Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 28 mai 2004 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală a Republicii Moldova pe perioada anilor 2002-2003

Numar din data de 2004-05-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlui V. Balaban, Procuror General, dlui A. Stoianoglo, adjunctul Procurorului General, dlui V. Rusu, ex-Procuror General, dlui T. Sauca, şeful secţiei planificare, finanţare şi contabilitate, contabil-şef, dnei F. Furculiţă, viceministru al finanţelor, a examinat rezultatele reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală a Republicii Moldova pe perioada anilor 2002-2003 şi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02, pentru finanţarea activităţii Procuraturii Generale pe anul 2003 au fost aprobate mijloace bugetare în sumă de 30833,5 mii lei, inclusiv aparatul central - 7765,0 mii lei, organele teritoriale de specialitate - 18900,9 mii lei, achitarea indemnizaţiei viagere şi a pensiilor procurorilor - 4167,3 mii lei. Deşi în total pe devizul de cheltuieli s-a înregistrat economie în sumă de 966,0 mii lei, pe unele articole şi alineate au fost efectuate supracheltuieli în sumă de 152,5 mii lei.

La stabilirea pensiilor procurorilor şi anchetatorilor, Procuratura Generală s-a condus de H.G. nr.252 din 05.03.98 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a pensiilor pentru vechime în muncă colaboratorilor organelor procuraturii", care a fost aprobată în vederea realizării art.42 din Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat (în redacţia Legii nr.1428-XIII din 23.12.97), abrogată la 14.10.98 prin Legea nr.156-XIV, care n-a inclus pensionarea procurorilor şi anchetatorilor. Totodată, Hotărîrea Guvernului nr.252 din 05.03.98 a rămas în vigoare. Concomitent, în Legea cu privire la Procuratură, prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99, a fost inclus art.451 care reglementa dreptul acestora la pensie, de către Guvern urmînd a fi stabilite modul de calculare a stagiului de cotizare în funcţiile respective şi a venitului mediu lunar, acestea nefiind elaborate şi aprobate.

Curtea Constituţională, la rîndul său, prin Hotărîrea nr.4 din 21.01.2000, a declarat neconstituţionale şi prevederile art.451 din Legea cu privire la Procuratură.

Pentru aducerea actelor normative în concordanţă cu noua Lege cu privire la Procuratură nr.118-XV din 14.03.03, Guvernul, prin Hotărîrea nr.719 din 13.06.03, a abrogat şi Hotărîrea nr.252 din 05.03.98.

În aceste condiţii, pînă la momentul actual, nu există un Regulament care ar reglementa modul de calculare a vechimii şi a salariului mediu pentru stabilirea pensiilor procurorilor şi anchetatorilor. Astfel, în lipsa reglementărilor juridice perfecte în domeniul pensionării procurorilor şi anchetatorilor, aplicînd H.G. nr.252 din 05.03.98 la calcularea vechimii în muncă în funcţia de procuror sau anchetator, precum şi la calcularea salariului mediu, cu includerea în el a ajutoarelor materiale, au fost stabilite şi achitate pensii pentru vechimea în muncă în sumă 545,6 mii lei.

Stabilirea vechimii în muncă pentru calcularea indemnizaţiei unice, conform hotărîrii respective, a dus la achitarea acesteia în sumă de 63,0 mii lei.

Şi după adoptarea Legii cu privire la Procuratură nr.118-XV din 14.03.03, care reglementează stabilirea pensiei din salariul mediu (care nu include ajutoarele materiale), au fost stabilite şi achitate neîntemeiat pensii la 13 persoane în sumă de 19,0 mii lei, cu includerea în salariul mediu a ajutoarelor materiale.

Încălcîndu-se art.21, 28 din Legea cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.03, la 26 de persoane au fost stabilite şi achitate alocaţii nominale pentru merite deosebite faţă de stat, care au dus la achitarea neîntemeiată în anul 2003 a pensiilor în sumă de 51,7 mii lei.

Conform art.42 alin.(1) din Legea nr.118-XV din 14.03.03, organele Procuraturii dispun de o subunitate de poliţie, pusă în serviciul lor în mod gratuit de către MAI, care asigură paza localurilor şi altor bunuri ale organelor Procuraturii. În realitate paza este asigurată pe bază de contract de către Direcţia Pază de Stat. Cheltuielile efective pentru paza interdepartamentală în anul 2003 au constituit 329,7 mii lei, sau cu 8,0 mii lei mai mult decît a fost prevăzut în deviz.

Procuratura Generală n-a asigurat respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare privind utilizarea eficientă a finanţelor publice. Cu toate că contractele pentru achiziţionarea mărfurilor (serviciilor) prevăd că achitarea pentru marfa contractată (servicii prestate) se efectuează după livrarea lor, iar contractele de antrepriză - după prezentarea actelor de recepţie a lucrărilor pe etapele executării lor, Procuratura Generală a transferat sub formă de plată prealabilă la 4 firme toată suma contractată, ceea ce a dus la formarea datoriilor debitoare şi dezafectarea mijloacelor băneşti în mărime de 216,4 mii lei, pe un termen ce depăşeşte 30 de zile, contrar prevederilor art.25 alin.(5) din Legea nr.1463-XV din 15.11.02, inclusiv S.R.L. "Gala-Price" (Chişinău, şos. Hînceşti 20/42, cod fiscal 667085) - 122 de zile (33,0 mii lei) şi S.R.L. "Galtex" (Chişinău, bd. Moscovei 15/3-147, cod fiscal 37391012) - 52 de zile (100,0 mii lei).

În conformitate cu prevederile art.24 (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004, la bugetul de stat urmează să se încaseze sancţiuni financiare: de la S.R.L. "Gala-Price" - 1,2 mii lei şi de la S.R.L. "Galtex" - 1,7 mii lei.

Încălcările stabilite sînt o consecinţă a nerespectării de către Procuratura Generală a unor acte legislative şi normative la utilizarea mijloacelor bugetare pentru întreţinerea acesteia şi la achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor procurorilor şi anchetatorilor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile stabilite de control la Procuratura Generală, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor la utilizarea de către Procuratura Generală a finanţelor publice.

2. Se cere de la conducerea Procuraturii Generale (dl V. Balaban):

- să examineze rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi, elaborînd şi asigurînd îndeplinirea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări la utilizarea resurselor financiare publice;

- să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare, recuperarea sumelor pensiilor achitate neîntemeiat la 13 persoane în mărime de 19,0 mii lei şi a alocaţiilor nominale pentru merite deosebite faţă de stat, achitate neîntemeiat la 26 de persoane în mărime de 51,7 mii lei;

- să asigure utilizarea mijloacelor financiare publice conform destinaţiei, în corespundere cu actele normative în vigoare, garantînd, totodată, respectarea strictă a disciplinei financiare.

3. Se ia act că pînă la adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi la bugetul de stat au fost transferate sancţiuni financiare: de către S.R.L. "Gala-Price" - 1,2 mii lei; S.R.L. "Galtex" - 1,7 mii lei.

4. Se informează Ministerul Finanţelor (dna Z. Grecianîi) despre rezultatele controlului efectuat la Procuratura Generală şi se cere intensificarea controlului la elaborarea şi executarea devizelor de cheltuieli pentru întreţinerea acesteia.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului efectuat la Procuratura Generală şi se propune să aducă, în conformitate cu art.44 (b) din Legea nr.118-XV din 14.03.03, actele sale normative în concordanţă cu Legea indicată, totodată elaborînd Regulamentul privind modul de stabilire şi achitare a pensiilor şi indemnizaţiilor procurorilor şi anchetatorilor.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

7. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)