Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 17 din 10 martie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a mijloacelor financiare de către Î.S.”Poşta Moldovei” în perioada a. 2001 – 9 luni ale anului 2003

Numar din data de 2004-03-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Î.S. "Poşta Moldovei" dl V. Pavlov şi a contabilului-şef dna M. Dascaliuc, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a mijloacelor financiare de către Î.S."Poşta Moldovei" în perioada a. 2001 - 9 luni ale anului 2003 şi

a constatat:

La reînregistrarea (18.10.2000) Î.S. "Poşta Moldovei" mărimea capitalului social de 52,6 mil.lei n-a fost determinată conform modalităţii stabilite în Indicaţiile din anexa nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.97. Evaluarea complexului patrimonial al întreprinderii nu s-a efectuat în baza rezultatelor inventarierii, ci în baza datelor din bilanţul contabil la situaţia din 31.12.99. Calculele privind mărimea capitalului social n-au fost confirmate de o organizaţie de audit independentă, după cum prevedea pct.6 din statutul întreprinderii. Valoarea capitalului social la data reînregistrării întreprinderii a fost micşorată cu 4,0 mil.lei.

Situaţia economico-financiară a întreprinderii în perioada supusă controlului a fost dificilă. În anul 2001 profitul net al întreprinderii a constituit 3,1 mii lei, în anul 2002 - 32,2 mii lei, în 9 luni ale anului 2003 - 28,6 mii lei. Pierderile neacoperite ale întreprinderii din perioada anilor precedenţi la 01.10.03 constituiau 1024,1 mii lei.

Analiza gestionării patrimoniului de stat în perioada supusă controlului denotă faptul că unul din factorii care au influenţat negativ asupra stării economico-financiare a întreprinderii este imobilizarea mijloacelor circulante ale acesteia, inclusiv prin menţinerea datoriilor debitoare mari. Astfel, la finele anului 2001 datoriile debitoare au constituit 8,4 mil. lei, a.2002 - 8,0 mil. lei şi la 01.10.2003 - 8,0 mil. lei.

De asemenea, un efect negativ asupra rezultatelor gestionării patrimoniului de stat a avut utilizarea neeficientă a mijloacelor financiare la reconstrucţia, reparaţia capitală şi curentă a fondurilor fixe ale întreprinderii. Suma totală a cheltuielilor de reparaţie în perioada controlată a constituit 4582,8 mii lei. Analiza acestor cheltuieli denotă faptul că costul lucrărilor de reparaţie în perioada menţionată neîntemeiat a fost majorat. Astfel, în devizele de cheltuieli, perfectate conform condiţiilor contractelor privind îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a mijloacelor fixe, încheiate cu firmele intermediare (dar nu cu firmele specializate), în majoritatea cazurilor, suplimentar (fără nici un temei) au fost incluse majorări ale costului lucrărilor cu 82-169 la sută, inclusiv rentabilitatea - de la 40 pînă la 60 la sută; cheltuielile de regie - de la 16,2 pînă la 87,0 la sută etc.

La încheierea contractelor privind angajarea antreprenorilor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi construcţie nu în toate cazurile sînt respectate prevederile art.9 din Legea nr.134 din 03.06.94 şi Hotărîrea Guvernului nr.798 din 27.12.93 "Pentru aprobarea contractului-model de vînzare a mărfurilor şi serviciilor". În contractele de prestare a serviciilor de reparaţie şi construcţie, încheiate cu S.R.L. "Prestar-Plus" (4 contracte în sumă de 1556,9 mii lei) şi S.R.L. "Oridasta-Plus" (un contract în sumă de 49,0 mii lei), n-au fost indicate termenele de efectuare a lucrărilor.

În alte contracte încheiate nu sînt indicate obiectele care urmau să fie supuse lucrărilor de reparaţie şi construcţie (cu S.R.L. "Prestar-Plus" - 2 contracte în sumă de 179,1 mii lei, S.R.L. "Oridasta-Plus" - un contract în sumă de 25,1 mii lei, S.R.L. "Duslo-grup" - 2 contracte în sumă de 277,1 mii lei). Totodată, în majoritatea contractelor nu sînt indicate cerinţele faţă de calitatea lucrărilor.

