Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 13 din 24 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului în Adunările şi Comitetele de creditori şi a administratorilor împuterniciţi la întreprinderile în proces de insolvabilitate cu derularea procedurii de faliment

Numar din data de 2004-02-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa prim-viceministrului finanţelor dna M.Durleşteanu, preşedintelui Curţii de Apel Economice dl P.Răilean, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl M.Pop, şefului Departamentului sectorului Real al Ministerului Economiei dl D.Barbalat, şefului-adjunct al Departamentului Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat al CNAS dna E.Balan, reprezentanţilor în Comitetele de creditori ale întreprinderilor insolvabile din partea Ministerului Finanţelor - dnele V.Şlopac, V.Mlecico, N.Leviţchi, şi din partea CNAS - dnii T.Popa, A.Goian, cu audierea prealabilă a unor administratori ai insolvabilităţii, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului în Adunările şi Comitetele de creditori şi a administratorilor împuterniciţi la întreprinderile în proces de insolvabilitate cu derularea procedurii de faliment şi

a constatat:

Conform datelor Ministerului Finanţelor la situaţia din 01.07.03, în proces de insolvabilitate cu derularea procedurii de faliment se numărau 115 întreprinderi cu datorii totale de 950,6 mil.lei (inclusiv faţă de stat - 587,8 mil.lei), din care: prin lichidare - 105 de întreprinderi, prin reorganizare - 8, prin metoda simplificată de lichidare - 2 întreprinderi.

La cererea reprezentanţilor statului, procedura de faliment a fost iniţiată la 112 întreprinderi (inclusiv la cererea Ministerului Finanţelor - 22, CNAS - 4, Inspectoratului Fiscal - 86), a creditorilor comerciali - 2, întreprinderilor debitoare - 1.

Factorii de decizie ai Ministerului Finanţelor (dnele V.Şlopac, V.Mlecico, N.Leviţchi), CNAS (dnii T.Popa, A.Goian), Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl M.Pop), abilitaţi cu împuternicirile respective din partea statului, nu au asigurat un control integral şi riguros asupra dirijării întreprinderilor în proces de insolvabilitate, în rezultatul cărui fapt au fost admise multiple abuzuri şi încălcări ale legislaţiei în domeniul insolvabilităţii şi falimentării întreprinderilor (Legile nr.786-XIII din 26.03.96 şi nr.632-XV din 14.11.01), statul suportînd prejudicii irecuperabile.

Reprezentanţii statului în Comitetele de creditori, de comun acord cu administratorii, n-au iniţiat în instanţele de judecată, în conformitate cu art.20 din Legea cu privire la faliment nr.786 din 26.03.96, rezilierea contractelor şi recunoaşterea nulă a tranzacţiilor efectuate de debitor în perioada anterioară deschiderii procedurii de faliment pentru recuperarea bunurilor de la persoane terţe. Astfel, cu 9 luni înainte de iniţierea procedurii de faliment prin lichidare la S.A. "Metal", neîntemeiat, cu acordul Departamentului Privatizării, a fost separată Uzina mecanică ca persoană juridică nouă, prin ce activele societăţii în valoare de 2,8 mil.lei au fost tăinuite de creditori. Datoriile creditoare în sumă de 15,4 mil.lei, formate în comun, n-au fost distribuite proporţional patrimoniului divizat între S.A. "Metal" şi persoana juridică nou-creată, ci au rămas integral ale primei.

Analogic, n-au fost întreprinse măsurile respective şi la derularea procedurii de faliment prin lichidare la S.A. "Livada". Fosta conducere a acestei întreprinderi (dl V.Plitoc), profitînd de lipsa de control din partea organelor de stat (cota statului - 87,3%), în perioada anterioară deschiderii procedurii de faliment a înstrăinat blocul administrativ (8138,8 m2) şi 5 depozite-frigidere (1412,6 m2) la preţuri simbolice, prin ce a fost micşorată esenţial masa debitoare a întreprinderii. Ca rezultat, la deschiderea procedurii de faliment întreprinderea, formînd datorii de 21,6 mil.lei, dispunea de masa debitoare în mărime de numai 15,3 mil.lei.

În cadrul procedurii de faliment la S.A. "Elcas" (administratori dnii V.Istrati, I.Potorac), nerespectîndu-se prevederile aceluiaşi articol din legea sus-menţionată, n-au fost întreprinse măsuri de reziliere a contractului de împrumut, încheiat cu Î.M. "Electromaşina", prin care S.A. "Elcas" a acordat ultimei un împrumut pe 10 ani în sumă de 3,8 mil.lei. De asemenea, n-a fost reziliat un alt contract al S.A. "Elcas", încheiat cu aceeaşi întreprindere mixtă, prin care ultimei i s-a transmis în folosinţă temporară bunuri materiale în valoare de 11,5 mil.lei contra unor plăţi derizorii. Astfel, din masa debitoare prevăzută pentru satisfacerea cerinţelor creditorilor, pe un termen lung a fost exclus patrimoniu în sumă totală de 15,3 mil.lei, ceea ce practic va duce la neonorarea acestor cerinţe.

