Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 18 din 22 martie 2004 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova pe anul 2003

Numar din data de 2004-03-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie dna V.Şterbeţ, şefului secţiei financiare, contabil-şef al Curţii Supreme de Justiţie dna L.Clîcov, consultantului Direcţiei generale finanţele autorităţilor judecătoreşti, organelor de asigurare a ordinii publice, apărării şi securităţii statului dna N.Cernăuţanu, a examinat rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova pe anul 2003 şi

a constatat:

În anul 2003, pentru întreţinerea Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) au fost precizate alocaţii bugetare în sumă totală de 3649,3 mii lei. Cheltuielile efective în perioada respectivă au constituit 3585,1 mii lei, sau cu 64,2 mii lei mai puţin faţă de planul precizat. Totodată, au fost admise supracheltuieli la unele alineate ale devizului aprobat.

Din contul mijloacelor finanţate pentru retribuirea muncii, 5,6 mii lei au fost utilizaţi în numerar pentru procurarea materialelor, pieselor de rezervă etc.

În urma controlului ineficient din partea conducerii CSJ, nerespectării prevederilor art.10 din L. nr.847-XIII din 24.05.96, în anul 2003, au fost suportate şi achitate din contul mijloacelor bugetare cheltuielile pentru energia electrică, termică, apă şi canalizare în sumă de 68,9 mii - servicii comunale utilizate de către S.R.L. "Centaurul", care arendează spaţii în clădirea amplasată pe str. P.Rareş, 18, dar nu-şi onorează obligaţiunile contractuale în ce priveşte achitarea acestor servicii. În clădirea menţionată este amplasat şi Centrul de perfecţionare a cadrelor justiţiei al Ministerului Justiţiei, care ocupă 2 birouri, fără a avea încheiat cu CSJ contractul privind achitarea cheltuielilor pentru energia electrică şi termică, apă şi canalizare. Ca urmare, CSJ a admis în anul 2003 supracheltuieli pentru energia electrică în sumă de 11,4 mii lei, energia termică - 8,7 mii lei, apă şi canalizare - 10,3 mii lei.

Pentru achitarea indemnizaţiilor viagere, a pensiilor judecătorilor şi alocaţiilor lunare invalizilor de război, în anul 2003, au fost aprobate cheltuieli în sumă de 1482,8 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 1394,5 mii lei, sau cu 88,3 mii lei mai puţin faţă de suma aprobată.

CSJ i-au fost aprobate investiţii capitale pentru reconstrucţia şi reparaţia clădirilor administrate în sumă de 2200,0 mii lei. Finanţarea a fost efectuată în întregime, inclusiv în trimestrul IV - 1320,0 mii lei, din care 658,0 mii lei, sau 30 la sută - la 29.12.2003.

La 01.01.2003 a fost formată o datorie debitoare a S.R.L. "Almira" faţă de CSJ în sumă de 54,6 mii lei, care a fost stinsă prin livrarea mobilierului în perioada de la 11.02.2003 pînă la 30.09.2003. Conform art.25 (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2003, de la S.R.L. "Almira" urmează să se încaseze la bugetul de stat suma de 2,9 mii lei, echivalentă cu rata de bază a BNM, pentru utilizarea mijloacelor bugetare sub formă de plată prealabilă cu depăşirea termenului de 30 de zile.

CSJ, nerespectînd pct.12 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin H.G.nr.500 din 12.05.98, în semestrul I al a.2003, n-a estimat şi n-a raportat la majorarea finanţării din buget agregatele luate la păstrare în urma casării automobilului GAZ-2410.

Comisiile de predare-primire a patrimoniului de la Curtea de Apel la CSJ (dnii V.Vieru şi V.Pascari - preşedinţii comisiilor) n-au asigurat executarea întocmai a prevederilor art. XIX (8) din L.nr.191-XV din 08.05.2003, controlul stabilind netransmiterea şi neluarea la bilanţ de către CSJ a autoturismului GAZ-31029 cu valoarea reziduală de 10,1 mii lei, prin ce s-a încălcat Legea contabilităţii.

