Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 9 din 12 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare în municipiul Chişinău în anul 2002 şi I semestru al anului 2003

Numar din data de 2004-02-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlui M. Furtună -Viceprimar al mun. Chişinău, dlui A. Rău - şeful Direcţiei funciare a Primăriei mun. Chişinău, dnei N. Goraş - contabil-şef al Direcţiei funciare, dlui A. Ghilaş - managerul-şef al Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău, dlui S. Puşcuţă - şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, dlui M. Secrieru - primarul s. Truşeni, dnei A. Roşior - contabil-şef al primăriei Truşeni, dlui Gh. Talmaci -inginer cadastral al primăriei Truşeni, a examinat rezultatele controlului asupra realizării politicii statului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare în municipiul Chişinău în anul 2002 şi I semestru al anului 2003 şi

a constatat:

În municipiul Chişinău, administrarea fondului funciar, reglementarea relaţiilor funciare, controlul asupra folosirii şi protecţiei terenurilor se efectuează nu în deplină corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare. La Primăria mun. Chişinău lipsesc schemele de reglementare a regimului proprietăţii funciare, prognozele şi programele de ameliorare şi protecţie a solului, proiectele de reglementare economico-funciară a terenurilor, localităţilor şi, totodată, nu sînt stabilite hotarele terenurilor cu regimuri speciale de ocrotire a naturii, prin ce sînt încălcate prevederile art.69 din Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.91. Evidenţa pămîntului se ţine cu abateri de la prevederile legale. Nu sînt finalizate lucrările de înregistrare masivă, de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru în lipsa cadrului juridic a atribuit Direcţiei funciare funcţiile serviciilor desconcentrate în teritoriu privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar. Activitatea Direcţiei funciare a Primăriei mun. Chişinău privind unele aspecte ale realizării politicii statului în domeniul funciar şi reglementării relaţiilor funciare nu se extinde asupra tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului Chişinău. Atribuţiile Direcţiei funciare privind elaborarea proiectelor deciziilor Primăriei de atribuire a terenurilor în multe cazuri se exercită în lipsa atribuţiilor funcţionale şi de către Departamentul arhitectură şi urbanism, fapt ce contravine Regulamentului Direcţiei funciare şi contribuie la comiterea încălcărilor legislaţiei în vigoare.

Concepţia de reglementare, gestionare şi utilizare a fondului funciar al Primăriei mun. Chişinău, în deosebi a teritoriului oraşului (mun.) Chişinău, nu este modificată în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. În oraşul (mun.) Chişinău nu există o delimitare concretă a terenurilor proprietate publică a statului şi terenurilor proprietate publică municipală. Nu este determinată destinaţia terenurilor, fapt care ar permite aplicarea unei modalităţi raţionale de administrare şi înstrăinare a lor. Comisia funciară, constituită de către Consiliul municipal prin decizia nr. 4/18 din 10.11.99, nu a stabilit terenurile proprietate publică, precum şi suprafaţa fondului de rezervă destinată pentru a fi atribuită în proprietate, posesiune şi în folosinţă, prin ce nu au fost respectate prevederile art.12 (1) şi 64 din Codul funciar.

În contradicţie cu prevederile art. 9 din Codul funciar şi pct. 60 şi 61 din Statutul municipiului Chişinău, aprobat prin Legea nr. 431-XIII din 19.04.95, repartizarea şi retragerea terenurilor, autentificarea drepturilor deţinătorilor de terenuri se efectuează prin deciziile Primăriei, bazate pe decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/39 din 01.12.99 "Cu privire la delegarea unor atribuţii Primăriei mun. Chişinău şi preturilor de sector".

Primăria mun. Chişinău atribuie terenuri în folosinţă sau în arendă, care ulterior, după valorificare, se vînd ca terenuri aferente obiectivelor private sau construcţiilor nefinalizate. În lipsa delimitării terenurilor conform cerinţelor art.2 din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.981-XIV din 11.05.2000, schimbarea statutului de proprietate şi a formei de utilizare a terenurilor proprietate publică duce la diminuarea preţului pămîntului. La 06.05.99 Primăria mun. Chişinău, prin decizia nr. 11/14-32, a repartizat S.R.L. "Noctiflore" un lot de pămînt cu suprafaţa de 0,27 ha din str. Cireşilor, pentru proiectarea şi construirea unui bloc de locuit. Prin decizia din 08.08.2002, primăria a acceptat vînzarea acestui lot de pămînt firmei nominalizate la preţul de 313,0 mii lei. Venitul ratat de la folosirea fără plată a terenului sus-menţionat în perioada de la 06.05.99 pînă la 08.08.2002 constituie suma de 10,6 mii lei.

