lei din conturile centralizatoare, care la finele anului de gestiune n-a intrat în contul de venituri al CNAS şi urma a fi reflectat ca sold la sfîrşitul perioadei de gestiune. Totodată, a fost diminuat cu 358,3 mii lei soldul mijloacelor de la procurarea hîrtiilor de valoare.

N-a fost asigurată identitatea indicilor din darea de seamă asupra executării BASS cu datele agenţilor economici din darea de seamă forma 4-BASS, inclusiv cu datele privind anularea penalităţilor, în conformitate cu art.23 din L. nr.1519/2002, în sumă de 32,3 mil.lei şi a datoriilor - de 15,4 mil.lei, conform Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.01.

Includerea numai la partea de venituri executate a indemnizaţiilor şi compensaţiilor în sumă de 132,3 mil.lei, achitate la locul de muncă în contul contribuţiilor ce urmează a fi transferate la BASS, şi a soldurilor de mijloace rămase în conturi la finele anului precedent în sumă totală de 42,4 mil.lei denaturează executarea reală a veniturilor faţă de sumele calculate în perioada de gestiune.

Mijloacele utilizate la indexarea pensiilor sînt redistribuite pe tipurile de plăţi ale fondurilor respective. Cheltuielile prevăzute şi precizate pentru acest scop în mărime de 229,0 mil.lei nu au fost completate cu cele efective, astfel nefiind asigurată transparenţa lor.

Nu este asigurată transparenţa penalităţilor calculate şi achitate în conformitate cu art.11 (3) din L. nr.1519/2002 şi a celor calculate şi achitate de către contribuabili, conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XV din 08.07.99, iar din cauza lipsei fişei personale a contribuabilului este imposibil de a urmări veridicitatea calculelor respective.

În urma analizei executării părţii de venituri, s-a stabilit că ponderea cea mai mare la încasări revine plăţilor curente. Totodată, n-au fost întreprinse pe deplin măsuri de reducere a restanţelor formate la începutul anului 2003, fapt determinat de lucrul insuficient cu contribuabilii atît din partea CNAS, cît şi din partea IFPS, reieşind din atribuţiile acestora, stabilite prin art.35 din L. nr.489/1999 şi Statutul CNAS al RM, aprobat prin H.G. nr.739/2000.

Astfel, conform dării de seamă anuale forma 4-BASS, restanţele agenţilor economici faţă de BASS la 01.01.04 constituiau 1220,0 mil.lei, majorîndu-se cu 133,2 mil.lei în comparaţie cu 01.01.03. Totodată, ţinîndu-se cont de indicele comparabil al datoriilor cu termenul prorogat, datoria a crescut cu 151,2 mil.lei. Datoria agenţilor economici faţă de BASS din salariul achitat fără sancţiuni financiare constituie 617,8 mil.lei, sau s-a majorat cu 98,6 mil.lei, iar conform datelor IFPS aceasta constituie 604,3 mil.lei, sau cu 13,5 mil.lei mai puţin, comparativ cu datele CNAS.

Restanţa numai la 8 CTAS din zona de nord s-a majorat, faţă de a.2002, cu 26,1 mil.lei, ponderea cea mai mare constituind-o datoriile întreprinderilor complexului agroindustrial, care s-au majorat cu peste 18,7 mil.lei.

O majorare considerabilă a restanţelor s-a înregistrat şi în zona centru. Conform datelor CNAS, restanţa pe mun. Chişinău pe anul 2003 din salariul achitat fără sancţiuni financiare constituie 159,6 mil.lei, însă, conform datelor IFPS, aceasta constituie 231,6 mil.lei, sau cu 72, 0 mil.lei mai mult faţă de datele CNAS.

Din cauza modificării formei 4-BASS, aprobată numai prin ordinul CNAS, indicele de calcul al datoriilor din salariile achitate fără sancţiuni financiare include şi supraplăţile efectuate de agenţii economici în BASS la achitarea sancţiunilor financiare, ultimele fiind reflectate cu semnul "minus", ceea ce a dus la micşorarea artificială a datoriilor.

La CTAS din mun. Chişinău au fost stabilite unele devieri privind restanţele din baza de date computerizate şi darea de seamă forma 4-BASS în sumă totală de 2,8 mil.lei.

