Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 13 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi realizarea Programelor de stat în cadrul acestuia în perioada anilor 2002-2003

Numar din data de 2004-05-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului ecologiei şi resurselor naturale dl C.Mihailescu, ex-ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului dl Gh.Duca, viceministrului dl N.Stratan şi altor persoane de la Minister, precum şi a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi realizarea Programelor de stat în cadrul acestuia în perioada anilor 2002-2003 şi

 a constatat:

Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (în continuare MECDT) a activat în baza Regulamentului aprobat prin H.G. nr.703 din 23.07.01.

MECDT, ignorînd cerinţele pct.3 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.12 din 28.05.03, n-a restituit mijloacele Fondului Ecologic Naţional (în continuare FEN) în sumă de 295,3 mii lei, utilizate contrar destinaţiei, n-a aprobat Programul de acţiuni strategice privind folosirea integrală şi eficientă a resurselor financiare ale FEN, iar Direcţia generală politică de mediu (dna V.Ivanov), investită cu atribuţiile respective în temeiul Regulamentului, n-a asigurat controlul cuvenit asupra realizării acestuia. Totodată, n-au fost prezentate materialele despre examinarea rezultatelor controlului respectiv la şedinţele Colegiului Ministerului şi Consiliilor de Administrare ale Fondului Ecologic Naţional (în continuare CA al FEN) şi Fondului Bazei Normative în Construcţii (în continuare Fondul BNC).

Pentru întreţinerea aparatului MECDT în anul 2003 s-au prevăzut alocaţii bugetare în mărime de 2546,8 mii lei, finanţarea şi cheltuielile de casă constituind 2395,7 mii lei. La 01.01.04, datoriile debitoare au constituit 29,7 mii lei şi cele creditoare - 166,9 mii lei.

Factorii de decizie ai Inspecţiei de Stat în Construcţii (şef - A.Izbîndă, contabil-şef D.Matcovschii) din subordinea MECDT în dările de seamă pentru anii 2002 şi 2003 au diminuat cheltuielile efective cu 44,6 mii lei şi 33,5 mii lei, respectiv fiind tăinuite supracheltuielile în aceeaşi mărime - de 78,1 mii lei. Direcţia generală finanţe şi evidenţa contabilă a MECDT (dl Ad.Onceanu, dna A.Melnic), căreia i-au fost prezentate acestea, n-a asigurat controlul cuvenit asupra lor.

Direcţia de administrare a clădirii n-a efectuat inventarierea decontărilor, admiţînd la 01.01.04 datorii cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv debitoare - 167,2 mii lei, din care seful acesteia dl A.Bujoreanu neîntemeiat a trecut la cheltuieli 161,4 mii lei şi creditoare - 95,8 mii lei, care contrar Regulamentului nr.7 din 18.01.99 al Ministerului Finanţelor n-au fost raportate la majorarea finanţării.

Pentru anul 2003, Fondul Ecologic Naţional la venituri şi cheltuieli a fost iniţial aprobat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2003, în sumă de 8000,0 mii lei, iar cu rectificările ulterioare - de 20500,0 mii lei (responsabil pentru coordonarea activităţii FEN şi fondurilor ecologice locale, implementarea programelor şi proiectelor de protecţie a mediului - dl N.Stratan).

Veniturile planificate pentru colectare în anul de gestiune în sumă de 16167,6 mii lei au fost încasate în mărime de 16250,3 mii lei. Neîncasările la trei tipuri de venituri din cele patru existente de 1678,8 mii lei au fost recuperate din contul încasărilor la plata pentru importul combustibilului în mărime ce depăşeşte cu 1761,5 mii lei suma planificată. Acest fapt confirmă existenta surselor suplimentare pentru formarea FEN şi lipsa unei prognoze bine determinate.