Modificări în statutul terenurilor au fost efectuate de către Primăria mun. Chişinău în lipsa delimitării terenurilor proprietate de stat şi proprietate municipală conform prevederilor art. 9 (1) din Legea nr. 981/2000 şi Hotărîrii Guvernului nr.837 din 14.08.2001. Ca proprietate municipală au fost înregistrate terenuri aferente întreprinderilor de stat cu suprafaţa de 1,2107 ha (str. M. Sadoveanu, 88) - ale "Centrului Chinologic Republican al IGP al MAI" Î.S.; cu suprafaţa de 0,9038 ha (str. Murelor, 3) - ale "Laboratorului veterinar al RM" Î.S.; cu suprafaţa de 0,2144 ha (str. Calea Orheiului, 26) - ale Î.S. "Ghiprostroi". Tot ca proprietate municipală au fost înregistrate 465 de terenuri aferente obiectivelor economice şi 415 terenuri aferente blocurilor locative.

Primăria mun. Chişinău a vîndut terenuri, fără ca acestea să fie trecute în proprietate municipală ca terenuri ale fondului de rezervă şi fără să fie reflectate în bilanţul funciar, şi anume: Centrului Tehnic Internaţional "CTI-Capital" - 0,12 ha din bd. Ştefan cel Mare, firmei "Belluno" S.R.L. - 0,0024 ha din str. Ion Creangă, Întreprinderii mixte moldo - americane "Ammo" S.R.L. - 0,033 ha din str. Burebista, iar firmei "Marico & Co" S.R.L., din contul sechestrării parţiale a teritoriului fostei Întreprinderi de stat Uzina "Topaz" S.A., prin decizia Primăriei din 26.12.2002, i-au fost date în arendă două loturi de pămînt cu suprafaţa, respectiv, de 0,0801 ha şi 0,0621 ha din str. Calea Ieşilor, pentru proiectarea şi construcţia staţiei de alimentare cu gaz.

Cu încălcarea prevederilor art. 6/1 din Codul funciar, fără a înregistra condiţionat dreptul de proprietate asupra terenurilor specificate în acest articol, Primăria mun. Chişinău a înregistrat dreptul de proprietate municipală asupra terenurilor aferente caselor particulare la 1912 deţinători.

Prin decizia Primăriei mun. Chişinău din 04.07.2002 "Cu privire la privatizarea terenului aferent construcţiilor cu destinaţie agricolă din extravilanul mun. Chişinău", a fost vîndut firmei "DELIPEX-LUX" S.R.L., din terenurile fostei Gospodării agricole de stat "Terra", terenul agricol cu suprafaţa de 7,468 ha la preţul normativ de 140,5 mii lei, pe cînd suprafaţa terenului aferent imobilului privat, înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial Străşeni, precum şi în cererea cumpărătorului a fost de 6,02 ha.

Imobilul firmei "DELIPEX-LUX" S.R.L. - Construcţia industrială de producţie, amplasat pe terenul sus-numit a fost cumpărat de la cet. S. Cobuşcean. Construcţiile menţionate au fost înstrăinate de la fosta Gospodărie agricolă de stat "Terra" către cet. S.Cobuşcean în baza procesului-verbal de vînzare la licitaţia publică din 09.07.2001, organizată de către Judecătoria Ialoveni, la preţul de 392,0 mii lei, în timp ce OCT Străşeni, filiala Ialoveni l-a preţuit la suma de 2909,5 mii lei. În acordul (autentificat la 18.02.2002) cu privire la modificările şi completările în contractul de vînzare - cumpărare a imobilului din 06.09.2001, încheiat între dl S.Cobuşcean (vînzătorul) şi "DELIPEX-LUX" S.R.L.(cumpărătorul), este stipulat că "Vînzătorul i-a vîndut Cumpărătorului în deplină proprietate şi posesie galerii prelucrate cu suprafaţa totală de 32 ha, situate în comuna Piatra Albă", prin ce au fost încălcate prevederile art.4 şi 9 din Codul subsolului nr. 1511-XII din 15.06.93. Perimetrul minier nu aparţinea cu drept de proprietate Gospodăriei agricole de stat "Terra" şi nu a fost obiect al licitaţiei, fapt confirmat prin decizia Colegiului civil al Tribunalului din 24.04.2002.

