Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 9 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Culturii şi unor instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2003

Numar din data de 2004-06-09 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa deputatului în Parlament dl P.Palamarciuc, ministrului culturii dl V.Madan, viceministrului finanţelor dna F.Furculiţă, şefilor de Direcţie la Ministerul Culturii dnele C.Puşcaş, E.Balan, S.Miron, directorului Teatrului Naţional de Operă şi Balet dl M.Cocieru, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Culturii şi unor instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2003 şi

a constatat:

Prin Legile bugetelor de stat pe anii 2002 şi 2003, pentru Ministerul Culturii (în continuare - Ministerul) au fost prevăzute alocaţii bugetare în sumă totală de 36642,7 mii lei şi, respectiv, 52298,9 mii lei. Finanţarea reală a constituit 35671,0 mii lei şi 51471,6 mii lei, fiind efectuate cheltuieli în mărime de 35882,9 mii lei şi, respectiv, 51136,9 mii lei. Pentru aparatul central au fost prevăzute mijloace în sumă de 1350,2 mii lei şi 1291,0 mii lei, cheltuielile efective constituind 1293,4 mii lei şi 1258,4 mii lei.

Deşi în ansamblu pe Minister la efectuarea cheltuielilor a fost obţinută economie, unele instituţii din cadrul Ministerului au admis depăşirea cheltuielilor faţă de planul precizat în sumă de 138,3 mii lei, inclusiv la Colegiul de Arte Plastice (dl I.Sverenei) - 51,4 mii lei, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei (dl T.Zbîrnea) - 42,4 mii lei, Colegiul de muzică şi pedagogie Bălţi (I.Demian) - 26,7 mii lei, Muzeul Naţional de Istorie (N.Railean) - 10,7 mii lei, Camera Naţională a Cărţii (V.Chitoroagă) - 7,1 mii lei. În a.2003, la alte 5 instituţii au fost admise depăşiri în sumă de 78,9 mii lei. Contrar art.25 (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2003, din circuitul unor instituţii au fost dezafectate ilegal mijloace bugetare. Din sursele bugetare în circuitul S.R.L. "Cadcam-grup" a fost dezafectată suma de 102,8 mii lei la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei; 60 mii lei - în circuitul Î.I. "Intermobil-Tribusean" - la Casa-muzeu "A.S. Puşkin"; 53,0 mii lei - în circuitul S.A. "Meşter" - la Complexul muzeal "Oraşul medieval Orhei".

Încălcînd Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95, Hotărîrile Guvernului nr.151 din 23.02.01 "Despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice" şi nr.139 din 09.02.98 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice", a fost atribuit statutul de funcţionar public persoanelor care efectuează deservirea tehnică a aparatului Ministerului Culturii, cărora neîntemeiat le-a fost majorată categoria de salarizare, fiind achitate suplimentar salarii în sumă totală de 40,9 mii lei.

Nerespectînd art.27 din aceeaşi lege, la 8 persoane din cadrul Ministerului incorect le-a fost stabilită vechimea în munca în serviciul public, fiind mărit numărul de zile la concediu în total cu 34.

La Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" (V.Cărăuş şi Gh.Oanţa) n-au fost depuse la contul bancar acumulările de mijloace obţinute de la darea în arendă a spaţiului, fiind utilizate direct din casă la achitarea salariilor. Nerespectînd prevederile Legilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2002 şi 2003, din aceste mijloace n-au fost efectuate defalcările corespunzătoare la bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, la finele a.2003, a fost formată o datorie faţă de acesta în mărime de 1297,9 mii lei, din care suma de 571,8 mii lei o constituie datoria existentă la 01.01.02. În perioada anilor 2000-2003 şi la Î.S. "Circul din Chişinău" au fost create datorii în sumă de 290,2 mii lei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pînă la momentul actual, la Ministerul Culturii n-a fost soluţionată chestiunea privind gestionarea imobilului din str. Armenească 84, care a fost înstrăinat în folosul a 6 firme (în anii 2000 şi 2001), la decizia fostului Departament al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, cu consimţămîntul fostei conduceri a Ministerului. Fiind privatizată suprafaţa de numai 1347,8 m2 din 1738,9 m2 disponibili, în gestiunea Ministerului au rămas doar coridoarele, scările, veranda cu suprafaţa de 390,8 m2. Deşi această suprafaţă nu este arendată de firmele sus-menţionate, conducerii Ministerului i s-a interzis intrarea în acest imobil. Totodată, imobilul respectiv n-a fost scos din evidenţa contabilă a Ministerului.