MECDT, încălcînd prevederile Instrucţiunii cu privire la mecanismul de percepere şi transfer al plăţilor pentru poluare la importul produselor petroliere (ordinul Ministerului Mediului nr.01-13/509 din 23.11.98), n-a efectuat controlul necesar asupra acumulărilor reale în FEN, precum şi verificarea lunară cu Departamentul Vamal a cantităţilor de combustibil importat, valorii în vamă al acestuia în scopul estimării corecte a plăţilor pentru poluare.

În afară de aceasta, MECDT, nerespectînd prevederile pct.205 din Instructiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finantelor nr.85 din 09.10.96, nu ţine evidenţa analitică a încasărilor la FEN separat pe tipuri de venit. Mai mult decît atît, nu se ţine evidenţa plaţilor calculate spre încasare în FEN, nu se contabilizează restanţele la plată. Ca rezultat, în diferite rapoarte financiare şi statistice se admit multiple divergenţe la reflectarea datelor, acestea fiind neveridice. Astfel, în darea de seamă cu privire la încasarea şi utilizarea mijloacelor FEN (f.nr.4-II-FE) întocmită de MECDT, la 01.01.04, veniturile încasate din plăţile pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului însumau 4024,1 mii lei, pe cînd acelaşi indice în datele prezentate de Inspectoratul Ecologic de Stat (în continuare IES) constituia cu 320,5 mii lei mai mult, iar in raportul statistic - cu 1650,7 mii lei mai puţin.

Divergenţe s-au stabilit şi la veniturile provenite din plăţile pentru emisiile de poluanţi din sursele mobile care folosesc benzină (etilată, neetilată), carburanţi pentru motoare de avion şi motorină. Astfel, în evidenţa contabilă a MECDT (f. nr.4-II-FE) încasările la acest tip de venituri au constituit 12381,9 mii lei, în timp ce la IES acestea erau reflectate în sumă de 10212,0 mii lei, în raportul statistic - de 10696,2 mii lei.

Cheltuielile de casă ale FEN, în a.2003, au fost executate în mărime de 10267,3 mii lei, ce constituie 50 la sută din suma preconizată de 20500,0 mii lei. MECDT, CA al FEN şi Agenţiile teritoriale ecologice (ATE) din mijloacele acumulate în sumă de 20582,7 mii lei au folosit numai 50 la sută şi nu 70 conform stipulaţiilor pct.7 din Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin H.G. nr.988 din 21.09.98, utilizînd pentru implementarea strategiilor programelor si planurilor naţionale de protecţie a mediului cu 4140,6 mii lei mai puţin decît prevederile legale.

În a.2003, cheltuielile efective ale FEN au constituit 5213,9 mii lei, sau cu 5053,4 mii lei mai puţin decît cheltuielile de casă, formînd la 01.01.04 datorii debitoare în sumă de 10003,2 mii lei. Conducerea MECDT n-a întreprins măsurile necesare pentru micşorarea sumelor datoriilor debitoare ale benefeciarilor de proiecte finanţate din FEN, dar invers a admis creşterea lor la 01.01.04 de 2,01 ori în comparaţie cu 01.01.03, iar în comparaţie cu 01.01.02 - de circa 3,85 ori. Încălcînd Legea contabilităţii şi alte prevederi legale, MECDT şi CA al FEN au admis datorii debitoare cu depăşirea termenului de prescripţie în sumă de 403,3 mii lei.

Lipsa controlului strict din partea conducerii MECDT şi CA al FEN a permis benefeciarilor utilizarea neeficientă şi contrar destinaţiei a mijloacelor FEN. Astfel, Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi, mun. Chişinău, neonorînd condiţiile contractului, în baza căruia a primit 150,0 mii lei, n-a prezentat raportul final asupra executării lucrărilor, pe cînd termenul finalizării contractului a expirat la 07.05.03, cauzînd datorii debitoare în sumă de 75,0 mii lei. Analogic, gospodăria ţărănească ,,Morari Vasile Ion", neonorînd obligaţiunile contractuale şi nerestituind mijloace financiare, a rămas datoare faţă de FEN cu 95,8 mii lei.

