Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 20 din 5 aprilie 2004 privind rezultatele reviziei financiare la Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin” în perioada 01.08.02-31.12.03

Numar din data de 2004-04-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţele autorităţilor publice şi politica remunerării muncii a Ministerului Finanţelor dna S.Groza, şefului-adjunct al Direcţiei dna E.Vasiliţa, consultantului Direcţiei agricultură şi mediu a Cancelariei de Stat dl S.Donţu, directorului-adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl Gh.Muntean, directorului general al Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" dl V.Mironescu, şefului Direcţiei economie şi relaţii externe al Departamentului dl Ş.Calancea, contabilului-şef al Departamentului dna A.Şură, administratorului în procedură de faliment al Institutului Naţional al Viei şi Vinului dl Gh.Postolachi, a examinat rezultatele reviziei financiare la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" în perioada 01.08.02-31.12.03 şi

a constatat:

Factorii de decizie (S.Leva, V.Mironescu, T.Govoruhin, A.Şură) ai Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" (în continuare Departamentul), în perioada 01.08.02-31.12.03, nu şi-au onorat în modul stabilit atribuţiile funcţionale, n-au asigurat aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate, în urma cărui fapt mijloacele financiare alocate, în multe cazuri, au fost gestionate insuficient.

Aşadar, contrar prevederilor art.34 (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27.11.01 şi art.32 (4), 35 (1) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96, s-au admis supracheltuieli pentru întreţinerea instituţiei în sumă de 16,7 mii lei (174,4-157,7), inclusiv 14,9 mii lei - la retribuirea muncii şi 4,3 mii lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Conducerea Departamentului (S.Leva, T.Govoruhin), încălcînd art.26 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.02, a denaturat datele privind necesarul de mijloace bugetare şi datele din evidenţa contabilă, admiţînd surplusuri de mijloace bugetare în sumă de 32,7 mii lei, inclusiv la retribuirea muncii - 17,1 mii lei, plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat -5,0 mii lei şi plata mărfurilor şi serviciilor - 10,6 mii lei.

Profitînd de lipsa de control din partea conducerii Departamentului, ex-contabilul-şef dna T.Govoruhin stabilea şi calcula la discreţia proprie suplimente şi adaosuri majorate la salariile colaboratorilor, fără a ţine cont de actele normative în acest domeniu (în lipsa ordinelor conducătorului), contribuind la efectuarea unor supraplăţi la achitarea salariilor în sumă de 30,3 mii lei, inclusiv 15,1 mii lei - în a.2002 şi, respectiv, 15,2 mii lei - în a.2003.

Astfel, contrar prevederilor art.22 din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95 şi pct.12 din Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.1263-XIII din 17.07.97, un şir de colaboratori ai Departamentului (S.Leva, T.Govoruhin, S.Pînzaru, T.Cazacu, V.Coşnician, O.Fachira, V.Golovatic) au beneficiat de sporul la salariu pentru gradul de calificare, nefiind supuşi atestării. Supraplata achitată pentru sporul menţionat a constituit 6,3 mii lei (în a.2002 - 3,3 mii lei şi, respectiv, 3,0 mii lei - în a.2003). Reieşind din faptul că acesta se include în calculul sporului pentru vechime în muncă, a adaosului la salariu în mărime de pînă la 80 la sută, precum şi a premiilor în mărime de 50 la sută, suma sporului respectiv (pentru gradul de calificare ) s-a majorat pînă la 17,8 mii lei, inclusiv 8,8 mii lei - în a.2002 şi, respectiv, 9,0 mii lei - în a.2003.

Contabilitatea (T.Govoruhin, A.Şură), nerespectînd pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.98, în a.2003 a calculat şi achitat directorilor generali ai Departamentului două adaosuri în mărime a cîte 70 şi 80 la sută (pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră şi pentru înaltă competenţă profesională), unul - în baza Hotărîrii Guvernului nr.139 şi altul - cu trimitere la Dispoziţia Guvernului nr.31-ds, supraplăţile constituind 3,7 mii lei, inclusiv ex-directorului general S.Leva - de 1,4 mii lei şi actualului director V.Mironescu - de 2,3 mii lei.

Deşi Departamentul nu dispune de o secţie de lucru cu documentele secrete şi de o listă a persoanelor cu acces la acestea, contabilitatea neîntemeiat a calculat şi achitat adaosul la salariu pentru lucru cu documentele secrete tuturor colaboratorilor, utilizînd nelegitim în acest scop mijloace bugetare în sumă de 6,9 mii lei.