La Minister a fost încălcat art.2 din Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14.01.02 şi art.7/1 din Legea nr.1543-XIII din 25.02.98 la prestarea serviciilor de arendă fără plată Uniunii Compozitorilor şi Muzicologicilor în imobilul situat pe str. 31 August 1989 (suprafaţa de 393,1 m2), în baza contractului încheiat la 15.04.01 pe un termen de 10 ani, fără ca acesta să fie înregistrat la Oficiul cadastral Chişinău. La rîndul său, Uniunea prestează servicii de subarendă pentru o plată de peste 69,0 mii lei anual.

Nerespectînd întocmai prevederile statutului, majoritatea instituţiilor teatral - concertistice din cadrul Ministerului şi-au orientat activitatea la obţinerea veniturilor de la prestarea serviciilor de arendă. Astfel, la 01.01.04, de către 318 arendaşi erau utilizaţi 30,7 mii metri pătraţi. În unele cazuri suprafeţele transmise în arendă le depăşesc cu 30-50 la sută pe cele deţinute (Departamentul de cinematografie - cu 53 la sută, Teatrul "A.Mateevici" - cu 36 la sută). O bună parte din arendaşi nu-şi onorează obligaţiunile contractuale privind achitarea plăţii, formînd, la 01.01.04, datorii în sumă totală de 1260,7 mii lei.

La încheierea contractelor de arendă, unii conducători ai întreprinderilor subordonate au aplicat faţă de arendaşi cei mai mici coeficienţi, prevăzuţi în Anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2002, fără a ţine cont de cererea şi oferta spaţiilor din zona teritorial-economică. La OCI "Moldova-Concert" (dl V.Goga), cu consimţămîntul conducerii Ministerului, pentru suprafaţa de 96,7 m2 dată în arendă Fundaţiei culturale, în anii 2002 şi 2003, a fost stabilită o plată anuală de 158 lei şi, respectiv, 190 lei pentru un metru pătrat. La rîndul său, Fundaţia ocupă doar 21 m2 ca oficiu, în rest - 75,3 m2, cu consimţămîntul Ministerului, sînt daţi în subarendă, obţinînd anual venituri în sumă de 126,0 mii lei.

Tot cu consimţămîntul conducerii Ministerului, în anii 2002-2003, OCI "Moldova-Concert" a dat în arendă Fondului copiilor din Moldova suprafaţa de 109,9 m2 pentru o plată mai mică decît prevedeau Legile bugetelor de stat pe anii 2002 şi 2003 - de 15,6 mii lei anual (141,7 lei pentru 1 m2). Din suprafaţa arendată Fondul copiilor a dat în folosinţă Reprezentanţei Agenţiei evreieşti "Sohnut" 53,4 m2 pentru o plată de 60,0 mii lei anual, notarului V.Popovici - 20,0 m2, S.R.L. "Ultro-PRO computer" - 19 m2, S.R.L. "IDEfix" - 18 m2 pentru o plată de 24,0 mii lei.

Analogic a fost încheiat contractul cu Uniunea Teatrală, care arendează de la OCI "Moldova-Concert" 463,9 m2, obţinînd de la subarendă venit în sumă de 231,6 mii lei. În timp ce conducerea Ministerului contribuie la susţinerea diferitor firme private şi asociaţii obşteşti, OCI "Moldova-Concert", în a.2003, a suportat de la activitate pierderi de 843,5 mii lei, totodată, anulîndu-i, la propunerea Ministerului, prin Legea 343-XV din 24.07.03, datoriile faţă de buget în sumă de 102,3 mii lei.

Încălcînd art.18 (2) din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.109 din 02.02.99, unul şi acelaşi reprezentant al statului a fost ales în mai multe societăţi economice (de la 2 pînă la 4).

Din sursele bugetului de stat pentru susţinerea financiară a instituţiilor şi organizaţiilor teatral-concertistice, au fost alocate mijloace în sumă de 9938,1 mii lei în a.2002 şi de 17255,6 mii lei - în a.2003, în medie fiind acoperite cheltuieli de 29,4 şi, respectiv, 50,5 la sută.