MECDT şi CA al FEN, contrar pct.30 al Regulamentului privind administrarea fondurilor ecologice, au oferit granturi beneficiarilor care au comis unele încălcări la implementarea proiectelor anterioare. Deşi Serviciul de Stat "Hidrometeo" n-a predat în termen (pînă la 01.06.02) lucrările pentru alt proiect, în a.2003 a beneficiat încă de două proiecte în sumă totală de 371,0 mii lei. Totodată, beneficiarul a indicat în raportul privind utilizarea mijloacelor financiare primite în a.2003, că suma de 67,9 mii lei a fost folosită pentru procurarea utilajului de la GP "Ghidrometpribor" or.Sanct - Petersburg şi instalarea lui. În realitate acest utilaj n-a fost achiziţionat şi instalat.

Serviciul piscicol din cadrul IES, aflat în subordinea MECDT, încălcînd art.84 din Legea privind protecţia mediului înconjurător, n-a defalcat 9,2 mii lei la FEN din mijloacele încasate (56,0 mii lei) pentru compensarea prejudiciilor cauzate. Ignorînd ordinul MECDT din 27.12.02, Serviciul piscicol a încasat neîntemeiat mijloacele speciale în sumă de 87,4 mii lei la contul altor mijloace extrabugetare, fapt care a permis acestuia să le folosească contrar legislaţiei, precum şi să solicite neîntemeiat mijloace suplimentare din FEN. Datorită acestui fapt, în a.2003, Serviciul piscicol a beneficiat de mijloace din FEN în sumă de 90,0 mii lei pentru 2 proiecte, care conform prevederilor urmau a fi realizate din contul mijloacelor speciale proprii. La conturile speciale şi extrabugetare ale Serviciului, la 01.03.04, rămîneau dezafectate mijloace neutilizate, alocate din FEN pentru realizarea unor proiecte, în sumă de 126,1 mii lei.

Conducerea MECDT şi CA al FEN în unele cazuri neîntemeiat a prelungit termenul de executare a proiectelor, beneficiarii cărora nu respectă condiţiile contractuale, graficul de realizare a lucrărilor şi cerinţele de utilizare a mijloacelor conform devizului aprobat. Astfel, Institutului "URBANPROIECT" i-au fost alocate mijloace de 100,0 mii lei, cu termenul de executare a proiectului 15.12.02 - 30.12.02. După un an de la expirarea deplină a acestuia, termenul final i-a fost prelungit pînă la 31.12.03. Raportul executorului despre lucrările de realizare a proiectului n-a fost prezentat, iar raportul financiar prezentat nu corespunde devizului aprobat, ce confirmă că mijloacele primite au fost utilizate integral contrar destinaţiei.

ATE Orhei i-au fost alocate surse în sumă de 150 mii lei contrar Regulamentului privind fondurile ecologice, fiind finanţate lucrările pentru reparaţia capitală a clădirii acestuia. Din suma primită, 22,5 mii lei a fost folosiţi pentru procurarea tehnicii de calcul, iar mijloacele neutilizate în mărime de 88,5 mii lei au fost transferate la contul special al Agenţiei Ecologice Centru, care ulterior au fost folosite la cheltuieli de întreţinere.     

O situaţie analogică a fost stabilită şi la finanţarea proiectelor executate de către Oficiul "Biodiversitate", care neconfirmînd utilizarea pînă la 01.01.04 în cadrul unor proiecte a sumei de 197,5 mii lei, a mai primit surse pentru executarea încă a două proiecte în sumă totală 143,3 mii lei. N-a fost confirmată nici utilizarea mijloacelor FEN de către "Moldexpo" S.A. (50,0 mii lei), primăria Sîngerei (240,0 mii lei), întreprinderea editorial-poligrafică "Ştiinţa" (140,0 mii lei) etc.

