Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 1 iunie 2004 privind rezultatele controlului asupra procesului de lichidare a judeţelor şi de formare a raioanelor

Numar din data de 2004-06-01 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului finanţelor dna F.Furculiţă, unor ex-preşedinţi ai comisiilor de lichidare, reprezentanţilor Cancelariei de Stat, precum şi a unor preşedinţi ai consiliilor executive raionale, a examinat rezultatele controlului asupra procesului de lichidare a judeţelor şi de formare a raioanelor, realizat de către comisiile de lichidare a judeţelor şi prefecturilor şi de formare a raioanelor în perioada 01.04.03 - 31.08.03 şi

a constatat:

Comisiile de lichidare a judeţelor şi prefecturilor şi de formare a raioanelor (în continuare - comisii de lichidare) au activat în baza Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.382 din 31.03.03. Coordonarea şi monitorizarea activităţii comisiilor de lichidare, precum şi controlul asupra executării hotărîrii menţionate au fost atribuite Cancelariei de Stat a RM. Controlul ineficient din partea Cancelariei de Stat a generat nerespectarea de către comisiile de lichidare a termenelor stabilite pentru activitatea acestora, neexecutarea întocmai a obiectivelor şi atribuţiilor de bază. Ca rezultat, au fost comise un şir de încălcări şi abateri de la Regulamentul sus-menţionat, actele legislative şi normative în vigoare.

Comisiile de lichidare a judeţelor Chişinău, Orhei, Lăpuşna, Ungheni, Edineţ, Cahul, Bălţi n-au efectuat inventarierea şi n-au asigurat integritatea patrimoniului autorităţilor publice locale supuse reorganizării şi lichidării. Astfel, în lipsa controlului din partea comisiei de lichidare a judeţului Chişinău, Consiliul judeţean Chişinău a transmis raioanelor nou-formate bunuri materiale deteriorate şi descompletate în sumă totală de 330,9 mii lei, inclusiv raioanelor: Anenii-Noi - de 55,7 mii lei, Dubăsari - de 96,0 mii lei, Străşeni - de 179,2 mii lei.

Comisia de lichidare a judeţului Orhei, la distribuirea bunurilor publice, n-a indicat valoarea acestora, n-a monitorizat executarea deciziilor sale vizînd transmiterea şi evidenţa bunurilor publice. Ca rezultat, Direcţiile judeţene, contrar Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.95, au exclus din bilanţ bunurile transmise consiliilor raionale Rezina, Şoldăneşti şi Direcţiilor Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport respective, fără ca acestea să confirme primirea lor. Ultimele, neluînd la evidenţă unităţile de transport primite de la comisia de lichidare a judeţului Orhei, au trecut la cheltuieli 6,6 mii litri de combustibil în sumă de 37,7 mii lei. În afară de aceasta, consiliile raionale Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Rezina n-au efectuat inventarierea pe a.2003, iar consiliile raionale Teleneşti şi Şoldăneşti n-au întocmit registrele contabile ale mişcării valorilor materiale.

Actele de predare-primire a bunurilor publice, întocmite de comisia de lichidare a judeţului Lăpuşna, n-au fost aprobate de către preşedintele acesteia, iar consiliile raionale Leova şi Cimişlia n-au înregistrat bunuri publice în valoare de, respectiv, 29,8 mii lei şi 5,7 mii lei.

Comisia de lichidare a judeţului Ungheni n-a participat la distribuirea bunurilor publice către raioanele nou-formate, iar consiliul raional Nisporeni, la primirea acestora de la fostul Consiliu judeţean Ungheni, n-a efectuat inventarierea, în timp ce controlul a stabilit neajunsuri de mijloace fixe în valoare de 19,4 mii lei.

Comisia de lichidare a judeţului Edineţ necalitativ a efectuat inventarierea bunurilor materiale. Ca urmare, inventarierea selectivă efectuată la consiliul raional Ocniţa a stabilit lipsa a trei autobuze în valoare de 387,0 mii lei. Totodată, la divizarea bugetului judeţului Edineţ, actele de predare-primire a unor bunuri materiale în valoare de 44,5 mii lei n-au fost aprobate de preşedintele comisiei de lichidare.

