Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 7 din 2 februarie 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei administrării şi gestionării patrimoniului şi finanţelor publice aflate în posesia Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” în perioada a. 2002 şi 9 luni ale a. 2003

Numar din data de 2004-02-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui G.Munteanu, vicedirector general al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, dlor A. Efremov - preşedintele Companiei publice "Teleradio-Moldova", I.Teleşcu - director general al Radiodifuziunii, dnei M.Hîrbu - şeful Direcţiei planificare, economie şi contabilitate a Companiei "Teleradio-Moldova", dnei F. Furculiţă - vice- ministrul finanţelor, dlui Gh.Axente - vicedirectorul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei administrării şi gestionării patrimoniului şi finanţelor publice aflate în posesia Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" în perioada a. 2002 şi 9 luni ale a. 2003 şi

a constatat:

În baza legilor bugetare anuale, planurile de finanţare ale Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" (în continuare - Compania) pentru anul 2002 şi 9 luni ale a. 2003 au fost aprobate în sumă de 36131,5 mii lei şi, respectiv, 31080,6 mii lei. Cheltuielile efective ale instituţiei au constituit în a. 2002 - 35690,6 mii lei şi pe 9 luni ale a. 2003 - 31970,2 mii lei.

Totodată, în unele cazuri, la modificarea planului de finanţare, Compania n-a respectat prevederile pct.3.1.6 din Regulamentul privind statutul, drepturile şi obligaţiile executorilor de buget, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 2 decembrie 2002 (în continuare - Regulamentul), adoptînd micşorarea cheltuielilor pe articolele la care figurau datorii creditoare şi redistribuind mijloacele la finanţarea cheltuielilor neprevăzute în planul iniţial. Ministerul Finanţelor a autorizat asemenea modificări ale planului de finanţare, neasigurînd respectarea propriului Regulament.

Astfel, prin modificarea la planul de finanţare din noiembrie 2002, din contul micşorării mijloacelor prevăzute la articolul "Arenda circuitelor şi emiţătoarelor", a fost majorat cu 468,0 mii lei planul de finanţare pentru "Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului". Decizia despre necesitatea reparaţiei a 3 videomagnetofoane şi a unui complet de utilaj de digitalizare pe baza de DPS, precum şi acceptarea companiei "Brandlux" în calitate de unică firmă-diler, care ar putea efectua aceste servicii, îi aparţine grupului de lucru al Companiei (preşedintele grupului - A.Grosu, directorul general al Televiziunii). În decembrie 2002, Compania a transferat suma respectivă ca plată în avans, iar în aprilie 2003, în baza actului de efectuare a lucrărilor, a reflectat această sumă la cheltuieli efective ale instituţiei. Ca rezultat, aceste mijloace au fost dezafectate timp de 4 luni.

De la acelaşi articol, prin modificarea din iulie 2003, Ministerul Finanţelor a autorizat majorarea planului de finanţare la art. "Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului" cu 948,6 mii lei. Aceste mijloace au fost utilizate pentru procurarea pieselor de schimb conform contractului cu "Brandlux" S.R.L., semnat de dl I.Gonţa, preşedintele Companiei. Neutilizarea pieselor, de la data procurării lor (13 august 2003) şi pînă la momentul controlului, denotă lipsa unei strategii bine determinate de achiziţii a mărfurilor, de reutilare a Companiei şi, ca rezultat - ineficienţa utilizării acestor mijloace.

În iulie 2003, Ministerul Finanţelor a autorizat majorarea planului de finanţare la art. "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor" cu 207,3 mii lei din contul micşorării art. "Arenda circuitelor şi emiţătoarelor", la care figurau datorii creditoare. Aceste mijloace au fost destinate pentru reparaţia acoperişurilor, care iniţial n-au fost planificate şi contractate. În timp ce finanţarea s-a efectuat din mijloace bugetare, cheltuielile efective au fost reflectate în evidenţă la compartimentul "extrabuget". Ca urmare, a fost eronată darea de seamă a Companiei la situaţia din 1 octombrie 2003, conform căreia exista sold neutilizat al mijloacelor bugetare în mărime de 207,3 mii lei şi, în acelaşi timp, - supracheltuieli în aceeaşi sumă de mijloace extrabugetare.