Fiind anulate prin Legea 343-XV din 24.07.03 datoriile faţă de bugetul de stat, utilizînd atît mijloace financiare proprii, cît şi subsidii din bugetul de stat, majoritatea instituţiilor teatrale-concertistice, în a.2003, au activat cu pierderi considerabile. Teatrul Naţional de Operă şi Balet a suportat pierderi în sumă de 767,1 mii lei, Teatrul "Mihai Eminescu" - de 653,8 mii lei. Din datoriile de 3487,7 mii lei, stinse prin legea sus-menţionată, Î.S. "Circul din Chişinău" i-au revenit 73 la sută, sau 2555,4 mii lei. Avînd stinse toate datoriile istorice, pe parcursul a.2003, la această instituţie au fost formate altele noi în sumă de 212,4 mii lei.

Nerespectarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25.11.92, la Colegiul de muzică "Şt. Neaga" a dus la sustragerea, în octombrie 2002, din casa acestei instituţii a sumei de 22,6 mii lei, care şi pînă în prezent figurează ca lipsuri.

Încălcîndu-se Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95 şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.96, evidenţa contabilă la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" şi la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a fost ţinută la un nivel nesatisfăcător.

O situaţie conflictuală s-a creat la Teatrul Naţional de Operă şi Balet. Conducerea Ministerului Culturii, nerespectînd prevederile art.11 din statut, n-a încheiat cu conducătorul acestei instituţii contractul pentru transmiterea proprietăţii de stat în gestiune operativă şi a împuternicirilor privind efectuarea activităţii de antreprenoriat.

În a.2002, teatrul n-a îndeplinit programul de activitate aprobat de fondator. Astfel, au fost prezentate cu 20 la sută mai puţin spectacole la staţionar, numărul de spectatori alcătuind 33,8 mii persoane (422,5 persoane la spectacol) faţă de 68,1 mii persoane (681 la spectacol). În a.2003, Ministerul Culturii a planificat pentru teatru cu 72 de spectacole mai puţin decît în a.2002, lăsînd la nivelul anului precedent numărul de spectacole la staţionar şi micşorîndu-l cu 72 pe cel în turnee. N-a fost îndeplinit programul privind numărul de prezentare a spectacolelor-matinee. Astfel, în a.2002, au fost prezentate 2 spectacole, iar în a.2003 - 6 faţă de 29 planificate. Dispunînd de o sală de 1139 de locuri, în a.2003, numărul spectatorilor la un spectacol a atins cifra de 304 persoane (în total - 32,2 mii persoane). Costul biletelor la spectacole a fost mizer - de la 5 pînă la 20 lei.

În a.2002, de la realizarea biletelor la staţionar au fost obţinute venituri în sumă de 305,8 mii lei, sau cu 276,7 mii lei mai puţin faţă de plan, iar în a.2003 - 400,3 mii lei, sau cu 483,3 mii lei mai puţin.

Contrar art.19 k) din Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr.1421-XV din 31.10.02, de către Ministerul Culturii n-a fost elaborat şi aprobat repertoriul pentru stagiunea din anii 2002-2003.

În a.2002, obţinînd venituri de 4013,5 mii lei (inclusiv subvenţii bugetare - 2155,0 mii lei, de la realizarea biletelor - 305,8 mii, de la darea în arendă a spaţiului - 621,3 mii lei şi a căminului - 234,7 mii lei, din turneele de peste hotare - 583,3 mii lei şi altele - 113,4 mii lei), teatrul a efectuat cheltuieli în sumă totală de 4061,0 mii lei, sau cu 47,5 mii lei mai mult faţă de veniturile acumulate.

În a.2003, în comparaţie cu anul precedent, subvenţiile din bugetul de stat au fost majorate cu 1309,9 mii lei, veniturile de la realizarea biletelor - cu 94,5 mii lei, de la darea în arendă a spaţiului - cu 94,5 mii lei, iar veniturile de la darea în arendă a căminului au fost micşorate cu 104,1 mii lei, de la turneele de peste hotare - cu 301,4 mii lei. În total fiind acumulate mijloace în sumă de 5183,2 mii lei, cheltuielile reale au constituit 5950,3 mii lei, iar pierderile - 767,1 mii lei.

Ministerul Culturii, contrar art.17 (3) din Legea 1421-XV din 31.10.02, n-a elaborat propuneri pentru Guvern privind aprobarea normativelor cheltuielilor necesare activităţii organizaţiilor concertistice. Nefiind respectat alin.2 din articolul legii sus-menţionate, teatrul n-a fost finanţat în proporţie de 80 la sută din cheltuielile cuvenite, dar numai cu 58,2 la sută - în a.2003 şi cu 53 la sută - în a.2002.