În a.2003 s-au menţinut datoriile considerabile faţă de BASS din salariul achitat ale instituţiilor bugetare din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii. Aşa, în sect. Buiucani sînt înregistrate astfel de datorii în sumă totală de 25,3 mil.lei, inclusiv Departamentul Educaţie, Tineret şi Sport - 6,4 mil.lei, Centrul medical de urgenţă - 6,9 mil.lei.

În mun. Chişinău cele mai mari datorii la plata contribuţiilor din salariile achitate au: S.A. "Franzeluţa" - 3360,9 mii lei; S.A. "Asidcons" - 5729,2 mii lei; S.R.L. "Conum - M" - 4440,8 mii lei; S.A. "Termocom" - 6664,2 mii lei; S.A. "Agurdino" - 1191,9 mii lei; BC "Moldova Agroindbank" S.A. - 277,5 mii lei. În r-nul Anenii-Noi, datorii considerabile din salariile achitate a înregistrat Î.S. "Tighina" - 523,0 mii lei. Au admis datorii din salariile achitate şi firmele din r-nul Căuşeni: S.R.L. "Kelleu-Grains" - 596,0 mii lei şi S.R.L. "Petrolvit-Prim" - 318,0 mii lei.

S-au stabilit şi cazuri de eschivare de la plata contribuţiilor. Astfel, unul din cei mai mari restanţieri din r-nul Şoldăneşti este S.R.L. "Moldsemporumb" cu datoria de 1,5 mil.lei. Conform informaţiei BC "Moldova Agroindbank" S.A., întreprinderea menţionată s-a eschivat de la plata contribuţiilor, schimbînd destinaţia mijloacelor ridicate în numerar, care de fapt au fost utilizate pentru plata salariului. În aşa mod a fost ridicat numerarul de 140,0 mii lei, fără achitarea contribuţiilor de 40,6 mii lei.

Cazuri similare s-au depistat şi la S.A. "Fabrica de fermentare a tutunului" din Şoldăneşti, unde au fost plătite salarii în sumă de 167,0 mii lei, fără achitarea contribuţiilor de 48,4 mii lei.

La ÎM Direcţia de producţie a gospodăriei locativ-comunale Leova s-au achitat salarii din venitul obţinut în numerar în casa întreprinderii, fiind micşorate contribuţiile cu 103,8 mii lei şi necalculată penalitatea în mărime de 83,4 mii lei pentru neachitarea în termen la BASS a plăţilor obligatorii.

CNAS n-a ţinut evidenţa şi n-a sistematizat datele agenţilor economici care activează în condiţiile de Acord-memorandum, în baza dării de seamă unice, coordonată cu Consiliul Creditorilor, CNAS şi IFPS, iar ca urmare n-a fost asigurată identitatea sumelor calculate din momentul încheierii Acordului-memorandum cu aceleaşi date din evidenţa Consiliului Creditorilor, care sînt sistematizate în baza dărilor de seamă completate de către agenţii economici şi confirmate de CTAS.

Cu încălcarea condiţiilor Acordului-memorandum, un şir de agenţi economici (S.A. "Cereal Flor" (Floreşti), S.A. "Seminţe Nord" (Drochia), S.A. "Vinurile Moldovei" (Ialoveni), "Cas Fîntîna Rece" (Rîşcani), "Fabrica de fermentare a tutunului" din Şoldăneşti, "Fabrica de nutreţuri combinate" şi întreprinderea "Maximovca" din r-nul Anenii Noi) nu şi-au onorat obligaţiunile la achitarea plăţilor curente faţă de creditor, calculate în perioada procedurii de izolare, astfel formînd datorii din salariul achitat, care la 01.01.04 au constituit 5,4 mil.lei.

Întreprinderilor S.A. "Vitamina" şi S.A. "Automobilistul-Nis" din r-nul Nisporeni le-au fost anulate penalităţi în sumă totală de 76,6 mii lei, în baza L. nr.409-XV/2003 şi L. nr.402-XV/2003, cu toate că la 01.04.03 aveau datorii faţă de BASS.

Contrar pct.10, 12 din Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuţiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense, conform art.24 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe a.2003, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al CNAS (procesul-verbal nr.1/4 din 23.03.03), CNAS a acordat înlesniri "Combinatului de articole din carton" sect. Ciocana, S.A. "ASPA" Orhei, S.A. "Migdal-P", S.A. "Vitanta-Intravest", S.R.L. "Polimobil" Bălţi.

