Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 29 aprilie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat la Agenţia de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” şi unele instituţii şi întreprinderi subordonate în perioada anilor 2002 – 2003

Numar din data de 2004-04-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" dl A.Popuşoi, vicedirectorului general dl I.Platon, directorului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice dl D.Galupa, altor persoane cu funcţii de răspundere ale instituţiilor şi întreprinderilor subordonate, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat la Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" şi unele instituţii şi întreprinderi subordonate în perioada anilor 2002 - 2003 şi

a constatat:

Serviciul Silvic de Stat a fost reorganizat în Agenţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" (în continuare Agenţia) prin H.G. nr.557 din 28.06.2001, în scopul eficientizării administrării fondurilor forestier şi cinegetic, asigurării dezvoltării durabile a pădurilor, stopării tăierilor ilicite şi altor contravenţii silvice şi utilizării judicioase a resurselor forestiere. Agenţia este succesorul în drepturi al Serviciului Silvic de Stat, funcţionează pe bază de autogestiune economică şi autonomie financiară, este compusă din 19 Întreprinderi de Stat pentru Silvicultură, 4 rezervaţii naturale şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.350-XV din 12.02.2001 pentru aprobarea strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din RM şi Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, aprobat prin H.G. nr.737 din 17.06.2003, întreprinderile silvice au efectuat lucrări de extindere a pădurilor pe o suprafaţă care în anul 2003 a constituit 7587 ha, cheltuielile fiind de 9,6 mil.lei. În afară de aceasta, au fost regenerate 3153 ha de păduri, pentru ce s-au cheltuit 9,5 mil.lei.

Pentru întreţinerea aparatului central (52 de unităţi) în anul 2002 s-au acumulat 3467,0 mii lei, iar în anul 2003 - 2897,0 mii lei. Cheltuielile efective în a.2002 au alcătuit 2827,8 mii lei şi în anul 2003 - 2897,0 mii lei.

Managementul contabil în aparatul central al Agenţiei se efectuează cu abateri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare. În anul 2002 n-a fost efectuată inventarierea bunurilor materiale, prin ce s-a încălcat art.40 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995. N-a fost luat la evidenţă utilajul primit în a.2000 în cadrul proiectului "Program urgent cu privire la controlul asupra dăunătorilor, care distrug frunzele şi afectează pădurile Republicii Moldova" în sumă de 84,7 mii USD şi acţiunile A.S.S. "Moldsilva" în Î.M. "Intersilva" în valoare de 144,9 mii lei.

Creanţele Agenţiei la 01.01.2004 au constituit 2799,6 mii lei, din care 1756,2 mii lei - creanţele formate în anii 1997-2001. Suma creanţelor cu termenul de prescripţie expirat constituie 137,2 mii lei. Partea considerabilă a creanţelor în perioada anilor 2002 - 2003 o constituie datoriile întreprinderilor subordonate în sumă de 554,0 mii lei.

La situaţia din 1 ianuarie 2004, suprafaţa terenurilor de vînătoare, transmisă în arendă pe un termen de la 10 pînă la 20 de ani deferitor agenţi economici, constituia 5752 ha. Plata pentru arenda acestor terenuri nu se achită la timp, după cum prevăd contractele, datoria la 01.01.2004 constituind 48,7 mii lei, şi nu se varsă, conform H.G. nr.769 din 18.08.1997, în fondul centralizat de conservare a fondului cinegetic şi de dezvoltare a gospodăriei cinegetice, care nici nu este format. De asemenea, nu a fost constituit, după cum reglementează art.46 din Codul silvic, fondul de conservare şi dezvoltare a pădurilor.

Agenţia n-a aprobat actul de primire-predare, precum şi bilanţul de divizare ale ÎSS "Nisporeni-Silva" şi ÎSC "Străşeni", prin ce a fost încălcat art.32 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992 şi pct.28 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor şi altor mijloace fixe, aprobat prin H.G. nr.688 din 09.10.1995.