Din subvenţiile alocate din buget, 82 la sută au fost utilizate pentru remunerarea personalului şi plata contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale şi numai 18 la sută - la plata mărfurilor şi serviciilor. În perioada supusă controlului, atît Ministerul Culturii, cît şi Ministerul Finanţelor n-au prevăzut alocaţii teatrului pentru montarea spectacolelor noi, pentru reparaţii curente şi capitale ale încăperilor, utilajului, inventarului şi procurarea instrumentelor muzicale.

Asemenea cheltuieli au fost efectuate din mijloacele provenite din activitatea teatrului care au constituit în a.2002 numai 76,9 mii lei - la întreţinerea clădirii şi 173,7 mii lei - pentru completarea şi reparaţia decorului, iar în a.2003 - 75,3 mii lei şi, respectiv, 165,7 mii lei. În majoritate decorul este uzat. Instrumentele muzicale au o vechime de peste 10 ani, nefiind procurate altele noi. Reparaţii capitale ale acestora n-au fost efectuate.

La organizarea şi desfăşurarea turneelor peste hotarele Republicii Moldova, la teatru a fost încălcat Regulamentul privind organizarea turneelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 23.07.97. Nefiind respectat art.2 din hotărîre, atît contractele cu privire la desfăşurarea turneelor peste hotarele Republicii Moldova, cît şi lista participanţilor n-au fost coordonate cu Ministerul Culturii. Contractele n-au fost înregistrate nici la Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor, astfel fiind încălcat şi art.5 din acest Regulament.

De către conducerea teatrului nu întotdeauna au fost respectate clauzele contractuale. Aşa, conform contractelor încheiate în a.2001 cu "Opera & Balet International" LTD Marea Britanie, pentru turneele din anii 2002 şi 2003 era prevăzut numărul minim de 30 de spectacole de balet şi de 50 de operă în fiecare turneu. În realitate au fost prezentate de la 32 pînă la 38 de spectacole de balet şi de la 78 pînă la 97 de spectacole de operă. În unele cazuri n-a fost respectată nici componenţa trupei prevăzută în contract. Deşi în contractele încheiate pentru fiecare spectacol a fost stabilită diurna de la 1751 lire sterline pînă la 1819 lire sterline, achitările au fost efectuate în mărime de numai 17 lire pentru un participant la spectacol. Reieşind din numărul participanţilor şi numărul spectacolelor prezentate, suma diurnei a fost micşorată în loc să fie majorată. Astfel, în a.2002, trupei aflate în turneu (Marea Britanie) de la 8 ianuarie 2001 şi pînă la 17 februarie 2002 cu baletul "Spărgătorul de Nuci" i-a fost achitată diurna în mărime de 60146 lire sterline, pe cînd reieşind din numărul spectacolelor prezentate trebuia achitată suma de 60928 lire sterline (1904 x 32), sau cu 782 lire sterline mai mult.

Contractele încheiate cu "Opera & Balet International" prevedeau plata concretă a chiriei de 3500 lire sterline trupei de balet la numărul minim de 30 de spectacole, sau 117 lire sterline pentru un spectacol, iar trupei de operă - respectiv, 5400 lire sterline, la numărul minim de 50 de spectacole, sau 108 lire pentru un spectacol. Fiind majorat faţă de prevederile contractuale numărul spectacolelor de balet cu 27 la sută şi de operă - cu 74 la sută, plata chiriei pentru un spectacol de balet s-a micşorat în medie cu 21 la sută şi a constituit 92,1 lire, iar pentru un spectacol de operă a alcătuit 69,2 lire, sau s-a micşorat cu 86,5 lire. Astfel, în anii 2002 şi 2003, a fost ratat un venit în sumă de circa 24,1 mii lire sterline (520,0 mii lei).

În unele cazuri au fost încălcate condiţiile contractelor încheiate, totodată fiind denaturate datele şi în dările de seamă privind desfăşurarea turneelor. Aşa, contractul încheiat cu "Opera & Balet International" la 16.02.01 prevedea numărul minim de 30 de spectacole "Spărgătorul de Nuci". În darea de seamă au fost reflectate 38 de spectacole, pe cînd în realitate au fost prezentate 51 de spectacole, nefiind achitată chiria decorului la 13 spectacole în sumă de 2450 lire sterline (54,0 mii lei).