La plata pensiilor şi indemnizaţiilor, prin intermediul Î.S. "Poşta Moldovei", au fost admise cazuri de finanţare a mijloacelor în avans, care în evidenţa CNAS figurează ca datorii debitoare considerabile. Astfel, în luna aprilie 2003 întreprinderii i-au fost transferate 232,0 mil.lei (inclusiv soldul, la 01.04.03, de 2,1 mil.lei), dar real s-au achitat 135,7 mil.lei, formîndu-se o datorie debitoare de 96,4 mil.lei, inclusiv soldul înregistrat la 01.05.03, la Î.S. "Poşta Moldovei", în mărime de 13,2 mil.lei.

Începînd cu luna octombrie şi pînă la 01.01.04, în evidenţa CNAS au fost înregistrate datorii debitoare de 81,6 mil.lei.

Devizul de cheltuieli pentru întreţinerea aparatului CNAS a fost aprobat şi precizat în sumă de 40,9 mil.lei, finanţarea şi cheltuielile de casă fiind efectuate în aceeaşi mărime. Cheltuielile efective alcătuiesc 42,6 mil.lei, sau cu 1,7 mil.lei mai mult faţă de cele precizate, acestea constituind supracheltuielile (la reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor - 1,2 mil.lei; arendarea bunurilor - 0,1 mil.lei; deplasări - 0,1 mil.lei; cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea Conferinţei - 0,3 mil.lei).

Datoria creditoare la 01.01.04 (în comparaţie cu 01.01.03) s-a majorat cu 676,8 mii lei şi constituie 3,1 mil.lei.

Pe parcursul a.2003, CNAS a luat la evidenţă imobilul în valoare totală de 2,9 mil.lei, transmis de către S.A."Alimentarmaş" şi Fabrica de Conserve Cantemir în contul stingerii datoriilor faţă de BASS, neefectuînd, în modul stabilit, modificările respective ale devizului de cheltuieli. Ca rezultat, BASS a fost prejudiciat cu suma de 2,9 mil.lei, iar CNAS a beneficiat de mijloace fixe în aceeaşi mărime.

Cheltuielile sînt efectuate direct de pe contul bancar, dar nu prin contul trezorerial, prin ce se încalcă art.45 (3) din L. nr.847/1996. La unele alineate au fost admise supracheltuieli de casă în sumă de 466,9 mii lei.

Pentru achitarea impozitului pe venit din salariul pe anul 2003 şi efectuarea unor cheltuieli au fost dezafectate din BASS mijloace în sumă totală de 106,9 mii lei, care s-au restituit la 11.02.04.

Unele contracte de achiziţie a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, a căror valoare depăşeşte 10,0 şi 20,0 mii lei, s-au încheiat cu încălcarea art.4(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166 - XIII din 30.04.97. Din contractele încheiate în anii 2002 - 2003 pentru executarea lucrărilor de reparaţii în sumă totală de peste 15,0 mil.lei, fără înregistrarea la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, au fost executate contracte în sumă de peste 6,2 mil.lei, sau 41 la sută. Lucrările de reparaţii contractate cu un singur furnizor, care în majoritatea cazurilor depăşesc suma de 2,0 mil.lei, s-au divizat în contracte separate, prin ce s-a încălcat art.25 din L. nr.1166/1997.

Conform devizului de cheltuieli al CNAS, pentru reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor au fost precizate cheltuieli în sumă de 7202,1 mii lei. Cheltuielile efective constituie 8971,7 mii lei, fiind admise supracheltuieli în sumă de 1215,3 mii lei, prin ce nu s-a respectat pct.7 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.96. Cheltuielile respective au fost planificate pentru lucrările de reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor, însă real, conform actelor de executare a lucrărilor, unele din ele sînt lucrări de reparaţii capitale. Notele contabile de capitalizare a cheltuielilor, întocmite în anul 2003, înregistrează suma de 3380,7 mii lei.

În majoritatea contractelor de achiziţie nu s-a stabilit termenul şi condiţiile de achitare-livrare, prin ce s-a încălcat art.9 din L. nr.134/1994. CNAS a efectuat plăţi în avans de 100%, ceea ce a dus la formarea datoriilor debitoare pe parcursul anului 2003, care la 01.01.04 constituiau 288,3 mii lei. Astfel, conform contractelor încheiate, ÎI "Dastic Nicolae" i-au fost achitate plăţi în avans în sumă totală de 306,1 mii lei, inclusiv 207,0 mii lei - potrivit contractelor neînregistrate la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. În unele cazuri marfa a fost livrată peste 2-3 luni.