Prevederile art.20 din aceeaşi lege n-au fost respectate şi în cadrul procedurii de faliment deschise la S.A. "Sigma" (cota statului - 71,7%). Cu 11 luni înainte de deschiderea procedurii de faliment, din blocul nr.2 al acestei întreprinderi au fost sechestrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat etajele 1 şi 2, care ulterior, fără a fi expuse la licitaţie, au fost realizate S.R.L. "Elat-Rentservice" la preţul diminuat cu 6,7 mil.lei faţă de valoarea de bilanţ. Peste 2 ani, în perioada derulării procedurii de faliment, cînd a apărut necesitatea de realizare a etajelor 3 şi 4 ale acestui bloc, ţinîndu-se cont de faptul că primele 2 etaje erau deja în proprietatea firmei menţionate, condiţiile de realizare au devenit nefavorabile pentru alţi antreprenori şi etajele au fost realizate aceleiaşi firme cu o diminuare a valorii de bilanţ în mărime de 6,4 mil.lei. Astfel, mijloacele financiare pasibile satisfacerii cerinţelor creditorilor au fost micşorate cu 13,1 mil.lei.

Administratorul Institutului Naţional al Viei şi Vinului dl Gr.Plămădeală n-a îndeplinit prevederile articolului sus-indicat în ce priveşte bunurile materiale sechestrate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în perioada imediat premergătoare intentării procesului de insolvabilitate, care ulterior au fost realizate cu valoarea diminuată faţă de preţul de bilanţ în mărime de 678,1 mii lei. În cadrul acestui institut şi la S.A. "Elcas" administratorii şi Comitetele de creditori n-au întreprins măsuri de recuperare a patrimoniului aflat la Bazele de odihnă de pe teritoriul Ucrainei, care le aparţineau, cu valoarea, respectiv, de 1020,0 mii lei şi 424,0 mii lei. Mai mult decît atît, în cazul S.A. "Elcas" activele menţionate au fost transmise unei persoane fizice din Ucraina, care pînă în prezent nu le-a achitat.

La majoritatea întreprinderilor unde a fost deschisă procedura de faliment, reprezentanţii statului, dispunînd de votul decisiv la Adunările creditorilor, n-au întreprins măsuri de stabilire a atribuţiilor Comitetelor de creditori, prin ce au fost încălcate prevederile art.25 (5) din Legea nr.786-XIII din 26.03.96. Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.01, prin care a fost abrogată Legea cu privire la faliment, nu prevede atribuţiile Comitetului de creditori şi modalitatea de stabilire a lor. Acest fapt a diminuat responsabilitatea Comitetului de creditori pentru deciziile adoptate.

În pofida lipsei reglementărilor legale ale activităţii Comitetelor de creditori, toate deciziile privind dirijarea procesului de insolvabilitate sînt adoptate de către acestea.

Reprezentanţii statului în Adunările creditorilor şi Comitetele de creditori nu au întreprins toate măsurile necesare pentru validarea corectă a creanţelor. Ca rezultat, unele creanţe au fost incluse neîntemeiat în masa creditoare, iar altele n-au fost validate. Astfel, în masa creditoare a S.A. "Elcas" neîntemeiat, ocolindu-se instanţa de judecată, au fost incluse creanţele Î.M. "Electromaşina", formate printr-un şir de cesiuni de la S.A. "Termocom" în sumă de 159,0 mii lei.

La Institutul Naţional al Viei şi Vinului, cu acordul Comitetului creditorilor, au fost validate şi incluse în masa creditoare creanţe în sumă de 1751,7 mii lei ale unor creditori care au încălcat termenul de validare a creanţelor cu un an de zile. Tot la acest institut au fost validate şi incluse în masa creditoare, la preţuri neîntemeiate, creanţe pentru S.R.L. "Crit" în sumă de 1496,7 mii lei, care în bilanţul contabil al institutului nu erau reflectate. Ca bază de validare a acestor creanţe au servit bunurile materiale primite în custodie şi reflectate de către institut pe conturile extrabilanţiere ca bunuri care nu-i aparţineau şi care la moment nu pot fi utilizate în procesul de producţie.

Totodată, n-au fost validate şi incluse în masa creditoare un şir de creanţe ale creditorilor de stat. Astfel, în masa creditoare a S.A. "Codru" n-au fost incluse creanţe creditoare de stat în sumă de 2616,6 mii lei; a S.A. "Agrotehnica-Invest" - de 552,7 mii lei; a S.A. "Micron" - de 1535,6 mii lei.

Nerespectînd prevederile Legii nr.786-XIII din 26.03.96 (art.18), administratorii şi Comitetele de creditori ale unui şir de întreprinderi insolvabile n-au asigurat efectuarea inventarierii masei debitoare ori au efectuat-o cu încălcarea prevederilor Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95 şi Regulamentului privind inventarierea aprobat prin ordinul MF nr.30 din 05.03.2001 (S.A. "Livada", Fabricile de conserve din Căuşeni şi Călăraşi, Fabrica de vinuri din Teleneşti, S.A. "Flamingo-96", S.A. "Czom", CAP "Prietenia").