Bunurile imobile procurate de către firma "DELIPEX-LUX" S.R.L. la preţul de 530,5 (140,5 + 392,0) mii lei au fost evaluate de către BC "Victoriabank" S.A. (contractul din 26.09.2002) la suma de 210,0 mii dolari SUA, pentru acordarea creditelor.

ÎI "Cazac Vitalie" i-a fost vîndut terenul cu suprafaţa de 0,356 ha (str. Albişoara, 42), cu aplicarea incorectă a coeficientului de amplasare şi amenajare inginerească şi contrar anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.96, astfel preţul terenului fiind diminuat cu 100,8 mii lei. Pe parcursul controlului, la 01.12.2003, a fost încheiat un acord adiţional cu privire la modificarea şi completarea contractului sus-indicat, fiind inclusă suplimentar în preţul contractului suma de 100,8 mii lei.

Primăria mun. Chişinău nu respectă prevederile art.4 (9) din Legea nr.1308/97 ce ţin de vînzarea terenurilor prin concurs sau licitaţii funciare. În anul 2002 au fost organizate 5 licitaţii la suma de 2454,0 mii lei, iar în anul 2003 - 2 licitaţii şi un concurs funciar la suma totală de 3457,5 mii lei. Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect"- organizatorul licitaţiilor, nu a transferat la bugetele respective suma de 97,5 mii lei de la vînzarea (la licitaţia din 11.04.2003) terenului cu suprafaţa de 0,073 ha firmei "Elecart-Comerţ" S.R.L., prin ce a încălcat prevederile art.11 (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002.

În baza art. 45 şi 46 din Codul funciar şi în lipsa unei concepţii de dezvoltare a spaţiului locativ, Primăria mun. Chişinău atribuie în folosinţă fără plată terenuri pentru alte necesităţi decît producţia agricolă şi silvică agenţilor economici nestatali, fapt ce contravine prevederilor art.4 şi 9 din Legea nr. 1308/97. Prin decizia Primăriei mun. Chişinău nr.26/17-30 din 21.11.2002, din contul sechestrării parţiale a terenului atribuit Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", firmei "Băţai-Trans" S.R.L. i s-a atribuit fără plată terenul cu suprafaţa de 0,5 ha din str. N.Testemiţanu pentru proiectarea şi construirea unor case de locuit. Preţul minim de vînzare a terenului în cauză, dat în folosinţă, constituie 301,1 mii lei.

S.R.L. "Arbustum", prin decizia Primăriei mun. Chişinău din 03.05.2002, i-a fost repartizat un lot de pămînt cu suprafaţa de 0,21 ha din str. Meşterul Manole pentru proiectarea şi construirea unei băi publice în complex cu un centru de menire social-culturală şi de agrement. Pe terenul menţionat a fost construită o baie privată. Preţul minim de vînzare, calculat pentru acest teren, constituie suma de 126,5 mii lei.

Prin deciziile Primăriei mun. Chişinău din anul 2003, pentru construcţia blocurilor locative, au fost repartizate terenuri fără plată firmelor: "Agregat" S.A. - 0,15 ha din str. Bucureşti; ÎI "Creator -Iu. Borş" - 0,0725 ha din str. Buiucanii Noi; "ELIA" S.R.L. - 0,823 ha din str. Moara Roşie. Preţul minim de vînzare a terenurilor menţionate constituie în total suma de 629,6 (90,3 + 43,7 + 495,6) mii lei.

În contradicţie cu prevederile art. 6, 8 şi 9 din Legea nr.591-XIV din 23.09.99 "Cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale", Primăria mun. Chişinău a adoptat decizia nr. 5/8-6 din 30.01.2003 "Cu privire la darea în arendă S.R.L. "Saniesta" a unui lot de pămînt din str. Calea Basarabiei", prin care a permis proiectarea şi construirea unei staţii de spălat automobile pe o suprafaţă de 0,264 ha, din contul "sechestrării parţiale a pădurii - parc".