Pentru întreţinerea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) s-au cheltuit 1334,1 mii lei (în anul 2002) şi 1167,1 mii lei (în anul 2003), din care, respectiv, 1200,0 mii lei şi 703,0 mii lei constituie mijloace bugetare. Totodată, verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor bugetare n-a fost posibilă din cauza neprezentării documentelor contabile primare, pentru ce contabilului-şef dna V.Saburov i-a fost aplicată de către Departamentul Control Financiar şi Revizie sancţiune administrativă.

S-au depistat cazuri de transmitere în arendă a încăperilor cu încălcarea Codului cu privire la locuinţe. Astfel, ICAS a transmis în arendă colaboratorului N.Talpă o parte din sediu şi subsol (spaţiu nelocuibil) de pe str. Codrilor 22, ca spaţiu locativ.

S-a stabilit gestionarea neeficientă a mijloacelor financiare, utilizarea neefectivă a patrimoniului de stat la unele întreprinderi de stat silvice controlate, ceea ce a influenţat negativ situaţia financiară a acestora şi ramura silvică în ansamblu.

În a.2002 întreprinderile silvice au obţinut un profit din activitatea economico-financiară în mărime de 2,0 mil.lei, iar în a.2003 - de 1,2 mil.lei, totodată suportînd pierderi de la activitatea operaţională în mărime de 4,2 mil.lei şi, respectiv, 6,0 mil.lei. Perioada a.2003 au încheiat-o cu pierderi în sumă de 104,0 mii lei.

Situaţia financiară a întreprinderilor silvice a fost influenţată negativ şi de penalităţile şi amenzile achitate de către acestea. În perioada supusă controlului au fost plătite penalităţi şi amenzi în sumă totală de 279,5 mii lei.

Unele întreprinderi au devenit nerentabile, activează cu pierderi, înregistrează datorii în sume considerabile faţă de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi salariaţi.

Datoriile întreprinderilor de stat faţă de buget în perioada anului 2003 au crescut, comparativ cu începutul anului, cu suma de 0,3 mil.lei, la 0.1.01.2004 constituind 4,3 mil.lei. Datorii în sume considerabile au fost înregistrate la ÎSS "Iargara", ÎSS "Tighina", ÎSS "Orhei", ÎSS "Soroca", ÎSS "Glodeni", ÎSC "Străşeni", RNS "Pădurea Domneasca" etc.

Încălcînd art.15 şi art.8 din Legile bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv, pe anii 2002 şi 2003, unele întreprinderi silvice în perioada supusă controlului au achitat salariile fără transferarea concomitentă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Comparativ cu începutul anului 2003, aceste datorii au crescut cu 2,3 mil.lei şi la 01.01.2004 constituiau 5,5 mil.lei. Cei mai mari datornici faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat sînt ÎSS "Orhei", ÎSS "Glodeni", ÎSS "Tighina", ÎSS "Iargara", ÎSC "Străşeni şi altele.

Datoriile de retribuire a muncii la 01.01.2004 constituiau 6,6 mil.lei, adică, comparativ cu 01.01.2002, s-au majorat cu 3,3 mil.lei, iar faţă de începutul anului 2003- cu 2,6 mil. lei. Cele mai mari datorii faţă de salariaţi au: ÎSS "Orhei" -659,0 mii lei, ÎSS "Tighina" - 812,0 mii lei, ÎSS "Soroca" - 427,0 mii lei ş.a.

Defalcările efectuate de către întreprinderile subordonate Agenţiei se includ în cheltuielile de gestiune, conform pct.20 din SNC nr.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", însă Serviciul Fiscal de Stat nu include cheltuielile menţionate spre deducere, conform art.24 al Codului fiscal, din venitul obţinut ca cheltuieli necesare în cadrul activităţii de întreprinzător şi le impozitează. Astfel, numai pentru anul 2002 întreprinderile silvice au plătit în bugetul de stat impozitul pe venit în mărime de circa 512,2 mii lei.

         S-au stabilit unele neajunsuri şi încălcări ale legislaţiei în vigoare la organizarea şi ţinerea evidenţei contabile a întreprinderilor de stat, exprimate prin neluarea la evidenţă, efectuarea de operaţiuni economico-financiare în lipsa documentelor justificative, trecerea neîntemeiată la cheltuieli etc.