În pofida faptului că datoria istorică (pentru anii 1997-2001) a Companiei faţă de Î.S. "Radiocomunicaţii" pentru arenda circuitelor şi emiţătoarelor în mărime de 17,3 mil.lei a fost anulată prin Legea nr.1283-XV din 25 iulie 2002, în urma micşorării de către Companie a planului de finanţare la art. "Arenda circuitelor şi emiţătoarelor" cu încălcarea Regulamentului, datoriile creditoare la acest compartiment, la 1 octombrie 2003, au constituit 6,5 mil.lei, inclusiv supracheltuielile - 2,8 mil.lei.

În primul semestru al a. 2003, conducerea Companiei, nerespectînd prevederile pct.4.2.5 din Regulament, a mai admis supracheltuieli şi la alte articole: "Reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului" - în mărime de 518,4 mii lei; "Procurarea de utilaj" - în sumă de 33,8 mii lei; "Procurarea de utilaj", finanţat din contul mijloacelor speciale - în mărime de 416,3 mii lei.

Controlul a depistat că grupul de lucru al Companiei "Teleradio-Moldova" şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, încălcînd prevederile art.6,7,8,16 şi 24 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesitaţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997, în lipsa cazurilor de necesităte urgentă, au recurs la metoda de achiziţie a pieselor de schimb dintr-o singură sursă - "Brandlux" S.R.L.. Avînd încheiat cu această firmă contract de achiziţii în mărime de 468,0 mii lei, înregistrat la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Compania, în baza unor contracte suplimentare, a achiziţionat de la firma în cauză mărfuri şi servicii în valoare totală de 5340,5 mii lei, sau cu 4880,5 mii lei mai mult decît era prevăzut în contractul iniţial. Acest fapt contravine art.24 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, care permite achiziţionarea suplimentară de la acelaşi furnizor a unui volum ce nu depăşeşte 30 la sută din cuantumul achiziţiilor iniţiale.

S.R.L. "Brandlux", contrar prevederilor art.36, alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.681-XV din 27 noiembrie 2001 şi art.25 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15 noiembrie 2002, nu şi-a onorat obligaţiile faţă de Compania de Stat "Teleradio-Moldova" în ce priveşte respectarea termenelor de livrare, încălcînd cu 174 de zile termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

La furnizarea unui şir de mărfuri S.R.L. "Brandlux" a activat ca intermediar între Companie şi furnizorii de bază cu care Compania avea încheiate contracte de furnizări directe. Din această cauză, costul mărfurilor procurate de Companie a fost majorat cu un milion de lei.

La achiziţionarea dintr-o singură sursă - de la S.R.L."Endem" a echipamentului TV în valoare de 99,9 mii lei, contractarea lucrărilor s-a efectuat în lipsa unei necesităţi urgente, prin ce au fost încălcate prevederile art.24 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului.

Cu abatere de la prevederile art.5, alin.6 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului (fără decizia grupului de lucru al Companiei), la 2 octombrie 2002, dl I.Gonţa a încheiat cu S.R.L. "Carmelina" contractul privind executarea decoraţiilor pentru programul sport în sumă de 16,2 mii lei.

Evitînd procedura de achiziţionare prevăzută de Legea nr.1166-XIII din 30.04. 97, conducerea Companiei a încheiat cu "Brali Invest and trade" S.A. din Panama contracte privind procurarea valorilor materiale în sumă totală de 9957 dolari SUA; cu întreprinderea "Vidco-comunication" din Germania - în valoare de 2939 dolari SUA; cu S.R.L. "Paconia-Plus" - în sumă de 191,6 mii lei; cu "Tezonia" S.R.L. - în valoare de 50,5 mii lei; cu S.R.L. "Kino plus" din Kiev - în sumă de 2992 dolari SUA.