Au fost depistate cazuri de efectuare a lucrărilor de reparaţie fără încheierea contractelor respective. În aşa mod, firmei "Struer" S.R.L. i-a fost transferată în anul 2001 suma de 170,0 mii lei pentru lucrările de reparaţie capitală la Oficiul Poştal Edineţ. Tot pentru acest obiect, în anul 2002, a mai fost transferată, în baza contractului încheiat cu S.R.L. "Prestar-Plus", suma de 345,3 mii lei. În alte cazuri, volumul lucrărilor efectuate a depăşit de cîteva ori sumele prevăzute în contractele încheiate.

La situaţia din 01.01.01, datoria faţă de S.R.L. "Duslo-grup" constituia 93,3 mii lei. În anul 2001 firma a prezentat acte de executare a lucrărilor în sumă de 844,9 mii lei, dar s-au transferat 935,9 mii lei, sau de circa 5 ori mai mult decît prevedeau contractele, inclusiv în baza unor acte în care nu erau indicate obiectele reparate.

În mod analogic, firmei "Emergent-Prim" S.R.L. i-au fost transferate cu 353,0 mii lei mai mult decît prevedea contractul.

Resursele financiare destinate reparaţiei şi reconstrucţiei sînt utilizate neraţional şi neeficient prin efectuarea plăţilor prealabile (în avans), ceea ce duce la imobilizarea resurselor financiare ale întreprinderii în datorii debitoare. Astfel, pentru construcţia Oficiului Poştal Cupcini au fost achitate în prealabil lucrări cu costul de

837,6 mii lei. În acest caz, contractul încheiat cu S.R.L. "Prestar-Plus" prevedea efectuarea lucrărilor în sumă de 246,4 mii lei, dar real s-au achitat 1174,9 mii lei.

Cu S.R.L. "Oridasta-Plus", în anul 2003, au fost încheiate 3 contracte privind reparaţia capitală a încăperilor Oficiului Poştal Căuşeni. Costul lucrărilor de reparaţie a constituit 188,4 mii lei, cu avansarea sută la sută, deşi, în total, firmei i s-au transferat cu 43,0 mii lei mai mult decît prevederile contractului. Pentru reparaţia acoperişului Poştei Speciale s-au efectuat lucrări de 49,0 mii lei, plata preventivă constituind 30 la sută.

În multe cazuri, documentele de recepţie a lucrărilor efectuate sînt semnate nu de comisiile respective, ci de conducerea Î.S. "Poşta Moldovei". Astfel, numai peste 10 zile după încheierea contractului cu S.R.L. "Oridasta-Plus", au fost semnate nu de către comisie, dar de către conducător, documentele de primire a lucrărilor în sumă de 188,1 mii lei, peste 2 zile - în sumă de 25,0 mii lei. În decontările cu firma menţionată transferul de 80,6 mii lei este indicat ca transfer pentru mobilă. În realitate, mobilă a fost primită numai în valoare de 8,2 mii lei, restul sumei fiind utilizată pentru acoperirea costului lucrărilor de reparaţie.

Selectarea antreprenorilor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie şi construcţie nu se efectuează transparent, prin tendere şi concursuri, ci în baza deciziei conducerii întreprinderii.

În componenţa cheltuielilor de producţie au fost incluse sume majorate legate de salarizarea personalului întreprinderii. La stabilirea şi calcularea salariului managerului-şef al întreprinderii dl I. Rangu, pentru perioada aprilie 2002- iulie 2003, nu s-a ţinut cont de prevederile art.23 din Legea nr.847-XV din 14.02.02, Hotărîrile Guvernului nr.743 din 11.06.02 şi nr.985 din 27.09.02, care limitau nivelul salarizării managerului-şef al întreprinderii cu cuantumul încincit al salariului mediu pe întreprindere. În total, cu încălcarea prevederilor indicate, dlui I. Rangu i s-a calculat salariul de funcţie, sporuri, adaosuri şi premii în sumă de 8,7 mii lei. Lipsesc documentele care ar confirma acordul ministerului de ramură de a premia managerii, reieşind din îndeplinirea indicilor stabiliţi pentru aceasta.