În contabilitatea ÎSS "Sil-Răzeni" au fost depistate diferenţe între datele din cartea mare şi bilanţul întreprinderii la 01.01.2001 şi 01.01.2002 în sumă de 12,6 mii lei, iar mărimea capitalului statutar din bilanţ la 01.01.2003 este mai mică decît cea din statut cu 517,3 mii lei, prin ce s-a încălcat Legea contabilităţii.

În urma inventarierii selective a bunurilor materiale şi mijloacelor fixe aflate la balanţa OS Teleşeu (ÎSS "Orhei") a fost stabilită neînregistrarea în evidenţă a 5 clădiri, 2 fîntîni, pieselor de schimb şi a altor bunuri.

La ÎSS "Nisporeni-Silva", în perioada supusă controlului, cu încălcarea H.G. nr.500/98, s-au înregistrat ieşiri de mijloace fixe în valoare de 104,3 mii lei. Nu s-au luat la evidenţă piesele şi agregatele utilajului demontat, utile pentru reparaţia altor maşini, precum şi materiale feroase şi neferoase. Fără autorizaţia legală, au fost casate mijloace fixe în valoare de 7,0 mii lei.

La RNS "Plaiul Fagului" au fost stabilite cazuri de trecere la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, a lucrărilor de reparaţie a edificiilor rezervaţiei în sumă de 16,6 mii lei. La unele întreprinderi s-au stabilit cazuri de casare nejustificată a combustibilului din cauza trecerii duble la cheltuieli a combustibilului pentru unul şi acelaşi kilometraj; trecerii la cheltuieli a combustibilului fără confirmarea kilometrilor parcurşi prin indicaţiile taxometrului, a combustibilului consumat peste normă, a motorinei pentru automobilul care, conform caracteristicilor tehnice, funcţionează cu benzină, precum şi a trecerii la cheltuieli a combustibilului în baza kilometrajului majorat, neconfirmat prin indicaţiile taxometrului (ÎSS "Glodeni" - 5691 litri în sumă de 34,5 mii lei; ÎSS "Soroca" - 1750 litri în sumă de 7,9 mii litri, ÎSS "Bălţi" - 925 litri în sumă de 3,9 mii lei).

Luînd în consideraţie specificul ramurii silvice, la 01.01.2002 suma creanţelor întreprinderilor constituia 8186,2 mii lei, la 01.01.2003 - 10417,0 mii lei, iar la 01.01.2004 - 12755,6 mii lei, sau 155,8 la sută faţă de 01.01.2002 şi 122,4 la sută faţă de începutul anului 2003. Cele mai mari creanţe s-au format la ÎSS "Călăraşi" - 807,4 mii lei; ÎSS "Edineţ" - 734,2 mii lei; ÎSS "Orhei" - 814,9 mii lei; ÎSS "Soroca" - 808,8 mii lei; Î.S.S. "Tighina" - 906,8 mii lei etc.

În anul 2001 ÎSS "Glodeni" (fostul director E.Bucatari) a achiziţionat 4 computere uzate şi tehnic învechite cu 20,5 mii lei, în timp ce costul real al acestora (conform expertizei Camerei de Comerţ şi Industrie) constituie 13,3 mii lei, sau cu 7,2 mii lei mai puţin decît preţul de achiziţionare. Mai mult decît atît, aceste computere pe parcursul a 2 ani n-au fost folosite.

La ÎSS "Orhei", cu încălcarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a RM, aprobate prin H.G. nr.764 din 25.11.1992, se eliberează bani persoanelor fizice cu care au fost încheiate contracte de achiziţie a mărfurilor şi prestări de servicii. Pe contractul de schimb nr.131 din 25.06.2002, încheiat cu persoanele fizice T.Cebotari şi I.Tarasiuc (Soroca), care prevedea schimbul materialului lemnos pe 2 strunguri în valoare de 18,9 mii lei, s-a efectuat achitarea în numerar, dar nu schimbul în natură, semnăturile pe contract şi în bonurile de plată fiind diferite.