Conducerea MECDT şi CA al FEN n-a întreprins măsurile necesare pentru rambursarea în FEN a granturilor finanţate, beneficiarii cărora nu respectă prevederile contractuale, din care Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare n-a restituit 370,0 mii lei, sectorul de reparaţie a fîntînilor arteziene Chişinău - 100,0 mii lei; "Ecopol" S.R.L. - 60,0 mii lei; expediţia hidrogeologică "EHGeoM" - 187,9 mii lei etc.

Responsabilii MECDT în multe cazuri tărăgănează examinarea materialelor prezentate de beneficiari referitor la utilizarea mijloacelor, CA al FEN nu examinează si nu aproba rapoartele finale ale beneficiarilor de granturi, nu determină eficienţa utilizării mijloacelor publice alocate si eficacitatea realizarii proiectelor finanţate din FEN în temeiul contractelor (în majoritatea cazurilor semnate de viceministrul dl N.Stratan), unele din acestea fiind întocmite cu eludarea unor prevederi din Legea vînzării de mărfuri nr.134-XIII din 03.06.94.

Fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii (în continuare Fondul BNC) a fost aprobat pentru a.2003 la venituri si cheltuieli în sumă de 3500,0 mii lei. Pe parcursul anului s-au încasat 2659,3 mii lei de la defalcări din volumul investiţiilor efectuate din alte surse, pe cînd de la defalcările din volumul investiţiilor prevăzute în bugetul de stat nu s-a încasat nimic. Cheltuielile de casă ale Fondului BNC însumează 2766,5 mii lei, iar cele efective - 1220,3 mii lei, formînd datorii debitoare în mărime de 1546,2 mii lei.

Ca şi în anii precedenţi Ministerul şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu conlucrează privind executarea pct.33, 34 şi 35 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.216 din 20.03.01. Nedispunînd de informaţia IFPS despre agenţii economici supuşi controlului, defalcările şi amenzile calculate şi încasate suplimentar, Ministerul efectuează planificarea Fondului BNC în mod formal, bazîndu-se numai pe datele din anii precedenţi.

Conform Planului tematic de elaborare a documentelor normative, pentru a.2003 au fost aprobate, cu finanţarea din Fondul BNC, 56 de teme, cu costul lucrărilor în sumă de 1897,0 mii lei. Factorii de decizie ai MECDT (responsabil pentru implementarea temelor finanţate din Fondul BNC - dna S.Dogotaru), în septembrie 2003, fără argumentare şi neţinînd cont de realizarea în termen a temelor începute în anii precedenţi (au fost finalizate doar 49 de teme din 105 teme finanţate în anii 2001-2002), precum şi de numărul limitat de specialişti în domeniu, a inclus încă 49 de teme, cu costul de 990,3 mii lei.

MECTD, încălcînd prevederile art.39 din Legea contabilităţii, pct.56 din Regulamentul nr.7, pct.9, 10 şi 98 din Instrucţiunea nr.85, n-a ţinut evidenţa analitică a cheltuielilor pe teme şi articole de cheltuieli şi n-a stabilit controlul strict asupra executării lucrărilor de către beneficiarii din Fondul BNC, alocînd mijloacele în temeiul proceselor-verbale de recepţie a producţiei tehnico-ştiinţifice, întocmite în mod formal, fără predarea producţiei finite (în majoritatea cazurilor semnate de prim-viceministrul S.Dogotaru). Ca rezultat, la 01.01.04, datoria debitoare însuma 2559,7 mii lei.

MECDT, CA al Fondului BNC şi cele 32 de comitete tehnice pentru reglementări în construcţii (92 de persoane), pentru remunerarea cărora din Fondul BNC s-au cheltuit 162,6 mii lei, n-au întreprins măsuri faţă de antreprenori privind respectarea condiţiilor contractuale. Ca consecinţă, majoritatea beneficiarilor de mijloace ale Fondului BNC n-au executat lucrările în genere sau le-au executat parţial, încălcînd termenele stabilite, n-au prezentat pînă în prezent dări de seamă financiare, înregistrînd datorii debitoare considerabile.