Utilajul şi consumabilele durabile atribuite la categoria de fonduri fixe, în unele cazuri, s-au procurat cu depăşirea sumelor precizate în devizul de cheltuieli. Astfel, prin S.R.L. "Partener" au fost achiziţionate 42 de camere frigorifice a cîte 3,5 mii lei în sumă totală de 147,0 mii lei, pe cînd suma precizată constituie 100,0 mii lei, adică s-au efectuat supracheltuieli în sumă de 47,0 mii lei.

S.R.L. "Lonc" (c/f 145794) a livrat CNAS utilaj medical (oftalmoscop) în valoare de 104,7 mii lei, fără paşaport tehnic şi certificat de origine, acesta fiind iniţial achiziţionat de la S.R.L. "Camsam-Com" (c/f 31958015), care la momentul controlului nu prezentase dări de seamă la Oficiul fiscal sect. Buiucani.

Pentru organizarea şi desfăşurarea Conferinţei privind perfecţionarea relaţiilor interstatale în domeniul asigurării cu pensii şi asigurărilor sociale au fost efectuate cheltuielile de casă în sumă de 375,2 mii lei, sau cu 319,8 mii lei mai mult faţă de cele precizate în devizul de cheltuieli. Din aceste cheltuieli, suma de 352,8 mii lei a fost înregistrată în evidenţa contabilă ca datorie debitoare faţă de APSF Moscova, care la momentul controlului nu era achitată pe o perioadă mai mult de 6 luni.

Au fost stabilite un şir de încălcări şi la detaşarea colaboratorilor în interes de serviciu. Conform devizului de cheltuieli, deplasările în interes de serviciu au fost planificate în sumă totală de 537,5 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 620,7 mii lei, efectuîndu-se supracheltuieli de 83,2 mii lei. Cheltuielile de casă în sumă de 554,3 mii lei, de asemenea, au fost efectuate cu o depăşire de 16,8 mii lei a limitelor precizate, reieşind din datoria debitoare la 01.01.03 în mărime de 21,1 mii lei.

Cheltuielile pentru deplasările peste hotare au fost planificate în sumă de 194,9 mii lei şi executate în sumă de 178,1 mii lei.

Detaşarea conducătorilor şi colaboratorilor CNAS peste hotarele republicii s-a efectuat cu încălcări ale pct.2 din H.G. nr.836/2002 şi pct.9, 11, 15, 19, 25 şi 28 din Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea nominalizată, şi anume: unele deplasări ale conducătorilor şi toate deplasările colaboratorilor CNAS n-au fost coordonate cu directorul Cancelariei de Stat a RM; au fost acoperite cheltuielile de deplasare pe perioada care depăşeşte termenele indicate în invitaţii; în unele ordine de deplasare nu se indică sursele de acoperire a cheltuielilor respective; unele cheltuieli pentru închirierea încăperilor nu sînt confirmate prin documente (conturi); au fost depăşite limitele de cheltuieli pentru cazare; unele cheltuieli de transport nu sînt confirmate prin documente de călătorie. Aceste încălcări au determinat achitarea neîntemeiată a cheltuielilor de deplasare în sumă totală de 26,6 mii lei.

Contrar pct.10 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin H.G. nr.764/1992, numerarul eliberat spre decontare şi neutilizat nu s-a restituit în termen de 3 zile în casa CNAS, rămînînd timp îndelungat la debitori, iar înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor respective s-a efectuat cu încălcarea art.15 din L. nr.426/1995.

Încălcări şi abateri de la actele normative în vigoare au fost stabilite şi la efectuarea cheltuielilor de deplasare pe teritoriul republicii (4,1 mii foi de deplasare). Astfel, cu încălcarea pct.7 din Regulamentul sus-menţionat, unui colaborator al aparatului CNAS i s-a achitat suma de 0,2 mii lei pentru o deplasare în mun. Chişinău. Cheltuielile efective pentru cazare au fost confirmate prin certificate eliberate de către primării şi CTAS. Deconturile de avans s-au prezentat de către delegatul respectiv cu mari întîrzieri, în unele cazuri cheltuielile fiind confirmate la finele anului. Au fost prezentate conturi pentru cazare ale fostului Minister Comunal fără semnături, fără ştampile. În unele cazuri, foile de deplasare n-au fost confirmate prin ştampilă şi semnături de plecare-sosire. Suma cheltuielilor de cazare achitate neîntemeiat (verificate selectiv) constituie 15,4 mii lei.