Materialele controlului efectuat la ÎSS "Orhei" au fost remise la 21.01.2004 Serviciului Misiunilor Speciale ale MAI, la solicitarea acestuia.

În rezultatul inventarierii, la unele întreprinderi silvice de stat au fost stabilite lipsuri şi surplusuri de bunuri materiale, achitările fiind efectuate din contul întreprinderii, cu compensarea unei părţi a lipsurilor din contul surplusurilor, iar altă parte fiind trecută la cheltuieli, aceste operaţiuni efectuîndu-se cu încălcarea Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.30 din 05.03.2001. Astfel, la ÎSS "Glodeni" măsurile de compensare şi de luare la evidenţa contabilă au fost întreprinse peste 7 luni după inventariere. Cazuri analogice de depistare a lipsurilor şi surplusurilor s-au înregistrat şi la ÎSS "Bălţi", ÎSS "Soroca", ÎSS "Edineţ" şi RNS "Pădurea Domnească".

În toate cazurile indicate mai sus administraţia n-a întreprins măsuri de sancţionare a persoanelor care au comis încălcările.

La ÎSS "Nisporeni-Silva" inventarierea efectuată în perioada controlului a arborilor destinaţi extragerii de pe parchetul 59/A a stabilit că inventarierea efectuată de întreprindere a fost incorectă, depistîndu-se un surplus de 131 arbori de salcîm, ceea ce constituie 15,2 la sută faţă de numărul de arbori inventariaţi în a.2001. În parchetele inventariate de întreprindere, pentru a.2002 s-au planificat tăieri de igienizare pe o suprafaţă de 240 ha. Real tăierile s-au efectuat pe suprafaţa de 31 ha, sau volumul lucrărilor efectuate constituie 13,0 la sută.

Cu toate că administraţia Agenţiei a întreprins măsuri de combatere a tăierilor ilicite, astfel de cazuri au fost admise şi la ÎSS "Nisporeni-Silva", ÎSC "Străşeni", ÎSS "Edineţ" etc. Astfel, volumul masei lemnoase tăiate ilicit în perioada supusă contorului la ÎSS "Edineţ" a constituit 745,2 m3, statul suportînd un prejudiciu în sumă de 57,7 mii lei. Prin hotărîrile instanţelor de judecată prejudiciul cauzat a fost recuperat în mărime de 40,2 mii lei. Cît priveşte restul sumei de 17,5 mii lei (a.2001 - 10,0 mii lei, a.2002 - 3,4 mii lei, a.2003 - 4,1 mii lei), pînă în prezent n-au fost luate deciziile respective de către organele de poliţie şi instanţele de judecată. Materialele ÎSC "Străşeni" privind tăierea ilicită a 53 m3 de masă lemnoasă în sumă de 65,2 mii lei se află în organele de drept din anul 2002.

Conform H.G. nr.557 din 28.06.2001, rezervaţiile "Plaiul Fagului", "Pădurea Domnească", "Prutul de Jos" şi "Codrii" sînt rezervaţii naturale de stat şi se află în subordinea Agenţiei, pe cînd art.23 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25.02.1998 reglementează că acestea (Anexa nr.1 din Lege) au statut de rezervaţii ştiinţifice şi se subordonează autorităţii centrale pentru mediu. Aceeaşi prevedere este stipulată şi în pct.2 din Regulamentul-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice, aprobat prin H.G. nr.785 din 03.08.2000. Totodată, conform H.G. nr.557/2001, ASS "Moldsilva" este autoritate centrală în domeniul silviculturii.

Potrivit Legii nr.1538/98, suprafaţa Rezervaţiei Ştiinţifice "Pădurea Domnească" constituie 6032 ha. În H.G. nr.409 din 02.07.1993 suprafaţa rezervaţiei este indicată în mărime de 5389,0 ha, iar conform datelor Serviciilor Cadastrale Glodeni şi Făleşti aceasta constituie 5741,0 ha.