Comisia de lichidare a judeţului Cahul n-a efectuat verificarea datelor prezentate de Direcţia Generală Învăţămînt şi Direcţia Generală Finanţe Cahul, care real nu coincid cu datele din registrele de materiale, respectiv, cu 38,0 mii lei şi 2,7 mii lei, iar în evidenţa contabilă a Consiliului judeţean Cahul n-au fost înregistrate bunuri materiale în valoare de 43,6 mii lei. Inventarierea selectivă, efectuată la consiliul raional Cahul, a stabilit lipsa bunurilor în sumă de 90,8 mii lei, cauzată de faptul că Consiliul judeţean Cahul şi consiliul raional Cahul n-au scos din evidenţa contabilă automobilele în valoare de 86,4 mii lei şi alte bunuri, care, conform deciziilor Consiliilor judeţean şi raional Cahul, au fost transmise Direcţiei Cultură şi Primăriei Chioselia Mare.

Comisia de lichidare a judeţului Bălţi n-a întreprins măsuri efective la transmiterea către Primăria mun. Bălţi a mijloacelor fixe în valoare de 179,0 mii lei (apartamente procurate în anul 2001 din mijloacele bugetului judeţean pentru conducerea Comisariatului de Poliţie Bălţi), care, fiind scoase din bilanţul Consiliului judeţean Bălţi, n-au fost înregistrate în bilanţul Primăriei mun. Bălţi.

Unele comisii de lichidare n-au efectuat inventarierea conturilor, a decontărilor cu bugetul public naţional, cu creditorii şi debitorii. Astfel, Consiliul judeţean Chişinău n-a achitat datoriile creditoare ale aparatului administrativ, nerespectînd pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.382 din 31.03.03, şi, depăşindu-şi atribuţiile, fără aprobarea comisiei de lichidare, a repartizat datoriile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat raioanelor: Ialoveni - în cuantum de 5%, Criuleni - de 23%, Anenii Noi - de 32%, Dubăsari - de 18% şi Străşeni - de 22%. De asemenea, nefiind achitate datoriile aparatului administrativ, comisiile de lichidare a judeţelor Orhei şi Tighina au transferat raioanelor nou-formate datorii în sumă de, respectiv, 84,2 mii lei şi 12,4 mii lei.

Neîntemeiat, la repartizarea veniturilor, Direcţia Generală Finanţe a fostului judeţ Chişinău, transmiţînd către bugetul raionului Criuleni baza impozabilă a impozitului funciar, a diminuat-o cu 483,4 mii lei, iar necesarul de cheltuieli l-a majorat cu 2483,3 mii lei.

Comisia de lichidare a judeţului Chişinău, Direcţia Generală Finanţe a jud. Chişinău, cu o întîrziere de 3 luni, a transferat de la contul bugetului judeţean la conturile raioanelor nou-formate soldul mijloacelor băneşti în sumă de 1136,2 mii lei, iar dobînda pentru utilizarea acestor mijloace în sumă de 25,7 mii lei a fost transferată la contul Trezoreriei teritoriale Criuleni cu o întîrziere de 7 luni.

Comisia de lichidare a judeţului Tighina n-a aprobat actele de primire-predare, iar la divizarea bugetului judeţean Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Căuşeni neîntemeiat i-au fost distribuite cheltuieli efective cu 201,9 mii lei mai mult, pe cînd Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Ştefan-Vodă - cu 201,9 mii lei mai puţin.

Comisia de lichidare a judeţului Cahul a transmis raionului Cahul bugetul preconizat pentru a.2003 cu un deficit în mărime de 1174,9 mii lei. Totodată, raioanelor nou-formate le-au fost transmise 7 bugete locale cu deficit şi 11 bugete locale cu excedent.

Unele divergenţe au fost stabilite la încasările de mijloace speciale, reflectate în datele organelor fiscale şi ale Direcţiilor Generale Finanţe, confirmate de Trezoreriile teritoriale. Aceste încasări au fost diminuate la Inspectoratul fiscal Cimişlia - cu 648,3 mii lei, Leova - cu 577,5 mii lei, Basarabeasca - cu 223,7 mii lei, Şoldăneşti - cu 271,3 mii lei, Rezina - cu 472,0 mii lei. Divergenţe au fost stabilite şi la repartizarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Datoriile transmise de comisia de lichidare a jud.Lăpuşna raioanelor nou-formate nu corespund datelor Caselor teritoriale de asigurări sociale. Astfel, datoriile raionului Leova din actele de primire-predare sînt cu 1188,8 mii lei mai mari decît în evidenţa Casei teritoriale, iar ale raionului Basarabeasca - cu 27,8 mii lei mai mici.