Deşi Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001, reglementează existenţa şi utilizarea mijloacelor extrabugetare la instituţia publică numai cu respectarea concomitentă a condiţiilor pct.3 din acest Regulament, CSJ dispune de astfel de mijloace şi le utilizează cu consimţămîntul Ministerului Finanţelor, nerespectînd aceste condiţii. Mai mult decît atît, instituţia utilizează tipul de mijloace extrabugetare (atribuite la poziţia 55 din grupa mijloacelor speciale), care, conform Regulamentului sus-numit, se constituie numai din veniturile instituţiei de la prestarea serviciilor - "încasările asociate cu darea în arendă a încăperilor şi pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice", servicii care în realitate nu sînt prestate de către CSJ. În anul 2003, CSJ a acumulat şi a utilizat mijloace extrabugetare în sumă de 145,0 mii lei, obţinute în urma transmiterii în arendă agenţilor economici a spaţiilor ce aparţin CSJ.

În baza contractului de arendă din 03.03.2003, încheiat de către Curtea de Apel cu S.R.L. "Centaurul" şi, ulterior, reîncheiat de CSJ la data de 14.07.2003, au fost transmise în arendă spaţii cu suprafaţa totală de 241 m2. Plata anuală pentru arenda spaţiilor a fost stabilită în mărime de 63,6 mii lei. Plata pentru serviciile comunale (energia electrică şi termică, apa şi canalizarea) urma să fie calculată şi achitată lunar, în baza indicilor contoarelor respective. Nerespectînd prevederile art.15 (b) din Legea contabilităţii şi pct.23 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin H.G. nr.688 din 09.10.95, fostele persoane cu funcţii de răspundere ale Curţii de Apel (preşedintele dna S.Novac, contabilul-şef dna I.Perşanov) n-au reflectat în evidenţa contabilă a Curţii de Apel de la 15 aprilie pînă la 1 august 2003 decontările cu S.R.L. "Centaurul" şi n-au transmis CSJ, împreună cu toate activele şi pasivele, documentele necesare privind confirmarea datoriilor debitoare şi creditoare.

Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie n-au întreprins toate măsurile necesare pentru asigurarea încasării în termenele stabilite atît a plăţii pentru arendă, cît şi a plăţii pentru serviciile comunale. La sfîrşitul anului 2003, suma datoriilor debitoare ale arendaşilor constituia 107,7 mii lei, inclusiv S.R.L. "Centaurul"- 95,9 mii lei şi S.R.L. "Geta" (formată la 01.06.03) - 11,8 mii lei (la momentul efectuării controlului CSJ şi S.R.L. "Geta" se aflau în litigiu de judecată).

Încălcările depistate sînt o consecinţă a nerespectării în unele cazuri a legislaţiei şi actelor normative în vigoare, controlului ineficient asupra utilizării mijloacelor financiare publice în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi devizele de cheltuieli aprobate.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de abaterile depistate în rezultatul controlului şi în baza art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

 hotărăşte:

1. Se menţionează existenţa unor încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor publice şi ţinerea evidenţei contabile de către Curtea Supremă de Justiţie şi ce cere de la conducerea acesteia (dna V.Şterbeţ):

- să elaboreze şi să asigure realizarea unui program de măsuri în vederea neadmiterii în continuare a încălcărilor şi neajunsurilor stabilite de control, atrăgînd o atenţie deosebită utilizării raţionale a resurselor financiare publice şi organizării adecvate a evidenţei contabile, cu luarea măsurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei în vigoare;

- să excludă pe viitor practica avansării prealabile a agenţilor economici, fapt ce condiţionează neonorarea de către aceştia a obligaţiunilor în termenele stabilite, precum şi achitarea din buget a cheltuielilor în contul firmelor ce arendează spaţii administrate de CSJ.

2. Se ia act că pînă la adoptarea hotărîrii:

- CSJ a încasat de la S.R.L. "Centaurul" datoria debitoare în sumă de 95,9 mii lei;

- autoturismul GAZ - 31029 a fost transmis CSJ şi reflectat la intrări în evidenţa contabilă;

- S.R.L. "Almira" a transferat la bugetul de stat sancţiuni financiare în sumă de 2,9 mii lei.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre admiterea de către CSJ a supracheltuielilor la unele alineate ale devizului de cheltuieli, precum şi despre dezafectarea mijloacelor bugetare, şi se propune acestuia, de comun acord cu CSJ, să examineze chestiunea privind formarea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare în strictă corespundere cu prescripţiile Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001.

4. Despre executarea pct.1 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)