A.S.S. "Moldsilva" n-a executat pe deplin unele cerinţe ale Hotărîrii Curţii de Conturi nr.40 din 10.05.2001, şi anume: n-au fost restituite mijloacele financiare în sumă de 1623,5 mii lei, încasate de către fosta conducere a Serviciului Silvic de Stat în mod obligatoriu de la întreprinderi pentru formarea nelegitimă a fondului de repartiţie şi finanţare a aparatului central în anul 1999.

Încălcările şi neajunsurile depistate de control sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către persoanele cu funcţii de răspundere ale A.S.S. "Moldsilva" a legislaţiei în vigoare, fapt ce influenţează negativ asupra administrării fondurilor financiare şi patrimoniale aflate în gestiune.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului şi în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994,

hotărăşte:

1. Se menţionează activitatea cu încălcări ale legislaţiei în vigoare a conducerii ASS "Moldsilva" şi se cere, inclusiv de la consiliul directorilor, ţinîndu-se cont de faptul că preşedintele acestuia este directorul general al Agenţiei:

- să întreprindă măsuri eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control, intensificînd controlul asupra activităţii subdiviziunilor Agenţiei;

- să asigure integritatea patrimoniului de stat, precum şi inventarierea lui, a mijloacelor financiare transmise în gestiune economică întreprinderilor din subordine;

- să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea evidenţei contabile la ASS "Moldsilva" şi la întreprinderile din subordine;

- să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele responsabile de comiterea încălcărilor, inclusiv faţă de contabilii-şefi ai subdiviziunilor;

- să asigure reexaminarea, conform legislaţiei, a contractelor de arendă (terenuri de vînătoare, spaţiu nelocuibil);

- să ia la evidenţă utilajul în sumă de 84,7 mii USD şi acţiunile în valoare de 144,9 mii lei;

- să asigure transferarea deplină de către întreprinderile din subordine a datoriilor faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;

- să asigure neadmiterea trecerii nejustificate la cheltuieli a combustibilului şi respectarea prevederilor Regulamentului privind inventarierea de către întreprinderile din subordine;

- să întreprindă măsuri în vederea stingerii creanţelor în întreprinderile din subordine;

- să ia măsuri faţă de persoanele care au admis formarea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat, pentru recuperarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- să ţină sub control cazurile de transmitere în organele de poliţie şi instanţele de judecată a materialelor privind prejudiciul cauzat.

2. Se cere de la întreprinderile din subordinea ASS "Moldsilva" să întreprindă măsuri privind:

- îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare;

- curmarea tăierilor ilicite;

- respectarea modului de efectuare a inventarierii şi reflectarea rezultatelor ei;

- neadmiterea casării mijloacelor fixe cu încălcarea actelor normative în vigoare;

 - restabilirea în modul stabilit de legislaţie a costului combustibilului trecut nejustificat la cheltuieli.

3. Se cere de la Ministerul Finanţelor să examineze faptele de neatribuire de către Serviciul Fiscal de Stat spre deducere a cheltuielilor în cadrul activităţii de întreprinzător ce ţin de defalcările efectuate de către întreprinderile subordonate Agenţiei pentru întreţinerea ei.

4. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului efectuat la ASS "Moldsilva" şi se propune:

- examinarea legalităţii aflării rezervaţiilor ştiinţifice în componenţa ASS "Moldsilva", reieşind din prevederile Legii nr.1538/98;

- constituirea fondului de conservare şi dezvoltare a pădurilor, precum şi a fondului centralizat de conservare a fondului cinegetic şi de dezvoltare a gospodăriei cinegetice, unde se transferă mijloacele băneşti de la darea în arendă şi vînzarea terenurilor;

- să aducă în concordanţă cu Legea nr.1538/98 suprafaţa Rezervaţiei Ştiinţifice "Pădurea Domnească".

5. Se ia act că:

- materialele controlului efectuat la ÎSS "Orhei" au fost remise, la 21.01.2004, Serviciului Misiunilor Speciale al MAI, la solicitarea acestuia;

- a fost recuperat costul combustibilului trecut dublu la cheltuieli în sumă de 3,4 mii lei, conform dispoziţiei de încasare nr.52 din 05.02.2004 a ÎSS "Glodeni".

6. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 3 ale prezentei hotărîri Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)