Direcţia funciară a Primăriei mun. Chişinău nu efectuează în deplină măsură monitoringul fondului funciar al municipiului Chişinău, nu dispune de un sistem integral de supraveghere şi prognoză a stării fondului funciar. Terenurile mun. Chişinău nu sînt supuse unei evidenţe stricte.

Datele despre hotarele mun. Chişinău diferă. În Hotărîrea Guvernului nr.821 din 07.07.2003 "Cu privire la modificarea destinaţiei şi schimbului terenurilor" hotarele mun. (oraş) Chişinău sînt stabilite pe suprafaţa de 12301,2 ha, iar în bilanţul funciar la 01.01.2003 acestea sînt reflectate cu 227,39 ha mai puţin, prin ce a fost diminuată baza impozabilă. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nu dispune de date concrete privind hotarele municipiului Chişinău. Oficiul nu întreprinde măsuri pentru actualizarea şi concretizarea planului cadastral, fapt ce contravine art. 11 (3) din Legea nr.1543/98.

Terenurile proprietate publică a statului, destinate agriculturii, reflectate în evidenţa funciară a Direcţiei funciare, nu corespund datelor, aprobate prin Legea "Pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului" nr.668-XIII din 23.11.95. În bilanţul funciar suprafaţa terenurilor este mai mică, şi anume: ale Institutului de Protecţie a Plantelor - cu 98,0 ha; ale Întreprinderii de bază "Victoria"- cu 12,57 ha; ale fostei Gospodării agricole "Dumbrava" - cu 9,26 ha; ale Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, filiala pentru plante aromatice şi medicale - cu 2,0 ha. Totodată, în evidenţa Direcţiei funciare au fost înregistrate terenuri agricole proprietate de stat, neprevăzute în legea sus-menţionată, printre care ale: Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei - 105,0 ha; Gospodăriei de stat experimentale pentru cultivarea legumelor în sere "Terra" - 22,0 ha; Întreprinderii agricole de stat "Vivaflora" - 6,3 ha; Întreprinderii de stat "Complexul Meristematic" - 4,0 ha.

Direcţia funciară nu dispune de planuri de sistematizare în scopul determinării direcţiilor principale ale folosirii terenurilor din intravilan pentru construcţia caselor şi a altor obiecte, precum şi de planurile de organizare economico-funciară a intravilanului, prin ce se încalcă condiţiile prevăzute în art.45 din Codul funciar. Valoarea economică a terenurilor (indice al cadastrului funciar) lipseşte în datele Direcţiei funciare, ceea ce contravine prevederilor art. 66 din Codul funciar. Mostra (formularele) Registrelor cadastrale ale deţinătorilor de teren, elaborate conform prevederilor Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 24 din 11.01.95, nu reflectă sistematizarea completă şi întocmai a informaţiei juridice şi tehnico-economice.

Descifrarea terenurilor pe clasificatoare este învechită, iar datele bilanţului anual nu reflectă situaţia reală. La Direcţia funciară a Primăriei mun. Chişinău lipsesc documentele de confirmare a dreptului deţinătorilor de terenuri destinate transportului rutier ( 973 ha), transportului feroviar (232,55 ha), transportului aerian (434 ha), construcţiei caselor de locuit, clădirilor de menire social-culturală proprietate publică a unităţii administrativ - teritoriale (658 ha).

Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nu prezintă organelor administraţiei publice locale informaţii despre noii deţinători de terenuri în urma efectuării tranzacţiilor, conform cerinţelor pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 58 din 24.01.2001, fapt ce determină imposibilitatea ţinerii la zi a registrului cadasrtal, precum şi a întocmirii veridice a cadastrului funciar. Registrul cadastral al terenurilor (fişa cadastrală centralizatoare) la moment nu corespunde cerinţelor terenurilor urbanizate, acesta fiind elaborat preponderent pentru terenurile cu destinaţie agricolă. Fişa cadastrală centralizatoare nu este ţinută conform cerinţelor şi nu corespunde realităţii, ceea ce duce la eronarea datelor din Hotărîrile Guvernului anuale cu privire la aprobarea cadastrului funciar.

