Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 20 aprilie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Departamentului Standardizare şi Metrologie în perioada anilor 2002 – 2003

Numar din data de 2004-04-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului finanţelor dl Gh.Cojocaru, directorului general al Departamentului Standardizare şi Metrologie dl S.Baban, consultantului principal al Direcţiei industrie a Cancelariei de Stat dl A.Vasilache, directorului Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie dl A.Tarlajan, contabilului-şef al Departamentului Standardizare şi Metrologie dna A.Sidorco, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea Departamentului Standardizare şi Metrologie în perioada anilor 2002-2003 şi

a constatat:

Prin Legile bugetelor de stat pe anii 2002 şi 2003, pentru Departamentul Standardizare şi Metrologie (Departamentul) au fost prevăzute mijloace bugetare de 3067,5 mii lei şi, respectiv, 3660,0 mii lei, inclusiv pentru întreţinerea aparatului central - 1089,9 mii lei şi 1237,7 mii lei. Finanţarea a fost efectuată la nivel de 63 la sută. Proporţionalitatea distribuirii, stabilită iniţial în legile sus-numite, n-a fost respectată. În a.2002, aparatul central a fost finanţat la nivel de 48,7 la sută, în a.2003 - de 37,0 la sută faţă de 35,5 şi 33,8 la sută.

La Departament n-au fost respectate prevederile art.15, 16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95 (în continuare Legea contabilităţii). În perioada supusă controlului, în dările de seamă au fost reflectate incorect cheltuielile efective, astfel denaturîndu-se situaţia reală privind utilizarea mijloacelor publice. Suma mijloacelor financiare utilizate pentru deplasări în interes de serviciu în darea de seamă pe a.2002 a fost majorată cu 4,7 mii lei faţă de cheltuielile efectuate în realitate.

Pe aparatul central salariul funcţiei a fost diminuat cu 12,1 mii lei şi premiile - cu 6,5 mii lei. Totodată a fost majorată suma sporurilor la salariu cu 18,6 mii lei. Respectiv au fost diminuate datele în darea de seamă contabilă pe Inspectoratul Principal de Stat în Standardizare şi Metrologie, micşorînd cu 35,0 mii lei salariul funcţiei şi majorînd cu 23,4 mii lei şi 11,6 mii lei - sporurile şi premiile. Cheltuieli suplimentare în sumă de 63,9 mii lei, neprevăzute în devizul de cheltuieli pe a.2003, au fost admise la achitarea salariului pentru 13 angajaţi concediaţi nelegitim de către actuala conducere a Departamentului. Deşi în total la remunerarea muncii n-au fost admise supracheltuieli, la alineatul premiere acestea au constituit 5,4 mii lei.

Conducerea Departamentului (dl S.Baban, dna A.Sidorco) n-a respectat Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.02 în ce priveşte termenele de prezentare a dărilor de seamă, coordonarea deplasărilor, completarea formularelor, termenele de detaşare indicate în ordinele emise. Încălcînd pct.2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.139 din 09.02.98 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice", a fost depăşită limita stabilită la acordarea ajutoarelor materiale pentru a.2002 cu 6,51 mii lei şi pentru a.2003 - cu 41,7 mii lei. N-a fost respectat nici art.24 (9) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.05, ajutoarele materiale fiind acordate nu pentru soluţionarea problemelor sociale şi de trai, dar cu ocazia diferitor sărbători ("Ziua mondială a calităţii", Anul Nou, Crăciun, Paşti etc.). În a.2002, în aceste scopuri a fost folosită suma de 83,6 mii lei, iar în a.2003 - 155,8 mii lei. Din sumele respective n-au fost efectuate defalcări în Fondul social.

În perioada supusă controlului n-au fost respectate art.15 şi 28 din Legea contabilităţii. Fiind aprobate de Ministerul Finanţelor două devize de cheltuieli, o parte din cheltuielile efective ale aparatului central au fost reflectate ca cheltuieli ale Inspectoratului şi invers, fără totalizarea lor în întregime pe Departament. Astfel, cheltuielile de pază pe a.2003 în sumă de 13,7 mii lei au fost divizate în proporţie de 4,2 mii lei - pentru Departament şi de 9,5 mii lei - pentru Inspectorat, pe cînd suprafeţele ocupate practic sînt egale. Analogic, cheltuielile pentru energia electrică au fost distribuite aparatului central numai în sumă de 1,2 mii lei în loc de 13,1 mii lei.