De la turneele din Marea Britanie în casa teatrului au fost depuse mijloace pentru chiria decorului şi recuzitei teatrale pe 2 ani în sumă totală de 35,7 mii lire sterline (733,4 mii lei), cheltuielile constituind 41,0 mii lei. N-au fost prezentate controlului contractele privind achitarea onorariului, precum şi lista persoanelor cărora li s-au deschis vize, în timp ce, conform contractelor încheiate, peste hotare au fost detaşate cu 2-11 persoane mai puţin. În turneul din Germania în listă au fost incluse 4 persoane care la momentul respectiv nu activau în teatru.

În perioada supusă controlului, au avut loc cazuri de deplasare a artiştilor în turnee fără contracte. Astfel, în perioada 21 august - 1 septembrie 2002, în lipsa contractului, 54 de artişti ai teatrului s-au aflat un turneu în Grecia. Teatrului i-a fost achitată numai închirierea decorului şi costumelor în sumă de 1000 dolari SUA (13610 lei). Fără contract, la solicitarea conducerii (dnei Elen Kent) LTD "Opera & Balet International" (Marea Britanie), sub egida Teatrului Naţional de Operă şi Balet din Chişinău, la Festivalul international de muzică în Doha Qatar (Statele Arabe Saudite) a fost prezentat spectacolul "Carmen", cu participarea a 27 la sută de artişti din Moldova şi 73 la sută - din Ucraina. În acest caz, cheltuielile au fost suportate de solicitantul menţionat. În casa teatrului de la acest turneu n-au fost încasate mijloace.

Analiza remunerării artiştilor în turnee şi la staţionar denotă o disproporţie vădită. Astfel, un solist la staţionar, pe parcursul anilor 2002-2003, a fost remunerat lunar de la 400 lei pînă la 681 lei, un artist de balet, orchestră şi cor - de la 355 pînă la 663 lei, conducerea teatrului - cu circa 1000 lei, pe cînd în turneele din Marea Britanie, conform dărilor de seamă prezentate, în a.2002, un artist de operă, participant la toate spectacolele, a primit diurna în mărime de 2788 lire sterline (54,9 mii lei), iar în a.2003 - 1649 lire sterline (37,4 mii lei), iar artiştii de balet, participanţi la toate turneele, - 625 EURO şi 544 lire sterline (18,4 mii lei) - în a.2002 şi 16,6 mii lei - în a.2003. În contractele încheiate plata diurnei în turnee a fost prevăzută numai pentru ziua prezentării spectacolului.

Contractele încheiate cu "Opera & Balet International" prevăd că firma poate remunera un director de companie, un director tehnic, un inginer de lumini şi un operator de subtitre pentru turnee, oricare alt personal, la decizia firmei. Documentele confirmative privind remunerarea unui asemenea personal din cadrul teatrului moldovenesc lipsesc.

N-au fost prezentate controlului nici contractele de plată a onorariului soliştilor. Pe parcursul perioadei supuse controlului, plata în bugetul asigurărilor sociale de stat a fost achitată numai din remunerarea efectuată din sursele bugetului de stat.

În lipsa trupelor de operă şi balet legată de turnee, pentru menţinerea activităţii teatrale, administraţia a încheiat contracte şi a remunerat diferiţi artişti atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate. În anii 2002 şi 2003 au fost încheiate 469 de asemenea contracte, fiind suportate cheltuieli în sumă de 286,3 mii lei, inclusiv 56 de contracte - cu artişti din străinătate, achitîndu-le 92,0 mii lei onorariu, 91,4 mii lei - diurne şi 413 contracte - cu artişti din Republica Moldova, achitîndu-le onorariu în sumă de 102,9 mii lei. La organizarea festivalului "Mărţişor" au fost utilizate mijloace bugetare în sumă de 117,5 mii lei, iar a festivalului "Vă invită Maria Bieşu" - 40 mii lei.

La prezentarea spectacolelor în turnee au fost invitaţi şi artişti din alte părţi. Astfel, la spectacolele prezentate în turneele din Marea Britanie au participat 14 artişti, pentru o plată de 17 lire sterline la un spectacol, inclusiv 4 angajaţi temporar, cu 10 fiind încheiate contracte de participare la spectacol.