Controlul selectiv al cheltuielilor de reprezentanţă în perioada anilor 2001-2002 în sumă totală de 542,0 mii lei a depistat că acestea s-au efectuat cu încălcarea prevederilor pct. 1 din Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 06.02.98.

În multe cazuri, lipsesc documentele care ar confirma primirea delegaţiilor (ordinul conducătorului întreprinderii, emis în baza înţelegerilor prealabile ale părţilor, programelor, acordurilor, scrisorilor, faxurilor etc.), precum şi componenţa delegaţiei, scopul şi termenul vizitei, informaţia referitoare la rezultatele vizitei, darea de seamă asupra cheltuielilor efectuate.

Întreprinderea, obţinînd în perioada a. 2001 - 9 luni ale anului 2003 un profit net în sumă totală de 63,9 mii lei, a admis cheltuirea mijloacelor circulante (partea componentă a capitalului statutar) în sumă totală de 731,2 mii lei la finanţarea cheltuielilor pentru studii în instituţiile de învăţămînt, fapt care a influenţat negativ asupra situaţiei financiare a întreprinderii.

În urma controlului selectiv asupra cheltuielilor pentru întreţinerea mijloacelor de transport care deservesc conducerea întreprinderii, s-a constatat că documentele primare (foile de parcurs) care reflectă astfel de cheltuieli sînt perfectate cu încălcarea cerinţelor Instrucţiunii privind completarea şi perfectarea foilor de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin ordinul Departamentului Analize Statistice şi Sociologie al RM nr.108 din 17.12.98. În anii 2001-2002, pentru 4 automobile s-au perfectat foi de parcurs pentru 5-8 zile. În anul 2003 nu s-a ţinut evidenţa cheltuielilor pentru întreţinerea transportului de serviciu care deserveşte personalul de conducere al întreprinderii.

Tarifele pentru serviciile poştale au fost aprobate şi puse în aplicare de către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Administraţia de Stat a Comunicaţiilor cu încălcarea prevederilor compartimentului IV al Metodologiei de calcul al costurilor şi tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1300 din 26.12.2000, nerespectîndu-se modul de calculare şi ajustare a tarifelor, precum şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor incluse în cost. Deşi, conform planului de măsuri (din 29.03.01) pentru renovare şi utilizare tehnică pe anii 2002-2005, sînt necesare , în total, 23,0 mil. lei, care se includ în tarif (a. 2003 - 6,2 mil. lei, a. 2004 - 8,3 mil. lei), calculele necesare pentru aceasta n-au fost prezentate, inclusiv calculele cheltuielilor pentru reconstrucţia oficiilor poştale, care erau prevăzute în sumă de 7,6 mil. lei.

Încălcîndu-se prevederile Codului fiscal, au fost admise cheltuieli neeficiente sub formă de amenzi pentru întîrziere în sumă totală de 377,6 mii lei.

Persoanele responsabile n-au asigurat controlul integral şi în termen asupra obligaţiilor părţilor. Din cauza expirării termenelor de prescripţie ale datoriilor debitoare, cheltuielile neeficiente în urma casării acestor datorii au constituit în total 1,8 mil. lei.

Procesul de aprovizionare a Î.S. "Poşta Moldovei" cu utilaje, transport, materiale, inventar etc., în perioada supusă controlului, s-a desfăşurat în lipsa Regulamentului cu privire la ordinea aprovizionării cu bunuri materiale. Bunurile au fost achiziţionate în afara licitaţiilor şi tenderelor. Majoritatea contractelor au fost întocmite şi aprobate fără efectuarea studiului fezabilităţii preţurilor.