Cu aceeaşi abatere de la Legea nr.1166-XIII din 30.04.97 şi fără a fi examinate de consiliul artistic, în perioada anilor 2002-2003, au fost puse pe post filme procurate preponderent de la firma "Ta-Ta" din mun. Chişinău. Cu toate că contractele încheiate, în marea lor majoritate, prevedeau achitarea prin mijloace băneşti, conform actelor adiţionale, achitarea în contul plăţii pentru filme s-a efectuat prin acordarea spaţiului de emisie pentru publicitate agenţilor economici - parteneri de afaceri ai întreprinderii "Ta-Ta". Ultima, la rîndul său, a procurat filmele de la alţi agenţi economici din republică care, contrar prevederilor art.24 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII din 23.11.94, nu dispuneau de licenţe cu drept de valorificare din partea autorilor. Cu abateri de la prevederile Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, filmele puse pe post au fost contabilizate la Companie ca intrări de valori materiale, în lipsa documentelor justificative. În acelaşi timp, livrările de mărfuri, efectuate de către întreprinderea nominalizată în anul 2002, în sumă de 793,6 mii lei şi în primele 8 luni ale a. 2003 în sumă de 955,4 mii lei au fost contabilizate abia în septembrie 2003, ceea ce a dus la încălcarea legislaţiei fiscale. Pentru aceste încălcări, S.R.L. "Ta-ta" a fost sancţionată de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cu amendă în mărime de 71,2 mii.

Neglijînd prevederile contractelor nr.53 din 01.02.02 şi nr.698 din 04.11.02, încheiate cu S.R.L. "Zil - Concesa", Compania a procurat piese de schimb la o valoare mai mare cu 44,8 mii lei decît cea indicată în contract. Piesele primite nu corespund nomenclatorului - anexă la contract, iar preţurile sînt mai mari decît cele stabilite în oferta prezentată la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Cu abatere de la prevederile art.12 din Legea vînzării de mărfuri, care stabileşte obligaţiile vînzătorului şi ale cumpărătorului în condiţiile contractului, conducerea Companiei n-a respectat clauzele contractului nr.257 din 14.04.03 în valoare totală de 98,0 mii lei, încheiat cu S.R.L."Marot Prod", în care era prevăzută achitarea în termen de 3 zile după livrare, şi a efectuat plata în avans.

În procesul realizării contractelor încheiate cu S.R.L. "Minarco Internaţional" (ulterior S.R.L."Mibranco-Show-Service"), în perioada mai 2000 - decembrie 2001, Compania a ratat venituri în mărime de 190,4 mii lei ca urmare a stingerii datoriei debitoare cu costul decorului utilizat de firma nominalizată în cadrul emisiunii "Bingo".

La realizarea contractului nr.50 din 23.04.03, încheiat cu S.A. "Aroma", privind difuzarea spoturilor şi anunţurilor publicitare, s-a depistat că 327 sticle de coniac în valoare de 15,0 mii lei, primite de Companie în schimbul difuzării publicităţii, au fost integral trecute la cheltuieli fără a fi luate la intrări şi în lipsa actului de decontare a lor.

În mod analogic a fost trecut la cheltuieli şi costul lucrărilor de elaborare a designului şi întocmirea lui grafică computerizată în sumă de 203,3 mii lei. Două casete video, pe care au fost înregistrate aceste lucrări, primite de I. Gonţa pînă la finalizarea controlului n-au fost transmise Companiei.

În urma realizării contractelor de coproducţie TV, încheiate cu Î.I. "Creator - Iu.Borş" şi cu S.R.L. "BSHG-Tech", privind participarea la producerea şi realizarea pe postul de televiziune a emisiunii "Vedete cu şorţ", prin acordarea gratuită acestor întreprinderi a spaţiului publicitar în cadrul emisiunii, Compania a ratat venit în mărime de 95,0 mii lei.

Utilajul primit în iunie 2003 de la Ruediger Barth Haidbrook-Germania şi în octombrie 2002 de la S. A. "Tract" constituie o parte componentă a programului de reutilare a Radioului, care pînă la momentul controlului n-a fost instalat. Imposibilitatea instalării este o consecinţă a lipsei unui plan bine chibzuit de procurări şi finanţări pentru realizarea retehnologizării Radioului, fapt care a dus şi la imobilizarea de mijloace în sumă de 78,6 mii dolari.  