Nu şi-a executat integral împuternicirile acordate prin pct.6 şi pct.8 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.382 din 31.03.03 comisia de lichidare a judeţului Soroca. În rezultat, conducerea raionului Floreşti n-a semnat actele de predare-primire de la conturile extrabilanţiere ale Consiliului judeţean Soroca a datoriilor creditoare formate de fostul Comitet executiv raional Floreşti în perioada de pînă la 01.07.99. Astfel, datoria creditoare în sumă de 7479,3 mii lei şi 360721 dol. SUA a fost scoasă din bilanţul Consiliului judeţean Soroca, în legătură cu lichidarea judeţului, dar n-a fost inclusă în bilanţul bugetului raional Floreşti. De asemenea, în rezultatul controlului ineficient din partea comisiei de lichidare a judeţului Edineţ, n-a fost înregistrată în evidenţa bugetelor raioanelor nou-formate datoria creditoare în sumă de 1928,4 mii lei pentru creditul primit de la BCA "Moldindconbanc" S.A., filiala Edineţ în anul 2001 de către Consiliul judeţean Edineţ.

Comisia de lichidare a judeţului Orhei n-a întreprins măsuri pentru executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.54 din 11.07.03 în ce priveşte înaintarea către Ministerul Finanţelor a propunerilor de excludere a sumei de 79,9 mii lei din compartimentul "Investiţii capitale", prin micşorarea alocaţiilor bugetare prevăzute pe a.2004.

Comisia de lichidare a judeţului Chişinău, nerespectînd pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.382 din 31.03.03 şi prevederile Legii privind Fondul Arhivistic al RM nr.880-XII din 22.01.92, n-a transferat, în modul şi ordinea stabilită, documentele cu termen permanent şi lung de păstrare în arhivele de stat respective. Astfel, Consiliul judeţean Chişinău n-a asigurat păstrarea documentelor contabile din perioada a.2000 - 01.01.2003, care, respectiv, n-au fost transmise în arhiva de stat. Analogic, factorii de decizie ai Prefecturii Taraclia, în procesul lichidării judeţului, n-au asigurat păstrarea şi transmiterea în arhiva de stat a registrelor financiare contabile.

Unele comisii de lichidare n-au asigurat controlul asupra corectitudinii calculării şi achitării indemnizaţiilor prevăzute de legislaţie la disponibilizarea personalului. Comisia de lichidare a judeţului Chişinău, încălcînd modul de calculare a salariului, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.31 din 14.01.94, a inclus în calculul salariului mediu lunar premiile de stimulare unică şi ajutoarele materiale. Totodată, contrar prevederilor art.25, alin.4 din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95, au fost calculate neîntemeiat indemnizaţiile de şomer în mărimea unui salariu mediu lunar, care constituie în total 80,4 mii lei, din care s-au plătit 69,2 mii lei.

Au fost comise unele încălcări şi la remunerarea membrilor comisiilor de lichidare. Astfel, comisia de lichidare a judeţului Ungheni şi Prefectura Ungheni au admis o dublă salarizare în sumă de 4,2 mii lei. După suspendarea activităţii comisiilor şi fără precizarea cheltuielilor din mijloacele bugetelor raionale Edineţ şi Căuşeni, pentru remunerarea membrilor comisiilor de lichidare au fost utilizate, respectiv, 2,4 mii lei şi 19,8 mii lei.

Comisiile de lichidare a judeţelor Lăpuşna, Ungheni, Orhei n-au respectat modul de transmitere a patrimoniului aflat la balanţa prefecturilor, prevăzut în pct.23 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.382 din 31.03.03. Astfel, comisia de lichidare a judeţului Orhei a transmis patrimoniul Prefecturii Orhei la balanţa consiliului raional Orhei. Comisia de lichidare a judeţului Taraclia a transmis gratuit consiliului raional Taraclia mijloacele fixe aflate la balanţa Prefecturii Taraclia în sumă de 144,5 mii lei, luate la evidenţa contabilă fără suma uzurii de 70,2 mii lei. Totodată, conducerea primăriei Taraclia, ignorînd pct.29, 30 din H.G. nr.688 din 09.10.95, art.8 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, pe parcursul a 4 luni n-a întreprins măsurile necesare pentru întocmirea actului de primire-predare a clădirii cu 3 etaje a prefecturii, stabilirea valorii imobilului şi luarea acestuia la evidenţa contabilă