Componenţa masei debitoare nu în toate cazurile a fost stabilită în conformitate cu prevederile Legii nr.786-XIII din 26.03.96 (art.5). Astfel, pe de o parte, în masa debitoare a S.A. "Livada" neîntemeiat n-au fost incluse datorii debitoare în sumă de 349,4 mii lei, a CAP "Prietenia" - mijloace fixe în sumă de 2440,0 mii lei, a S.R.L. "Lida" - patrimoniu în valoare de 6448,3 mii lei, a S.A. "Cips" - mijloace fixe în sumă de 639,8 mii lei, a Institutului Naţional al Viei şi Vinului - datorii debitoare în sumă de 202,0 mii lei, iar pe de altă parte, în componenţa masei debitoare a S.A. "Steaua" neîntemeiat au fost incluse obiecte de menire social-culturală în valoare de 4,1 mil. lei, care, conform Hotărîrii Guvernului nr.1048 din 08.11.99, fusese transmise Asociaţiilor de locatari, iar în masa debitoare a S.A. "Mezon" - fonduri fixe de aceeaşi natură în sumă de 3072,0 mii lei, anterior sechestrate prin hotărîrea Judecătoriei Economice. Hotărîrea Judecătoriei Economice de sechestrare a sălii ospătăriei şi sălii de conferinţe a fost emisă pentru stingerea unui credit bancar, care către momentul adoptării acestei hotărîri fusese deja achitat de întreprindere. Obiectele sechestrate au fost estimate la valoarea de 3,2 mil.lei, pe cînd valoarea lor de bilanţ constituia 8,5 mil. lei, adică în acest caz pierderile suportate de întreprindere au alcătuit 5,2 mil.lei. La S.A. "Metal", în componenţa masei debitoare au fost incluse piese de asamblare moral uzate în valoare de 1225,0 mii lei şi numere de înmatriculare în valoare de 224,7 mii lei, transmise de la Departamentul Tehnologii Informaţionale în contul stingerii datoriilor debitoare şi care actualmente nu pot fi realizate. În total, la întreprinderile în proces de insolvabilitate, prin controale selective, au fost stabilite cazuri de diminuare nelegitimă a masei debitoare cu suma de 50,4 mil.lei şi de majorare - cu 28,0 mil. lei.

Nu totdeauna acţiunile administratorilor au fost orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cît mai deplină a creanţelor creditorilor. Astfel, licitaţiile de vînzare a bunurilor materiale ale întreprinderilor insolvabile, în majoritatea cazurilor, s-au desfăşurat cu încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare, în mod formal, iar în unele cazuri - şi în detrimentul întreprinderilor insolvabile şi creditorilor lor. Deşi în multe cazuri licitaţiile cu strigare nu s-au soldat cu succes, lipsesc procesele-verbale de recunoaştere nulă a rezultatelor lor, conform prevederilor anexei nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.97. N-au fost perfectate nici procesele-verbale cu privire la rezultatele negocierilor directe, prevăzute în anexa nr.7 la acelaşi regulament. Pentru organizarea licitaţiilor de vînzare a bunurilor materiale ale celor mai mari întreprinderi insolvabile, fără desfăşurarea concursurilor respective, a fost angajată firma "Admincom" S.R.L., ai cărei fondatori sînt administratorii D.Chicu, Ig.Gogu, I.Ceric şi V.Captari. Prin intermediul acestei firme au fost organizate licitaţiile de comercializare, inclusiv a bunurilor materiale ale întreprinderilor insolvabile, ai căror administratori sînt persoanele menţionate.

Сontroalele selective efectuate au stabilit cazuri de diminuare a preţurilor de realizare a bunurilor materiale ale întreprinderilor în proces de insolvabilitate (faţă de valoarea lor de bilanţ) cu suma totală de 33,6 mil.lei. Astfel, la S.A. "Uzina de frigidere" această diminuare a constituit 2225,0 mii lei, S.A. "Codru" - 3383,1 mii lei, "ÎICP Drochia" - 14667,0 mii lei, S.A. "Ambalaj-Polimer" - 4758,4 mii lei, S.A. "Avicola Drochia" - 3909,5 mii lei, S.A. "Elcas" - 1244,5 mii lei, S.A. "Livada" - 412,6 mii lei, S.A. "Avicola Păpăuţi" - 1777,8 mii lei, "ÎIPC Orhei" - 600,0 mii lei, S.A. "Fabrica de conserve Speia" - 252,0 mii lei, INVV - 395,6 mii lei.

Administratorul S.A. "Metal" dl I.Ceric, încălcînd modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor, cînd de la momentul publicării anunţului şi pînă în ziua desfăşurării licitaţiei trecuse numai 4 zile, a realizat prin negocieri directe, cu acordul Comitetului creditorilor, un lot de bunuri materiale, inclusiv clădirea de producţie (8254 m2), o construcţie nefinisată, sala de ambalare, 12 macarale-punte, strunguri, utilajul secţiei galvanice şi un oficiu (276,5 m2). Diminuarea neîntemeiată a valorii acestui lot este determinată de acţiunile ulterioare ale cumpărătorului, care, vînzînd numai o parte din acest lot, şi-a recuperat toate cheltuielile de cumpărare, iar S.A. "Metal" a ratat venituri de 2,0 mil.lei. În mod analogic a fost realizat şi un alt lot de bunuri materiale, inclusiv o construcţie nefinisată, în urma cărui fapt întreprinderea a ratat venituri de 3,9 mil. lei. La realizarea Complexului de clădiri din Basarabeasca, care aparţinea S.A. "Metal", administratorul Ig.Gogu, cu consimţămîntul Comitetului creditorilor, a admis diminuarea costului rezidual al acestui obiect cu 523,7 mii lei şi al celui estimativ, stabilit de firma CTI "Capital" - cu 814,5 mii lei.

La realizarea Fabricii de ciorapi din or.Străşeni, administratorul procedurii de faliment al S.A. "Steaua" dl D.Chicu şi Comitetul de creditori au admis diminuarea preţului estimativ cu 340,4 mii lei. Totodată, întreprinderea a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 10,1 mii lei (achitată firmei CTI "Print" pentru estimare).

Gestionarea patrimoniului şi, în general, a masei debitoare a agenţilor economici la care a fost iniţiat de către administratori şi Comitetele de creditori procesul de insolvabilitate, în multe cazuri, este neeficientă. Astfel, Comitetul de creditori al S.A. "Fabrica de conserve Speia", cu votul decisiv al BCA "Moldagroindbank", a micşorat preţul unei staţii de producere a pastei de roşii de la 504,0 pînă la 252,0 mii lei. Realizarea acestei staţii firmei "Serele Moldovei" S.A. şi, ulterior, ÎI "Grigoriev" la preţuri diminuate nu are nici o justificare, deoarece staţia era nouă şi nu era achitată pe deplin de către S.A. "Fabrica de conserve Speia".