Conform contractului nr.185 din 21 martie 2003 (I.Gonţa) cu Florin Tăbîrţă privind elaborarea concepţiei şi stilului canalului Moldova 1, executantul a încasat 6,5 mii lei. Cu toate că contractul prevedea predarea lucrărilor executate consiliului artistic, acest lucru nu s-a făcut pînă la momentul controlului.

În pofida faptului că, conform documentelor de constituire înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, Compania "Teleradio-Moldova" avea forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat, organele ierarhic superioare n-au îndeplinit prevederile Legii salarizării şi Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.94 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat" referitor la încheierea contractului cu conducătorul , în care de rînd cu alte condiţii să fie stipulate şi condiţiile de salarizare şi stimulare a acestuia. Datorită faptului respectiv conducerea Companiei de Stat şi-a stabilit condiţii de salarizare şi stimulare de sine stătător (inclusiv pentru conducători) în mărimi maximale.

Stabilirea suplimentelor, adaosurilor, sporurilor şi premiilor nu în toate cazurile era efectuată ţinîndu-se cont de aportul fiecărui colaborator şi de prevederile Regulamentului intern privind stimularea salariaţilor Companiei.

În rezultatul încălcării normelor la restituirea cheltuielilor legate de deplasările de serviciu ale angajaţilor au fost admise supraplăţi în mărime de 43,2 mii lei.

În pofida faptului că volumul de emisie al televiziunii, destinat emisiunilor neoriginale, a atins circa 40 la sută din volumul total, personalul scriptic al Companiei nu are tendinţa de micşorare, ci dimpotrivă s-a majorat.

Contrar prevederilor art.34 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995, serviciul contabil n-a asigurat controlul înregistrării pe conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate şi respectarea metodologiei contabilităţii. Astfel n-au fost reflectate corect în evidenţa contabilă tranzacţiile cu agenţi de peste hotare în valoare de 81 mii dolari SUA. Cu abateri de la Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.96, s-a ţinut evidenţa contabilă pe contul valutar, care este deschis în afara sistemului trezorerial. Necontabilizarea unor operaţiuni financiare la momentul efectuării lor a creat un decalaj între evidenţa sintetică a instituţiei şi extrasele din conturile bancare valutare, care în unele perioade a atins mărimea de 23,5 mii lei. Contrar prevederilor instrucţiunii sus-menţionate, evidenţa analitică a pieselor de schimb primite este ţinută în sumă totală, dar nu pe fiecare tip în parte şi nu la contul contabil corespunzător.

Din evidenţa contabilă nejustificat au fost excluse datorii debitoare în mărime de 144,5 mii lei pentru servicii de publicitate a 31 de agenţi economici. La momentul controlului, în evidenţa contabilă a Companiei figurau datorii debitoare cu o perioadă de la 3 luni pînă la 2 ani, în sumă de 55,3 mii lei, pentru servicii de publicitate prestate la 33 de agenţi economici, iar datoriile debitoare cu o perioadă mai mare de două luni constituie 349,6 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către factorii de decizie ai Companiei "Teleradio- Moldova" a legislaţiei în vigoare, care a dus la modificarea planului de finanţare în mărime totală de 1623,9 mii lei, fiind admise pe primul semestru al a. 2003 supracheltuieli la unele articole faţă de planurile aprobate în mărime de 3768,5 mii lei; efectuarea achiziţiilor suplimentare la contractul iniţial de la un singur furnizor peste limita stabilită în mărime de 4880,5 mii lei şi dintr-o singură sursă în sumă de 5440,5 mii lei; efectuarea achiziţiilor fără respectarea procedurii stabilite în mărime de 2052,1 mii lei şi 15,8 mii dolari SUA; nerespectarea clauzelor contractelor privind achitarea prin mijloace băneşti în sumă de 288,4 mii lei; acordarea fără plată a spaţiului publicitar în mărime de 95,0 mii lei; decontarea nejustificată a valorilor materiale de 15,0 mii lei; efectuarea supraplăţilor pentru deplasări în scopuri de serviciu în mărime de 43,2 mii lei; contabilizarea incorectă a tranzacţiilor în sumă de 81,0 mii dolari SUA; ţinerea evidenţei pe contul valutar cu un decalaj dintre evidenţa sintetică şi cea analitică de pînă la 23,5 mii lei; anularea datoriilor debitoare în mărime de 144,5 mii lei; atribuirea nejustificată la cheltuieli extrabugetare a 200 mii lei; stingerea, în lipsa documentelor justificative, a datoriilor debitoare în mărime de 6,5 mii lei. Concomitent, au fost imobilizate mijloace financiare în mărime de 78,6 mii dolari SUA pentru utilaj, care timp de 2-3 luni n-a fost instalat, iar în urma procurărilor de mărfuri prin intermediari costul acestora a fost cu un milion de lei mai mare decît în cazul în care procurările erau efectuate direct de la furnizori.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor legislaţiei la administrarea şi utilizarea resurselor financiare publice şi la gestionarea patrimoniului de către factorii de decizie ai Companiei de Stat "Teleradio-Moldova".