Conducerea întreprinderii (I. Castraveţ, N. Dragan şi I. Rangu), nerespectînd prevederile art.11 din Legea nr.146-XIII din 16.06.94, a procurat mijloace de transport, în cea mai mare parte vechi, cu un termen de utilizare de 11-12 ani, la preţuri neîntemeiat majorate. În aşa mod, în luna iunie 2001, a fost achiziţionat autoturismul SEATi, BIZA de la firma intermediară "Pasengers" S.R.L., contra sumei de 130,0 mii lei. De asemenea, au fost procurate 2 autoturisme de la firma "Munceşti-service" la preţurile de 89,1 mii lei şi, respectiv, 96,8 mii lei.

În perioada anilor 2001-2002 nu s-a efectuat inventarierea contului "construcţii capitale nefinisate" în valoare de 11,3 mil. lei, contului "cheltuieli anticipate curente" şi contului "alte active curente" - de 3989,9 mii lei, contului "alte rezerve" - de 1448,6 mii lei, contului "finanţări şi încasări cu destinaţie specială" - de 597,7 mii lei, contului "alte datorii pe termen scurt" - de 6,9 mil. lei, contului "datorii privind facturile comerciale" - de 18,3 mil. lei etc.

În cazul efectuării inventarierii, într-un şir de acte de inventariere a bunurilor materiale aflate în posesia gestionarilor lipsesc semnăturile corespunzătoare. Conform rezultatelor inventarierii, în anul 2002 n-au fost semnate acte de inventariere în sumă de peste 3,0 mil. lei. Fără a fi reevaluate, unele bunuri sînt reflectate în evidenţa contabilă la preţuri nereale.

La Direcţia de Poştă Lăpuşna, contrar art.40 şi 42 din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.95, nu s-a efectuat inventarierea pe perioada controlată, iar contrar art.4 din aceeaşi lege, n-a fost asigurată ţinerea evidenţei bunurilor materiale în expresie naturală.

La Centrul de Poştă Hînceşti lipseşte evidenţa sintetică şi cartea principală pe perioada I-ului semestru al anului 2003. Contrar prevederilor art.26 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, pînă în prezent n-a fost restabilită evidenţa contabilă.

Unele bunuri sînt casate fără indicarea cauzei casării, iar un şir de mijloace fixe, nefiind evaluate în ordinea şi modalitatea stabilită prin Hotărîrile Guvernului nr.118 din 05.03.93 şi nr.30 din 16.01.96, sînt trecute la obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD). Astfel, la momentul reînregistrării (31.12.2000) OMVSD constituiau suma de 356,7 mii lei, la 31.12.01 - 764,4 mii lei, iar la 30.09.03 - 922,6 mii lei.

În pofida faptului că în anul 2001 valoarea reziduală a fondurilor fixe realizate constituia 147,5 mii lei, acestea au fost vîndute contra 14,2 mii lei, adică cu 133,3 mii lei mai puţin decît valoarea lor reziduală. Astfel de vînzări au fost efectuate şi de către Direcţiile de Poştă Judeţene Bălţi, Chişinău, Lăpuşna, Ungheni.

În lipsa politicii contabilităţii, pentru anul 2002, Centrelor de Poştă le-a fost stabilit coeficientul venitului propriu în diferite mărimi. Diferenţa dintre veniturile tarifare şi cele proprii a fost reflectată la majoritatea datoriilor creditoare între părţile legate.

În perioada a.2001 - 9 luni ale a.2003, încălcînd Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95 şi art. 18 din Codul fiscal, Centrul de Poştă Ungheni a diminuat venitul impozabil cu 8,7 mii lei, necalculînd impozitul pe venit în sumă de 2,2 mii lei. În mod analogic, nu a fost calculată şi TVA în sumă de 8,7 mii lei.

În contractul din 17.01.03 privind organizarea achitării pensiilor, indemnizaţiilor şi alocaţiilor de stat, încheiat între CNAS şi Î.S. "Poşta Moldovei", lipsesc condiţiile compensării de către "Banca de Economii" S.A. a mijloacelor băneşti acumulate la contul curent.