La S.A. "Elcas" neîntemeiat au fost suportate cheltuieli de întreţinere a fondului locativ în sumă de 430,0 mii lei, care, conform actelor normative în vigoare, trebuia transmis autorităţilor publice locale. Tot la această întreprindere, în urma transmiterii unor obiecte din sfera socială autorităţilor publice locale, valoarea lor a fost neîntemeiat micşorată cu 5,3 mil. lei. Nici în cazul S.A. "Steaua" fondul locativ n-a fost transmis autorităţilor publice locale. S.A. "Avicola Păpăuţi" a suportat cheltuieli neîntemeiate legate de estimarea patrimoniului supus privatizării, deoarece întreg patrimoniul întreprinderii cu valoarea de bilanţ de 5100,4 mii lei a fost realizat la preţul de numai 60,0 mii lei.

Administratorul INVV dl M.Plăcintă, la realizarea, prin negocieri directe, a unui lot de bunuri materiale, care includea o parte a bazei de construcţie cu suprafaţa de 1478,0 m2, a vîndut toată suprafaţa bazei de 2899 m2, diminuînd valoarea ei de bilanţ cu 395,6 mii lei. Administratorul S.A. "Livada" dl Iu.Grosu, fără desfăşurarea licitaţiei, în perioada aa.2001-2002 a realizat diferitor persoane 6067 containere de păstrare a fructelor şi legumelor (destul de solicitate pe piaţa republicii) la preţuri diminuate cu 412,6 mii lei. Tot la această întreprindere, în loturile propuse spre vînzare n-au fost incluse obiectele auxiliare, care la moment nu pot fi nici realizate şi nici exploatate din cauza lipsei de acces la ele.

Analogic, administratorul S.A. "Alfa" dl V.Moscalu şi Comitetul de creditori, cu votul decisiv al reprezentanţilor statului, la formarea loturilor de vînzare a suprafeţelor de producţie, n-au introdus în acestea obiectele de utilizare comună (inclusiv coridoarele) în valoare de circa 240,0 mii lei, care nu pot fi realizate. Administratorul acestei întreprinderi, fără consimţămîntul Comitetului creditorilor şi cu încălcarea procedurii planului aprobat de instanţa de judecată, fără organizarea licitaţiilor, a vîndut fonduri fixe cu destinaţie comunală în valoare de 1,3 mil.lei (cu achitarea eşalonată a lor, fără dobîndă, pînă la 10.05.04) întreprinderii private S.R.L. "Proalfa-Service", al cărei colaborator este el însuşi, astfel firma ulterior obţinînd venituri în sumă de 1,37 mil.lei, ratate de S.A. "Alfa". Înstrăinarea imobilului cu suprafaţa totală de 54856,8 m2 (76,7 la sută din cele disponibile la 01.01.01), în perioada aa.2001-2003, s-a efectuat numai prin negocieri directe. Din suprafaţa totală realizată, 1289,6 m2 au fost realizaţi S.R.L. "Proalfa-Service" la preţul simbolic de 339 lei pentru 1 m2 deşi cheltuielile de reparaţie au fost suportate de S.A. "Alfa". O parte din serviciile prestate de firma menţionată în sumă de 359,2 mii lei sînt utilizate la întreţinerea S.A. "Alfa". Administratorul, cu consimţămîntul Comitetului creditorilor, a transferat S.R.L. "Feonava", pentru neutralizarea deşeurilor galvanice, suma de 1229,6 mii lei, firma nedispunînd de personalul şi utilajul necesar. O parte din banii primiţi de la S.A. "Alfa" în sumă de 618,0 mii lei au fost transferaţi firmelor "Ronta-Com" S.R.L. şi "Carelinda" S.R.L., care în ultimii ani n-au prezentat la Inspectoratul fiscal dări de seamă, unde urmau să fie reflectate la venituri şi sumele primite de la S.R.L. "Feonava". Numai suma TVA neachitată în cazul tranzacţiei menţionate alcătuieşte 98,9 mii lei.

Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor n-au asigurat executarea Hotărîrii Guvernului nr.477 din 26.05.97 privind crearea în baza S.A. "Alfa" a unui parc industrial. Actualmente procedura de lichidare a S.A. "Alfa" se află în faza de terminare, iar potenţialul şi infrastructura existentă la moment pentru crearea posibilului parc industrial au fost ratate.

La preţuri simbolice (de la 35 pînă la 110 dolari SUA pentru 1 m2) au fost vîndute încăperile nelocuibile din str.Tighina, în timp ce S.A. "Steaua", pentru satisfacerea necesităţilor proprii, arendează de la alţi agenţi economici suprafeţe cu achitarea plăţii pentru arendă în mărime de 85 dolari SUA pentru 1 m2 pe an.

Într-un şir de cazuri gestionarea nesatisfăcătoare a întreprinderilor insolvabile a dus la efectuarea unor cheltuieli neefective şi formarea unor noi datorii creditoare. Astfel, la propunerea administratorului S.A. "Fabrica de conserve Căuşeni" dl Gr.Plămădeală, suma de 1,2 mil.lei, prevăzută pentru achitarea creanţelor, a fost utilizată la deschiderea procesului de producţie. O mare parte din producţia fabricată cu termenul de valabilitate expirat n-a fost realizată, în rezultat întreprinderea suportînd pierderi în sumă de 305,0 mii lei şi, totodată, majorînd creanţele faţă de furnizorii de materie primă cu 1,5 mil. lei.