La situaţia din 01.01.04, la balanţa CNAS erau înregistrate 46 de automobile în valoare de 2054,5 mii lei, inclusiv achiziţionate - 42 de unităţi, primite cu titlu gratuit - 4 unităţi. Totodată, au fost arendate 6 unităţi de transport, pentru ce s-au efectuat cheltuieli nelegitime, neprevăzute în devizul CNAS. Concomitent, s-au achiziţionat şi abonamente lunare pentru călătorii în mun. Chişinău în sumă totală de 52,4 mii lei.

Au fost trecute neîntemeiat la cheltuieli lucrările de reparaţie a unui automobil în sumă de 6,3 mii lei.

Pe parcursul anului 2003, cu încălcarea Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01, s-au acumulat diferite venituri (de la darea în arendă a teritoriilor pentru parcarea autoturismelor) în sumă totală de 21,3 mii lei, care au fost utilizate în lipsa devizului de cheltuieli.

Încălcările şi neajunsurile stabilite pe parcursul controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către CNAS şi instituţiile finanţate de la BASS a actelor legislative în vigoare, inclusiv L. nr.1519/2002, L. nr.1166/1997, L. nr.426/1995, L. nr.134/1994, L. nr.847/1996, H.G. nr.836/2002, H.G.764/1992, Statutul CNAS şi alte acte normative, precum şi a nivelului scăzut de aplicare de către persoanele cu funcţii de răspundere ale CNAS a principiilor de eficacitate şi raţionalitate la gestionarea mijloacelor BASS.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se atenţionează preşedintele CNAS dna T.Şumscaia asupra încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, comise în procesul de executare a BASS, şi se cere:

- examinarea materialelor controlului şi aplicarea, conform legislaţiei în vigoare, a unor sancţiuni disciplinare faţă de persoanele responsabile pentru încălcările comise;

- întreprinderea măsurilor de rigoare pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate;

- executarea cerinţelor pct.1, poziţiile 5, 8 şi 10 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.40 din 06.06.03;

- elaborarea clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor;

- respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind neadmiterea dezafectării mijloacelor BASS;

- la elaborarea proiectului BASS să prevadă interzicerea cazurilor de primire de către persoanele juridice şi fizice a mijloacelor BASS sub formă de plată prealabilă pe perioada ce depăşeşte 30 de zile, prevăzută în contract, cu aplicarea sancţiunilor faţă de aceste persoane;

- corectarea indicilor din darea de seamă asupra executării BASS cu suma soldului din conturile centralizatoare în mărime de 3,2 mil.lei şi cu soldul mijloacelor de la procurarea hîrtiilor de valoare, diminuat cu 358,3 mii lei;

- includerea în darea de seamă asupra executării BASS, la partea "executat", în conformitate cu partea "precizat", a sumei mijloacelor utilizate la indexarea pensiilor;

- elaborarea unei dări de seamă generale, care ar reflecta evidenţa integrală a veniturilor, cheltuielilor şi transferurilor din CNAS, delimitate pe sectoarele UAT, inclusiv a unor norme metodologice privind întocmirea acesteia;

- reexaminarea formei 4-BASS şi coordonarea ei cu organele respective, inclusiv cu IFPS, cu delimitarea în aceasta a penalităţilor calculate de către contribuabili şi a sumelor calculate în baza Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv;

- elaborarea fişei personale a contribuabilului de comun acord cu IFPS;

- reexaminarea Acordurilor de aprobare a tarifului redus al contribuţiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii şi alte recompense, încheiate cu agenţii economici care au beneficiat de înlesniri;

- redistribuirea mijloacelor la plata pensiilor (achitate prin intermediul Î.S. "Poşta Moldovei" în perioada 1-20 a lunii gestionare), în corespundere cu necesarul efectiv;

- asigurarea confirmării documentare, plenitudinii şi corectitudinii înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice în perioada gestionară, în care ele au fost efectuate;

- efectuarea cheltuielilor administrative ale CNAS prin cont trezorerial şi neadmiterea cheltuielilor nelegitime;

- transferarea la BASS a sumei de 2,9 mil.lei (valoarea obiectelor transmise CNAS în contul datoriilor faţă de BASS) prin micşorarea alocaţiilor prevăzute pentru întreţinerea CNAS în a.2004;

- întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind restituirea sumei de 42,0 mii lei, achitată pentru deplasări cu încălcarea modului stabilit;

- întocmirea contractelor de achiziţie a mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- acumularea şi utilizarea mijloacelor speciale conform Regulamentului aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01;

- transferarea la BASS a mijloacelor speciale în sumă de 21,3 mii lei.