2. Se ia act că:

- prin Legea nr.1320-XV din 26 iulie 2002 (în redacţia Legii nr.450-XV din 13 noiembrie 2003) a fost constituită instituţia publică naţională a audiovizualului - Compania "Teleradio-Moldova" şi a fost prevăzută lichidarea Companiei de Stat "Teleradio-Moldova";

- dnii I.Gonţa şi A.Grosu nu mai activează la Compania "Teleradio-Moldova";

- pe parcursul controlului datoriile debitoare în mărime de 144,0 mii lei au fost restabilite în evidenţa contabilă;

- Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a aplicat sancţiuni pecuniare în mărime de 25,7 mii lei faţă de S.R.L. "Brandlux", pentru neonorarea obligaţiilor de livrare a mărfurilor şi serviciilor, conform contractelor de achiziţii publice încheiate cu Compania, precum şi faţă de S.R.L. "Ta-ta"- în sumă de 71,2 mii lei, pentru încălcarea legislaţiei fiscale.

3. Se cere de la preşedintele Companiei "Teleradio-Moldova" (dl A.Efremov):

- întreprinderea de măsuri în vederea încasării de la Î.I. "Creator -Iu.Borş" şi S.R.L. "BSHG-Tech" a plăţilor pentru publicitate în mărime de 95,0 mii lei;

- întreprinderea măsurilor de încasare a venitului ratat în mărime de 190,0 mii lei de la S.R.L. "Mibranco-Show-Service";

- întreprinderea măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate şi aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care le-au comis;

- elaborarea, de comun acord cu organele competente, a normelor de lucru pentru personalul de creaţie;

- asigurarea utilizării raţionale şi eficiente a mijloacelor financiare;

- îmbunătăţirea managementului în sfera publicitară;

- asigurarea respectării prevederilor legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Companiei, precum şi executarea contractelor de vînzare-cumpărare, reducînd contractele cu intermediarii;

- aprobarea statelor de personal cu respectarea principiului de eficienţă la utilizarea mijloacelor Companiei şi asigurarea unui randament sporit la folosirea volumului de emisie al Televiziunii şi Radioului;

- organizarea şi ţinerea evidenţei contabile conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi excluderea faptelor de casare a bunurilor materiale fără luarea lor la intrări.

4.Se atenţionează:

- Ministerul Finanţelor asupra cazurilor de autorizare a modificărilor planurilor de finanţare cu încălcarea Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiile executorilor de buget, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 2 decembrie 2002 şi se cere respectarea lui incontestabilă, precum şi asupra legalităţii deschiderii şi utilizării de către Companie a contului bancar valutar în afara sistemului trezorerial;

- Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice asupra cazurilor de nerespectare a Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 şi se cere intensificarea controlului privind respectarea ei.

5. Se informează Consiliul de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului - Compania "Teleradio-Moldova" despre rezultatele controlului, pentru luare de atitudine faţă de persoanele care au comis încălcările şi lacunele depistate.

6. Materialele controlului se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform Legii nr.1104-XV din 06.06.02, pentru întreprinderea măsurilor după competenţă.

7. Rezultatele controlului se aduc la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

8. Despre executarea cerinţelor pct.3 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)