În mod analogic, la S.A. "Mezon" au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 868,2 mii lei pentru producerea magnitolelor "Electronica", majoritatea dintre care în anii 2001-2003 n-au fost realizate. Ca rezultat, s-au mărit stocurile producţiei finite, mijloacele cheltuite fiind neîntemeiat imobilizate. S-au format noi creanţe şi la S.A. "Perfuzon" - 294,3 mii lei, S.A. "Agrotehnica-Invest" - 575,4 mii lei.

Contrar prevederilor art.16, 17 din Legea cu privire la faliment nr.786-XIII din 26.03.96, a fost creată întreprinderea-fiică S.R.L. "Profiform - Codru" cu cota valorică a S.A. "Codru" de 46 la sută, sau 1,2 mil. lei (active şi bunuri materiale), imobilizîndu-se mijloacele financiare destinate satisfacerii creanţelor creditorilor.

Comitetul de creditori al S.A. "Alfa", încălcînd prevederile art.27 din Legea nr.786-XIII din 26.03.96, a decis vînzarea activelor întreprinderii în credit, cu o dobîndă nu mai mică de 5 la sută anual. La situaţia din 01.10.03, în acest mod au fost realizate bunuri materiale în valoare de 13,4 mil.lei, în rezultat fiind formate datorii debitoare, care la această dată au alcătuit 7,6 mil. lei, iar dobînzile neachitate şi nereflectate în evidenţa contabilă - 500,0 mii lei. În afară de aceasta, administratorul acestei întreprinderi, profitînd de lipsa unei supravegheri eficiente din partea Comitetului de creditori asupra activităţii sale, a imobilizat în decontările cu debitorii 4,3 mil. lei, din care prin transferarea mijloacelor financiare în avans - 1,5 mil. lei. Totodată, întreprinderea a suportat cheltuieli neeficiente în sumă de 136,3 mii lei pentru neonorarea propriilor obligaţiuni de plată şi plata impozitelor, inclusiv a impozitului funciar pentru lotul de pămînt repartizat S.A. "Alfa", deşi pe acest lot sînt amplasate circa 140 de firme.

Utilizarea neeficientă a patrimoniului întreprinderilor insolvabile de către administratori şi Comitetele de creditori s-a stabilit şi în cazul încheierii contractelor de arendă. La S.A. "Mezon" (administratori V.Busuioc, A.Catană), în urma diminuării plăţii pentru arendă, au fost ratate venituri în sumă de 289,3 mii lei. Astfel, în contractul de arendă încheiat la 02.01.01 cu S.A. "L-casa", prin majorarea suprafeţei arendate pentru depozit-magazin şi micşorarea suprafeţei ocupate pentru oficiu, în a.2001 s-a diminuat plata pentru arendă cu 209,3 mii lei. Analogic, au fost ratate venituri de 80,0 mii lei anual de la darea în arendă a unei suprafeţe de producţie firmei "Stana" S.R.L. Cu unele încălcări şi la preţuri mai joase faţă de cele stabilite pentru alţi arendaşi au fost acordate servicii de arendă S.R.L. "Bic-Elena", ÎM "Erance-Cristal", ÎM "Micleuşanu Ion" etc. Diminuarea plăţilor pentru arendă a fost stabilită şi la S.A. "Perfuzon".

Reprezentanţii statului în Comitetul de creditori al S.A. "Steaua", nemodificînd planul de lichidare aprobat de instanţa de judecată, au permis administratorului să majoreze cheltuielile (aprobate la Adunarea creditorilor) pentru serviciile de pază cu 208,5 mii lei şi să efectueze cheltuieli pentru angajarea unui locţiitor al administratorului în sumă de 187,8 mii lei, inclusiv pentru remunerarea lui - în sumă de 144,9 mii lei. Totodată, administratorul S.A. "Alfa", în lipsa deciziei Comitetului creditorilor, a efectuat cheltuieli pentru procurarea calculatoarelor şi programelor în sumă de 255,6 mii lei.

Cu permisiunea Comitetului creditorilor, la S.A. "Elcas" (administrator dl V.Istrati) au fost realizate suprafeţele de producţie unde se păstrau şi se păstrează pînă în prezent bunurile materiale ale întreprinderii, în legătură cu ce urmau a fi efectuate cheltuieli neeficiente pentru plata arendei în sumă de 116,0 mii lei anual. Administratorul V.Istrati, fiind numit de instanţa de judecată ca administrator al procedurii de reorganizare a întreprinderii, cu consimţămîntul Comitetului creditorilor, practic a lichidat întreprinderea, fapt ulterior acceptat de instanţa de judecată prin modificarea planului de reorganizare în plan de lichidare.

Administratorul Întreprinderii Intergospodăreşti de Creştere a Cărnii de Porcine Orhei dl A.Cociorva a realizat acţiunile întreprinderii administrate altor societăţi pe acţiuni, fără expunerea lor la Bursa Valorilor Mobiliare, la preţuri diminuate de 10 ori, prin ce a fost micşorată cu 813,9 mii lei masa debitoare pasibilă satisfacerii creanţelor creditorilor.