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către comisiile de lichidare a judeţelor şi prefecturilor şi de formare a raioanelor a actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi a controlului insuficient din partea Cancelariei de Stat asupra activităţii comisiilor, fapt care a permis acestora să tărăgăneze procesul de lichidare a judeţelor şi de formare a noilor autorităţi publice de nivelele întîi şi doi, neîndeplinind întocmai obiectivele şi atribuţiile lor de bază.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa multiplelor abateri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare, precum şi ale Hotărîrii Guvernului nr.382 din 31.03.03, în activitatea comisiilor de lichidare a judeţelor Chişinău, Orhei, Lăpuşna, Ungheni, Edineţ, Cahul, Bălţi, Tighina, Soroca, Taraclia.

2. Se cere de la preşedinţii raioanelor respective:

2.1. înreprinderea măsurilor în vederea luării la evidenţa contabilă în modul stabilit:

- a unităţilor de transport transmise raionului Şoldăneşti în baza actelor de primire-predare ale comisiei de lichidare a judeţului Orhei;

- a bunurilor materiale transmise raioanelor Leova - în sumă de 29,8 mii lei, Cimişlia - 5,7 mii lei, Nisporeni - 19,4 mii lei, Ocniţa - 387,0 mii lei, Cahul - 86,4 mii lei;

- a fostei clădiri a prefecturii Taraclia şi restabilirea în evidenţa contabilă a uzurii în sumă de 70,2 mii lei;

2.2. asigurarea restituirii în conformitate cu legislaţia în vigoare a indemnizaţiilor de şomer, achitate neîntemeiat din bugetele raioanelor Criuleni - 3,3 mii lei, Dubăsari - 3,9 mii lei, Anenii Noi - 8,0 mii lei, Străşeni - 6,0 mii lei, Ialoveni - 48,0 mii lei, precum şi a salariilor în sumă de 4,2 mii lei, achitate dublu membrilor comisiei de lichidare a judeţului Ungheni din bugetul raionului Ungheni.

3. Se ia act că:

3.1. consiliul raional Rezina şi Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Rezina, în perioada controlului, au reflectat în evidenţa contabilă unităţile de transport primite în baza actelor de primire-predare ale comisiei de lichidare a judeţului Orhei;

3.2. prin hotărîrea Judecătoriei Bălţi din 11.12.03, a fost respinsă acţiunea Consiliului judeţean Bălţi şi a Primăriei mun.Bălţi asupra faptului privatizării nelegitime de către Agenţia Teritorială pentru Privatizare mun.Bălţi a două apartamente cu valoarea de bilanţ în mărime de 179,0 mii lei;

3.3. în baza Hotărîrii Judecătoriei Economice a RM, în luna ianuarie 2004 s-a examinat acţiunea în folosul BCA "Moldindconbanc" S.A., fiind recunoscute datoriile creditoare faţă de bancă ale consiliilor raionale Briceni, Donduşeni, Edineţ şi Ocniţa în sumă a cîte 482,1 mii lei;

3.4. întru executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.54 din 11.07.03, Ministerul Finanţelor a micşorat cu suma de 79,9 mii lei alocaţiile prevăzute în planul de finanţare a raionului Orhei pe anul 2004, la compartimentul "Investiţii capitale".

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre divergenţele stabilite la încasările de mijloace speciale, reflectate la situaţia din 01.07.03 în datele organelor fiscale teritoriale şi ale Direcţiilor Generale Finanţe, confirmate de Trezoreriile teritoriale.

5. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre încălcările comise de către comisiile de lichidare a judeţelor şi prefecturilor şi de formare a raioanelor, pentru luare de atitudine.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului efectuat la comisia de lichidare a judeţului Chişinău privind lipsa şi descompletarea fondurilor fixe în sumă totală de 330,9 mii lei, precum şi alte fapte elucidate de control, pentru întreprinderea măsurilor după competenţă.

7. Despre măsurile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor expuse în pct.2 şi pct.4-6 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)