Centrele de Poştă Chişinău, Orhei, Ungheni, Ialoveni insuficient gestionează patrimoniul statului aflat la bilanţurile acestora. Contrar prevederilor art.19 (2) din Legea cu privire la Programul de privatizare pe anii 1997-1998 şi în lipsa acordului autorităţii centrale de specialitate, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.96, Î.S. "Poşta Moldovei" şi Departamentul Privatizării au permis privatizarea încăperii amplasate la parterul clădirii administrative a Centrului de Transportare a Poştei din mun. Chişinău. Fără a asigura condiţii de transparenţă, Centrul de Poştă Ialoveni, prin negocieri directe, a înstrăinat clădirea Casei Presei din or. Străşeni (str. M. Eminescu, 12) cu 12,4 mii lei, valoarea de bilanţ a acesteia fiind de 63,3 mii lei.

La Centrul de Poştă Chişinău, contrar pct.14 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace (fonduri) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.98, autocamionul ZIL-5301 (numărul de înmatriculare CFE-910) şi automobilul VAZ-21043 (numărul de înmatriculare CDL-035) au fost demontate în lipsa autorizaţiei de casare a Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor.

Direcţia de Poştă Orhei, în luna iunie 2003, a procurat o clădire pentru amplasarea Oficiului Poştal Susleni. Terenul aferent clădirii cu suprafaţa de 0,46 ha în valoare de 1,4 mii lei n-a fost reflectat în evidenţa contabilă.

Contabilitatea Centrului de Poştă Orhei n-a asigurat reflectarea în evidenţa contabilă a două apartamente în sumă de 23,3 mii lei şi încheierea contractelor de arendă. Cheltuielile pentru energia electrică în sumă de 1,1 mii lei, consumată de către locatari, au fost efectuate din contul întreprinderii. Contrar prevederilor SNC 16 "Contabilitatea activelor pe termen lung" mijloacele fixe în sumă de 214,3 mii lei au fost incluse în evidenţa analitică pe contul "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată".

Clădirea administrativă a Centrului de Poştă Ungheni, cu valoarea de 173,1 mii lei, în anul 2003 a fost ocupată de către Asociaţia Locatarilor, fără legalizarea respectivă a acestei operaţiuni.

Pe terenul aferent clădirii Centrului de Transportare a Poştei se află construcţii neautorizate, care aparţin la 8 persoane juridice. Cu aceşti agenţi economici, în anul 2003, Centrul de Poştă Chişinău a încheiat contracte de arendă, în care au fost indicaţi coeficienţi diminuaţi. Plata arendei anuale a fost determinată în mărime mai mică cu 56,8 mii lei decît prevederile legale.

Contrar pct. 2.4 şi 3.5 din Regulamentul Centrului de Poştă Chişinău, aprobat la 19.07.02, şi pct. 11 din Regulamentul cu privire la modul de dare în arendă a patrimoniului de stat, aprobat prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr. 20 din 30.01.03, nu au fost coordonate cu Î.S. "Poşta Moldovei" şi autorizate de către minister 6 contracte de arendă, la Centrul de Poştă Ialoveni - 14 contracte, iar la Centrul de Poştă Cahul - 9 contracte. Centrul de Poştă Edineţ (G.Mosoric), încălcînd art.3 din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16.06.94, în anul 2002 a dat în folosire spaţiu Filialei Edineţ a S.A. "Moldtelecom", fără încheierea contractului de arendă.

Direcţia de Poştă Orhei a majorat cu 10 la sută norma de trecere la cheltuieli a combustibilului consumat, prin ce a fost încălcat ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.177 din 21.05.90. În anul 2003 au fost suportate cheltuieli suplimentare de acest fel în sumă de 9,3 mii lei.

Conducătorii şi contabilii - şefi ai filialelor Î.S. "Poşta Moldovei" nu asigură un control efectiv asupra integrităţii mijloacelor băneşti. Din această cauză, la Direcţia de Poştă Judeţeană Orhei, fosta casieriţă L. Mariniuc a sustras 65,9 mii lei, din care suma nerestituită în mărime de 60,4 mii lei nu este reflectată în evidenţa contabilă.

