Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 16 din 3 martie 2004 privind rezultatele controlului asupra executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002 “Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării şi efectuării cheltuielilor de mijloace speciale şi extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 şi 9 luni ale anului 2002”

Numar din data de 2004-03-03 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ex-preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl A.Andrieş, preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei dl Gh.Duca, directorului Grădinii Botanice (Institut) a AŞM dl A.Ciubotaru şi contabilului-şef dna L.Popov, reprezentanţilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Ministerului Finanţelor dl I.Sturza şi dna N.Raţă, a examinat rezultatele controlului asupra executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002 "Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării şi efectuării cheltuielilor de mijloace speciale şi extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 şi 9 luni ale anului 2002" şi

a constatat:

Conducerea Grădinii Botanice n-a asigurat executarea integrală a cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002. Astfel, încălcînd legislaţia în vigoare, Grădina Botanică continuă:

- să nu depună zilnic mijloacele extrabugetare încasate în casieria sa la contul bancar de mijloace extrabugetare, deschis în Trezoreria Teritorială Chişinău -bugetul de stat;

- să utilizeze mijloacele extrabugetare direct din casieria sa, achitînd în numerar costul mărfurilor procurate şi serviciilor primite.

Pînă în prezent, contrar cerinţelor Curţii de Conturi, nu se ţine în modul stabilit evidenţa analitică a cheltuielilor pentru cercetările ştiinţifice şi lucrările ştiinţifice, cu întocmirea fişelor (f.nr.283), precum şi evidenţa subcontului 019 "Alte mijloace fixe" al grupei plantaţiilor multianuale, care se consideră plantaţiile artificiale ale grădinilor botanice. Grupa plantaţiilor multianuale, inclusă în actul de inventariere din 13.01.03, nu este reflectată în evidenţa contabilă atît în expresie cantitativă, cît şi valorică. În urma controlului, grupa menţionată a fost inclusă în evidenţa analitică a contului 019 doar în expresie cantitativă, din motivul lipsei metodei de valorificare a acestei grupe. Secţia de ştiinţe biologice, chimice şi agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei împreună cu Grădina Botanică au elaborat şi au aprobat Instrucţiunea evidenţei plantaţiilor multianuale, fără coordonarea cu Ministerul Finanţelor, astfel încălcînd pct. 3 din Regulamentul privind dările de seamă contabile ale instituţiilor publice. Inventarierea patrimoniului, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.7 din 18.01.99 (în continuare Regulamentul nr.7). 

Instituţia n-a efectuat nici inventarierea tuturor bunurilor materiale, mijloacelor fixe, patrimoniului genetic, colecţiilor şi expoziţiilor din Grădina Botanică în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.

Grădina Botanică funcţionează în baza statutului aprobat de către secţia de ştiinţe biologice şi chimice a AŞM prin Hotărîrea din 17.06.99, ceea ce contravine pct.10 al Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, aprobat prin H.G.nr.785 din 03.08.2000, care prevede că structura, personalul, devizul de cheltuieli, planurile de asigurare tehnico-materială trebuie să fie aprobate de organele ierarhic superioare, pe cînd pct. 28.1, 28.3, 28.4 din statut acordă acest drept directorului Grădinii Botanice.

Conducerea Grădinii Botanice n-a respectat cerinţele Regulamentului cu privire la modul de formare şi administrare a mijloacelor extrabugetare în instituţiile de cercetare-dezvoltare la tipul 22 "Veniturile muzeelor şi expoziţiilor de la plata de intrare şi plata excursiilor, de la comercializarea reproducţiilor operelor de artă", aprobat de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică şi coordonat cu Ministerul Finanţelor la 22.02.2002. Astfel, în contradicţie cu pct.4 din Regulament, n-a fost stabilit costul plăţii de intrare în Grădina Botanică şi, prin urmare, n-au fost planificate veniturile pe mijloacele speciale. Plata de intrare în Grădina Botanică se încasează de către firma "Elat-Rentservice" S.R.L., ceea ce contravine prevederilor Regulamentului sus-numit şi Acordului de colaborare încheiat între Grădina Botanică şi firma "Elat-Rentservice" S.R.L. Deşi, prin ordinul nr. 110 din 09.12.99, semnat de către directorul dl A.Ciubotaru, a fost stabilită plata de intrare pentru vizitatori în mărime de 2 lei pentru copii şi 5-7 lei - pentru restul categoriilor de cetăţeni (în dependenţă de durata aflării pe teritoriul Grădinii), pe parcursul anilor 2001-2003, Grădina Botanică n-a planificat şi n-a încasat venituri pe mijloace speciale.

Pe parcursul anului 2003, firma "Elat-Rentservice" S.R.L. a achitat în numerar Grădinii Botanice, pentru energia electrică, mijloace băneşti în sumă totală de 105,7 mii lei. Mijloacele în cauză n-au fost depuse la contul trezorerial respectiv, ci direct în casieria RE "Union Fenosa", fapt care a determinat reflectarea incorectă a operaţiunilor în evidenţa contabilă, majorarea artificială a veniturilor şi cheltuielilor pentru lucrările de cercetări ştiinţifice şi întocmirea incorectă a dărilor de seamă.