În timp ce majoritatea bunurilor materiale ale întreprinderilor insolvabile au fost realizate agenţilor economici privaţi la preţuri de realizare cu mult mai joase decît valoarea de bilanţ, preţurile bunurilor materiale transmise statului în contul achitării datoriilor sînt neîntemeiat majorate. Astfel, la transmiterea în proprietatea statului, conform Hotărîrii Parlamentului nr.524-XV din 11.10.01, a blocului administrativ de la S.A. "Metal", valoarea estimativă a unui metru pătrat de suprafaţă a constituit 2396,1 lei, faţă de preţul de realizare de 1500,0 lei pentru 1 m2 al altui oficiu realizat S.R.L. "Alumin-Com".

La achitarea creanţelor nu în toate cazurile se ţine cont de proporţionalitatea lor. Astfel, la S.A. "Steaua" s-au achitat în mediu 77,6 la sută din creanţe, inclusiv: faţă de Ministerul Finanţelor - la nivelul de 59 la sută, iar faţă de alţi creditori - 98 la sută. La S.A. "Alfa" au fost achitate în mediu creanţe la nivelul de 46,6 la sută, iar faţă de Fondul Social - de numai 30,2 la sută. La Institutul Naţional al Viei şi Vinului (M.Plăcintă, Gh.Ciobanu) a achitat ÎM "Larga-Vin" creanţe în sumă de 1188,2 mii lei, S.R.L. "Crit" - de 165,0 mii lei, BCA "Moldova-Agroindbank" - 1721,2 mii lei, pe cînd Ministerului Finanţelor şi în Fondul Social, a căror cotă-parte în suma totală a creanţelor alcătuieşte 72,5 la sută - numai 183,1 mii lei.

În lipsa controlului din partea Adunării creditorilor şi Comitetelor creditorilor, procedurile de reorganizare şi de lichidare a întreprinderilor insolvabile decurg foarte lent, din cauza tărăgănării neîntemeiate a termenelor de efectuare. Acest fapt dă posibilitate administratorilor şi echipelor lor timp îndelungat să fie asiguraţi cu locuri de muncă şi salarii fabuloase. Astfel, procedura de faliment la S.A. "Alimentarmaş", S.A. "Alfa", S.A. "Uzina de frigidere" derulează din a.1997; la S.A. "Codru", S.A. "Steaua", S.A. "Combinatul de mobilă din Bălţi" - din a.1998; la S.A. "Sigma", S.A. "Monolit", S.A. "Fabrica de conserve din Căuşeni", S.A. "Avicola" Tîrnova, S.A. "Fabrica de conserve din Cantemir" - din a.1998 etc. Situaţia creată este determinată şi de lipsa unei reglementări legale, consecvente a termenelor de derulare a procedurii de faliment. Astfel, dacă Legea nr.786-XIII din 26.03.96 reglementa durata procedurii de faliment pînă la 48 de luni, atunci Legea nou-adoptată în a.2001 (nr.632-XV din 14.11.2001) nu prevedea aceasta.

Odată cu modificarea legislaţiei privind insolvabilitatea întreprinderilor, n-au fost reduse şi sumele repartizate pentru remunerarea administratorilor. În pofida acestor modificări şi tălmăcirilor date de către Comisia parlamentară pentru finanţe şi buget, un şir de administratori au continuat să fie remuneraţi în condiţiile legislaţiei vechi, adică cu sume neîntemeiate. Astfel, conform rezultatelor controalelor selective, în perioada anilor 2001-2003, administratorilor neîntemeiat li s-au calculat 3,1 mil.lei. Remunerarea a 3 administratori în această perioadă a alcătuit de la 1,4 pînă la 2,0 mil. lei, iar a 6 administratori - de la 105,0 pînă la 490,0 mii lei. De asemenea, administratorilor neîntemeiat le-a fost calculată şi suma de 427,0 mii lei din valoarea bunurilor materiale nerealizate, dar transmise statului în contul stingerii datoriilor.

Încălcîndu-se prevederile art.79 (6) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, remuneraţia şi cheltuielile pentru specialiştii şi experţii angajaţi de administrator n-au fost achitate din contul remuneraţiei administratorului, dar, cu acordul Comitetelor creditorilor, din contul masei debitoare a întreprinderilor insolvabile. În mod analogic au fost achitate şi cheltuielile pentru calcularea şi plata cotelor de asigurare socială de stat, care în perioada supusă controlului au alcătuit circa 3,0 mil.lei.

O influenţă negativă asupra gestionării şi păstrării masei debitoare a avut nivelul scăzut, iar în unele cazuri - nesatisfăcător (S.A. "Livada", S.A. "Metal") al evidenţei contabile la întreprinderile insolvabile. În cazul S.A. "Fabrica de conserve Speia", acest fapt le-a permis contabilului-şef dna A.Rîşneanu şi casieriţei dna E.Nicolaeva să sustragă din casa întreprinderii bani în numerar în sumă de 62,6 mii lei. La S.A. "Agrotehnica-Invest", cu participarea lucrătorilor contabilităţii, au fost nimicite documentele contabile înainte de expirarea termenelor de păstrare a lor.

O parte din întreprinderile cu capital de stat au ajuns în stadiul de faliment şi din cauza lipsei unui control efectiv din partea ministerelor, departamentelor de ramură şi Ministerului Finanţelor. Astfel, creditul în valută străină a fost acordat S.A. "Livada" de către Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Agriculturii, fără gaj, fără întreprinderea măsurilor de încasare forţată a datoriilor formate faţă de stat, care la momentul deschiderii procedurii de faliment au constituit 18,1 mil.lei (83,8 la sută din suma totală a datoriilor). Analiza activităţii S.A. "Livada" în perioada anterioară intentării procedurii de faliment demonstrează că conducerea acesteia, profitînd de lipsa controlului din partea organelor de resort, iar în unele cazuri - şi cu susţinerea tacită a lor, premeditat a adus întreprinderea în stare de insolvabilitate.