La Oficiul Poştal din satul Talmaza-1 a fost stabilită lipsa mijloacelor băneşti în sumă de 12,6 mii lei, persoana responsabilă fiind şefa Oficiului dna L.Surdu.

La efectuarea operaţiunilor de casă cu mijloace băneşti şi valori materiale, în Casa principală a Centrului de Poştă Ialoveni s-a depistat lipsa mijloacelor băneşti în sumă de 15,0 mii lei şi a efectelor poştale în sumă de 30,6 lei. Numerarul a fost eliberat de către şefa Casei principale dna L. Chiril şefei Oficiului Poştal Ialoveni dna S. Corj, fără eliberarea şi semnarea formularului nr. 4 "Destinatar".

În urma verificării corectitudinii utilizării venitului obţinut în numerar, efectuată la Centrul de Poştă Hînceşti, s-a constatat că numerarul a fost folosit pentru procurarea lemnelor. În total, în perioada 01.01.01 - 01.07.03, din casierie s-a cheltuit (fără documente justificative), pentru procurarea lemnelor, suma de 109,1 mii lei.

La Oficiul Poştal din satul Antoneşti al Direcţiei de Poştă Tighina a fost stabilită lipsa mijloacelor financiare în sumă de 65,7 mii lei, inclusiv mijloace băneşti pentru achitarea pensiei în sumă de 59,8 mii lei. Lipsa a fost restituită din mijloacele băneşti ale întreprinderii şi trecută la pierderi.

În perioada supusă controlului n-au fost îndeplinite prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146 din 16.06.91 şi pct.11 al Regulamentului Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.94, în ce priveşte aprobarea de către Consiliul de administraţie a programului de dezvoltare în perspectivă şi planurilor anuale ale întreprinderii, devizelor anuale de venituri şi cheltuieli, elaborarea unor măsuri de asigurare a integrităţii şi utilizării eficiente a bunurilor întreprinderii, precum şi a altor măsuri importante pentru desfăşurarea eficientă a activităţii întreprinderii de stat.

Scăderea considerabilă în ultimii ani a volumului de trimiteri poştale (cu 60-80 la sută), competitivitatea redusă a serviciilor poştale, lipsa de investiţii capitale etc. au determinat adoptarea Hotărîrii Guvernului nr.10 din 09.01.02 "Privind aprobarea Strategiei poştale a Republicii Moldova pînă în anul 2004 şi includerea sectorului poştal în lista priorităţilor economice naţionale". Cu toate acestea, conducerea întreprinderii n-a întreprins măsuri eficiente în acest domeniu.

Rezultatele controlului asupra eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a mijloacelor financiare de către Î.S. "Poşta Moldovei" în perioada a.2001 - 01.10.03 denotă că foştii manageri-şefi (I.Castraveţ, N.Dragan şi I.Rangu) şi Consiliul de administraţie al întreprinderii nu şi-au onorat, în modul stabilit, atribuţiile funcţionale, n-au asigurat aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate în activitatea întreprinderii, în urma cărui fapt patrimoniul de stat cu care a fost dotată întreprinderea, mijloacele financiare ale acesteia, în multe cazuri, au fost gestionate insuficient, activitatea de producţie şi cea economico-financiară rămînînd la un nivel nesatisfăcător.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate în timpul controlului şi în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează gestionarea neeficientă a patrimoniului de stat şi a mijloacelor financiare de către fosta conducere a Î.S. "Poşta Moldovei" (I. Castraveţ, N.Dragan şi I.Rangu) în perioada a.2001 - 01.10.03.

2. Se ia act că:

- dnii I. Castraveţ, N. Dragan şi I. Rangu nu mai activează în cadrul Î.S. "Poşta Moldovei";

- materialele referitoare la lipsa mijloacelor băneşti în sumă de 12,6 mii lei (la Oficiul Poştal din satul Talmaza-1) şi de 60,4 mii lei (la Centrul de Poştă Orhei) au fost remise organelor de drept şi în prezent se află în procedură de judecată;

- dl I. Rangu a restituit suma de 8,7 mii lei.

