Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 11 mai 2004 privind rezultatele reviziei financiare şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Dezvoltarea Turismului în perioada 01.01.2002 – 31.12.2003

Numar din data de 2004-05-11 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Departamentului Dezvoltarea Turismului dna T.Lapicus, contabilului-şef al Departamentului dna O.Soga, directorului general al S.A. "Moldova-Tur" dl Gh.Juraveli, contabilului-şef al societăţii dna N.Ghenis, şefului Direcţiei finanţele autorităţilor publice şi politica remunerării muncii a Ministerului Finanţelor dna S.Groza, a examinat rezultatele reviziei financiare şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Dezvoltarea Turismului în perioada 01.01.2002 - 31.12.2003 şi

a constatat:

Pentru întreţinerea Agenţiei Naţionale de Turism în anul 2002 au fost alocaţi 221,9 mii lei, s-au finanţat 219,3 mii lei, cu aceleaşi cheltuieli de casă. Cheltuielile efective au constituit 215,8 mii lei. În anul 2003 s-au planificat 366,2 mii lei, dar s-au finanţat 363,6 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit 352,4 mii lei, cele efective - 371,9 mii lei, fiind admise în total pe deviz supracheltuieli.

Contrar prevederilor pct.166 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996, în perioada 11.08.2003 - 05.02.2004 în casieria instituţiei s-au păstrat în numerar 11,2 mii lei.

În contradicţie cu Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998, contabilitatea Departamentului a încasat în numerar de la prestarea serviciilor cu plată sume de bani, fără a fi utilizată maşina de casă şi control cu memorie fiscală.

Nerespectînd prevederile art.27 din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995, dl C.Lozovanu, şeful secţiei economie şi dezvoltare, în unele cazuri neîntemeiat a mărit durata concediului anual plătit.

Repartizarea mijloacelor financiare obţinute de la brevetarea activităţii de turism în mărime de 50 la sută nu este reglementată în actele legislative şi normative adoptate.

Din contul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului (ex-directorul fondului dna N.Axenova), în anul 2002 au fost suportate cheltuieli în sumă de 23,2 mii lei pentru efectuarea a 3 lucrări ce ţin de elaborarea unor proiecte de program, concepţii şi efectuarea unui studiu, din care 2 lipsesc în dosarele Departamentului.

Încălcînd prevederile Regulamentului privind efectuarea inventarierii, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.30 din 05.03.2001, Comisia de inventariere n-a efectuat inventarierea blanchetelor cu regim special. Ca urmare, la 01.01.2004 în sold erau înregistrate 93 de brevete de turism şi 474 acte de clasificare, iar în evidenţa contabilă - respectiv, 500 de brevete şi 500 de acte. Totodată, costul acestora n-a fost reflectat la cheltuieli efective.

Nerespectînd prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, contabilitatea (dna O.Soga) în unele cazuri a diminuat mărimea cotelor de asigurare socială.

Contrar prevederilor art.18 din Codul fiscal, au fost depistate cazuri de diminuare a impozitului pe salariul colaboratorilor pentru anul 2003, corectările respective fiind efectuate în timpul reviziei.

În contradicţie cu art.7 din Legea turismului nr.798-XIV din 11.02.2000, Departamentul nu a întocmit Registrul turismului, în care urmau să fie reflectate atestarea, monitorizarea şi evidenţa patrimoniului turistic, format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.698 din 20.07.2001, prin contractul nr.2/08 din 19.02.2003, Departamentul Privatizării a cesionat Departamentului Dezvoltarea Turismului drepturile de acţionar şi de administrare a proprietăţii de stat în ÎM "Jolly Alon" S.A. şi S.A. "Moldova-Tur", în care statul deţine, respectiv, 34,96 şi 83,25 la sută din capitalul social. La administrarea S.A. "Moldova-Tur" Departamentul a avut o poziţie neadecvată.

S.A. "Moldova-Tur", avînd un coeficient mic de utilizare a spaţiului din Hotelul "Naţional" (a.2002 - 17,8 la sută, a.2003 - 20,5 la sută) şi în loc să utilizeze sursele financiare la reparaţii şi crearea condiţiilor adecvate tarifelor, a efectuat un şir de tranzacţii neeficiente şi iraţionale. Astfel, dl Gh.Juraveli, directorul general, a semnat un contract cu S.R.L. "Vandi", potrivit căruia a fost achiziţionat un autoturism de tip "Nissan Maxima QX 3, OE A/"T" la costul de 25,3 mii EURO (357,6 mii lei). Procurarea acestui autoturism costisitor, care la 100 km ciclu urban consumă 15,1 litri de benzină A-98, este neeficientă şi iraţională, deoarece la balanţa societăţii este înregistrat automobilul GAZ-31029, care, de asemenea, se află la dispoziţia directorului general. Mai mult decît atît, conform art.26, alin.7 (b) din Codul fiscal, uzura calculată de la valoarea autoturismului în mărime de 257,6 mii lei nu este permisă spre deducere. Drept consecinţă, S.A. "Moldova-Tur" va achita suplimentar impozitul pe venit în sumă de 11,3 mii lei.

Conform contractului nr.91 din 23.05.1996, în lipsa deciziei Consiliului S.A. "Moldova-Tur", pînă la 31.12.2003, firmei "Registru-F" anual i s-au transferat cîte 52,9 mii lei pentru serviciile de registrator al acţionarilor societăţii, pe cînd preţul anual pe piaţă al acestor servicii constituie circa 3,5 mii lei. Numai în perioada verificată au fost cheltuiţi iraţional peste 99,0 mii lei.