Încălcînd pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.98, suplimentul lunar pentru persoanele cu grad ştiinţific de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe a fost majorat neîntemeiat pînă la 120 şi, respectiv, 70 lei (faţă de 72 şi 54 lei prevăzut de hotărîrea sus-menţionată), achitîndu-se suplimentar 1,3 mii lei.

Contabilul-şef dna T.Govoruhin, încălcînd art.14 şi 15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, (în continuare Legea contabilităţii) a transferat un avans în sumă de 10,6 mii lei S.A. "Moldtelecom" pentru convorbiri telefonice, care n-a fost reflectat în darea de seamă pe anul 2002 ca datorie debitoare, denaturînd astfel datele din evidenţa contabilă şi majorînd cu suma nominalizată cheltuielile efective. Ulterior unii colaboratori (N. Roşca), profitînd de lipsa de control din partea contabilităţii, au întreţinut convorbiri telefonice în interese personale pe liniile interurbane şi internaţionale în sumă de 8,5 mii lei, fără să restituie costul acestora în casa instituţiei.

Contabilitatea (T.Govoruhin), încălcînd art.39 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, prevederile Hotărîrîrii Guvernului nr.764 din 25.11.92 "Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", a decontat neîntemeiat din casă 5145,0 lei, întocmind pe numele unor colaboratori ai instituţiei (O.Fachira şi S.Pînzaru) dispoziţii de plată în sumă de 4038,71 lei şi, respectiv, 1106,29 lei, fără semnătură de primire a banilor de către aceştia şi contrafăcînd semnăturile. În ianuarie 2003, din numele dlui S.Pînzaru, au fost restituiţi 985,29 lei, însă dumnealui a explicat că n-a primit şi nici n-a restituit în casă numerar. Pe parcurs ex-contabilul-şef dna T.Govoruhin a decontat din casă cu 411,20 lei mai mult decît suma plătită pe listele de plată.

La Departament au fost comise încălcări ale art.39 şi 40 din Legea contabilităţii şi ale Regulamentului "Privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.99, în ce priveşte inventarierea patrimoniului, decontărilor şi obligaţiunilor cu agenţii economici. Ca rezultat, n-au fost luate la evidenţă bunuri materiale (calculatoare, seturi de mobilă) în sumă de 296,4 mii lei, inclusiv de 286,4 mii lei primite de la S.A. "Barza Albă", Î.S. "Mileştii Mici", S.R.L. "Asconi" etc. şi în sumă de 10,0 mii lei - achiziţionate de către instituţie din contul alocaţiilor bugetare anuale. Totodată, la momentul controlului, lipseau documentele de provenienţă legală a valorilor materiale în sumă de 150,5 mii lei.

Eludînd prevederile art.15 c) din Legea contabilităţii, n-a fost asigurată identitatea datelor evidenţei analitice şi sintetice, soldurile mijloacelor băneşti reflectate în jurnale-ordere nu corespund cu cele reflectate în cartea mare. În aşa mod, nu toate operaţiunile cu titularii de avans şi-au găsit reflectare în evidenţa contabilă. Aşadar, conform documentelor primare, dnei O.Fachira i-a fost eliberat numerar în sumă de 2898,0 lei, iar dlui S.Pînzaru - în sumă de 1857 lei, însă de fapt în registrul de evidenţă a titularilor de avans au fost reflectate doar sumele de 183,0 lei şi, respectiv, 842,0 lei.

Majoritatea deconturilor de avans prezentate contabilităţii în perioada anilor 2002-2003 (I semestru) n-au fost aprobate de către conducerea Departamentului, iar pe unele din ele lipsesc şi semnăturile titularilor de avans, încălcîndu-se astfel pct.147 din Instrucţiunea Ministerului Finanţelor aprobată prin ordinul nr.85 din 09.10.96.