Terenurile înregistrate la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău, la 01.09.2003, constituiau suprafaţa de 18262,32 ha, sau 32,4 la sută din cadastrul funciar al municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Primăriei mun. Chişinău din 23.01.2003. Atît Oficiul, cît şi Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a RM n-au respectat cerinţele pct.V şi VI din anexa nr. 1 la Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 12.10.98, n-au întreprins măsurile de bază pentru realizarea Programului de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile şi implementare a mecanismului de estimare a bunurilor imobile în vederea creării cadastrului bunurilor imobile. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nu solicită de la autorităţile administraţiei publice locale documentele necesare pentru crearea cadastrului, după cum prevede pct.9 din Regulamentul cu privire la modul efectuării înregistrării primare masive, aprobat prin H.G. nr. 1030/98. Totodată, la Oficiu nu se ţin registrele de estimare a valorii bunurilor imobile, în unele cazuri nu se întocmesc dosare cadastrale pentru bunurile imobile, prin ce se încalcă prevederile art.11(3) din Legea nr. 1543/98. Ca urmare, la 01.11.2003 au fost înregistrate în total 64552 bunuri imobile, sau 43 la sută din volumul planificat. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău nu a respectat prevederile pct. V din anexa nr.1 la Programul de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, conform căruia Oficiul urma, în primul rînd, să finalizeze lucrările de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile în localităţile urbane.

La Direcţia funciară nu se ţine o evidenţă strictă şi completă a contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente, nu există o continuitate a înregistrării lor, prin ce nu se respectă întocmai prevederile H.G. nr. 562/96. Unele contracte de vînzare - cumpărare a terenurilor aferente, fiind înregistrate, lipsesc, altor contracte le-au fost atribuite unul şi acelaşi număr. Contractele încheiate cu T.Josan (din 07.10.2002), V.Căpăţînă (din 18.01.2003), V.Mîrzac (din 18.01.2003) au fost înregistrate pe parcursul controlului. Nu la timp se înregistrează şi contractele de arendă. Cadrul juridic actual nu prevede ţinerea pe suport de hîrtie a registrelor contractelor de vînzare-cumpărare, a terenurilor comercializate persoanelor fizice, terenurilor vîndute la preţ comercial pentru construcţii individuale şi pentru alte obiective.

Informaţia privind acumularea mijloacelor băneşti de la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate, prezentată de către Direcţia funciară Ministerului Finanţelor, nu corespunde cerinţelor pct. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 20.03.98. În I semestru al anului 2003 datele din informaţia menţionată sînt cu 22,3 mii lei mai mici decît cele din evidenţa Direcţiei funciare. În informaţia Direcţiei funciare, prezentată Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, în unele cazuri, lipseşte denumirea deţinătorului de teren, nu este indicată adresa lotului, suprafaţa terenurilor atribuite în proprietate, date în arendă, ceea ce contravine prevederilor art. 3(4) şi art. 4 (7) din Legea nr. 1308/97.

Primăria mun. Chişinău nu întreprinde măsurile necesare pentru încasarea plăţilor de la vînzarea şi arenda terenurilor. Datoriile neachitate la bugetele respective de la vînzarea-cumpărarea terenurilor constituie suma de 2299,0 mii lei pe 154 de contracte, inclusiv dl I.Mîra - 712,5 mii lei; S.A."Frigo" - 139,4 mii lei, Întreprinderea mixtă moldo-israeliană "Moldis" S.R.L. - 129,2 mii lei, S.A."Hidropompa"- 118,0 mii lei, ÎM moldo-poloneză "Moldagropol" S.A.- 113,2 mii lei, S.A."Lapte" - 102,2 mii lei. Datoriile neachitate la bugetul municipal de la arenda funciară constituie suma de 4370,9 mii lei pe 580 de contracte, inclusiv S.A. "Arteziana-17" - 335,9 mii lei; S.R.L. "Locuin-Cons" - 168,3 mii lei, S.R.L. "Ricon-Slar" - 137,1 mii lei; Î.M. moldo-americană "Cuanta" S.A. - 117,9 mii lei; S.A. "Grădina Moldovei" - 115,6 mii lei; S.R.L. "Trest" - 108,0 mii lei.

Datele Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău privind încasările impozitului funciar diferă de datele Direcţiei generale finanţe a Primăriei mun. Chişinău. În anul 2002, conform evidenţei Inspectoratului, suma încasată la impozitul funciar cu destinaţie agricolă este cu 53,2 mii lei, iar la impozitul funciar de la persoane fizice - cu 59,0 mii lei mai mică, comparativ cu datele Direcţiei generale finanţe.