2. Se cere de la CNAS şi Ministerul Finanţelor:

- înaintarea şi examinarea modificărilor la BASS concomitent cu modificările la bugetul de stat;

- verificarea soldurilor de mijloace ale bugetului de stat la plata pensiilor, indemnizaţiilor şi compensaţiilor nominative şi reducerea datoriilor debitoare şi creditoare, cu stabilirea ulterioară a unei modalităţi concrete de finanţare a drepturilor plătite de la bugetul de stat;

- asigurarea identităţii datelor din evidenţa CNAS şi a Consiliului Creditorilor privind sumele calculate de către agenţii economici din momentul încheierii Acordurilor-memorandum;

- examinarea oportunităţii rezilierii, în conformitate cu L. nr.632/2001, a Acordurilor-memorandum încheiate cu agenţii economici care n-au respectat condiţiile lor.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi CNAS întreprinderea măsurilor privind:

- încasarea la BASS a mijloacelor în sumă totală de 5,9 mil.lei, inclusiv:

  • 3,1 mil.lei - mijloace recalculate la unele întreprinderi individuale şi 2,2 mil.lei - posesorilor patentelor de întreprinzător, respectiv, din r-nele Sîngerei, Făleşti, Soroca, Floreşti, Drochia, Edineţ, Briceni şi mun. Bălţi; 42,5 mii lei (r-nul Anenii Noi - 39,9 mii lei, r-nul Nisporeni - 2,6 mii lei);
  • 384,0 mii lei (r-nul Anenii Noi - 122,8 mii lei, r-nul Nisporeni - 146,9 mii lei, r-nul Leova - 23,9 mii lei), 90,4 mii lei (r-nul Sîngerei - 28,3 mii lei, r-nul Briceni - 62,1 mii lei);
  • 150,4 mii lei (r-nul Drochia - primăriile Pelinia, Sofia, Moara de Piatră, Chetrosu, Nicoreni, r-nul Soroca - primăria Rădi-Cereşnovăţ);
  • 42,6 mii lei (r-nul Edineţ - primăria Rotunda, primăria or. Edineţ; r-nul Briceni - primăria Corjeuţi);
  • 31,7 mii lei (r-le Briceni şi Edineţ);
  • 34,2 mii lei (r-nul Făleşti - primăria Işcălău, Spitalul raional, Direcţia generală finanţe; r-nul Sîngerei - Direcţia generală finanţe, primăria Bălăşeşti);

- încasarea la BASS a sumei de 276,2 mii lei, inclusiv penalitatea de 83,4 mii lei - mijloace calculate în rezultatul eschivării de la plata contribuţiilor (S.R.L. "Moldsemporumb" - 40,6 mii lei şi S.A. "Fabrica de fermentare a tutunului" din r-nul Şoldăneşti - 48,4 mii lei, ÎM Direcţia de producţie a gospodăriei locativ-comunale Leova - 187,2 mii lei);

- asigurarea identităţii datelor transmise IFPS de către CNAS din baza de date totalizate pe forma 4-BASS şi a veridicităţii restanţelor;

- urmărirea şi încasarea la buget a restanţelor de la agenţii economici care nu-şi onorează obligaţiunile de virare a mijloacelor în termenele stabilite.

4. Se ia act că în timpul controlului la BASS au fost restituite mijloace dezafectate în sumă de 106,9 mii lei.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.02, materialele controlului privind achiziţia şi realizarea de utilaj medical Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către S.R.L. "Lonc" (c/f.145794), precum şi relaţiile acesteia cu S.R.L. "Camsam-Com" (c/f 31958015).

6. Despre rezultatele controlului privind executarea BASS pe a.2003 se informează Consiliul de Administraţie al CNAS (dl V.Revenco), de la care se cere asigurarea respectării modului stabilit de gestionare a mijloacelor BASS de către CNAS în condiţiile legii.

7. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului privind executarea BASS pe a.2003 şi se propune modificarea H.G. nr.835/1995 în ce priveşte includerea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu ale CNAS.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Parlamentului Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine.

9. Despre executarea cerinţelor pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)