Întru asigurarea cercetărilor ştiinţifice, pregătirea cadrelor pentru necesităţile viti-vinicole, în anul 2003 de la bugetul de stat Departamentului i-au fost alocaţi 785,0 mii lei, care au fost transferaţi Institutului Naţional al Viei şi Vinului (Gh.Ciobanu, E.Bantea), aflat în procedură de faliment. De menţionat că evidenţa cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice finanţate din buget nu se ţine separat şi, respectiv, nu se ţine nici pe teme. Actele de recepţie a producţiei tehnico-ştiinţifice nu reflectă suma cheltuielilor pe fiecare etapă, denumirea materialelor utilizate, remunerarea etc., ceea ce denotă că mijloacele alocate din buget se utilizează la acoperirea cheltuielilor generale de întreţinere a Institutului, care este insolvabil. Totodată, acesta, încălcînd prevederile pct.17 din Regulamentul privind modul de finanţare a sferei cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.633 din 18.05.02, a depăşit în a.2003 cheltuielile pentru fondul de salarizare cu 49,6 mii lei.

Cu toate că în funcţiile Departamentului intră şi gestionarea mărcilor-proprietate a statului, iar Direcţia principală economico-financiară supraveghează şi monitorizează executarea întocmai a contractelor de licenţă, în perioada supusă controlului, la agenţii economici n-a fost efectuat nici un control asupra executării contractelor de licenţă, inclusiv privind achitarea cu bugetul.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1184 din 30.09.03 şi autorizaţiei Ministerului Finanţelor nr.201 din 25.11.03 (în lipsa devizului de venituri şi cheltuieli), la Trezoreria teritorială Chişinău Departamentului i-a fost deschis un cont curent la care întreprinderile vinicole au transferat nejustificat 264,3 mii lei pentru achitarea cotizaţiilor de membru al Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului, încălcîndu-se astfel art.10 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96 (care stipulează că plata cotizaţiilor organismelor internaţionale se include în cheltuielile bugetare determinate de alocaţiile specificate în legea bugetară anuală) şi pct.3 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.01.

Nerespectînd pct.11(1) din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 02.02.99, care prevede că conducătorii şi locţiitorii conducătorilor de ministere, departamente şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice nu pot fi desemnaţi reprezentanţi ai statului, în a.2003, conducerea Departamentului (dnii S.Leva, V.Mironescu) i-a desemnat, prin ordine, ca reprezentanţi ai statului la S.A. "Aroma", S.A. "Fabrica de vin Cojuşna", în care statul are cota sa, pe vicedirectorii Departamentului dnii V.Ţîra, V.Corobca (remuneraţi cu 50,4 mii lei şi, respectiv, cu 3,6 mii lei), iar la Î.M. "Euro-Alco" S.A., "Basavin-Grup" S.A. - pe şeful şi şeful-adjunct al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice dnii A.Gurin şi B.Zamaru (remuneraţi cu 5,7 mii lei şi, respectiv, cu 3,0 mii lei).

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către fosta şi actuala conducere a Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" a legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările menţionate, în conformitate cu art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor legislaţiei în vigoare la administrarea finanţelor publice, precum şi lipsa unui control adecvat asupra gestionării patrimoniului de stat din partea factorilor de decizie ai Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" (S.Leva, V.Mironescu, T.Govoruhin, A.Şură).

2. Se ia act că:

2.1. dl S.Leva şi dna T.Govoruhin nu mai activează la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin";

2.2. ex-contabilul-şef dna T.Govoruhin a restituit în casa instituţiei 674,32 lei (411,02 lei - decontaţi mai mult decît suma plătită pe listele de plată şi 263,30 lei - primiţi în gestiune fără prezentarea decontului de avans);

2.3. în evidenţa contabilă a fost restabilită suma de 10,6 mii lei, transferată ca avans S.A. "Moldtelecom", dar nereflectată în darea de seamă ca datorie debitoare; au fost luate la evidenţă bunurile materiale; emise ordine referitor la lichidarea încălcărilor privind corectitudinea stabilirii sporurilor şi adaosurilor (pentru grad ştiinţific, vechime în muncă etc.) la salariile angajaţilor Departamentului.

3. Se cere de la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" (dl V.Mironescu):

3.1. examinarea materialelor reviziei financiare, elaborarea şi asigurarea realizării unui program de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate în activitatea acestora, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare faţă de persoanele responsabile care au comis încălcări;

3.2. întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru recuperarea supraplăţilor la salariu în mărime de 30,3 mii lei (15,1 mii lei - în a.2002 şi, respectiv, 15,2 mii lei - în a.2003); a sumei de 4159,71 lei decontată din casa Departamentului fără semnăturile de primire a banilor (semnături contrafăcute), precum şi a mijloacelor bugetare în mărime de 8,5 mii lei utilizate la achitarea serviciilor telefonice în scopuri personale. În cazul în care sumele indicate nu vor fi recuperate în termen de două luni, Curtea de Conturi va sesiza Procuratura Generală în vederea înaintării acţiunii civile în instanţa judecătorească pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului;

