Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 25 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Afacerilor Externe şi a unor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare în perioada anilor 2002-2003

Numar din data de 2004-05-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlui A. Stratan, ministrul afacerilor externe, dlui M. Căpăţină, şeful Direcţiei generale analiză financiară, evidenţă contabilă şi rapoarte a Ministerului Afacerilor Externe, dnei S. Groza, şeful Direcţiei finanţele autorităţilor publice a Ministerului Finanţelor, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Afacerilor Externe şi a unor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare în perioada anilor 2002-2003 şi

 a constatat:

În perioada supusă controlului, pentru întreţinerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, au fost alocate mijloace bugetare în sumă de 194970,8 mii lei, sau 95,4 la sută din mijloacele precizate conform Legilor bugetului de stat anuale şi din fondul de rezervă al Guvernului (1708,2 mii lei), inclusiv aparatul central - 9327,2 mii lei (87,9%), preluarea şi exercitarea de către Republica Moldova a Preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei - 8597,1 mii lei (100%), investiţii capitale - 44316,2 mii lei (100%) etc. Cheltuielile efective au constituit în această perioadă 193051,2 mii lei, sau 94,5 la sută faţă de mijloacele bugetare precizate.

În perioada supusă controlului, misiunile diplomatice peste hotare au fost finanţate din mijloacele alocate direct de la bugetul de stat şi din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor consulare. Pentru întreţinerea acestora au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 136219,5 mii lei, inclusiv mijloace bugetare: alocate direct de la bugetul de stat - 40116,3 mii lei, din veniturile obţinute de la prestarea serviciilor consulare - 96103,2 mii lei (70,6 la sută din suma precizată). În realitate, în aceste scopuri, MAE, pentru finanţarea misiunilor diplomatice, a beneficiat de 142001,1 mii lei, sau cu 5781,6 mii lei mai mult, mijloace obţinute în rezultatul majorării veniturilor de la prestarea serviciilor consulare. Misiunile diplomatice în această perioadă au efectuat cheltuieli efective cu 7471,1 mii lei mai puţin decît au fost aprobate în devizul de cheltuieli. Ca urmare, la sfîrşitul anului 2003, la misiunile diplomatice a fost înregistrat un sold de mijloace disponibile în mărime de 11043,8 mii lei.

Nerespectînd prevederile Ordonanţei Guvernului nr.1 din 26.09.2000 "Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare", Ambasadele Republicii Moldova în Franţa, Italia, Israel, Turcia, Germania, la prestarea serviciilor consulare cu scutirea integrală sau parţială de plata taxelor consulare, nu anexează documentele justificative privind legalitatea acordării acestor înlesniri.

Deşi în total pe devizele de cheltuieli a fost înregistrată economie, MAE şi unele misiuni diplomatice supuse controlului n-au respectat art.32 (4) din Legea nr.847-XIII din 24.05.96 şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.96, admiţînd pe unele articole şi alineate ale devizului depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele aprobate. În ansamblu, în anul 2002, supracheltuielile admise la unele articole de cheltuieli şi alineate au însumat 155,6 mii lei, inclusiv pe aparatul central al MAE - 49,1 mii lei, Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă ONU la Geneva - 106,5 mii lei etc.

În anul 2003, unele misiuni diplomatice au utilizat suma de 157,1 mii lei finanţată la unele articole ale devizului de cheltuieli pentru efectuarea cheltuielilor pe alte articole. Astfel, Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă ONU la New-York a folosit suma de 50,7 mii lei finanţată la art.113 şi 114 pentru efectuarea cheltuielilor la art.111 şi 242. În mod similar au fost utilizate mijloacele bugetare de către Ambasada Republicii Moldova în Uzbekistan - 47,9 mii lei, Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă ONU la Geneva - 41,2 mii lei etc.