Administraţiile publice locale din componenţa municipiului Chişinău nu conlucrează cu serviciile fiscale, nu se folosesc de posibilităţile ultimelor de a reflecta totalul calculat şi încasările la bugetele unităţilor administrativ - teritoriale, nu solicită informaţia respectivă. Ca urmare, primăriile satelor (comunelor), oraşelor nu urmăresc în deplină măsură modul de formare a veniturilor pe teritoriu şi nu verifică încasările la bugetul local, prin ce se încalcă prevederile art. 18 (h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 06.11.98.

Insuficient se gestionează fondul funciar la primăria Truşeni. Evidenţa pămîntului se ţine la un nivel scăzut, nu se asigură în deplină măsură perceperea impozitelor, nu se informează Inspectoratul fiscal despre schimbarea deţinătorului de teren, nu se înregistrează toate contractele de vînzare-cumpărare a pămîntului, astfel încălcîndu-se prevederile art.10 din Codul funciar, art. 4 din Legea nr.1308/97, art. 18 lit. h) şi art. 82 din Legea nr. 186/98.

Identificarea terenurilor din hotarele satului Truşeni nu a fost efectuată în temeiul documentelor şi cerinţelor stipulate în H.G. nr.837/2001 privind unele măsuri de delimitare a terenurilor proprietate publică. Datele Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului la 01.01.2003 diferă de datele din fişa cadastrală a primăriei cu 8,66 ha - proprietate de stat şi 88,3 ha - proprietate a unităţii administrativ - teritoriale.

În baza actului din 12.10.99, "acordat" de către fostul director al Gospodăriei silvice de stat Chişinău dl A.Ciobanu şi "aprobat" de către primarul s. Truşeni dl M.Secrieru, fără acordul autorităţii silvice centrale şi în lipsa hotărîrii de Guvern, terenul cu suprafaţa de 1,55 ha a fost exclus din conturul nr. 1509 (Fondul Silvic de Stat) şi inclus în conturul nr. 1862 (teren agricol), astfel încălcîndu-se prevederile art. 11 şi 78 din Codul silvic nr.887-XIII din 21.06.96.

Consiliul sătesc Truşeni, la 25.11.99, cu încălcarea art. 6, 17 şi 24 din Codul silvic, art. 14 din Legea nr. 1308/97, art. 62 din Codul funciar şi pct. 3, 19 şi 21 din Regulamentul cu privire la modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor băneşti încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.634 din 18.09.95, a adoptat decizia nr. 6/9 privind vînzarea-cumpărarea terenurilor publice cu suprafaţa de 1,55 ha în valoare totală de 250,0 mii lei, în lipsa deciziei consiliului sătesc privind imobilul, amplasat pe acest lot, prin ce s-a încălcat art. 82 din Legea nr. 186/98, şi fără compensarea, în conformitate cu art. 12 şi 13 din Legea nr. 1308/97, a pierderilor în sumă de 923,3 mii lei, cauzate prin excluderea din categoria de terenuri ale fondului silvic de stat a terenului cu suprafaţa de 1,55 ha.

În urma lucrărilor de rărire au fost defrişaţi 37 pomi de nuci în lipsa autorizaţiei Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare sau a Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", prin ce primăria Truşeni a încălcat prevederile art. 18 şi 19 (1) şi (2) din Legea nucului nr.658 - XIV din 29.10.99.

Primăria Truşeni (dl M.Secrieru) nu respectă legislaţia în vigoare privind vînzarea-cumpărarea terenurilor aflate în proprietatea autorităţii publce locale. Operaţiunea de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente obiectivelor privatizate, întreprinderilor private se efectuează fără acordul Departamentului Privatizării, fapt ce contravine prevederilor pct. 6 din anexa la Legea nr. 1308/97. Terenul cu suprafaţa de 0,1793 ha a fost vîndut ÎI "Ţurcan Maria" la un preţ mai mic cu 31,6 mii lei decît cel calculat conform legislaţiei în vigoare, iar FPC "Tera-com" i-a fost vîndut terenul aferent pieţei agricole din centrul satului la suma de 2,4 mii lei, sau cu 69,8 mii lei mai puţin.

Cu încălcarea art. 82 din Legea nr.186/98, în lipsa deciziei consiliului local, primăria Truşeni a încheiat cu dl V. Livandovschi şi dl I. Salinschi, în a. 2002, contracte de arendă a terenului public cu suprafaţa, respectiv, de 0,16 ha şi 0,1040 ha.