Astfel, din 25 de contracte încheiate în perioada anilor 2001-2003 cu Centrul "CERCON" şi finanţate în sumă de 759,9 mii lei, la 01.01.04, nici pe un contract n-au fost efectuate lucrările în termen, iar dări de seamă financiare au fost prezentate parţial doar pe 8 contracte, acesta rămînînd dator cu suma de 471,6 mii lei.

La executarea acestor lucrări au fost implicaţi şeful Direcţiei generale construcţii (dl M.Potîrcă) şi şeful Direcţiei generale investiţii şi normative economice (dl A.Cosolapov), precum şi alţi funcţionari ai Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, care au fost remuneraţi din contul proiectelor, cu toate că elaborarea documentelor normative intră în atribuţiile lor de serviciu.

În afară de aceasta, la elaborarea producţiei tehnologice, Centrul "CERCON" a exercitat funcţia de intermediar. La executarea celor 25 de contracte au fost implicate 119 persoane, însă doar în 10 contracte din ele au fost antrenaţi 30 de lucrători ai Centrului "CERCON" (25 la sută). Din costul total al lucrărilor, 51,2 la sută au fost utilizate pentru remunerarea grupului de lucru, iar 48,8 % au rămas la dispoziţia Centrului respectiv.

O situaţie analogică s-a format şi cu următorii antreprenori-datornici: Direcţia de verificare şi expertizare din subordinea MECDT - 17,2 mii lei, Universitatea Tehnică a Moldovei - 427,2 mii lei, Institutul "URBANPROIECT" - 495,1 mii lei, Institutul "Acvaproiect" - 119,5 mii lei; Î.S. "Incercom" - 880,0 mii lei, S.A. "Ceproserving" - 167,9 mii lei etc.

Neţinînd cont de necesitatea lichidării neajunsurilor depistate de controale şi evitării acestora în continuare, precum şi de necesitatea perfecţionării modalităţii de gestionare, evidenţă a executării veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice şi Fondului BNC, MECDT n-a profitat de drepturile stipulate în pct.4 al Instrucţiunii nr.85 şi n-a elaborat, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, indicaţii metodice privind aplicarea principiilor generale de ţinere a evidenţei contabile pentru domeniile nominalizate reieşind din specificul activităţii acestora. Evidenţa analitică a cheltuielilor de casă, efective, a datoriilor debitoare şi creditoare nu este ţinută potrivit Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.96.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul MECDT responsabile de coordonarea activităţii FEN, fondurilor ecologice locale şi Fondului BNC (Gh.Duca, S.Dogotaru, N.Stratan) a actelor legislative şi normative în vigoare, în rezultatul cărora s-a admis administrarea şi gestionarea ineficientă a mijloacelor alocate pentru implementarea proiectelor de mediu şi de constituire a bazei normative în construcţii, s-au depistat utilizări de mijloace contrar destinaţiei, lipsa evidenţei contabile, dezafectarea de mijloace extrabugetare, formarea continuă a datoriilor debitoare, admiterea de supracheltuieli etc.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor legislaţiei în vigoare la folosirea mijloacelor bugetare, formarea şi utilizarea mijloacelor speciale şi extrabugetare de către persoanele cu funcţii de răspundere ale fostului Minister al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, precum şi neexecutarea unor cerinţe ale Hotărîrii Curţii de Conturi nr.12 din 28.05.03.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi cea a Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:

- întreprinderea măsurilor eficiente de lichidare a neajunsurilor şi lacunelor existente în administrarea mijloacelor bugetare, formarea şi utilizarea mijloacelor speciale şi extrabugetare;

- elaborarea propunerilor, aprobarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe fondurile şi mijloacele extrabugetare în temeiul calculelor bine determinate şi fundamentate, în scopul asigurării acumulării şi utilizării acestora în strictă conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare;