În anul 2003, MAE şi misiunile diplomatice, din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, au efectuat cheltuieli de protocol în sumă de 2001,0 mii lei. Ignorînd H.G. nr.550 din 13.06.97, acestea au comis un şir de încălcări la utilizarea mijloacelor alocate la articolul respectiv. Produsele alimentare, băuturile alcoolice procurate din contul mijloacelor bugetare au fost trecute direct la cheltuieli, fără a fi reflectate în evidenţa contabilă la intrări, precum şi în lipsa justificării acestor cheltuieli. N-au fost întocmite devize de cheltuieli; n-au fost emise ordine pentru fiecare recepţie privind componenţa delegaţiilor primite, scopul vizitei etc. Asemenea fapte au fost stabilite la Ambasadele Republicii Moldova în Israel, Turcia, Italia, Germania şi altele supuse controlului.

Totodată, cadrul juridic nu dispune de un act normativ care ar reglementa şi ar stabili modul şi normativele de efectuare a cheltuielilor de protocol de către misiunile diplomatice.

În perioada anilor 2002-2003, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare au beneficiat de restituirea TVA la mărfurile procurate în perioadele de gestiune anterioare. Deşi în perioadele respective TVA a fost reflectată la cheltuieli ale instituţiilor, la momentul încasării sumelor restituite, n-a fost înregistrată la decontări cu bugetul şi n-a fost transferată la bugetul de stat, rămînînd ca sursă de finanţare suplimentară neautorizată. TVA încasată de către Ambasada Republicii Moldova în Franţa a constituit 9801 EURO, Ambasada Republicii Moldova în Israel - 25261 şecheli.

Nerespectînd Legea contabilităţii şi Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, MAE şi misiunile diplomatice n-au asigurat întocmirea corectă şi deplină a documentelor justificative de trecere a bunurilor materiale şi financiare la cheltuieli. În aşa mod au fost trecute la cheltuieli mijloacele băneşti utilizate pentru primirea diferitor delegaţii şi organizarea recepţiilor, precum şi benzina folosită pentru autoturisme etc.

MAE, pe parcursul anului 2003, încălcînd pct.5.4 şi 6.1 din Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova nr.108 din 17.12.98, a admis trecerea la cheltuieli a benzinei utilizate pentru 5 autoturisme, în baza foilor de parcurs semnate de către şeful Direcţiei administrative al MAE, şi nu de către persoanele care au folosit aceste autoturisme. Mai mult decît atît, în anul 2003, au fost trecuţi la cheltuieli 1118 litri de benzină, în baza a 36 de foi de parcurs nesemnate de către beneficiari, pe care era indicată distanţa parcursă de 8508 km.

În perioada supusă controlului, Ambasada Republicii Moldova în Germania a practicat achitarea unor conturi personale ale angajaţilor, cu reţinerea ulterioară a acestor sume din salariile lor. Astfel, pentru deservirea acestor cheltuieli a fost deschis subcontul 178/1 "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori", rulajul anual constituind 100 mii lei, prin ce s-a contribuit la majorarea volumului de lucru al contabilităţii şi la efectuarea unor cheltuieli nejustificate ce ţin de achitarea serviciilor bancare.

Încălcînd prevederile art.15 (1) pct. c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, Ambasada Republicii Moldova în Germania n-a reflectat în dările de seamă soldurile debitoare şi a micşorat neîntemeiat soldurile creditoare la subcontul 180 "Decontările cu personalul privind retribuirea muncii". Astfel, la 31.12.02, datoriile debitoare la subcontul respectiv au constituit 6282 dol. SUA şi cele creditoare - 9704 dol. SUA, înregistrînd în cartea mare şi în darea de seamă anuală numai datorii creditoare în sumă de 3809 dol. SUA.

Pentru întreţinerea MAE şi a misiunilor diplomatice peste hotare, în perioada supusă controlului, au fost obţinute venituri (servicii hoteliere, mijloace băneşti percepute pentru acoperirea cheltuielilor aferente legate de efectuarea acţiunilor consulare, transmiterea în arendă a încăperilor) în sumă totală de 18361,8 mii lei, sau cu 1517,5 mii lei mai mult decît planul precizat.