Contabilitatea com. Truşeni nu întreprinde măsurile necesare pentru încasarea veniturilor de la vînzarea terenurilor. Datoria la bugetul de stat a CŞP "Anticor service" pe 3 contracte de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente constituie 29,8 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile depistate de control sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale şi structurile subordonate a legislaţiei în vigoare, precum şi a admiterii unor neajunsuri ale cadrului juridic din domeniu, fapt ce a influenţat negativ asupra administrării fondului funciar şi formării părţii de venituri a bugetului municipiului Chişinău.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza prevederilor art. 25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr. 312 - XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa multiplelor încălcări şi abateri de la legislaţia în vigoare la administrarea fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare în municipiul Chişinău în anul 2002 şi I semestru al anului 2003.

2. Se informează Consiliul municipal Chişinău despre rezultatele controlului şi se propune:

- examinarea rezultatelor controlului, întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lichidarea neajunsurilor depistate şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere pentru încălcările comise;

- extinderea activităţii serviciului administrării fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare asupra tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului Chişinău;

- elaborarea planurilor de sistematizare şi de organizare economico-funciară a intravilanului;

- reexaminarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 4/39 din 01.12.99 "Cu privire la delegarea unor atribuţii Primăriei mun. Chişinău şi preturilor de sector" şi aducerea ei în conformitate cu prevederile art. 9 din Codul funciar;

- excluderea practicii de elaborare a proiectelor de decizii ale Consiliului municipal Chişinău privind administrarea fondului funciar de către Departamentul arhitectură şi urbanism;

- respectarea legislaţiei în vigoare privind vînzarea prin concurs sau licitaţii funciare a terenurilor destinate construcţiilor;

- reexaminarea deciziilor Primăriei de atribuire firmelor: "Băţai-Trans" S.R.L., "Arbustum" S.R.L., "Noctiflore" S.R.L. şi "Agregat" S.A.; ÎI "Creator -Iu. Borş"; "ELIA" S.R.L. a terenurilor fără plată, de vînzare a suprafeţelor de teren firmei "DELIPEX-LUX" S.R.L., de dare în arendă S.R.L. "Saniesta" a terenului din contul sechestrării parţiale a pădurii - parc şi întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare întru încasarea plăţilor respective;

- stabilirea terenurilor proprietate publică în hotarele unităţii administrativ-teritoriale şi a fondului de privatizare;

- neadmiterea transformării dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate publică a statului în lipsa hotărîrii de Guvern şi a acordului Consiliului municipal;

- reexaminarea deciziilor de înregistrare ca proprietate municipală a terenurilor aferente caselor particulare la 1912 deţinători şi înregistrarea lor (condiţionat) conform prevederilor Codului funciar.

3. Se cere de la Direcţia funciară a Primăriei mun. Chişinău:

- lichidarea neajunsurilor stabilite de control;

- organizarea cadastrului funciar pe întreg teritoriul municipiului Chişinău, efectuarea lucrărilor de organizare a teritoriului, precum şi întreprinderea măsurilor de protecţie şi folosire raţională a pămîntului;

- aducerea în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare a datelor evidenţei funciare, excluderea divergenţelor privind hotarele mun. Chişinău, precum şi terenurile proprietate publică a statului destinate agriculturii;

- folosirea terenurilor în conformitate cu planurile de sistematizare şi de organizare economico-funciară a intravilanului;

- întreprinderea de comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a măsurilor de încasare a plăţilor la bugetele respective şi de lichidare a datoriilor neachitate în termenele prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare şi de arendă a terenurilor.

4. Se menţionează gestionarea insuficientă a fondului funciar la primăria Truşeni şi se propune Consiliului sătesc:

- examinarea materialelor de control şi întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate;

- reexaminarea cazurilor de diminuare a preţului de vînzare a terenurilor (FPC "Tera-com"- cu 69,8 mii lei, ÎI "Ţurcan Maria"- cu 31,6 mii lei) şi încasarea la buget a diferenţei de preţ conform legislaţiei în vigoare, precum şi a sumei de 923,3 mii lei, pierderi cauzate prin excluderea din categoria de terenuri ale fondului silvic de stat a terenului cu suprafaţa de 1,55 ha.