3. Se cere de la Consiliul de administraţie, de comun acord cu conducerea Î.S. "Poşta Moldovei" (V. Pavlov), întreprinderea măsurilor respective pentru lichidarea încălcărilor depistate, inclusiv:

- evaluarea, în baza rezultatelor inventarierii, a patrimoniului de stat cu care este dotată întreprinderea, a tuturor activelor şi pasivelor întreprinderii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi introducerea, după caz, a modificărilor respective în documentele de constituire a întreprinderii;

- reducerea considerabilă a datoriilor debitoare, care la finele controlului au constituit suma de 8,0 mil. lei;

- angajarea antreprenorilor pentru executarea lucrărilor de reparaţie şi construcţie, precum şi a altor furnizori de mărfuri şi servicii prin tendere şi cu respectarea procedurilor legale; examinarea cazurilor de achitare a volumelor lucrărilor de reparaţie a fondurilor fixe, executate în lipsa documentelor confirmative, şi tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de aceasta;

- limitarea cheltuielilor neproductive, inclusiv a cheltuielilor de recepţie, cheltuielilor pentru studii, cheltuielilor pentru tranzacţiile de comercializare a spaţiului locativ, cheltuielilor pentru întreţinerea transportului;

 - efectuarea inventarierii anuale în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- achitarea la bugetul de stat a impozitului pe venit din salariu în sumă de 2,2 mii lei şi TVA în sumă de 8,7 mii lei, necalculate de către Centrul de Poştă Ungheni;

- transmiterea în arendă a patrimoniului statului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

- restabilirea evidenţei sintetice şi a cărţii principale la Centrul de Poştă Hînceşti;

- întreprinderea măsurilor de încasare de la arendaşii Centrului de Poştă Chişinău a plăţilor pentru arendă în sumă de 56,8 mii lei;

- restabilirea în evidenţa contabilă a Centrului de Poştă Orhei, a două apartamente în valoare de 23,3 mii lei şi a mijloacelor fixe cu valoarea de bilanţ în mărime de 214,3 mii lei;

- legalizarea transmiterii edificiului Centrului de Poştă Ungheni cu valoarea iniţială de 173,1 mii lei;

- oportunitatea deţinerii în continuare a funcţiilor de către directorul Centrului de Poştă Ialoveni dna T. Rudeanu şi şefa Casei principale a Centrului dna L. Chiril;

- negocierea cu Banca de Economii a condiţiilor contractului pe anul 2004 în vederea stabilirii dobînzii bancare pentru utilizarea soldului.

4.  Se cere de la Departamentul Privatizării întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru restabilirea în proprietatea statului a încăperii amplasate la parterul clădirii administrative a Centrului de Transportare a Poştei din municipiul Chişinău şi a clădirii Casei Presei din or. Străşeni.

5. Se informează Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor despre rezultatele controlului, pentru o posibilă luare de atitudine, şi se cere:

- reexaminarea corectitudinii determinării cheltuielilor ce servesc ca bază pentru calcularea tarifelor la serviciile prestate;

- examinarea oportunităţii încheierii contractului de arendă ori de transmitere de la bilanţ la bilanţ a fondurilor fixe utilizate în comun de către întreprinderile subordonate (Î.S. "Poşta Moldovei", S.A. "Moldelecom");

- asigurarea ridicării eficienţei activităţii Consiliului de administraţie al Î.S. "Poşta Moldovei" prin includerea în componenţa lui a persoanelor cu nivelul profesional respectiv;

- respectarea prevederilor legale la încheierea şi executarea contractelor cu managerii întreprinderilor subordonare, inclusiv la salarizarea lor;

- asigurarea respectării de către subdiviziunile întreprinderii a legislaţiei în vigoare la darea în arendă a patrimoniului de stat.

6. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului efectuat la Î.S. "Poşta Moldovei".

7. Despre executarea cerinţelor pct. 3, 4 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)