La Departament n-a fost respectat art.20 (c) din Legea standardizării nr.590-XIII din 22.09.95. În fond, acumulările obţinute pe parcursul a doi ani (2001-2002) de la defalcările de 5 la sută din costul serviciilor de încercări efectuate în laboratoarele acreditate n-au fost utilizate conform prevederilor legale, fiind păstrate în sold, care la 01.01.03 constituiau 1098,4 mii lei, iar la 01.01.04 - 1564,2 mii lei. Conducerea Departamentului care, conform Regulamentului propriu "Cu privire la modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare", coordonat cu Ministerul Finanţelor, poartă răspundere de acumularea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare, nu şi-a onorat obligaţiunile prevăzute de acesta nici în a.2003. Astfel, au fost prognozate venituri (defalcări de 5%) pentru asigurarea finanţării activităţii de standardizare, metrologie şi evaluarea conformităţii în sumă de 1000,0 mii lei. În realitate au fost acumulaţi doar 788,7 mii lei. În a.2002, din acest fond suma de 15,9 mii lei n-a fost utilizată pentru finanţarea activităţii de standardizare, 6,0 mii lei fiind folosiţi pentru plata arendei şi 9,9 mii lei - la procurarea bunurilor materiale. Nerespectînd prevederile Regulamentului sus-numit, la Departament nu s-a ţinut evidenţa contabilă a defalcărilor menţionate şi n-au fost reflectate în ea datoriile instituţiilor responsabile faţă de fondul respectiv. Întreprinderile subordonate n-au efectuat transferurile cuvenite, datoria acestora, la 01.01.04, constituind 699,6 mii lei.

Departamentul n-a executat Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 28.06.02. N-a fost exclusă practica de folosire a mijloacelor întreprinderilor subordonate. În anii 2002-2003, Departamentul a folosit mijloace fixe care aparţineau Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în sumă de 144,0 şi, respectiv, 128,3 mii lei. De asemenea, n-a fost executat pct.2 (3) din această hotărîre, prin care Departamentului i-a fost propus să revadă existenţa de mai departe a Agenţiei naţionale pentru protecţia consumatorilor, care nu este inclusă în lista subdiviziunilor subordonate.

Încălcînd Legea contabilităţii, la Departament n-au fost respectate termenele stabilite de reflectare în evidenţa contabilă atît la intrări, cît şi la ieşiri a mişcării de mijloace fixe. Clădirea din mun. Bălţi, transmisă la 25.03.03 Agenţiei Naţionale pentru Supraveghere Tehnică, a fost scoasă din evidenţa contabilă a Departamentului peste 8 luni de zile. Peste 3 luni au fost scoase de la evidenţă două automobile casate în iunie 2002. Nerespectînd Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.98, în evidenţa Departamentului n-a fost reflectată cantitatea de fier vechi obţinut de la casare. La reorganizarea Centrului Naţional de Standardizare şi Metrologie în INSM n-au fost descifrate mijloacele fixe transmise acestuia, care în documentele de constituire figurau în sumă de 4,9 mil.lei.

În a.2002, Departamentul a alocat Consiliului privind decernarea Premiilor de stat pentru realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competitivităţii în vederea finanţării lucrărilor de confecţionare a simbolurilor şi diplomelor Guvernului Republicii Moldova suma de 30,0 mii lei, care n-a fost utilizată conform devizului de cheltuieli, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1443 din 11.11.02 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare". Ministerul Finanţelor n-a restabilit ulterior această sumă, prevăzută la o eventuală rectificare a bugetului de stat pentru a.2002. Asemenea rectificare n-a fost efectuată nici pînă în prezent, în aceste scopuri fiind utilizate mijloace bugetare. Pentru confecţionarea simbolurilor, diplomelor-plachetă, mapelor şi alte lucrări devizul prevedea 25,0 mii lei, iar pentru avize în mass-media - 5,0 mii lei. În realitate, pentru procurarea a 7 trofee s-a cheltuit 17,1 mii lei, iar la desfăşurarea activităţii social-culturale - 6,7 mii lei.

N-a fost respectat nici devizul de cheltuieli pe mijloacele speciale la instituirea Premiului de stat pentru realizări în domeniul calităţii, productivităţii şi competitivităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.466 din 16.05.2000. La astfel de venituri au fost acumulate mijloace cu 2,4 mii lei mai puţin faţă de deviz, iar cheltuielile efective au constituit 49,1 mii lei, sau cu 9,1 mii lei mai mult faţă de deviz. În unele cazuri au fost încălcate şi clauzele contractelor încheiate cu organizaţiile de deservire. Astfel, în baza contractului din 13.02.02, s-au prevăzut cheltuieli pentru serviciile Palatului Republicii în sumă de 7,0 mii lei. În realitate, conform contului prezentat, acestuia i-a fost achitată suma de 5,9 mii lei, iar 9,9 mii lei au rămas ca datorii creditoare.