Din analiza activităţii întreprinderilor în condiţiile Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001 reiese că la iniţierea de către creditorii de stat a procesului de insolvabilitate, în unele cazuri, nu s-a ţinut cont de interesele strategice ale statului, iar în alte cazuri această procedură a fost iniţiată cu întîrziere, cînd practic întreprinderile erau distruse şi activitatea lor nu mai putea fi redresată. Faţă de persoanele care au adus întreprinderile cu capital de stat la faliment n-au fost întreprinse măsuri adecvate de tragere la răspundere, deoarece legislaţia în vigoare nu prevede astfel de responsabilitate.

La întreprinderile avicole, de creştere a animalelor şi producere a cărnii, întreprinderile cerealiere, precum şi la un şir de întreprinderi industriale, iniţierea la timp din partea întreprinderilor debitoare ori a creditorilor de stat a procesului de insolvabilitate, ţinîndu-se cont de efectele financiare şi juridice ale acestuia, ar fi dus la preîntîmpinarea incapacităţii de plată şi păstrarea acestor întreprinderi. Neiniţierea la timp a procesului de insolvabilitate, în conformitate cu art.7 şi 8 din Legea nr.786-XIII din 26.03.96 şi art.21, 24 şi 25 din Legea nr.632-XV din 14.11.2001, a cauzat calcularea unor dobînzi, penalităţi şi amenzi la creditele acordate de Ministerul Finanţelor de cîteva ori mai mari decît datoriile de bază şi, ca rezultat, incapacitatea de plată.

În procesul derulării procedurii de faliment la S.A. "Steaua", fără o argumentare tehnico-economică, la propunerea Ministerului Finanţelor, în a.2000, s-a trecut de la procesul de insolvabilitate prin reorganizare la procesul de insolvabilitate prin lichidare. Indicii activităţii secţiei de vopsire (patrimoniul rămas din fosta S.A. "Steaua") dovedesc că activitatea acestei unităţi de producţie (unică în economia naţională a Republicii Moldova), cu o susţinere din partea statului, poate fi redresată şi dezvoltată cu succes.

Analiza dirijării din partea administratorilor şi Comitetelor de creditori a procesului de faliment arată că acest proces este neeficient. Astfel, la momentul deschiderii procesului de faliment, din suma totală a creanţelor în mărime de 950,5 mil.lei, către sfîrşitul a.2003 au fost achitate creanţe numai în sumă de 198,9 mil. lei (21 la sută), rămînînd neachitate creanţe în sumă de 751,6 mil. lei, inclusiv faţă de Ministerul Finanţelor - 357,4 mil. lei, bugetul asigurărilor sociale de stat - 39,5 mil. lei, bugetul consolidat - 81,1 mil. lei.

Situaţia financiară dificilă la momentul intentării procesului de insolvabilitate, precum şi realizarea în timpul derulării acestui proces a activelor întreprinderilor insolvabile la preţuri diminuate, admiterea de către administratori a unor cheltuieli neraţionale şi neefective au determinat faptul că, într-un şir de cazuri, mijloacele financiare obţinute de la realizarea masei debitoare a întreprinderilor insolvabile n-au acoperit creanţele. Din această cauză, la întreprinderile unde procesul de insolvabilitate a fost încheiat, au rămas neacoperite creanţe în sumă de 28,0 mil.lei, pe care creditorii le vor casa la pierderi.

Legislaţia privind falimentul şi insolvabilitatea întreprinderilor nu prevedea şi nu prevede expres modul de pregătire şi selectare a candidaţilor la funcţia de administrator, cerinţele faţă de nivelul lor de calificare. Reieşind din aceasta, reprezentanţii statului în Comitetele de creditori (majoritatea de voturi în care le aparţinea) au promovat la funcţia de administrator, prin instanţa de judecată, mai ales pentru întreprinderile mari, unele şi aceleaşi persoane. Ca rezultat, în unele cazuri, una şi aceeaşi persoană a fost numită în funcţia de administrator la 10 şi mai multe întreprinderi situate în diferite localităţi ale republicii, fapt care a influenţat negativ asupra derulării procesului de insolvabilitate.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate în urma controlului şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează activitatea nesatisfăcătoare a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cadrul Adunărilor creditorilor şi Comitetelor creditorilor, fapt ce a determinat derularea insuficientă a procesului de insolvabilitate a întreprinderilor, admiterea abuzurilor şi încălcărilor legislaţiei în acest domeniu, care au cauzat prejudicii statului.

2. Se propune Ministerului Finanţelor (Z.Grecianîi), Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (M.Pop), Casei Naţionale de Asigurări Sociale (T.Şumscaia):

2.1. să examineze materialele controlului şi să aprecieze principial activitatea reprezentanţilor statului din partea instituţiilor subordonate în cadrul Adunărilor creditorilor şi Comitetelor de creditori ale întreprinderilor insolvabile, cu adoptarea deciziilor respective;

2.2. să elaboreze şi să asigure realizarea unui program eficient de măsuri pentru lichidarea încălcărilor depistate de control, asigurarea respectării întocmai a cerinţelor legislaţiei privind procesele de insolvabilitate şi faliment, neadmiterea cauzării de prejudicii statului;

2.3. prin reprezentanţii lor în Adunările creditorilor şi Comitetele creditorilor, să iniţieze:

- reexaminarea contractelor încheiate cu administratorii insolvabilităţii şi aducerea acestora în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.01, inclusiv în domeniul remunerării muncii;