5. Se cere de la primăria Truşeni:

- ţinerea evidenţei stricte a contractelor de vînzare-cumpărare şi de arendă a terenurilor în conformitate cu prevederile legale;

- întreprinderea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a măsurilor de lichidare a datoriilor neachitate la buget în termenele prevăzute în contractele de vînzare-cumpărare şi de arendă a terenurilor.

6. Se cere de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău:

- actualizarea şi concretizarea planului cadastral;

- întreprinderea măsurilor de bază pentru realizarea Programului de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile şi implementare a mecanismului de estimare a bunurilor imobile în vederea creării cadastrului bunurilor imobile;

- respectarea prevederilor art. 8 (3) din Legea nr. 1543/98 privind furnizarea informaţiei actualizate către autorităţile administraţiei publice locale.

7. Se cere de la Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru:

- în comun cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, să efectueze lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi terenurilor proprietate publică municipală;

- elaborarea Registrelor cadastrale ale terenurilor şi ale deţinătorilor de teren întru reflectarea sistematizată, completă şi întocmai a informaţiei juridice şi tehnico-economice, în corespundere cu cerinţele specifice urbanistice;

- elaborarea mecanismului de transmitere organelor administraţiei publice locale a informaţiei deţinute de către Oficiile cadastrale teritoriale despre noii deţinători de terenuri.

8. Se cere de la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului de comun cu Departamentul Standardizare şi Metrologie efectuarea controlului şi supravegherea de stat, în corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare, a perimetrului minier - galerii prelucrate cu suprafaţa de 32 ha, situate în comuna Piatra Albă, raionul Ialoveni.

9. Se informează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre încălcările Legii nucului nr.658/99, comise pe teritoriul primăriei Truşeni, pentru întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. Se informează Guvernul RM despre încălcările şi abaterile de la legislaţia în vigoare, stabilite la administrarea fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare, delimitarea terenurilor proprietate de stat şi municipală în municipiul Chişinău, precum şi despre divergenţele ce ţin de suprafeţele de terenuri agricole proprietate de stat, şi se propune:

- efectuarea controalelor asupra respectării deciziilor autorităţilor administraţiei publice locale şi întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

- înaintarea, în modul stabilit, către Parlamentul Republicii Moldova a propunerilor privind aducerea în concordanţă a prevederilor art. 45 şi 46 din Codul funciar cu prevederile art. 4 şi 9 din Legea nr.1308/97;

- completarea actelor legislative şi normative cu cerinţa privind ţinerea evidenţei stricte şi întocmirea registrelor contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor comercializate persoanelor fizice, terenurilor vîndute la preţ comercial pentru construcţii individuale şi pentru alte obiective;

- examinarea opurtunităţii modificărilor în actele legislative ce ţin de determinarea suprafeţelor terenurilor agricole proprietate de stat (Legea nr. 668/95).

11. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, materialele controlului privind:

- ilegalitatea înstrăinării către firma "DELIPEX-LUX" S.R.L a proprietăţii statului-perimetrul minier - galerii prelucrate cu suprafaţa de 32 ha, situate în comuna Piatra Albă, raionul Ialoveni;

- nerecuperarea pierderilor în sumă de 923,2 mii lei, cauzate de excluderea din categoria de terenuri ale fondului silvic de stat a terenului cu suprafaţa de 1,55 ha.

12. Se ia act că:

- Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect" a transferat în buget suma de 97,5 mii lei;

- Direcţia funciară a Primăriei mun. Chişinău pe parcursul controlului a semnat un acord adiţional cu privire la modificarea şi completarea contractului încheiat cu ÎI "Cazac Vitalie", fiind inclusă suplimentar în preţul contractului suma de 100,8 mii lei;

- la 09.12.2003, Comisia pentru construcţii, arhitectură şi resurse a eliberat avizul cu privire la anularea deciziei Primăriei mun. Chişinău nr.5/8-6 din 30.01.2003 "Cu privire la darea în arendă S.R.L. "Saniesta" a unui lot de pămînt din str. Calea Basarabiei", iar la 10.12.2003 a fost emisă dispoziţia Primăriei nr. 452-d cu privire la anularea certificatului de urbanism nr.4188 din 20.02.2003, eliberat S.R.L. "Saniesta".

13. Despre executarea cerinţelor pct. 2 - 10 ale prezentei hotărîri Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)