Neeficient au fost utilizate sursele financiare la executarea contractului nr.005/2003/269 din 10.10.2003, încheiat cu compania "East-Auto-Lada" S.R.L., privind achiziţionarea de la aceasta a microbuzului "Iveco Daily" 50 C 13" la preţul de 593,2 mii lei. Acordîndu-i acestei firme un avans de 250,0 mii lei, marfa a fost primită cu 1,5 luni mai tîrziu după transferul banilor.

În perioada verificată, în scopuri publicitare au fost procurate calendare de perete în sumă de 290,7 mii lei. Costul unui calendar procurat de la S.R.L. "Toncar" în anul 2002 a constituit 117,40 lei, în anul 2003 - 212 lei. Cheltuielile menţionate s-au dovedit a fi neeficiente. În urma acestor tranzacţii S.A. "Moldova-Tur" a suportat cheltuieli neeficiente şi iraţionale în sumă de peste 753,4 mii lei.

Prin Legea turismului nr.798-XIV din 11.02.2000, funcţia principală de reprezentare a intereselor statului în organismele internaţionale, în conformitate cu tratatele încheiate şi cu înţelegerile realizate, a fost atribuită Agenţiei Naţionale de Turism (în prezent Departamentul Dezvoltarea Turismului). Neţinînd cont de modificările operate în legislaţie, conducerea S.A. "Moldova-Tur" n-a transmis în gestiunea Agenţiei activitatea Biroului de informaţii turistice al Republicii Moldova la Bucureşti.

Totodată, încălcînd prevederile pct.2.10 din Regulamentul Consiliului S.A. "Moldova-Tur", în baza ordinului 99-c din 25 aprilie 2000, dl Alexandru Juraveli (fiul dlui Gh.Juraveli), student în anul III la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost numit în funcţia de şef-adjunct al reprezentanţei RM în România, cu remunerarea lunară de 600 lei, şi a deţinut această funcţie pînă la 16.09.2002, adică pînă a absolvit facultatea la Bucureşti.

Conform Înţelegerii între Compania de Stat "Moldova-Tur" şi Ministerul Turismului din România din 1 noiembrie 1995, partea română a asigurat Biroul de informaţii turistice al RM în România cu sediu şi spaţiu locativ. La rîndul său, S.A. "Moldova-Tur" a pus la dispoziţia părţii române un apartament în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6. În perioada aprilie 2000 - septembrie 2002 dl A.Juraveli a utilizat spaţiile de referinţă din Bucureşti.

Cheltuielile iraţionale pentru folosirea apartamentului de către reprezentantul României în RM, precum şi pentru remunerarea dlui A.Juraveli au constituit 34,3 mii lei. Totodată, gestionarea apartamentului din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6 pînă în prezent n-a fost preluată de către Departamentul Dezvoltarea Turismului.

Avînd un coeficient mic de utilizare a spaţiilor hoteliere, S.A. "Moldova - Tur" a încheiat contracte de arendă a acestora cu 93 de firme şi întreprinderi individuale. La stabilirea coeficientului de piaţă conducerea S.A. "Moldova - Tur", în unele cazuri, nu a ţinut cont de amplasarea acesteia în centrul oraşului. Cu toate că şi Departamentul Dezvoltarea Turismului, din 09.06.2003, a recomandat de a aplica coeficientul de piaţă - 2, unor agenţi economici li s-a aplicat coeficientul - 1 (S.R.L. "Casino National Group", S.R.L. "Monzo", ÎI "Milos-M"), astfel ratînd surse financiare esenţiale.

Deşi majoritatea camerelor de hotel necesită reparaţie, pe parcursul anilor 2002-2003 au fost supuse reconstrucţiei numai 6 din ele. La executarea lucrărilor de reparaţie cu forţe proprii, cu acordul conducerii, au fost casate materiale de construcţie în valoare de 106,0 mii lei, fără indicarea volumului de lucrări executate şi fără respectarea normelor de casare a materialelor stabilite la o unitate de măsură. Astfel, vopseaua a fost casată în cutii, tapetele - în rulouri, dizolvantul - în sticle, nisipul - în saci etc.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul reviziei şi în baza art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor încălcări şi neajunsuri în activitatea Departamentului Dezvoltarea Turismului privind utilizarea surselor financiare publice şi gestionarea patrimoniului de stat.

2. Se cere de la conducerea Departamentului (dna T.Lapicus):

- întreprinderea măsurilor de rigoare pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea acestora;

- asigurarea respectării cu stricteţe a legislaţiei şi actelor normative în vigoare;

- preluarea în gestiune a Biroului de informaţii turistice al Republicii Moldova în România şi a apartamentului de serviciu din mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 6;

- înaintarea de către reprezentantul statului, pentru includere în ordinea de zi a Consiliului S.A. "Moldova-Tur", a chestiunii vizînd tragerea la răspundere a directorului general dl Gh.Juraveli pentru încălcările comise la utilizarea surselor financiare şi gestionarea neeficientă a patrimoniului de stat, cu revizuirea împuternicirilor acestuia.

3. Se ia act că:

- Departamentul Dezvoltarea Turismului a înaintat Guvernului modificări la Legea turismului privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute de la brevetarea activităţii de turism;

- în dosarele Departamentului s-au restabilit lucrările achitate din contul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.

4. Se informează Parlamentul despre încălcările şi neajunsurile comise în activitatea Departamentului Dezvoltarea Turismului şi S.A. "Moldova-Tur".

5. Despre executarea cerinţelor pct.2 al prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)