- convocarea Adunărilor creditorilor, în cadrul cărora să se examineze materialele prezentului control şi dările de seamă ale administratorilor privind activitatea lor în procesul derulării procesului de insolvabilitate, iar în cazurile cînd această activitate s-a soldat cu diminuarea masei debitoare, încălcarea prevederilor planurilor de reorganizare şi lichidare a întreprinderilor insolvabile şi efectuarea unor cheltuieli iraţionale şi neefective - prin instanţele de judecată, înlăturarea acestor administratori de la dirijarea procesului de insolvabilitate;

- modificarea, în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, a planurilor de reorganizare şi lichidare a întreprinderilor insolvabile, aducînd la situaţia reală componenţa masei debitoare şi tabela creanţelor;

- întreprinderea măsurilor privind rezilierea contractelor şi anularea tranzacţiilor efectuate în perioada anterioară intentării procesului de insolvabilitate, prin care a fost diminuată masa debitoare şi lezate interesele creditorilor;

2.4. să iniţieze includerea în Comitetele de creditori ale întreprinderilor insolvabile a reprezentanţilor ministerelor şi departamentelor de ramură pentru participarea lor nemijlocită la derularea procedurilor de reorganizare şi de lichidare a întreprinderilor, inclusiv la realizarea bunurilor materiale prin licitaţiile cu strigare.

3. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl M.Pop):

3.1. efectuarea unui control asupra corectitudinii impozitării volumului de lucrări efectuate de către S.R.L. "Admincom" la întreprinderile insolvabile, ai căror fondatori şi conducători sînt administratori ai insolvabilităţii (D.Chicu, V.Captari, Ig.Gogu, I.Ceric);

3.2. să ceară de la Oficiul fiscal Botanica, mun.Chişinău înaintarea în instanţa de judecată a cerinţelor suplimentare privind validarea sumelor de 2616,6 mii lei - la S.A. "Codru", 552,7 mii lei - la S.A. "Agrotehnica-Invest", 1535,6 mii lei - la S.A. "Micron";

3.3. efectuarea la S.R.L. "Feonava", S.R.L. "Ronta-Com" şi S.R.L. "Corelinda" a unui control asupra reflectării în evidenţa contabilă a calculelor şi plăţii impozitelor pe volumele de lucru privind neutralizarea deşeurilor galvanice la S.A. "Alfa".

4. Se propune Casei Naţionale de Asigurări Sociale (dna T.Şumscaia):

4.1. să înainteze propunerile respective privind modificarea modalităţii de achitare a cotelor de asigurare socială de stat de la remuneraţia administratorilor, ţinînd cont de faptul că în perioada supusă controlului aceste cheltuieli în mărime de circa 3,0 mil.lei au fost achitate nu din contul administratorului, ci din contul întreprinderilor insolvabile;

4.2. să înainteze în instanţele de judecată cerinţe suplimentare privind validarea datoriilor în sumă de 1119,4 mii lei - la S.A. "Codru" şi de 201,1 mii lei - la S.A. "Agrotehnica-Invest".

5. Rezultatele prezentului control se aduc la cunoştinţa Guvernului Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine, şi se propune:

5.1. înaintarea iniţiativei legislative de modificare a Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.01 privind:

- determinarea reprezentanţilor statului în Adunările creditorilor şi Comitetele de creditori ale întreprinderilor insolvabile prin hotărîri de Guvern (în cazurile cînd majoritatea creanţelor aparţin statului) şi încredinţarea dirijării procesului de insolvabilitate a acestor întreprinderi Ministerului Economiei, ministerelor şi departamentelor de ramură;

- selectarea în condiţii transparente la postul de administrator al insolvabilităţii a candidaţilor de înaltă calificare;

- responsabilitatea conducătorilor întreprinderilor de stat şi întreprinderilor cu capital majoritar de stat pentru aducerea acestor întreprinderi la starea de insolvabilitate;

- determinarea atribuţiilor şi modului de activitate a Comitetelor creditorilor;

- precizarea cheltuielilor suportate din contul remunerării muncii administratorului insolvabilităţii şi din contul masei debitoare a întreprinderii insolvabile, inclusiv a cheltuielilor pentru calcularea şi plata cotelor de asigurare socială de stat;

- reglementarea termenelor derulării procesului de insolvabilitate;

- precizarea modalităţii de aprobare a deciziilor de către Adunarea creditorilor, prevăzută de art.69 (6) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.01;

5.2. tragerea la răspundere a factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor, Cancelariei de Stat a RM, care n-au asigurat executarea Hotărîrii Guvernului nr.477 din 26.05.97 în ce priveşte crearea în baza S.A. "Alfa" a unui parc industrial, precum şi examinarea legalităţii tranzacţiei de înstrăinare a infrastructurii S.A. "Alfa" firmei private S.R.L. "Proalfa-Service", în urma căreia a fost lichidat obiectivul strategic al S.A. "Alfa" ca parc industrial;

5.3. examinarea oportunităţii creării, în baza secţiei de vopsire a S.A. "Steaua", a unei întreprinderi de stat sau a unei întreprinderi cu capital majoritar de stat prin convertirea în acţiuni a datoriilor S.A. "Steaua" faţă de stat.

6. Se ia act de remiterea în adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a materialelor controlului privind sustragerea surselor financiare în sumă de 62,6 mii lei din casa S.A. "Fabrica de conserve din Speia" de către persoanele cu funcţii de răspundere ale întreprinderii şi se remit adăugător, pentru examinare după competenţă, toate celelalte materiale ale prezentului control.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

8. Despre rezultatele executării cerinţelor pct.2, 3, 4, 5, 6 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)