Conducerea teatrului a admis majorarea datoriei arendaşilor (care ocupau spaţiile de 20087,8 m2 în a.2002 şi de 2223 m2 în a.2003) faţă de teatru de la 61,9 mii lei - la 01.01.02 pînă la 83,5 mii lei - la 01.01.04.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor la utilizarea mijloacelor publice pentru întreţinerea Ministerului Culturii şi unor instituţii subordonate.

2. Se propune conducerii Ministerului Culturii (dl V.Madan):

2.1. să efectueze o cercetare din oficiu a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor şi lacunelor depistate de control, cu aplicarea faţă de ei a sancţiunilor administrative prevăzute de legislaţie;

2.2. să elaboreze şi să asigure executarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor depistate de control;

2.3. să nu admită dezafectarea mijloacelor bugetare în circuitul diferitor agenţi economici, cu depăşirea termenelor prevăzute de legislaţie;

2.4. să aducă, în corespundere cu legislaţia în vigoare, salarizarea persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi stabilirea corectă a vechimii în muncă a funcţionarilor din cadrul aparatului central al Ministerului;

2.5. să întreprindă măsuri de stingere a datoriilor faţă de Casa Naţională de Asigurări Sociale create la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", cu aplicarea sancţiunilor administrative faţă de persoanele vinovate de formarea datoriilor menţionate;

2.6. să reexamineze contractele de arendă, stabilind, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plăţile de arendă, ţinînd cont şi de datoriile neachitate pentru suprafaţa arendată;

2.7. să nu admită darea în subarendă a spaţiilor arendate de unii agenţi economici şi asociaţii obşteşti în defavoarea instituţiilor subordonate;

2.8. să aducă, în corespundere cu legislaţia, evidenţa contabilă la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" şi Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală;

2.9. să respecte actele normative şi legislative la utilizarea mijloacelor bugetare şi extrabugetare, precum şi să efectueze controlul eficient asupra folosirii acestora de către instituţiile subordonate;

2.10. să reexamineze clauzele contractelor care vor fi încheiate de către conducerea Teatrului Naţional de Operă şi Balet la prezentarea spectacolelor în turneele de peste hotare, cu stabilirea plăţii concrete pentru un spectacol, ţinînd cont de: numărul participanţilor la spectacole; chiria decorului şi recuzitei teatrale; plata diurnei, cazării şi a onorariului; modul de achitare; plata pentru turneu.

3. Se ia act că:

3.1. pentru utilizarea mijloacelor bugetare în circuitul propriu în termene mai mari decît prevede legislaţia, S.R.L. "Cadcam-Grup" a fost sancţionată şi a transferat în buget 5,97 mii lei;

3.2. datorită măsurilor întreprinse de către conducerea Ministerului Culturii, din datoriile la plata pentru arendă, la 01.04.04, a fost stinsă suma de 574,0 mii lei, iar faţă de 8 arendaşi cu datorii de 686,7 mii lei au fost înaintate în instanţele de judecată materialele corespunzătoare;

3.3. pe cazul sustragerii din casa Colegiului de muzică "Şt. Neaga" a sumei de 22,6 mii lei se efectuează o anchetă preliminară.

4. Materialele controlului efectuat la Teatrul Naţional de Operă şi Balet se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

5. Se propune Ministerului Finanţelor, la finanţarea Ministerului Culturii şi instituţiilor subordonate, să ţină cont de încălcările comise în activitatea financiară la Ministerul Culturii şi instituţiile subordonate.

6. Se informează Guvernul despre situaţia creată în activitatea organizaţiilor teatral-concertistice din cadrul Ministerului Culturii şi se propune:

- să reexamineze modalitatea de finanţare a instituţiilor din cadrul acestui Minister, ţinînd cont de faptul că deşi au fost trecute la autofinanţare, în perioada anilor 2002-2003, pentru susţinere li s-au alocat mijloace bugetare în sumă de 9,9 mil.lei şi, respectiv, 17,3 mil.lei, iar datoriile faţă de bugetul de stat de peste 3,5 mil.lei au fost stinse prin lege;

- să adopte o decizie privind plata pentru arendă şi susţinerea asociaţiilor obşteşti din sfera culturală, ţinînd cont de faptul că acestea arendînd suprafeţe la preţuri mici, situate în imobilul aflat la balanţa instituţiilor subordonate Ministerului Culturii, prestează servicii de subarendă, obţinînd venituri în defavoarea instituţiilor respective.

7. Rezultatele controlului vor fi aduse la cunoştinţă Parlamentului.

8. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)