În conformitate cu pct.14 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01, în cazul cînd cheltuielile sînt mai mici decît veniturile, depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor se prevede în deviz într-o poziţie aparte şi este destinată pentru virarea la buget. Fără a ţine cont de aceasta şi de faptul că Ambasada Republicii Moldova la Moscova înregistrează în fiecare an, la începutul perioadei de gestiune, solduri trecătoare de mijloace băneşti cu titlu de mijloace speciale (servicii hoteliere) în sume considerabile, nu se planifică şi nu se aprobă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor. Astfel, la 01.01.02, soldul de mijloace speciale înregistrat la contul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova a constituit 2760,4 mii lei, la 01.01.03 - 3741,4 mii lei şi la 01.01.04 - 2988,4 mii lei. Neutilizarea mijloacelor aprobate pentru cheltuielile acestei Ambasade, în perioada anilor 2002-2003, a constituit 66,5 la sută şi, respectiv, 75,1 la sută din cheltuielile aprobate pentru aceşti ani.

Supraestimarea acestor cheltuieli la planificare, păstrarea în solduri mari a mijloacelor speciale nominalizate timp îndelungat au contribuit la folosirea iraţională atît a mijloacelor speciale, cît şi a celor bugetare, destinate pentru întreţinerea activităţii misiunilor diplomatice, care pot fi reduse din contul utilizării mijloacelor speciale disponibile.

Ambasada Republicii Moldova în Turcia a folosit, în lipsa devizului de cheltuieli şi fără reflectarea în evidenţa contabilă la intrări, valori materiale în sumă de 14,4 mii lei, recepţionate cu titlu gratuit de la S.A. "Aroma", neîntocmind darea de seamă despre veniturile din sponsorizări, care în anul 2002 au servit drept sursă suplimentară neautorizată pentru cheltuieli de protocol.

Încălcările stabilite sînt o consecinţă a nerespectării de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către persoanele cu funcţii de răspundere ale misiunilor diplomatice a actelor legislative şi normative în vigoare, utilizării finanţelor publice cu încălcarea legislaţiei şi a devizelor de cheltuieli aprobate, controlului ineficient din partea Ministerului asupra folosirii acestora.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile stabilite de control la Ministerul Afacerilor Externe şi unele misiuni diplomatice, în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor în activitatea Ministerului Afacerilor Externe şi a unor misiuni diplomatice privind utilizarea finanţelor publice pentru întreţinerea acestora.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe (dl A. Stratan) şi a misiunilor diplomatice:

- să examineze rezultatele controlului efectuat de către Curtea de Conturi, elaborînd şi asigurînd îndeplinirea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări la utilizarea resurselor financiare publice;

- să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare, recuperarea sumelor plătite neîntemeiat;

- să asigure utilizarea mijloacelor financiare publice conform destinaţiei, în corespundere cu actele normative în vigoare, garantînd, totodată, respectarea strictă a disciplinei financiare;

- să aducă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, structura şi personalul scriptic al misiunilor MAE;

- să asigure un control permanent al soldurilor de mijloace financiare înregistrate pe conturile misiunilor diplomatice, cu redistribuirea la timp a acestora;

- să asigure ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţii; să estimeze şi să înregistreze în evidenţa contabilă toate bunurile materiale neluate la intrări;

- să respecte Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologice nr.108 din 17.12.98 şi să excludă pe viitor practica trecerii neîntemeiate la cheltuieli a benzinei;

- să excludă pe viitor practica sponsorizărilor misiunilor diplomatice de către structurile comerciale.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dna Z. Grecianîi) despre rezultatele controlului şi se cere:

- să intensifice controlul asupra utilizării finanţelor publice aprobate pentru întreţinerea MAE şi a misiunilor diplomatice;

- se ţină cont, la finanţarea MAE, de soldurile considerabile pe conturile instituţiilor, respectînd Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, precum şi de mijloacele financiare utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în devizele de cheltuieli;

- să elaboreze şi să aprobe de comun cu MAE un act normativ privind efectuarea cheltuielilor de protocol în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Guvernului şi se propune să examineze oportunitatea alocării mijloacelor în sume mari din fondul de rezervă, ţinînd cont de soldurile care în mod sistematic se înregistrează la conturile misiunilor diplomatice peste hotare.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

6. Despre executarea cerinţelor pct.2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)