Mai mult decît atît, potrivit documentelor primare de casă, la 07.10.2003, directorul instituţiei dl A.Ciubotaru a depus personal în casieria Grădinii Botanice suma de 18,6 mii lei ca "mijloace de la realizarea materialului săditor pentru proiectul de la Şerpeni", pe cînd operaţiunea în cauză nu este confirmată prin documente de eliberare şi însoţire a materialului săditor realizat. Conform explicaţiei orale a directorului A.Ciubotaru, aceste mijloace au fost primite de la firma "Elat-Rentservice" S.R.L. pentru achitarea energiei electrice. Potrivit actului de verificare a decontărilor, la "Elat-Rentservice" S.R.L. nu s-a confirmat eliberarea în numerar, în octombrie 2003, Grădinii Botanice a sumei de 18,6 mii lei.

Încălcîndu-se pct. 5 din Regulamentul nr.6 din 22 februarie 2002 "Cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare la tipul "Veniturile gospodăriilor auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor pe lîngă instituţiile publice", aprobat de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltarea Tehnologică şi coordonat cu Ministerul Finanţelor, n-au fost calculate şi aprobate preţurile materialului săditor, plantelor de cameră, florilor etc. În afară de aceasta, nu se ţine evidenţa contabilă a bunurilor materiale respective, documentele primare nu se întocmesc în conformitate cu prevederile actelor normative, iar realizarea bunurilor se efectuează în 2 locuri de comercializare, fără autorizaţia primăriei mun. Chişinău şi utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală. La acelaşi tip de mijloace speciale pentru anul 2003 au fost aprobate venituri în mărime de 295,0 mii lei. În perioada ianuarie-septembrie 2003, au fost încasate mijloace în sumă de 49,9 mii lei, sau 17 la sută.

Prezidiul AŞM pînă în prezent n-a asigurat reexaminarea Acordului de colaborare, încheiat între Grădina Botanică şi firma "Elat-Rentservice" S.R.L., pentru aducerea lui în strictă conformitate cu Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 şi Regulamentul-cadru cu privire la grădinile botanice, aprobat prin H. G. nr.785 din 03.08.2000.

Prin dispoziţia nr. 1 a Biroului secţiei de ştiinţe biologice, chimice şi agricole din 5 februarie 2003, a fost creată comisia mixtă de inventariere a bunurilor materiale ale Grădinii Botanice, care urma să efectueze inventarierea tuturor bunurilor materiale aflate în gestiunea Grădinii Botanice. În realitate, comisia mixtă a AŞM numai a luat cunoştinţă cu actele de inventariere parţială a bunurilor materiale ale Grădinii Botanice, efectuată de către Comisia administrativă creată prin ordinul nr.59 din 27.12.2002, în baza cărora (la 08.04.2003) a întocmit un proces-verbal al şedinţei de lucru a comisiei mixte, care nu corespunde cerinţelor pct. 104-108 din Regulamentul nr.7. Ca urmare, rezultatele inventarierii n-au fost totalizate.

Nici Ministerul Finanţelor n-a respectat cerinţa Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002 privind efectuarea la firma "Elat-Rentservice" S.R.L. a controlului asupra corectitudinii raportării cheltuielilor executate în baza Acordului de colaborare din 20.03.2001, precum şi asupra corectitudinii determinării venitului impozabil pe perioada anilor 2001-2002, iniţiindu-l abia spre finele prezentului control.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează comiterea în continuare a multiplelor încălcări şi neajunsuri de către conducerea Grădinii Botanice, precum şi neasigurarea executării integrale a cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002.

2. Se propune Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (dl Gh.Duca):

- examinarea rezultatelor controlului efectuat la Grădina Botanică şi aplicarea, conform legislaţiei în vigoare, a sancţiunilor disciplinare faţă de directorul Grădinii Botanice dl A.Ciubotaru, care s-a eschivat de la executarea cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002;

- asigurarea executării integrale a cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002;

- stabilirea provenienţei sumei de 18,6 mii lei, introdusă în numerar în casieria Grădinii Botanice, pentru luarea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- aducerea statutului aprobat de către secţia de ştiinţe biologice şi chimice a AŞM prin Hotărîrea din 17.06.99 în concordanţă cu Regulamentul-cadru cu privire la grădinile botanice, aprobat prin H.G.nr.785 din 03.08.2000.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dna Z.Grecianîi) despre neexecutarea integrală a cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.112 din 05.12.2002, pentru luare de atitudine.

4. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului asupra executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 112 din 05.12.2002 "Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii planificării, încasării şi efectuării cheltuielilor de mijloace speciale şi extrabugetare la Grădina Botanică (Institut) în perioada anului 2001 şi 9 luni ale anului 2002".

5. Despre executarea cerinţelor pct.2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)