În a.2003, pentru decernarea premiului respectiv, au fost acumulate mijloace de 35,0 mii lei, sau cu 7,8 mii lei mai puţin faţă de deviz. Din suma acumulată, 17,1 mii lei au fost utilizaţi pentru procurarea trofeelor, iar 33,3 mii lei au rămas în sold la 01.01.04, dat fiind că concursul nu s-a desfăşurat. Datoriile debitoare ale acestui fond în sumă de 15874 lei, trecute în a.2003, au fost stinse din contul mijloacelor speciale acumulate pentru asigurarea finanţării activităţii de standardizare şi metrologie, ceea ce contravine prevederilor art.20 (c) din Legea standardizării.

Departamentul, ca organ al administraţiei publice abilitat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.582 din 17.08.95 cu funcţia de reglementare a monopolului statului la efectuarea lucrărilor de standardizare, verificare şi asistenţă metrologică, pînă în iulie 2003 n-a elaborat măsuri şi Norme metodologice de supraveghere şi reglementare a preţurilor de către Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Reieşind din Regulamentul Departamentului Standardizare şi Metrologie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.932 din 06.09.01, Departamentul n-a fost abilitat cu funcţia de elaborare a tarifelor la lucrările prestate de către întreprinderile subordonate. Acesta prevede doar aprobarea de către directorul general a tarifelor şi serviciilor prestate de întreprinderile subordonate. Funcţia respectivă a fost atribuită INSM, deşi statutul lui (art.4) aprobat de către Departament prevede că acesta are dreptul să stabilească de comun acord cu fondatorul preţurile şi tarifele la produsele proprii, la serviciile prestate. În perioada a.2002 - martie 2003, au fost aplicate tarifele elaborate de către fostul Centru Naţional de Standardizare şi Metrologie (CNSM) şi aprobate de către Departament cu 4-5 ani în urmă (1997-2000), fără a se ţine cont de cheltuielile reale ale anilor precedenţi care erau în descreştere sub influenţa diferitor factori atît obiectivi, cît şi subiectivi. Astfel, pînă în a.2002, Inspectoratul de Stat în Standardizare şi Metrologie activa în cadrul CNSM cu cheltuieli de circa 1,0 mil.lei, care au fost incluse în calcule la elaborarea tarifelor. Odată cu trecerea în cadrul Departamentului, Inspectoratul a fost finanţat din sursele bugetare, permiţîndu-i INSM de a micşora cheltuielile totale. Însă instituţia respectivă n-a revăzut modul de calculare a preţurilor, reieşind din cele sus-menţionate, prin ce a contribuit la obţinerea în a.2002 a unui profit în sumă de 2317,3 mii lei, sau cu 1249,7 mii lei mai mult faţă de a.2001 şi a rentabilităţii de 23% (în a.2003 - 29,6%).

Analiza eficienţei controalelor efectuate de către Inspectoratul Principal de Stat din cadrul Departamentului denotă că acesta nu în toate cazurile a obţinut rezultatele scontate la acumularea mijloacelor în bugetul statului de la aplicarea amenzilor faţă de contravenienţi. Pe parcursul a doi ani (2002-2003), la 3747 agenţi economici au fost efectuate 5079 controale privind calitatea produselor şi serviciilor prestate. În a.2002 - la 72,4 la sută (1530), iar în 2003 - la 64,4 la sută (1052) au fost depistate încălcări. În a.2002, au fost aplicate amenzi faţă de 1087 agenţi economici (71,0%), iar în a.2003 - faţă de 892 (54,6%). Suma amenzilor aplicate a constituit în total 2786,5 mii lei. Numărul sancţiunilor aplicate în a.2003 s-a micşorat cu 51,1 la sută faţă de a.2002, sau cu 902,1 mii lei. S-a redus cu 313 şi numărul de procese-verbale întocmite. Din suma amenzilor aplicate au fost achitaţi 1992,5 mii lei, din care în a.2003 - numai 551,4 mii lei.