3.3. asigurarea inventarierii la timp a patrimoniului, decontărilor şi obligaţiunilor cu agenţii economici, ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, precum şi estimarea, înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor bunurilor materiale neluate la intrări;

3.4. formarea unei comisii privind atestarea funcţionarilor publici şi conferirea gradelor conform Legii serviciului public şi Regulamentului de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici;

3.5. rechemarea dnilor V.Ţîra, V.Corobca, A.Gurin, V.Zamaru din funcţiile de reprezentanţi ai statului la S.A. "Aroma", S.A. "Fabrica de vin Cojuşna", Î.M. "Euro-Alco", S.A. "Basavin-Grup";

3.6. elaborarea unui plan privind efectuarea controalelor asupra executării contractelor de licenţă pentru folosirea mărcilor-proprietate a statului;

3.7. întreprinderea măsurilor în vederea revizuirii contractelor de achiziţie a serviciilor în domeniul cercetărilor ştiinţifice încheiate cu Institutului Naţional al Viei şi Vinului, ca rezultat al utilizării neeficiente a alocaţiilor bugetare, precum şi al depăşirii cu 49,6 mii lei a cheltuielilor pentru fondul de salarizare;

3.8. excluderea pe viitor a practicii de acumulare şi achitare a cotizaţiilor de membru al Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului din contul mijloacelor întreprinderilor vinicole, precum şi de asigurare a Departamentului de către acestea cu bunuri materiale;

3.9. respectarea strictă a legislaţiei în vigoare privind utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor bugetare.

4. Se aduce la cunoştinţa Ministerului Finanţelor (dna Z.Grecianîi) despre încălcările şi neajunsurile depistate în cadrul reviziei financiare şi se propune:

4.1. întreprinderea măsurilor de rigoare şi asigurarea unui control permanent asupra corectitudinii planificării necesarului de mijloace bugetare, finanţării şi utilizării acestora;

4.2. la finanţarea Departamentului pe anul 2004, să ia în consideraţie admiterea de supraplăţi la salariu în sumă de 30,3 mii lei (15,1 mii lei - în a.2002 şi, respectiv, 15,2 mii lei -în a.2003), supracheltuielile efectuate în sumă de 16,7 mii lei, surplusurile de mijloace bugetare în mărime de 32,7 mii lei, generate de denaturarea datelor din evidenţa contabilă şi a calculelor la planificarea necesarului de mijloace, precum şi de depăşirea în a.2003 de către Institutului Naţional al Viei şi Vinului a cheltuielilor pentru fondul de salarizare cu 49,6 mii lei;

4.3. examinarea legalităţii deschiderii pentru Departament la Trezoreria teritorială Chişinău a contului curent (în lipsa devizului de venituri şi cheltuieli), în scopul acumulării şi achitării din contul mijloacelor întreprinderilor vinicole a cotizaţiilor de membru al Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului, precum şi asigurarea Departamentului de către acestea cu bunuri materiale.

 5. Se transmit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă, materialele controlului efectuat la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" referitor la decontarea din casa instituţiei a sumei de 5145,0 lei, în lipsa semnăturilor de primire a banilor (semnături contrafăcute);

5.1. se propune efectuarea unor controale la întreprinderile subordonate Departamentului în scopul precizării corectitudinii reflectării în evidenţa contabilă a mişcării bunurilor transmise Departamentului şi verificării cheltuielilor respective.

6. Se informează Guvernul despre încălcările depistate în urma reviziei financiare, pentru luare de atitudine faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări, precum şi despre remunerarea dnilor V.Ţîra - cu 50,4 mii lei, A.Gurin - cu 5,7 mii lei, V.Corobca - cu 3,6 mii lei şi B.Zamaru - cu 3,0 mii lei, numiţi reprezentanţi ai statului la întreprinderile vinicole cu încălcarea Regulamentului cu privire la reprezentanţii statului în societăţile economice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 02.02.99;

6.1. Se propune examinarea legalităţii achitării din contul mijloacelor întreprinderilor vinicole a cotizaţiilor de membru al Oficiului Internaţional al Viei şi Vinului, precum şi asigurarea Departamentului de către acestea cu bunuri materiale.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

8. Despre executarea pct.3,4,5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)