- asigurarea de comun cu instituţiile din subordine a ţinerii evidenţei contabile a cheltuielilor bugetare, veniturilor şi cheltuielilor din contul fondurilor şi mijloacelor extrabugetare conform normelor stabilite şi clasificaţiei bugetare;

- întreprinderea de comun cu consiliile de administrare ale fondurilor extrabugetare a măsurilor pentru utilizarea eficientă şi în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a mijloacelor acestora;

- verificarea veridicităţii decontărilor, neadmiterea creşterii datoriilor debitoare şi expirării termenelor de prescripţie ale acestora;

- ţinerea evidenţei contractelor conform termenelor de executare.

3. Se cere de la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale:

- executarea necondiţionată şi integrală a cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.12 din 28.05.03;

- asigurarea realizării unor acţiuni eficiente pentru micşorarea datoriilor debitoare formate la FEN în sumă de 10003,2 mii lei, cu întreprinderea măsurilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru restituirea în FEN a mijloacelor de la beneficiarii care n-au asigurat utilizarea lor în conformitate cu clauzele contractelor încheiate;

- întreprinderea, conform legislaţiei, a măsurilor pentru repararea prejudiciului cauzat statului în rezultatul admiterii unor datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat (FEN - 403,3 mii lei şi Direcţia de administrare a clădirii - 167,2 mii lei);

- reglementarea relaţiilor contractuale potrivit legislaţiei în vigoare, asigurarea respectării acestora şi rezilierea lor în cazul încălcării obligaţiunilor de către beneficiari, cu restituirea mijloacelor la contul FEN;

- aprobarea devizelor de cheltuieli ale beneficiarilor de alocaţii (granturi), precum şi întocmirea dărilor de seamă financiare în conformitate cu clasificaţia bugetară.

4. Se cere de la Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:

- ţinerea evidenţei analitice a cheltuielilor pentru lucrări de cercetări ştiinţifice în conformitate cu cerinţele pct.98 din Instrucţiunea nr.85;

- asigurarea întocmirii obligatorii a actelor de recepţie a lucrărilor, cu anexarea documentelor justificative privind volumele de executare a acestora;

- respectarea condiţiilor contractelor, rezilierea acestora în cazul încălcării termenelor de executare a lucrărilor de către antreprenori, cu restituirea mijloacelor la contul Fondului BNC;

- asigurarea realizării unor acţiuni eficiente pentru micşorarea datoriilor debitoare formate la Fondul BNC în sumă de 1546,2 mii lei.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului şi se cere:

- planificarea unei poziţii distincte în devizul FEN a cheltuielilor pentru întreţinerea persoanelor responsabile de evidenţa contabilă a gestionarii mijloacelor acestuia;

- elaborarea unei modalităţi unice de reflectare în evidenţa contabilă a surselor primite de autorităţile publice locale din FEN sub formă de granturi.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului şi se propune:

- reexaminarea modalităţii de administrare a Fondului Ecologic Naţional, ţinînd cont de gestionarea ineficientă a acestuia în ultimii ani şi de volumul mare de surse financiare;

- determinarea gradului de responsabilitate a dlui N.Stratan şi dnei S.Dogotaru pentru administrarea şi gestionarea ineficientă a proiectelor de mediu şi de constituire a bazei normative în construcţii.

7. Se pune în sarcina Direcţiei asigurare a activităţii direcţiilor teritoriale, analiză şi control al executării Hotărîrilor Curţii de Conturi efectuarea la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, în octombrie-noiembrie 2004, a controlului asupra executării prezentei Hotărîri a Curţii de Conturi.

8. Se remite Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform demersului nr.20/910 din 26.04.04, Actul de control la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

10. Despre executarea cerinţelor pct.2, 3, 4, 5 şi examinarea propunerilor din pct.6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)