În a.2002, în instanţele de judecată au fost înaintate 230 de acţiuni, iar în a.2003 - 212, în sumă totală de 319,8 mii lei, la 01.01.04 fiind executate în sumă de 169,8 mii lei.

În unele cazuri faţă de unii agenţi economici incorect au fost aplicate amenzi, datorită unor tergiversări la eliberarea certificatelor de conformitate de către organul de certificare din cadrul Departamentului. Din această pricină, la 03.02.03, Judecătoria Economică, cu consimţămîntul Departamentului, a modificat suma amenzii aplicată iniţial GŢ "Măşcăuţan" de la 125,9 mii lei pînă la 6,9 mii lei. Datorită unor asemenea tărăgănări au rămas nepedepsiţi pentru producţia necalitativă stabilită în urma unui şir de plîngeri ale cetăţenilor producătorul de unt S.A. "Incomlac" or.Bălţi şi realizatorii acesteia.

Pe parcursul ultimilor 2 ani, nici un reprezentant al Inspectoratului n-a participat la procesul de nimicire, prevăzut de Regulamentul cu privire la sistarea fabricării şi comercializării produselor nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1300 din 31.12.98.

Neutilizînd mijloacele financiare cu destinaţie specială, Departamentul n-a executat întocmai Programul de standardizare naţională pe anii 2002-2005. Două standarde naţionale n-au fost elaborate. Pe parcursul anilor 2002-2003, din cele 28 de comitete tehnice de standardizare n-au activat 6.

Nerespectînd Hotărîrea Colegiului Departamentului din 09.04.02, INSM a continuat încasarea plăţii pentru norma-control şi expertiza standardelor elaborate, care în anii 2002-2003 a constituit 0,3 mii lei şi, respectiv, 5,7 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile reflectate în materialele de control sînt o consecinţă a nerespectării de către factorii de decizie ai Departamentului şi ai întreprinderilor subordonate a legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor şi neajunsurilor în activitatea Departamentului Standardizare şi Metrologie.

2. Se propune conducerii Departamentului Standardizare şi Metrologie (S.Baban, A.Sidorco):

2.1. să elaboreze şi să asigure executarea unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

2.2. să efectueze o cercetare din oficiu a persoanelor vinovate de încălcările şi lacunele depistate pe parcursul controlului, cu tragerea lor la răspundere materială şi disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.3. să asigure utilizarea mijloacelor financiare conform destinaţiei, garantînd respectarea strictă a disciplinei financiar-bugetare şi economisirea maximă a valorilor materiale şi băneşti, procedînd la un control eficient asupra respectării legislaţiei în vigoare;

2.4. să întreprindă măsuri de executare a hotărîrilor Curţii de Conturi, fără a fi preveniţi despre urmările prevăzute de legislaţie;

2.5. să revadă modalitatea de calculare a tarifelor aplicate consumatorilor pentru serviciile prestate, ţinînd cont de cheltuielile reale;

2.6. să atragă atenţia la faptul că, deşi a dispus de mijloacele necesare, n-a executat programul de standardizare naţională pe anii 2002-2005 şi a redus activitatea comitetelor tehnice;

2.7. să întreprindă măsuri privind acumularea veniturilor de 5 la sută din costul serviciilor de încercări efectuate în laboratoarele acreditate, conform Legii standardizării, pentru finanţarea activităţii de standardizare, cu utilizarea lor potrivit legii;

2.8. să reexamineze documentele de constituire a INSM, cu descifrarea mijloacelor fixe în sumă de 4,9 mil.lei, care figurează ca alocaţii în Fondul social;

2.9. să restabilească în fondul defalcărilor din costul încercărilor efectuate în laboratoarele acreditate, precum şi din costul serviciilor prestate de organele de certificare suma de 15,8 mii lei achitată Palatului Republicii pentru serviciile prestate la organizarea concursului de decernare a premiului calităţii.

3. Se ia act că datoria de 699,6 mii lei a instituţiilor subordonate Departamentului, pînă la adoptarea hotărîrii Curţii de Conturi, a fost stinsă.

4. Se atrage atenţia Ministerului Finanţelor că finanţarea Departamentului Standardizare şi Metrologie s-a efectuat în cadrul unei instituţii pe două devize de cheltuieli şi neproporţional după cum era prevăzut iniţial în legile bugetare anuale.

5. Se informează Guvernul despre încălcările legislaţiei în vigoare şi neajunsurile comise în activitatea economico-financiară a Departamentului Metrologie şi Standardizare.

6. Despre măsurile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor indicate în pct.2 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)